Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Көдээ ишчилерге деткимче

Көдээ ишчилерге деткимче 15.08.2014

Тываның Чазаа мал ажылының хөгжүлдезинче улуг кичээнгейни салып, деткимчени көргүзүп турар.  Август 11 — көдээ ишчилерге онзагай, уттундурбас хүн болган.  

Найысылалдың Арат шөлүн чаа «Камаз» машиналар, тракторлар каастапкан.  Ажыл-агыйын чаа эгелеп чоруур араттарга болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйынга ол техникаларны дамчыдары-биле ТР-ниң Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол байырны чедирген: «Республиканың көдээ ажыл-агыйы ам-даа бурунгаар сайзыразын дээш, көдээ ишчилерге деткимчени көргүзүп турар. Мал ажылынче чаа кирип турар аныяктарның бары өөрүнчүг. Машина, техниканы алгаш, мал-маганга сиген-ширбиилди белеткээринге чиигелделиг болур. Силер бо техниканы алгаш, ажыл-агыйыңарны ам-даа бурунгаар сайзырадыр, делгемчидер силер. Күрүне ол хире деткип турда, силерниң ажылыңарның түңнели эки боор дээрзинге бүзүрээр мен» — деп, ол демдеглээн.

Республиканың 13 кожууннарындан арат ажыл-агыйын чаа эгелеп чоруур  38 фермерлер: Сайзана Ондар (Сүт-Хөл), Василий Ооржак, Чингис Биче-оол, Орлан Монгуш (Барыын-Хемчик), Оюнзак Сарыглар (Барыын-Хемчик), Геннадий Дамбаа (Улуг-Хем), Айдың Ойдупаа (Бии-Хем),Омак Иргит (Кызыл кожуун), Владимир Мандан-оол (Улуг-Хем), Роберт Намчак (Тес-Хем), Меңги Ондар (Чөөн-Хемчик), Ольга Сырат (Тес-Хем), Ай-оол Маады (Эрзин), Андрей Монгуш (Сүт-Хөл), Александр Ооржак (Чөөн-Хемчик), Алимаа Доржу (Бай-Тайга), Айдың Чудан-оол (Улуг-Хем), Светлана Дамба (Каа-Хем), Артыш Ооржак (Сүт-Хөл), Буян Оруспай (Чеди-Хөл), Оюмаа Салчак (Бай-Тайга), Түмен Ооржак (Эрзин), Алдын-оол Товуу (Чаа-Хөл), Айлаң-оол Хертек (Бай-Тайга), Василий Хомушку (Барыын-Хемчик), Татьяна Увангур (Каа-Хем), Чодураа Тумат (Өвүр), Эдуард Дамбаа (Улуг-Хем), Дозур-оол Дундукай (Чаа-Хөл), Максим Седипей (Чаа-Хөл), Владимир Кенден (Каа-Хем), Меңги Ооржак (Каа-Хем), Ирина Монгуш (Сүт-Хөл), Светлана Чымба (Өвүр), Меңниг-оол Сат (Өвүр), Айдың Маадыр-оол (Өвүр), Эрес Эреге (Бай-Тайга), Омак Сат (Чөөн-Хемчик)  ТР-ниң Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оолдуң холундан  МТЗ-82, «Беларусь» марканың, көдээ ажыл-агыйга херек техниканы алганнар. Байырлыг хемчег үезинде Тес-Хем кожууннуң төлээзи Ольга Сырат: «Бистиң ажыл-агыйывысты деткип турар Тываның удуртукчуларынга улуу-биле өөрүп четтирдивис. Кандыг-даа ажыл кылырындан чалданмайн, тура-соруктуг ажылдаар бис» — деп, ол четтиргенин илеретти.

Араттар-биле кады Кызыл хоорайда «Благоустройство» КУБ албан чери база чаа техникалыг болган. Найысылалдың чуртталга-коммунал ажылынга деткимчени база Тываның Чазаа көргүзүп, ооң директору Артур Чаш-оолга 3 чаа «КамАЗ»-ты дамчыткан.

Мал кадарар ажылын эгелеп чоруур аныяк араттар мурнакчыларның аразында бар-дыр. Барыын-Хемчиктиң Дөң-Терезинден 26 харлыг Меңги Ооржак малчын мергежилди школа дооскаш-ла эгелээн. Ол арат ажыл-агыйын өөнүң ишти Айлаң Ооржак-биле эрткен чылын эгелээн. Малын кадарбышаан, картофельди тарып олуртуп, сиген-ширбиилин белеткээр дээш чымыштыг иштен чалданмас аныяк өг-бүле болду.

Шынап-ла, аныяктарның мал ажылынче шымнып кирип эге­лээни өөрүнчүг.

Анисья Тюлюш.

"Шын" солун


Возврат к списку