Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаа-Хөл кожуунда “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” төлевилел чорудуу

Чаа-Хөл кожуунда “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” төлевилел чорудуу 21.10.2020
Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы Чаа-Хөл кожуунда “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” төлевилел көскү чедиишкиннерлиг боттанып турарын демдеглээн. 
2016 чылдан 2020 чылга чедир кожуунда 20 чаа тараачын-арат ажыл-агыйлар тургустунуп, 20 малчын турлаглар туттунган. Суглуг черлер чоогунда 2 кыштаг бар. 2016 чылдың губернатор төлевилелиниң киржикчилери чер адаандан каскан кудукту ажыглап турар. Программа киржикчилериниң малчын 10 турлаанче сугну чедирерин организастаан. Губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге кыштааның, чайлааның, одар-белчиириниң база сиген шөлдериниң черин быжыглап, бүрүткээн. 
Көдээниң 20 чурттакчызы төлевилел чорудуу-биле ажылда хаара туттунган. Кажаа-хораа болгаш чурттаар оран-сава тударынга 5,1 муң куб метр хемчээлдиг ыяшты белеткээн. 
Ветеринарлыг болгаш зоотехниктиг албаннар малчын коданнарны доктаамал хайгааралда тудуп турарын, көдээ ажыл-агый специалистери дыңнаткан. 
Чаа-Хөл кожуун чагырга даргазының экономика талазы-биле оралакчызы, төлевилел күүселдези дээш харыысалганы алган А.А. Ооржак программада Чаа-Хөл сумузунуң чурттакчылары (6 кижи) идепкейлиг киржип турарын демдеглээн. 2016 чылдың киржикчизи Антон Байыр “Шат-Ужу” деп черде кыштаанда амгы үеде 320 баш малдыг. 2020 чылдың кыштаглаашкынынга 20 тонна сиген белеткээр планын 150 хуу чедирип, 30 тоннаны белеткеп алган. 
А Саян Кассыгның турлаанда бо хүнде 431 баш хой бар. Чиңге-Даг деп черде Алексей Чаптың кыштаанда 245 баш мал бар. Орлан Шомбулдуң ажыл-агыйы 380 баш шэр малдыг. А Аяс Серен-Доржу 200 баш хойлуг. “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” программада Ак-Дуругдан беш аныяк өг-бүле киржип турар. Оларның аразындан Олег Бады шылгарап үнген. Малчынның малының бажы 623 баш четкен. А Саяна Шадып 230 баш малдыг болза, Шораан Дамчай – 110 баш хойлуг.
 Булуң-Теректе губернатор төлевилелиниң беш киржикчизинден эң хөй малдыг малчыннар Айдыс Докмит (380 баш), Саян Седен (367 баш), Радж Сундуя (210 баш) болур. Шаңчы сумузунда дөрт өг-бүле төлевилелде киржип турар. Амдыызында мурнуку одуругда Арсен Араптан (400 баш), Эрес Ондар (200 баш) чоруп олурар. 
Төлевилелдиң киржикчилери аныяк малчыннар малынга кыштаар сигенни четчир кылдыр кезип белеткээн.

Возврат к списку