Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тывада «Енисейская» куш фабриказы хүнде-ле 28000 чуурганы чыып турар 20.11.2018 Тывада «Енисейская» куш фабриказы хүнде-ле 28000 чуурганы чыып турар

Бөгүнде «Енисейская» куш фабриказы 45 муң төрүүр кушту ажаап-өстүрүп турар.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: Тывада мал кыштаглаашкыны чогумчалыг эгелээн 20.11.2018 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: Тывада мал кыштаглаашкыны чогумчалыг эгелээн

Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнадыы-биле алырга, мал кыштаглаашкыны таарымчалыг эгелээн.

Тываның Баштыңы Кызылдың ЧЭТ удуртулгазы-биле хоорай четкизин моон соңгаар сайзырадыр айтырыгларны чугаалашкан 19.11.2018 Тываның Баштыңы Кызылдың ЧЭТ удуртулгазы-биле хоорай четкизин моон соңгаар сайзырадыр айтырыгларны чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылдың чылыг-энергетика төвүнге хоорайның чылыг-хандырылга системазын моон соңгаар хөгжүдер талазы-биле айтырыгларга үнүүшкүннүг хуралды эрттирген.

Тываның Баштыңы хоойлуга чөрүштүр арага саарылгазынга удур кады демисежирин Хакасияның чаа удуртукчузунга саналдаан 19.11.2018 Тываның Баштыңы хоойлуга чөрүштүр арага саарылгазынга удур кады демисежирин Хакасияның чаа удуртукчузунга саналдаан

Тываның эрге-чагыргазы кожазы Хакасия-биле каттыжып алгаш, арага болгаш спирт холуксаалыг продукцияны хоойлуга чөрүштүр садып-саарарынга удур демисежир.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол муниципалдыг тургузуглар удуртукчуларындан чуртталга тудуун шапкынчыдарын негээн 16.11.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол муниципалдыг тургузуглар удуртукчуларындан чуртталга тудуун шапкынчыдарын негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол муниципалдыг тургузуглар баштыңнарындан база республика чазааның ведомстволарындан чуртталга тудуун киирери-биле холбашкан айтырыгларны дүрген шиитпирлээрин негээн.

Тываның Баштыңы национал төлевилелдерге киржир чагыгларны тургузарын чазак кежигүннеринге дааскан 16.11.2018 Тываның Баштыңы национал төлевилелдерге киржир чагыгларны тургузарын чазак кежигүннеринге дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Федерациязының президентизиниң май чарлыктарынга даянып тургускан, 12 национал төлевилелдерниң паспорттарын ажылдап кылып турар бо үеде, республика чазааның ведомстволар баштыңнарындан элээн чымыштыг ажылдаарын негээн.

Нотариустар шимчевес өнчүнү Росреестрже халас долдурар 16.11.2018 Нотариустар шимчевес өнчүнү Росреестрже халас долдурар

2019 чылдың февраль 1-ден нотариустарга шимчевес өнчү-биле дугуржулга кылыр чаа хүлээлгелерни дамчытканын Росреестрниң Тыва Республикада эргелели (дараазында - эргелел) дыңнаткан.

Тываның Баштыңы: чонга акша ажылдап алыр арганы тургузары – эрге-чагырганың ажылы 16.11.2018 Тываның Баштыңы: чонга акша ажылдап алыр арганы тургузары – эрге-чагырганың ажылы

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол күүсекчи эрге-чагырга органнарының удуртукчулары ужуражып, «муниципалдыг шакты» эрттирген. Бо удаада чугаа тус черниң бюджединче боттуң орулгаларын көвүдедип база чон-биле сырый харылзааны тудуп, оларның чагыгларын, негелделерин дыңнап, ону шиитпирлээр дээш, бир дем-биле ажылдаарын чедип алыры болган.

2019 чылда Тывада 14,8 муң дөрбелчин метр шөлдүг аварийлиг бажыңнарны өскээр көжүрер 16.11.2018 2019 чылда Тывада 14,8 муң дөрбелчин метр шөлдүг аварийлиг бажыңнарны өскээр көжүрер

2018 чылда Тывага чоруткан шинчилел-биле, аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программаның чаа чадазынче 14,8 муң дөрбелчин метр ниити шөлдүг, хөй квартиралыг бажыңнарда 368 бажың кирген.

Тываның Баштыңы биле «Енисей» орук эргелели ФКА-ның начальниги Р-257 оруктуң берге участоктарынга капитал септелгени кылырын дугурушкан 15.11.2018 Тываның Баштыңы биле «Енисей» орук эргелели ФКА-ның начальниги Р-257 оруктуң берге участоктарынга капитал септелгени кылырын дугурушкан
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Енисей» орук эргелели федералдыг казна албанының начальниги Сергей Аникин-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы миграция-виза албанының чаа оран-савазын тудар планны чугаалаан 15.11.2018 Тываның Баштыңы миграция-виза албанының чаа оран-савазын тудар планны чугаалаан

Россияның Иштики херектер яамызы, Кызылда Ленин кудумчузунда чер участогунга, миграция-виза албанының чаа оран-савазын тудар арганы ол черинге өөренип көөр ажылчын бөлүктү чорудар деп турар.

Кызылда аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле хөй квартиралыг 3 бажыңны дужааган 15.11.2018 Кызылда аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле хөй квартиралыг 3 бажыңны дужааган

Ноябрь 14-те, Дружба кудумчузунда 26, 28, 30 «а» дугаарлыг чаагайжыды туткан 5 каът 3 бажыңны байырлыг байдалда ажыткан.

Тываның Баштыңы Кызылды хөөлүг ыштан уштур дизе, каът бажыңнар тударын саналдаан 14.11.2018 Тываның Баштыңы Кызылды хөөлүг ыштан уштур дизе, каът бажыңнар тударын саналдаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылды долгандыр чер үлелгезинге мораторийни чорударын саналдаан.

Тываның Баштыңы: төрээн чери ышкаш эргим чер чок деп, бодап чор 14.11.2018 Тываның Баштыңы: төрээн чери ышкаш эргим чер чок деп, бодап чор

Тываның Чазак бажыңынга, республика Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол хостуг хүрешке делегей чемпионадынга мөңгүн медальды чаалап алган бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Санаа Артас-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы чаа техниканың дүлгүүрлерин хүлээткен 13.11.2018 Тываның Баштыңы чаа техниканың дүлгүүрлерин хүлээткен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ОБЯ-ның регион эргелелиниң өрт-камгалал кезектеринге чаа тускай техниканы дамчыдар езулалга киришкен.

Тывада инвалидтерге тускай ажылчын олуттарны тускайлаарын ажыл берикчилеринге хүлээткен 13.11.2018 Тывада инвалидтерге тускай ажылчын олуттарны тускайлаарын ажыл берикчилеринге хүлээткен

Тываның эрге-чагыргазы инвалидтерге тускай ажылчын олуттарны дериир хүлээлгени ажыл берикчилеринге онааган.

Тываның чаңгыс демнигжилери партийжи ажылды чаартыр санал-оналдарны киирген 12.11.2018 Тываның чаңгыс демнигжилери партийжи ажылды чаартыр санал-оналдарны киирген

Тывага, муниципалдар аразында база регион деңнелинде, РФ-тиң Президентизи В. Путинниң Айыткалын боттандырар база «Чаңгыс демниг Россия» партияның ажылын чаартыр талазы-биле сайгарылганы чоруткан.

Тываның Баштыңы иштики херектер органнарының ажылдакчыларынга болгаш хоочуннарынга профессионал байырлалы-биле байырны чедирген 12.11.2018 Тываның Баштыңы иштики херектер органнарының ажылдакчыларынга болгаш хоочуннарынга профессионал байырлалы-биле байырны чедирген

Ноябрь 10-да, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Иштики херектер органнарының ажылдакчызының хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байырны чедирген.

Тываның Баштыңы хамаатыларның күш-ажылчы эргелерин камгалаар айтырыглар талазы-биле прокуратураның үшкү шуулганынга киришкен 12.11.2018 Тываның Баштыңы хамаатыларның күш-ажылчы эргелерин камгалаар айтырыглар талазы-биле прокуратураның үшкү шуулганынга киришкен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, республика прокуратуразының чылдың-на эрттирип турары ажык шуулганы хамаатыларның күш-ажылчы эргелерин камгалаарының база бир дээштиг хевири апарган дээрзин демдеглээн.

Тываның Баштыңы «Хандагайты» хыналда-эрттирилге пунктузунга делегей статузун чедип алыр дээш туржуп турар 09.11.2018 Тываның Баштыңы «Хандагайты» хыналда-эрттирилге пунктузунга делегей статузун чедип алыр дээш туржуп турар

Тывада ийи талазындан кызыгаар пунктулуг «Хандагайты» эрттирилге черинге хөй талалыг эрге-байдалды тыпсып болурун Россияның элээн каш ведомстволары бадыткаан.