Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Tываның Баштыңы суггур чаъстар уржуунуң дугайында: агаар-бойдустуң кандыг-даа байдалында ажылдап өөренири – кол кичээл 31.07.2018 Tываның Баштыңы суггур чаъстар уржуунуң дугайында: агаар-бойдустуң кандыг-даа байдалында ажылдап өөренири – кол кичээл

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралында, орук-транспорт комплекс яамызының удуртулгазының мурнунга, айтырыгларны тургускан:

Асaшори Дагвадоржтуң алдарлыг школазынче сумога эң салымныг тыва оолдарны шилиир 31.07.2018 Асaшори Дагвадоржтуң алдарлыг школазынче сумога эң салымныг тыва оолдарны шилиир

Август 4-те, Кызылга, 2001-2006 чылдарда төрүттүнген оолдар ортузунга национал хүрешке делегей фестивалы эгелээр.

Тывада сиген кезикчилериниң мөөрейинге Улуг-Хем кожууннуң төлээлери тиилээн 31.07.2018 Тывада сиген кезикчилериниң мөөрейинге Улуг-Хем кожууннуң төлээлери тиилээн

Июль 31-ниң хүнүнге чедир Тывада 5400 тонна сигенни кезип белеткээн. Мал чеминиң белеткелинче шупту кожууннар кирген.

зүлдениң чартык чылы. Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң чаа айтырыглары 31.07.2018 зүлдениң чартык чылы. Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң чаа айтырыглары

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң 2018 чылдың бирги чартык чылының түңнелдерин үндүрген. Бирги чартык чылдың түңнелдери-биле республика макроэкономиктиг көргүзүглерниң хөй кезиинде өзүлдениң эки темпизин хевээр арттырган.

Тывада уруглар поликлиникаларының база салбырларының материал-техниктиг баазазын сайзырадыр 30.07.2018 Тывада уруглар поликлиникаларының база салбырларының материал-техниктиг баазазын сайзырадыр

Республикада уруглар поликлиникалары биле эмнелге организацияларының поликлиника салбырларының материал-техниктиг баазазын сайзыраңгайжыдып база быжыглаар ажылдар эгелээр.

«Чемгерикчи инек малым» социал төлевилел боттаныышкынының дугайында медээ 30.07.2018 «Чемгерикчи инек малым» социал төлевилел боттаныышкынының дугайында медээ

Тываның Баштыңының эгелээни «Чемгерикчи инек малым» төлевилелди 2016 чылдан бээр боттандырып турар.

Тываның Баштыңы хамаатылар хүлээп тургаш, элээн чугула каш айтырыгны чугаалашкан 27.07.2018 Тываның Баштыңы хамаатылар хүлээп тургаш, элээн чугула каш айтырыгны чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хамаатылар хүлээп алыышкынында республиканың элээн каш эң-не чугула айтырыгларын сайгарып чугаалашкан.

Тывага республиканың террорга удур комиссиязының хуралы болуп эрткен 27.07.2018 Тывага республиканың террорга удур комиссиязының хуралы болуп эрткен

Республиканың террорга удур комиссиязының ээлчеглиг хуралынга Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) даргазы К.Даваа, ТР-де федералдыг инспектор Ш. Монгуш болгаш республиканың шеригжиткен структураларының удуртукчулары, кожуун чагыргаларының тус черде айыыл чок чорукту хандырар комиссия кежигүннери киришкен.

Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агыйын чаартыр болгаш техниктиг хандырылгазын быжыглаар курсту ам-даа уламчылаар 26.07.2018 Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агыйын чаартыр болгаш техниктиг хандырылгазын быжыглаар курсту ам-даа уламчылаар

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш чем яамызының удуртулгазы база көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң төлээлери-биле ажылчын хуралды эрттирген. Аңаа көдээ ажыл-агый техниказын чаарттып чоруур араттарны деткиир аргаларны чугаалашкан.

Тывада күскү-кышкы одалга үезинге белеткел чоруп турар 26.07.2018 Тывада күскү-кышкы одалга үезинге белеткел чоруп турар

2018-2019 чылдың күскү-кышкы одалга сезонунга белеткел 54 хуу деңнелде. Республиканың Одалга болгаш энергетика яамызы июль 26-да ындыг медээни берген.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база Россияның Журналистер эвилелиниң даргазы Владимир Соловьев чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан 25.07.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база Россияның Журналистер эвилелиниң даргазы Владимир Соловьев чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Журналистер эвилелиниң даргазы Владимир Соловьев база Журналистерниң делегей федерациязының төвүнден төлээ Тимур Шафир-биле ужурашкан. Олар Тыва Республикага ажыл-агый аайы-биле кээп чораан.

Тываның найысылалында республиканың бирги ужудукчузу Чооду Кидиспейге тураскаалды туткан 25.07.2018 Тываның найысылалында республиканың бирги ужудукчузу Чооду Кидиспейге тураскаалды туткан

Июль 24-те, «Кызыл» аэропорт бажыңының баарынга, Тес-Хем кожуундан «Самолеттар» ансамбль оолдарының, авиабүдүрүлге ажылдакчыларының, хөй-ниити төлээлериниң киржилгези-биле байырлыг хемчег болуп эрткен.

Тываның Баштыңы телефон дамчыштыр Россияның хереглекчилер хайгааралының удуртукчузу-биле чугаалашкан 25.07.2018 Тываның Баштыңы телефон дамчыштыр Россияның хереглекчилер хайгааралының удуртукчузу-биле чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның хереглекчилер хайгааралының удуртукчузу Анна Попова-биле Барыын-Хемчик эпидемиологтуг байдал талазы-биле чугааны кылган.

Тываның аныяк малчыннарын деткиир «Экономиктиг десант» ажылдап эгелээн 24.07.2018 Тываның аныяк малчыннарын деткиир «Экономиктиг десант» ажылдап эгелээн

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң киржикчилеринге экономиктиг болгаш саң-хөө билиин бедидер сорулга-биле, кыштагжыларны деткиир, информастыг тайылбыр ажылын чорудар «Экономиктиг десант» төлевилел республикада ажылдап эгелээн.

Тываның делгемнеринге «Шериг ралли» чарыжы болуп эртер 24.07.2018 Тываның делгемнеринге «Шериг ралли» чарыжы болуп эртер

«Шериг ралли» - делегейде билдингир «Париж-Дакар» азы «Торгу оруу» ышкаш, солун, хей-аъттыг мөөрейлиг чарыш кылдыр санаттынар.  
 Чарыштың киржикчилери танывазы черге келгеш, даглыг, ховулуг, суглуг, шаптараазыннарлыг черлерге шериг техниканы кайы хире башкарып билиринге бодунуң мергежилдиин бадыткаар.

Мал чемин белеткээр мөөрейже кыйгырган 24.07.2018 Мал чемин белеткээр мөөрейже кыйгырган

2018-2019 чылдың кыжын хүр-менди ажарынга, малдың бир баш санынга-ла 4,0 центнерден эвээш эвес, азы 226,1 муң тонна мал чеми херек.

Тыва Республиканың онза байдалдарны болдурбас болгаш чайладыр девискээр системаның иштинде күштерге база эргелеп-башкарылга органнарынга «Кезээде белен» чурумга ажылдаарын Тыва Республиканың девискээринге киирер дугайында 23.07.2018 Тыва Республиканың онза байдалдарны болдурбас болгаш чайладыр девискээр системаның иштинде күштерге база эргелеп-башкарылга органнарынга «Кезээде белен» чурумга ажылдаарын Тыва Республиканың девискээринге киирер дугайында

«Бойдус болгаш техногенниг характерлиг онза байдалдарда чурттакчы чонну болгаш девискээрлерни камгалаар дугайында» 1994 чылдың декабрь 21-де № 68-ФХ федералдыг хоойлу, Россия Федерациязының Чазааның 2003 чылдың декабрь 30-де «Онза байдалдарны болдурбас болгаш чайладыр чаңгыс аай күрүне системазының дугайында» № 794 доктаалы езугаар, үргүлчүлелдиг суггур чаъстар-биле холбашкан таарымча чок метеорологтуг болуушкуннар ужунда:

Барыын-Хемчик кожуунда ийи кижи сибирь язвазындан аараан дадагалзал уржуундан, хыналда-эрттирилге пунктузун тургузар даалганы Тываның Баштыңы берген 23.07.2018 Барыын-Хемчик кожуунда ийи кижи сибирь язвазындан аараан дадагалзал уржуундан, хыналда-эрттирилге пунктузун тургузар даалганы Тываның Баштыңы берген

Тываның Барыын-Хемчик кожуунга, 31-34 харлыг, ийи аныяк эр, малчын аалга улуг бода мал аайлап тургаш, сибирь язвазындан аараан чадавас дээн ийи таварылга бүрүткеттинген.

Россияның Президентизи Владимир Путин база РФ-тиң Чазааның Даргазы Дмитрий Медведев Тываның Баштыңынга төрүттүнген хүнү-биле байырны чедиргеннер 20.07.2018 Россияның Президентизи Владимир Путин база РФ-тиң Чазааның Даргазы Дмитрий Медведев Тываның Баштыңынга төрүттүнген хүнү-биле байырны чедиргеннер

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол июль 18-те, төрүттүнген хүнүн таварыштыр, хөй санныг байыр чедириишкиннерин алган.

Тывада 70 өг-бүле өскээр көжүрер программа күүселдези-биле чаа бажыңнарны алган 19.07.2018 Тывада 70 өг-бүле өскээр көжүрер программа күүселдези-биле чаа бажыңнарны алган

Кызылда аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программа боттанылгазы-биле хөй квартиралыг ийи бажыңны ажыглалче киирген.