Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада кышка белеткел чурум езугаар чоруп турар

Тывада кышка белеткел чурум езугаар чоруп турар 08.07.2020
Энергетика база чуртталга-коммунал ажыл-агыйының объектилери келир одалга сезонунга белеткенип эгелээнин республика чазаа дыңнаткан.  
Июль 6-га чедир демдеглеттинген ажылдарның үштүң бир кезээ, азы планның 38 хуузу кылдынган, ону 265 млн. рубльга акшаландырган. Бюджеттен 186 млн. рубльди тускайлаан. 
Амгы үеде республиканың ЧЭК, ЧКА, социал адыр база орук ажыл-агый ообъектилериниң белеткели 31 хуу. ЧЭТ биле котельнаялар белеткелинче кол күштерни угландырган. Септелге ажылдарынче 77,7 млн. рубльди чарыгдаан, азы ЧЭК-терни белеткээр ажылдарже чарыгдалдарның 31 хуузу үнген. Бо хүнде 5 котел-агрегаттарның база 2 турбо-агрегаттарның агар болгаш капиталдыг септелгезин дооскан, чылыг четкизиниң ниитизи-биле 11 км хоорзаларын солаан.  
Чырык четкизинде чыл планында көрдүнген белеткел ажылдарының 51 хуузу кылдынган. Агаар шугумнарын база трансформаторларны септээри, трассаларны аштаары, чырык дамчыдар шугумнарның ыяш чагыларын демир-бетон чагылар-биле, ак-демир удазыннарны СИП маркалыг идегелдиг болгаш айыыл чок удазыннар-биле солууру планнаттынган. 
 Чуртталга фондузунуң төпчүткен чылыг-чырык хандырылгазы-биле 14 хуу кышка белен деп демдеглээн. Планда кирген 406 хемчегниң 58-зин кылган, 55,2 млн. рубль шиңгээдир тургаш, 5,9 млн. рубльди шиңгээткен азы планның 11%. 
Чуртталга фондузун кышка белеткээр талазы-биле Ак-Довурак хоорай мурнап турар – 32%. Кызылда хөй аал чурттаар бажыңнарның кышка белеткели 21 % четкен. А Шагаан-Арыгда – чүгле 9 хуу. Социал адырның объектилери ниитизи-биле 27% белен. 
Одалга сезонунга белеткел программазы-биле Тываның чедери берге 30 суурларында социал албан черлеринче хөмүрнү чедирип эгелээн. 125 шак ындыг албан черлери бар. 15 муң ажыг тонна хөмүр-дашты чедирер ужурлуг. Амдыызында чүгле 1,3 муң тонна хөмүрнү сөөртүп чедирген, график езугаар август база сентябрь айларда одар чүүлдүң кол нуруузун чедирер.

Возврат к списку