Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Конституцияже эдилгелер талазы-биле бадылаашкынның түңнелдериниң дугайында - «Шупту чаңгыс кижи дег болган бис!»

Тываның Баштыңы Конституцияже эдилгелер талазы-биле бадылаашкынның түңнелдериниң дугайында - «Шупту чаңгыс кижи дег болган бис!» 07.07.2020
Тываның Баштыңы, "Чаңгыс демниг Россия" партияның Дээди Чөвүлелиниң кежигүнү Шолбан Кара-оол РФ-тиң Конституциязынче эдилгелер киирер талазы-биле бадылаашкынның түңнелдеринге хамаарыштыр бодалын илереткен. 
"Шупту чаңгыс кижи дег болган бис. Россияның, төрээн Тывавыстың амыдырал-чурталгазын эки болдурар дээш, бир демниивисти болгаш изиг күзеливисти бадылаашкынның түңнелдери адыш оюнунда дег көргүстү. Конституцияга эдилгелерни сөс чокка чаңгыс үн-биле деткээниңер дээш четтирдим, чаңгыс чер-чурттугларым. Силерге чоргаарландым! Бистиң хөй националдыг чонувус бодунуң болгаш чуртунуң келир үези дээш мерген угаанын, хамааты бышкан медерелин, чиге харыысалгазын бүгү чуртка көргүстү.  
Республиканың соңгукчуларының 92,8 хуузу бадылаашкынга киришкен. Бөгүнде ол Россияда эң-не бедик көргүзүг болуп турар. Бистиң национал лидеривис Владимир Владимирович Путинни Тыва кезээде деткиир болгаш, ооң биске сеткилиниң ханызындан кичээнгейлиг хамаарылгазын үнелеп билир! Бадылааннарның 96 ажыг хуузу Россияның Конституциязынче эдилгелерни деткээн! Шыны-биле чугаалаар болза, ол ындыг болур-даа деп, билген мен. Ооң ужуру кезээде кады бис дээн чаагай ужур-чаңчылывыста.  
Кажан бодувустуң Үндезин хоойлувуска өскертилге киирер референдумну эрттирип тура, кижи бүрүзүнүң амыдыралынга Конституцияның ужур-утказын бодувуска шенээн үени база эрткен бис. Хүлээп алганывыс эдилгелер эрге-чагыргада хөй чылдарда туруп келген республиканы аңгылаштырган, таптыг амыдырап-чурттаарынга шаптык каткан дошкун чөрүлдээлерге, алгыш-кырышка болгаш бүзүрел чок чорукка төнчү секти салган. Чурттуң Конституциязы – кайы хире чугула документ дээрзин чаңгыс чер-чурттугларым дыка эки билир. Ынчангаш Россияның Президентизи Владимир Владимирович Путинниң саналдап кииргени эдилгелерни кижи бүрүзү чүрээнге чоок хүлээп алганы ол. Чүгле бистер эвес, а бистиң ажы-төлүвүс ооң-биле хүн бүрүде чурттаар.  
Чаарттынган Конституция-биле сеткилим ханызындан силерге байыр чедирип тур мен, эштер. 90 чылдарның салгалдары-биле ону хүлээп алган, ам ында ооң соонда төрүттүнгеннерниң үлүү база бар. Бадылаашкынны белеткеп, ону эрттирген, ооң айыыл чок чоруун болгаш чедингирин хандырган кижилерге аңгы четтиргеним илереттим. Кончуг эки ажылдааннар!” 
Июнь 29-та, Шолбан Кара-оол бодунуң өг-бүлези-биле кады Каа-Хем суурда Солаан Базыр-оол аттыг культура бажыңында соңгулда участогунга хамааты хүлээлгезин күүсеткен. Ооң оглу соңгулдага бир дугаар киришкен.

Возврат к списку