Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Соок дыңзаан, а одалга чок

Соок дыңзаан, а одалга чок 03.12.2013
Туран хоорайның чурттакчыларының эргелериниң хажыттынып турарын Бии-Хем кожууннуң прокуратуразы илереткен.

Кожуун төвүнде мынчага чедир одаттынмайн турар бажыңнарның чурттакчыларының хомудалын Бии-Хем районнуң прокуратуразы хынаан.

Бо чылдың сентябрь 11-де Бии-Хем кожууннуң чагырга даргазының «Бии-Хем кожуунга одалга сезонун эгелээриниң дугайында» №213 айтыышкынын езугаар район девискээринге одалга сезону 2013 чылдың сентябрь 15-те эгелээр ужурлуг. Ындыг турбуже Бии-Хем кожуун чагыргазының «Тепловик» МУБ Туран хоорайның чамдык бажыңнарын ам-даа одавайн турар. Ооң уламындан Ленин кудумчузунда №1а, 1б, 2, 6, 9, 16, 18а бажыңнарында, Космонавтылар кудумчузунда № 12, 13, 15, 16 бажыңнарда одалга чок болган, а мурнуку чылдарда оларны чылыдып турган.

Ленин кудумчузунда хөй квартиралыг №104, 106 болгаш 108 бажыңнарны, Кызыл партизаннар кудумчузунда № 7 бажыңны, Щетинкин кудумчузунда № 43 болгаш 45 бажыңнарны, Кочетов кудумчузу №17 бажыңны чылыг хандырар «Тепловик» МУБ организация хандырып-даа турар болза, хоорай чагыргазының бадылааны чылыг хандырылгазының схемазы чок болганын прокуратура ажылдакчылары тодараткан.

2010 чылдың июль 27-де «Чылыг хандырылгазының дугайында» №190-ФХ Федералдыг хоойлунуң 2 чүүлүнге дүүштүр чылыг хандырылгазының схемазы дээрге чылыг хандырылгазының системазының ажыктыг болгаш айыыл чок ажылдаарының, энергия камналгазының болгаш энергетиканың айыыл чок чоруун бедидериниң магадылалы болур ужурлуг. Ол документиниң чок болуп турары Туран хоорайда тодараттынмаан бөлүк кижилерниң чылыг хандырылгазының айыыл чок системазынга, энергетика курлавырларының ажыглалын экижидеринге Россия Федерациязының хоойлужудулгазында, ооң иштинде «Чылыг хандырылгазының дугайында» хоойлуда магадылааны эргелери хажыттынып турар.

Бо хажыдыышкынны илереткен соонда район прокуратуразы судче негелде киирип, үстүнде адаттынган бажыңнарның чылыг хандырылгазын күүседирин болгаш чылыг хандырылгазының схемазын бадылаарын Бии-Хем кожууннуң чагыргазынга болгаш «Тепловик» МУБ-ка дагзырын дилээн.

Саяра ХЕРТЕК,
Бии-Хем районнуң прокурорунуң хүлээлгезин күүседип турар.
"Шын" солуннуң № 139 (18414) үндүрүлгезинден алган

Возврат к списку