Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Кызыл-Дагның сылдызы»

«Кызыл-Дагның сылдызы» 12.02.2014

Шүлүкчү башкы Нина Эртинениң 50 харлаанынга тураскааткан «Кызыл-Дагның сылдызы» деп кожуун чергелиг мөөрей Николай Танзын аттыг көдээ Культура бажыңынга бедик деңнелге эрткен. Ыры мөөрейи эгелээриниң бетинде мугур хар харлап турар башкының амыдыралчы болгаш күш-ажылчы намдары-биле көрүкчүлерни таныштырган.

Нина Түлүшевна бойдустан дески салым-чаяанныг болуп төрүттүнген: шүлүкчү, танцычы, чурукчу, спортчу, даараныкчы, аргыкчы. Хаакка маңнаарынга, баскетбол ойнаарынга кожуунда кым-даа аңаа четпес. Хүндүткелдиг башкы өөредилге эргелекчилеп, директорнуң оралакчызы болуп, класс удуртукчузу, херээженнер чөвүлелиниң даргазы болуп үре-түңнелдиг ажылдаан. Шынап-ла, ажыл-иштиң кандыызындан-даа чалданмас кижи. Сиген кезип турда, эр кижилерден чыда кагбас. Школада шүлүк, чогаалга сонуургалдыг уругларны «Сылдысчыгаш» бөлгүмче хаара тудуп, хөй чылдарның дургузунда ону билдилиг удуртуп, хөй-ниити ажылынга идепкейлиг болурунга өөреникчилерге төлептиг чижек болуп чоруур. Көдээ сумуга мындыг идепкейжи башкы кижизидилге ажылының идегелдиг шимчедикчи күжү-дүр дээр болза, хөөредиг болбас. Тос-он чылдарның дургузунда улустуң ажы-төлүнүң уран чогаалга сонуургалын оттуруп, чараш чүүлче чүткүлдүг болурун кижизидип чоруур талантылыг башкывыска суур чону чоргаарланыр бис.

Класс башкылары, ада-иелерниң мурнундан школа директору А.Ч.Сенди  мугур харлаан башкыга байырны чедирип, суй белектерни сөңневишаан, удавас кожуунга эртер башкылар хуралынга Нина Түлүшовнага «РФ-тиң өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы» атты тыпсырының дугайында солун медээни чыылганнарга дыңнаткан.

Байырлалды «Кызыл-Дагның сылдызы» ыры мөөрейи уламчылаан. Ону үш аңгы бөлүкке эрттиргеш, түңнелин  үндүрген. Тиилекчилер Шыдыраа Түлүш, Арзылаң Дагба, Ай-Херел Бүрүнмаа, Солаңгы Кандан олар болган. Сай-Суу Дамба, Алдын-Белек Хува дээн ышкаш школачыларның ыраажы салым-чаяаны өзүп орары өөрүнчүг.

Суурувустуң сураглыг ыраажылары Сылдыс Минчит-оол база Аңгыр, Амыргалаар Монгуш алышкылар Нина Түлүшовнага болгаш бичии ыраажыларга аян туткан.

   Римма КОМБУЙ-ООЛ. Чаа-Хөл кожуун. Булуң-Терек суур.


Возврат к списку