Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тываның Баштыңы шериг чоруур назылыг аныяктар следунга киришкен 24.09.2018 Тываның Баштыңы шериг чоруур назылыг аныяктар следунга киришкен

Сентябрь 20-22 хүннеринде Тывага, шериг чоруур назылыг оолдарның II шериг-патриотчу следу болуп эрткен.

Тываның Баштыңы көдээ котельнаяларның одалга сезонунга беленин хынаан 24.09.2018 Тываның Баштыңы көдээ котельнаяларның одалга сезонунга беленин хынаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чаа-Хөл суурдан эгелеп, көдээ котельнаяларның кышка белеткелин хынаан.

Тываның Баштыңы биле «Межегейхөмүр» компанияның чаа удуртукчузу кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан 21.09.2018 Тываның Баштыңы биле «Межегейхөмүр» компанияның чаа удуртукчузу кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан

Регионда хөмүр-даш чыдынының улуг болбаазырадыкчызының бирээзи – «Межегейхөмүр» КХН-ниң чаа чиңгине директорун албан езузу-биле Тываның Баштыңынга таныштырган.

«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязының чөвүлел хуралы болуп эртер 20.09.2018 «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязының чөвүлел хуралы болуп эртер

2018 чылдың сентябрь төнчүзүнде, Кызылга, «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязының Чөвүлел хуралы Сибирь федералдыг округтуң субъектилер баштыңнарының киржилгези-биле болуп эртер.

Тываның Баштыңы дагын катап кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур республика конференциязын эрттирерин саналдаан 20.09.2018 Тываның Баштыңы дагын катап кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур республика конференциязын эрттирерин саналдаан

Сентябрь 19-та, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, СФО-да Саң-хөө хайгаарал албанының удуртукчузу Андрей Алексеевич Долбня болгаш корум-чурум камгалакчыларының база кожуун чагырга даргаларының киржилгези-биле, дагын катап кем-херек үүлгедир чорукка удур демисежир хемчеглерни сайгарып көрген.

Тываның Баштыңы Мөңгүн-Тайга кожууннуң чаа соңгуткан депутаттары-биле ужурашкан 20.09.2018 Тываның Баштыңы Мөңгүн-Тайга кожууннуң чаа соңгуткан депутаттары-биле ужурашкан
Сентябрь 19-та, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Мөңгүн-Тайга кожууннуң чаа соңгуткан депутаттары-биле ужурашкан.

Тывада Улуг-Хемни кежир көвүрүг адааның хос черин эптеп чыыры эгелээн 19.09.2018 Тывада Улуг-Хемни кежир көвүрүг адааның хос черин эптеп чыыры эгелээн

Сентябрь 18-те, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Улуг-Хемни кежир чаа коммунал көвүрүгнүң хос черин эптеп чыырынга стартты берген.

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң 2018 чылда боттанылгазының шынары дээш, кожуун чагырга даргалары боттары харыылаар 19.09.2018 «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң 2018 чылда боттанылгазының шынары дээш, кожуун чагырга даргалары боттары харыылаар

Тываның 17 кожуунунуң үжү «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң ээлчеглиг чадазының күүселдези дээш онза кичээнгейни негеп турар.

Тываның Баштыңы Кызыл кожууннуң төп эмнелгезин хынаан 19.09.2018 Тываның Баштыңы Кызыл кожууннуң төп эмнелгезин хынаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл кожууннуң административтиг төвү - Каа-Хем суурда поликлиниканың уруглар салбырының ажылын экижидер кылдыр берген даалгазы кайы хире күүсеттингенин хынаан.

Тываның билдингир эртемдени Монгуш Хүргүл-оолович Маңнай-оол чырык өртемчейден чарлып чоруткан 18.09.2018 Тываның билдингир эртемдени Монгуш Хүргүл-оолович Маңнай-оол чырык өртемчейден чарлып чоруткан

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, Кызыл хоорай мэриязы база Төлээлекчилер хураланың депутаттары,

Тывада тараа культураларының ортумак дүжүдү гектардан-на 15,6 центнер, азы 2017 чылга деңнээрге ийи катап хөй 18.09.2018 Тывада тараа культураларының ортумак дүжүдү гектардан-на 15,6 центнер, азы 2017 чылга деңнээрге ийи катап хөй

Республика чазаа күскү дүжүт ажаалдазының чамдык түңнелдерин үндүрген. Сентябрь 17-ге чедир, 2,3 муң га тараа шөлдериниң 24 хуузунда дүжүттү ажааган.

Тываның Баштыңы муниципалитеттер удуртукчуларынга ажыл хүнүн чылыг төптеринден эгелээрин сүмелээн 17.09.2018 Тываның Баштыңы муниципалитеттер удуртукчуларынга ажыл хүнүн чылыг төптеринден эгелээрин сүмелээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртулгазы-биле эрткен аппарат хуралында, республикада чылыг сезонунуң дугайында чугааны чоруткан. Хурал муниципалдыг тургузуглар-биле видеоконференция харылзаазылыг эрткен.

Тываның Баштыңы Кызылдың мэрин соңгуурун организастыг эрттирерин чагаан 17.09.2018 Тываның Баштыңы Кызылдың мэрин соңгуурун организастыг эрттирерин чагаан

Понедельникте, аппарат хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайның база Мөңгүн-Тайга кожууннуң Төлээлекчилер хуралынче депутаттар соңгулдалары эрткен неделяда эрткенин, ооң түңнелдерин үндүргенин дыңнаткан.

Тывага коллекционерлерниң болгаш хол-биле кылган ажылдар мастерлериниң III делегей фестивалы болуп эрткен 17.09.2018 Тывага коллекционерлерниң болгаш хол-биле кылган ажылдар мастерлериниң III делегей фестивалы болуп эрткен
Сентябрь 14-15 хүннеринде, Тывага, коллекционерлер болгаш хол-биле кылган ажылдар мастерлериниң үшкү делегей фестивалы болуп эрткен.

Тывада одалга сезону Кызылда чылыг хандырылгазын кииргени-биле эгелээн 14.09.2018 Тывада одалга сезону Кызылда чылыг хандырылгазын кииргени-биле эгелээн

Бөгүн, сентябрь 14-те, Кызылда одалга сезону эгелээн. Найысылалдың мэриязы чогуур доктаалды хүлээп алган. Бирги ээлчегде социал албан черлерин чылыг хандыралгазынга кожар.

Тываның хой болгаш өшкү ажыл-агыйлары бүдүрүкчү малды бөлүктеп тускайлааны дээш субсидияны алыр 14.09.2018 Тываның хой болгаш өшкү ажыл-агыйлары бүдүрүкчү малды бөлүктеп тускайлааны дээш субсидияны алыр

Тываның эрге-чагыргазы бүдүрүкчү малды аңгылаан хой болгаш өшкү ажыл-агыйларының чарыгдалдарын регион бюджединден дуглаарын шиитпирлээн.

Тус чер бот-башкарылга органнары бажыңнар ээлеринге капитал септелге дугайында тодаргай тайылбырны бээрин хүлээндирген 13.09.2018 Тус чер бот-башкарылга органнары бажыңнар ээлеринге капитал септелге дугайында тодаргай тайылбырны бээрин хүлээндирген

Тыва Республиканың Чазаа тус чер бот-башкарылга органнарының капитал септелге фондузун тургузар аргалар дугайында хөй квартиралыг бажыңнарда чурттап турар кижилерге дыңнадыр чурумну бадылаан.

Тываның муниципалдыг тургузугларының бирги чартык чылда социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң кол көргүзүглеринге мониторингини түңнээн 13.09.2018 Тываның муниципалдыг тургузугларының бирги чартык чылда социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң кол көргүзүглеринге мониторингини түңнээн

2018 чылда Тыва Республиканың Экономика яамызы муниципалдыг районнар болгаш хоорай округтарынга квартал санында рейтингини тургузуп эгелээн.

Тываның культура сайыдының оралакчыларын бадылаан 12.09.2018 Тываның культура сайыдының оралакчыларын бадылаан

Сентябрь 11-де, Тыва Республиканың Чазак хуралынга кадрлар айтырыгларын сайгарып көрген.

Тывада чаартынган Кызыл дептер чырыкче үнген 12.09.2018 Тывада чаартынган Кызыл дептер чырыкче үнген
Экологтар регионнуң Кызыл дептериниң ийиги томунуң чаа үндүрүлгезин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга таныштырган.