Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаанда кадрлар солчулгазы

Тываның Чазаанда кадрлар солчулгазы 16.01.2014
Тываның Баштыңы республиканың Чазааның составынга өскерилгелерни кылган.

Ындыг шиитпирни регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол болгаш Чазак кежигүннери боттарының ажылының түңнелдерин сайгарганының болгаш 2014 чылда ажыл-чорудулганың кол-кол угланыышкыннарын тодаратканының соонда хүлээп алган.

Кадрлар солчулгазын Чазак Даргазының оралакчыларынга болдурган. Россияның Чазааның Даргазы Дмитрий Медведевтиң даалгаларын, Тыва Республиканың сайзыралының инвестиция планнарын күүседириниң болгаш ооң боттаныышкынын эгелээриниң талазы-биле күжениишкинниг ажылдың үези келгенин демдеглээн. Оон аңгыда республика Баштыңының Дээди Хуралга кылган Айыткалында кирген чугула сорулгаларны база күүседири чугула апарган. Бо чүүлдер эргелеп-башкарылганың бүгү деңнелдеринге күжениишкиннерни каттыштырарын негеп келген.

2014 чылдың кол сорулгаларының бирээзи — республика найысылалынга юбилейниң тудугларын тудуп доозары болгаш дыка хөй өске объектилерни чаартып кылыры. Бо херекке регионнуң Тудуг болгаш коммунал ажыл-агыйын чаартырының яамызының дээштиг шиитпирлери болгаш тодаргай политиказы чугула апарган. Бо чугула, ооң түңнелинден чүгле адырның эвес, ниити республиканың экономиказының сайзыралы хамааржыр сорулганы Александр Свинцовка онааган. Ол Чазак Даргазының оралакчызы болбушаан, тудуг болгаш ЧКА сайыдының албан-дужаалын ээлээр.

Чаа удуртукчу инженер-тудугжу эртемниг. Эрткен чылдың чайдан бээр капитал тудуг эргелелин удуртуп келген. Ол Хову-Аксы суурга туттунган чаа котельнаяның тудуун кылырынга база киришкен. Ол ышкаш Александр Свинцов чер шимчээшкиннериниң үезинде үрелген объектилерни септеп кылыр ажылдар дээш база харыылап турган. Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң 100 чылынга база Кызыл хоорайның үндезилеп тургустунганының 100 чыл болганынга белеткел үезинде улуг хемчээлдиг тудуг ажылдары кылыр апаар. Бо сорулганы ол чедиишкинниг шиитпирлеп шыдаар дээрзинге Шолбан Кара-оол бүзүрелин илереткен.

Тываның Чазааның Даргазының АYК-тү сайзырадырын харыылаар оралакчызының албан-дужаалын чаа кижи — көдээ ажыл-агый эртемнериниң доктору Сергей Огнев ээлээр. Ол ооң мурнунда кожавыста Алтай Республиканың көдээ ажыл-агый сайыды турган. Чазактың чаа кежигүнүнүң хүлээлгелерин тодарадып тура, Шолбан Кара-оол адырны сайзырадырының кол-кол кезектеринге доктааган. Республиканың төлевилелдерин Россияның Көдээ ажыл-агый яамызынга камгалаарын чугула деп санаан. Губернаторнуң «Бир суур — бир бүдүрүлге» деп төлевилелин уламчылаары чугула. Ооң-биле чергелештир сыын ажылын сайзырадыр талазы-биле ажылды база ол харыылаар ужурлуг.

Россияның Президентизи болгаш Чазааның Даргазы күрүне садып алыышкынының чаа системазын тургузарынче кол кичээнгейни салып турар, ооң кол сорулгазы «эң эки эчис түңнелдерни чедип алыры» болур ужурлуг. Садып алыышкынны ылаптыг планнаар болгаш чогуур үезинде боттандырар ужурлуг. Ону барымдаалааш, Тываның Чазаанга Чазак Даргазының оралакчызының — күрүне чагыгларының адырынга контракт системазын башкарарының талазы-биле сайыттың албан-дужаалын киирер деп шиитпирни хүлээп алган. Ол албан-дужаалды Юрий Килижеков ээлээр деп турар. Ооң албан-хүлээлгезинге саң-хөө политиказының болгаш экономиканың айтырыглары база кирер.

Шолбан-оол Иргиттиң ээлеп турганы Чазак Даргазының бирги оралакчызының албан-дужаалы хевээр артар. Ол организастыг айтырыгларны, ооң иштинде ОБ болгаш инфраструктура төлевилелдерни харыылаар. Ол ышкаш социал айтырыгларны харыылап турар Анатолий Дамба-Хуурактың болгаш муниципалдыг тургузуглар-биле болгаш эрге-хоойлу камгалаар органнар-биле кады ажылдажылганы боттандырып турар Артур Монгалдың Чазак Даргазының оралакчызы албан-дужаалдарынга өскерилгелер болбаан. Тываның Баштыңы Чазак Даргазының бирги оралакчызы Михаил Козловтуң эки тура-биле халажылгаже үнүүшкүнүн хандырган, Чазак Даргазының оралакчызы Виталий Бартына-Сады өске ажылче шилчээни-биле халашкан. Чазак Даргазының оралакчызы турган Аяна Шойгу ТР-ниң Баштыңының Администрациязының болгаш ТР-ниң Чазааның Аппарадының удуртукчузу албан-дужаалга Чазак Чөвүлелиниң кежигүнү болуп хевээр артар.

Сергей Огневтуң, Александр Свинцовтуң болгаш Юрий Килижековтуң кандидатураларын Тываның Баштыңы республиканың парламентизинче чөпшээрел алыры-биле чоокку үеде киирер сорулгалыг.

Возврат к списку