Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республика тараа культураларын ажаарынче кирген

Республика тараа культураларын ажаарынче кирген 08.09.2020
Мал чемин белеткээр план колдуу күүсеттинген. 2020 чылдың сентябрь 7-ниң хүнүнге чедир, 173 460 гадан сигенни кескеш, 150 323 газын (кескен сигенниң 87 %) бөлген. 203 272 тонна (планның 81,1 %) мал чемин белеткээн, ооң 201 711 тонназы сиген (планның 81,7 %) деп, республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. 
«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери 7189,3 тоннаны (планның 109,9%), “Чаа сорук” төлевилелиниң киржикчилери 886,6 тоннаны (планның 142,3 %) база “Чемгерикчи инек малым”– 3118 тоннаны белеткээн (2016 чылда – 787 тн, 2017чылда – 634,3 тн, 2018 чылда – 595,9 тн, 2019 чылда – 620 тн, 2020 чылда – 480,8 тн). 
Белеткээн шупту сиген-ширбиилдиң 124549 тонназын азы 61,3 % хууда дузалал ажыл-агыйлыг чоннуу; а көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери – 25814 тонна азы 12,7 %; тараачын (арат) ажыл-агыйлары – 51234 тонна азы 25,2 %; организацияларның дузалал ажыл-агыйлары – 114 тонна азы 0,06 % мал чемин курлавырлаан. Бо хүнде 4 кожуун: Танды – 114 % (24910 тонна), Каа-Хем – 110 % (22688 тонна), Кызыл – 101,4 % (24050 тонна), Тжу – 101 % (6778 тонна) сигенни белеткеп, планын ажыр күүсеткен. 
1561 тонна (планның 44 %) хоолулуг чем - сенажты белеткээн. Таңды кожуун (1000 тонна - 100 %) Чөөн-Хемчик (61 тонна) база Бии-Хем (500 тонна) кожууннар сенажты ам-даа кылып турар. 
Республиканың курлавыр фондузунда бо хүнде 1332 тонна (планның 83 %) сиген-ширбиил бар. 
Шупту кожууннар муниципалдыг мал чеми кылдыр 1765 тонна сигенни белеткээр планныг. Бо үеде 1406 тонна (планның 80 %) белен.
 Мал чемин белеткээр кампанияда 730 тракторну, 779 айыыр болгаш дырбаашты, тырый бастырар 124 техниканы хаара туткан. 6990 кижи сиген кезилдезинде киржип турар. 
Мал чемин белеткээр талазы-биле бирги черде Таңды кожуун - 24910 тонна (планын 114 %). Ийиги черде Кызыл кожуун - 24050 тонна (101,4 %). Үшкү черде Каа-Хем кожуун - 22688 тонна (110 %). Бо кожууннар мал чеми белеткээр онаалдазын ажыр күүсеткеннер. Каа-Хем биле Таңды кожууннарның көдээ ишчилери тараа культураларын ажаарынче бо хүннерде кирген. 
10778 га шөлдүң 0,6 хуузунда азы 70 газында тараа ажаалдазы эгелээн. 28 тонна тараа дүжүдү алдынган. Тараа ажаалдазында 12 кижи 3 комбайн, 1 трактор, 2 ГАЗ-53-биле ажылдап турар. Көдээ ажыл-агый культураларын сентябрь 10-15-те ажаап эгелээр. 
ТР-ниң Кадык камгалал яамызы-биле дугуржулга езугаар, бо хүнде, эмчи ажылдакчыларынга социал дуза кылдыр 200 шоодай картошканы дамчыткан.

Возврат к списку