Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тывада хоорайлар аразынга пассажирлер аргыштырылгазын чурумчудар  15.03.2017 Тывада хоорайлар аразынга пассажирлер аргыштырылгазын чурумчудар

 Тываның эрге-чагыргазы республиканың чурттакчыларының болгаш хоойлу езугаар ажылдап турар пассажирлер аргыштырыкчыларының эрге-ажыктары дээш хоорайлар аразының пассажирлер аргыштырарының рыногун организастаарынга базымнарны кылып турар.

Тывада эът бүдүрер база бир комплекс ажылдап эгелээн 14.03.2017 Тывада эът бүдүрер база бир комплекс ажылдап эгелээн

 Чоокта чаа мал бажының санының талазы-биле мурнакчы болуп турар Чөөн-Хемчик кожуунга чылда 300 тонна эът болбаазырадыр чаа цех продукцияны мөөңү-биле бүдүрериниң сертификациязын чедиишкинниг эртип алган.

Тывада чайгы турисчи сезонга белеткел эгелээн 14.03.2017 Тывада чайгы турисчи сезонга белеткел эгелээн

 Тыва эрткен чылга деңнээрге, 2017 чылда элээн хөй туристерни манап турар. Регионда туризмни организастаарын харыылап турар Культура яамызының специлистериниң баш бурунгаар үнелели-биле алырга, бо чайын республикага 40 муңдан эвээш эвес турист келир.

Тываның Баштыңы мал оолдаашкынының үезинде аныяк малчыннарга дузалажырын чагаан 14.03.2017 Тываның Баштыңы мал оолдаашкынының үезинде аныяк малчыннарга дузалажырын чагаан

 ТР-ниң Чазааның хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол видеохарылзаа-биле, муниципалдыг тургузугларда мал оолдаашкынын чугаалашкан.

Аъш-чем аймааның Европада улуг садыг шөлүнге чаа шөлдү ажыдарын Тывага саналдаан  13.03.2017 Аъш-чем аймааның Европада улуг садыг шөлүнге чаа шөлдү ажыдарын Тывага саналдаан

 Доктаамал ажылдап турар ЕАДС-ЭКСПО делгелгениң одуруунга Тываның бараан бүдүрүкчүлеринге садыг павильонун ажыдар.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ: Ак-Довуракта арага садып турар «адрестерни» хаап кааптарын чедип алыр мен 13.03.2017 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ: Ак-Довуракта арага садып турар «адрестерни» хаап кааптарын чедип алыр мен

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Ак-Довурак хоорайга чораан, ында хуралдаар залга чүгле хоорайның эвес, Барыын-Хемчик кожууннуң активи-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы Москвага ээлчеглиг сургакчылаашкынының түңнелдерин Редакторлар клувунга чугаалаан 11.03.2017 Тываның Баштыңы Москвага ээлчеглиг сургакчылаашкынының түңнелдерин Редакторлар клувунга чугаалаан

 Чуртта амыр эвес экономиктиг байдалдар ужун Россияның регионнарының дыка хөйү бо чоокку чылдарда регионнуң экономика хөгжүлдезинче федералдыг бюджеттен инвестицияларны элээн улгаттырарынче кордаан ажыы чок.

ТКУ-нуң ректору: Медведевтиң айтыышкыны болгаш Шолбан Кара-оолдуң деткээни-биле шериг кафедразын ажыдып, ажылдаттывыс 10.03.2017 ТКУ-нуң ректору: Медведевтиң айтыышкыны болгаш Шолбан Кара-оолдуң деткээни-биле шериг кафедразын ажыдып, ажылдаттывыс

 Март 6-да РФ-тиң Чазааның даргазы Дмитрий Медведев Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле регион хөгжүлдезиниң айтырыгларын чугаалашкан. РФ-тиң Чазааның даргазы-биле ужуражылгалар Тывага тодаргай үре-түңнелдерлиг болур болгаш, бо удаада база боттуг чугаа болганын Кара-оол демдеглээн.

«Тыва» КТРК-ның директору Андрей Чымба: Тывада социал четкилерде хажыдыышкыннарга хыналданы күштелдирер херек 10.03.2017 «Тыва» КТРК-ның директору Андрей Чымба: Тывада социал четкилерде хажыдыышкыннарга хыналданы күштелдирер херек

 Март 9-та Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң кол редакторлар клувунуң журналистери-биле ужуражалга үезинде, интернет четкилеринде эң-не нептерээн медээ – Ак-Довуракта коргунчуг болуушкунну база сайгарган.

Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге дузалаар акша-хөреңгини чазак ам-даа тыварын чугаалаан 10.03.2017 Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге дузалаар акша-хөреңгини чазак ам-даа тыварын чугаалаан

 Март 9-та Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол журналистер-биле ужуражылгазын регион база муниципалдыг массалыг информация чепсектериниң редакторлар клувунуң хуралы хевирлиг эрттирген. Регионнуң удуртукчузу Москвага сургакчылаашкынының түңнелдерин таныштырып, журналистерниң айтырыгларынга харыылаан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол НХФА-ның удуртукчузу Игорь Баринов-биле кады ажылдажылганы дугурушкан 09.03.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол НХФА-ның удуртукчузу Игорь Баринов-биле кады ажылдажылганы дугурушкан

 Тываның Баштыңы Москвага сургакчылаашкынын Националдар херектериниң талазы-биле федералдыг агентилелдиң удуртукчузу Игорь Баринов-биле ужуражылга-биле дооскан.

Тываның Баштыңының херээженнерге частың башкы болгаш эң чылыг-чымчак байырлалы – Март 8-биле байыр чедириишкини 08.03.2017 Тываның Баштыңының херээженнерге частың башкы болгаш эң чылыг-чымчак байырлалы – Март 8-биле байыр чедириишкини

 Эргим бистиң херээжен чонувус! Делегейниң херээженнер хүнү - часкы болгаш эң чылыг-чымчак байырлал-биле сеткилим ханызындан байыр чедирип тур мен!

Тываның Баштыңы волейбол, баскетбол маргылдааларынга тиилээн 11 москвачы студентини Кызылче чанар авиабилеттер-биле хандырар 07.03.2017 Тываның Баштыңы волейбол, баскетбол маргылдааларынга тиилээн 11 москвачы студентини Кызылче чанар авиабилеттер-биле хандырар

 Марттың 4-те Надя Рушева аттыг 1466 дугаарлыг Москваның школазынга «Тыва чаңгыс чер-чурттуглар» РХО волейболга, баскетболга база тыва хүрешке маргылдааларны организастап эрттирген. Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В.Кара-оол хемчегниң хүндүлүг аалчызы болуп киришкеш, баскетбол маргылдаазынга база ойнаан.

МИЧ: Тывада Шолбан Кара-оол «бедик» политиктиг турум байдалда 07.03.2017 МИЧ: Тывада Шолбан Кара-оол «бедик» политиктиг турум байдалда

 «Петербургская политика» фондуда Михаил Виноградовтуң тайылбыры-биле алырга, Сибирь федералдыг округтуң сес региону политиктиг турум эвес байдалда. Прибайкальеде база Новосибирск облазында байдал эң-не дүшкүүрлүг.

Тываның Каа-Хем кожуунунда уруглар садтары губернатор төлевилелдеринче каттышкан 06.03.2017 Тываның Каа-Хем кожуунунда уруглар садтары губернатор төлевилелдеринче каттышкан

 Кундустуг суурда чаа ажыттынган уруглар сады «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» төлевилелдиң күүселдезинде киржип эгелээн. Кожуун удуртулгазының планнааны ышкаш, губернатор төлевилелиниң киржикчилери болур ыраккы суурларда аныяк малчыннарның уругларынга хонар бөлүктү ажыткан.

Тыва хой эъдин садар черлерни делгемчидер 06.03.2017 Тыва хой эъдин садар черлерни делгемчидер

 Тывада «Заря» эът комбинадының хой эъдин садары-биле Москваның «ФУД СИТИ» компаниязы-биле садыглажыышкыны Россияның өске регионнарында экология талазы-биле арыг эътти мөөңү-биле садып ап турар садыгжыларның сонуургалын болдурган.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Президент Администрациязының удуртукчузунуң бирги оралакчызы Сергей Кириенко-биле ужурашкан 03.03.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Президент Администрациязының удуртукчузунуң бирги оралакчызы Сергей Кириенко-биле ужурашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол март 2-де Москвага ажыл-албан аайы-биле сургакчылап чорааш, РФ-тиң Президент администрациязының удуртукчузунуң бирги оралакчызы, иштики политика блогун харыылап турар Сергей Кириенко-биле ужурашкан.

Сарыг-Сеп суурда «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилерин бадылаан 03.03.2017 Сарыг-Сеп суурда «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилерин бадылаан

 2016 чылда Каа-Хем кожууннуң 11 суурундан 9 суур «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» губернатор төлевилелинге киришкен. Кожуун төвү болур Сарыг-Сеп суур Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының даңзызынче кирбээн болза, ыраккы Сизим одар-белчиир чедишпезинден база чаңчылчаан эрги чүдүлгезин сагып, күрүне деткимчезиниң программазынга киржиринден ойталаан турган.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге эптиг онлайн-садыглаашкынны тургузарын негээн 03.03.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге эптиг онлайн-садыглаашкынны тургузарын негээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда республиканың эрге-чагыргазы тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге күрүне чагыын салырынга хоойлу езугаар дузалаарын сагындырган.

«2020 чылга чедир Тыва Республикага хөй-ниитиниң корум-чурумун хандырары болгаш кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур демисел» күрүне программазын хүлээп алган 02.03.2017 «2020 чылга чедир Тыва Республикага хөй-ниитиниң корум-чурумун хандырары болгаш кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур демисел» күрүне программазын хүлээп алган

 Тываның девискээринге кем-херек үүлгедир чоруктарга удур демиселди күштелдирер, хөй-ниитиниң корум-чурумун быжыглаар, профилактиктиг ажылдарның дээштиин бедидер сорулга-биле күрүне программазын ажылдап кылган.