Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кыштаглаашкын

Кыштаглаашкын 16.01.2014
Мурнуку чылдарда ышкаш дыңзыг, күштүг сооктар чогу-биле республиканың девискээринде кыштаглаашкын байдалы бо кыжын чүгээр эртип турар.

Амгы үеде малчыннарның кол сорулгазы — частың башкы айында малдың төрүлдезинге чаш малды онча-менди алыры. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнатканы-биле, республикада 173 муң бода мал, бир миллион 280 муң хой, өшкү, 60 муң аъттар, хаван 28 муң, иви малдың саны 2500 болгаш 192 теве бар.

Бүгү ажыл-агыйларда 199,6 муң тонна сиген, хоолулуг мал чеми – 3270 тонна база 9500 тонна тараа белеткеттинген. Хоолулуг мал чемин чер-черлерде малчын коданнарже сөөрткен. Чаа чылдың эге хүннеринде чамдык кожууннарның девискээрлеринде кылын хар чагган. Ындыг-даа болза мал-маган онча-менди, чудаан мал чок, а малчыннарның мурнунда улуг харыысалга — кышкы сооктар эвес, а мал оолдаашкынының үези келген. Көдээ ажыл-агый специалистери кыштаглаашкынның байдалын хайгаараары-биле республиканың мурнуу-барыын кожууннары: Өвүр, Эрзин, Тес-Хем, Бай-Тайга, Барыын-Хемчик болгаш Кызыл кожууннарга сургакчылап четкен.

Республиканың ветеринарлыг хайгаарал албаны малга эм-таң садары-биле кожууннарның эргелелдеринче 1 миллион 230,7 муң рубльди шилчиткен. Малга аарыг-аржык халдавазының талазы-биле хайгааралды үргүлчү чорудуп турар. Сибирь язвазы, бруцеллезтан болгаш ящурга удур 193,3 муң бода, 1429,4 муң шээр малга тарылганы чоруткан. Кеш аарыгларынга удур 241 санныг бода болгаш шээр малдың кажааларынга дезинфекцияны кылган. Малдың суггарылгазында 73 кудук болгаш 61 санныг суг сөөртүр машина-биле хандыртынган.

Возврат к списку