Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тывада чурттакчы чоннуң чээлилерге төлеттинмээн өрезин эвээжедири-биле шалыпчы айны чарлаан 28.09.2017 Тывада чурттакчы чоннуң чээлилерге төлеттинмээн өрезин эвээжедири-биле шалыпчы айны чарлаан

 Республикада чурттакчы чоннуң чээлилерге узаткан өрезин эвээжедириниң шалыпчы айы октябрьның 2-ден эгелээр. Тыва Республиканың Чазааның айтыышкыны-биле ук айны эрттирериниң хуусаазын база хемчеглер планын доктааткан.

Шолбан Кара-оол: Тывада туризмни көдүреринге дузалаар бис, а туризм хөгжүлдеге идигни бээр 28.09.2017 Шолбан Кара-оол: Тывада туризмни көдүреринге дузалаар бис, а туризм хөгжүлдеге идигни бээр

 Сентябрь 27-де Туризмниң бүгү-делегей хүнүн демдеглээн. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионунда ук адырның сайзыралынга кыска түңнелди үндүрүп, ону бодунуң блогунда бижээн:

Политолог Дмитрий Орлов: даштыкы-биле харылзаа шөлүнге губернаторлар бүрүн эргелерни алыры ховар 27.09.2017 Политолог Дмитрий Орлов: даштыкы-биле харылзаа шөлүнге губернаторлар бүрүн эргелерни алыры ховар

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга 2017 чылдың сентябрь ай делегей экономиказының харылзаазында элээн дүжүткүр болган.

«Хоорай хүрээлели» партийжи төлевилел-биле Тываның найысылалында бажыңнар чанының сес девискээрин чаагайжыдар 27.09.2017 «Хоорай хүрээлели» партийжи төлевилел-биле Тываның найысылалында бажыңнар чанының сес девискээрин чаагайжыдар

 «Хоорай хүрээлели» партийжи төлевилелдиң күүселдези-биле Кызыл хоорайда бажың чанының сес девискээрин, алды хөй-ниити шөлдерин база хоорайның бир парыгын чаагайжыдар. Ажылдың хемчээли улуг-даа болза, ажылдар кончуг шалыпкын чоруп турар.

Тывада информацияның айыыл чок чоруунуң айтырыгларын эртем-практиктиг конференцияда сайгарган 27.09.2017 Тывада информацияның айыыл чок чоруунуң айтырыгларын эртем-практиктиг конференцияда сайгарган

 Тыва Республиканың Чазааның бажыңынга, "Күрүне болгаш муниципалдыг информация системаларынга айыыл чок чорукту хандырары. Ниитилелге кыжаныгның чаа хевирлери" деп эртем-практиктиг конференция болуп эрткен.

Сентябрь 26-да Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң регион хөгжүлдезиниң талазы-биле чазак комиссиязының хуралынга киржир 26.09.2017 Сентябрь 26-да Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң регион хөгжүлдезиниң талазы-биле чазак комиссиязының хуралынга киржир

 Россияның Президентизи Владимир Путин, Ульяновскыга болган Күрүне чөвүлелиниң хуралында, регионнарның бюджет чээлилерин эде көөр программаны 2018 чылдан эгелээрин чарлаанын сагындыраал.

Тываның Баштыңы бүгү республикада объектилерже чылыгны бээрин негээн 26.09.2017 Тываның Баштыңы бүгү республикада объектилерже чылыгны бээрин негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикада эрте сооп келгени-биле холбаштыр, төп одалга хандырылгалыг чурттакчылыг суурларже чылыгны кожарын айыткан.

Александр Куулар: Москвада тыва студентилер Тываның Баштыңындан харыыларны дорт алган 26.09.2017 Александр Куулар: Москвада тыва студентилер Тываның Баштыңындан харыыларны дорт алган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чурттуң найысылалының дээди өөредилге черлеринде өөренип кирген бирги курсчулары-биле Москваның Националдар бажыңынга сентябрь 21-де ужурашкан.

Тывада «Енисей хүнү» экологтуг байырлал эгелээн 25.09.2017 Тывада «Енисей хүнү» экологтуг байырлал эгелээн

2012 чылда республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң доктаатканы экологтуг байырлал – Енисей хүнүнге тураскааткан акция Тывада сентябрь 22-де эгелээн.

Тываның Баштыңы губернатор-блогерлер рейтингизинде баштайгы 10-нуң санында 25.09.2017 Тываның Баштыңы губернатор-блогерлер рейтингизинде баштайгы 10-нуң санында

 Август айның түңнелдери-биле, российжи регионнарда боттарының блогтарын чорудуп турар баштыңнарның эң бажында 10 кижи санынче Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кирген.

Неделяның беш хонуунда: Кызыл-Новосибирск угланыышкынныг чаа авиарасписаниени тургускан 25.09.2017 Неделяның беш хонуунда: Кызыл-Новосибирск угланыышкынныг чаа авиарасписаниени тургускан

 Чаа авиарасписание ажылдап эгелээн. Эң-не хереглелдиг угланыышкыннарның бирээзи - Новосибирскиже рейстерниң санын каш катап көвүдеткенинге Тываның чону дыка өөрээн.

Калининград область биле Тыва Республиканы «Найыралдың көвүрүглери» харылзаштырган 25.09.2017 Калининград область биле Тыва Республиканы «Найыралдың көвүрүглери» харылзаштырган

«Найыралдың көвүрүглери» Калининград область биле Тыва Республиканы харылзаштырган.

Дмитрий Орлов: "Тыва Республикага аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программаның негелдезин өскертири чугула» 22.09.2017 Дмитрий Орлов: "Тыва Республикага аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программаның негелдезин өскертири чугула»
Россияда 2013 чылда эгелээн аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа 2017 чылда доостур.

Турисчи Тыва: президент биле бөдүүн чоннуң шилилгези 22.09.2017 Турисчи Тыва: президент биле бөдүүн чоннуң шилилгези

 Роман Добровольский, сайгарлыкчы:
  - Тываже даштыкы күрүнелерниң бирги удуртукчулары, улуг бизнесменнер, хөй эвес шалыңныг бөдүүн кижилер кайгамчык черлерни көөр дээш кээп турар.

Күш-ажыл яамызы – Тывада амыдыраарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг чурттакчы чоннуң саны эвээжээн 21.09.2017 Күш-ажыл яамызы – Тывада амыдыраарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг чурттакчы чоннуң саны эвээжээн

 Тываның Күш-ажыл яамызының төлевилел офизиниң ажылдакчылары республикада чединмес чурттакчы чоннуң саны бо чылдың бирги чартыында эвээжээнин демдеглээн. Ону албан езузунуң статистика медээлери бадыткаан.

Тывага сентябрь 24-те «Нацияның чарыжы-2017» болуп эртер 21.09.2017 Тывага сентябрь 24-те «Нацияның чарыжы-2017» болуп эртер

 2004 чылдан бээр доктаамал эртип турар Бүгү-Россияда чадаг чарыш хүнүнге тураскааткан «Нацияның чарыжы» акцияга Тыва база киржир.

Тываның Күш-ажыл яамызынга парлалга-конференциязында социал угланыышкынныг губернатор төлевилелдериниң күүселдезин чугаалашкан 21.09.2017 Тываның Күш-ажыл яамызынга парлалга-конференциязында социал угланыышкынныг губернатор төлевилелдериниң күүселдезин чугаалашкан

 ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызынга парлалга-конференциязында республиканың массалыг информация чепсектериниң журналистеринге Тывада социал губернатор төлевилелдериниң күүселдезин база социал хандырылганың чаңгыс аай күрүнениң информастыг системазын киирип турарын таныштырган.

Тываның бюджет акша-хөреңгизи-биле хөй ажы-төлдүг 700 ажыг өг-бүлеге кыжын одаар хөмүр болгаш ыяшты дүжүрер 20.09.2017 Тываның бюджет акша-хөреңгизи-биле хөй ажы-төлдүг 700 ажыг өг-бүлеге кыжын одаар хөмүр болгаш ыяшты дүжүрер

 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналдааны «Социал хөмүр» төлевилелди Тываның Чазаа боттандырып, регион бюджединиң акша-хөреңгизи-биле хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге кыжын одаар чүүлдү курлавырлап берип турар.

Тываның Баштыңының кады ажылдажылга айтырыгларының талазы-биле российжи-кыдат-моол ажылчын бөлүктү тургузар дугайында саналын КУР-нуң хөгжүлде болгаш реформа күркомитеди деткээн 20.09.2017 Тываның Баштыңының кады ажылдажылга айтырыгларының талазы-биле российжи-кыдат-моол ажылчын бөлүктү тургузар дугайында саналын КУР-нуң хөгжүлде болгаш реформа күркомитеди деткээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кыдатка ажыл-албан аайы-биле чорааш, Пекинге КУР-нуң хөгжүлде болгаш реформа талазы-биле күрүне комитединиң барыын регионну хөгжүдүп-сайзырадыр департаментиниң директорунуң оралакчызы Сяо Вэймин-биле ужурашкан.

Тывада улуг спортчу-культура төвүнүң тудуун уламчылаар 19.09.2017 Тывада улуг спортчу-культура төвүнүң тудуун уламчылаар

 Тываның Каа-Хем суурда улуг спортчу-культура төвүнүң тудуун 2017 чылда катап эгелээр. Республиканың эрге-чагыргазы федералдыг бюджеттен кол социал объектиниң тудуун доозар ажылдарга херек кады акшаландырыышкынның хемчээлин камгалап алган.