Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тываның Баштыңы 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазынга республиканың мурнундан шилиттинген 55 аътты белекке берген 22.12.2016 Тываның Баштыңы 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазынга республиканың мурнундан шилиттинген 55 аътты белекке берген

 Тывага 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазының шериг албанныгларын байырлап демдеглээн. Доктаамал турары-биле чоокта чаа республикада келген Төп шериг округунуң 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазының шериг кезээн В. Көк-оол аттыг Национал театрга байырлалдың концерти-биле демдеглээн.

Регионнуң удуртукчузунуң негелдези-биле Тывада садыг точкаларында «Боярышник» садып турар барымдааларны илередип эгелээн 22.12.2016 Регионнуң удуртукчузунуң негелдези-биле Тывада садыг точкаларында «Боярышник» садып турар барымдааларны илередип эгелээн

 Тыва Республиканың ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр болгаш хайгаараар албан Кызыл хоорайда садыг точкаларын хынаары-биле рейдилерже үнген.

Александр Карелин: Тывада транспорт инфраструктуразын хөгжүдери республикага-даа, чуртка-даа ажыктыг 21.12.2016 Александр Карелин: Тывада транспорт инфраструктуразын хөгжүдери республикага-даа, чуртка-даа ажыктыг

 М-54 федералдыг орукту эде угландырарын болгаш демир-орук шугумунуң барыын болгаш соңгу талазын тударын федералдыг деңнелде деткээни – Тывага транспорт инфраструктуразын сайзарадырынга чугула херек.

РФ-тиң Чазаа Тывага халас эм-таң хандырылгазынга саң-хөө дузазының хемчээлин улгаттырган 21.12.2016 РФ-тиң Чазаа Тывага халас эм-таң хандырылгазынга саң-хөө дузазының хемчээлин улгаттырган

 Тывада чамдык бөлүктүң хамаатыларын эм-таң, эмнээшкин херекселдери база инвалид уругларга тускай эмнээр аъш-чем продуктулары-биле хандырар субвенцияның түңүн 119,2 млн. рубль чедирген улгаттырган.

Тывага уругларга Кванториум аттыг бирги технопаркты ажыдар 20.12.2016 Тывага уругларга Кванториум аттыг бирги технопаркты ажыдар

 2017 чылдың сентябрьга чедир Тываның найысылалы Кызылга школачыларга техниктиг чогаадылгаже хандыкшыырынга, ылаптыг эртемнерни өөрениринге база инженер ажыл-чорудулгазын шиңгээдиринге калбак арганы бээр уругларның бирги технопарыгы ажыттынар.

Каа-Хем кожууннуң школалары «Просвещение» ном үндүрер черден өөредилге номнарын алган 20.12.2016 Каа-Хем кожууннуң школалары «Просвещение» ном үндүрер черден өөредилге номнарын алган

 Декабрь 19-та Сарыг-Сеп, Суг-Бажы, Бүрен-Хем, Кундустуг, Бүрен-Аксы ниити билиг школаларында өөредилге номнары келген.

Бюджетти деңнештиреринге Тыва дотация кылдыр 88,6 млн. рубльди алыр 20.12.2016 Бюджетти деңнештиреринге Тыва дотация кылдыр 88,6 млн. рубльди алыр

 2017 чылда Тываның бюджет системазының турум чоруун тударынга дотация кылдыр 88 млн. 681,5 муң рубльди РФ-тиң Чазаа тускайлаан.

Тываның Баштыңы Чаа чыл байырлалдарында дежурство дээш харыысалгалыг кижилерни айыткан 19.12.2016 Тываның Баштыңы Чаа чыл байырлалдарында дежурство дээш харыысалгалыг кижилерни айыткан

 «Келир неделя – чаа чыл байырлалдарында амыдырал-хандырылга системаларының үзүктел чок ажылдаарынга белеткелдиң үези. Тодаргай организастыг хемчеглер херек»– деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың кожууннары-биле видео-конференция чурумунга эрткен аппарат хуралынга чугаалаан.

РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи Тываның Баштыңының Кызылдың аэропортунга делегей чергелиг секторну ажыдар дээн айтырыын  деткээн 19.12.2016 РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи Тываның Баштыңының Кызылдың аэропортунга делегей чергелиг секторну ажыдар дээн айтырыын деткээн

 «Сибирь федералдыг округтуң Чөвүлелинге регионнар хөгжүлдезиниң айтырыын чугаалашкан. Өзүлдениң шупту точкаларын, күштүг болгаш кошкак талаларын база – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда Новосибирскиге ажылының үезинде бижээн.

Тывада Чаа чыл байырлалдарында айыыл чок чорукту хандырарының айтырыгларын чугаалашкан 19.12.2016 Тывада Чаа чыл байырлалдарында айыыл чок чорукту хандырарының айтырыгларын чугаалашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика Чазааның чанында Террорга удур комиссияның хуралында, регионнуң ведомстволарының, тус чер бот-башкарылгазының база корум-чурум камгалаар органнарның Чаа чылдың дыштаныр хонуктарының үезинде кады ажылының планын бадылаан.

Тываның Баштыңы улуг харлыг кожууннарда черлик дириг амытаннарны аңнаарын хораан 16.12.2016 Тываның Баштыңы улуг харлыг кожууннарда черлик дириг амытаннарны аңнаарын хораан

 Тываның ийи кожуунунда, Бай-Тайга биле Барыын-Хемчикте, 2017 чылдың часка чедир черлик дириг амытаннарны аңнаарын хораан. Республиканың Баштыңы ооң дугайында доктаалга декабрь 12-де атты салган. 

Тываның Баштыңының Айыткалы: хөй-ниитиниң үзел-бодалы  16.12.2016 Тываның Баштыңының Айыткалы: хөй-ниитиниң үзел-бодалы

 Декабрь 15-те Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) республикада ажыл-херектерниң байдалының болгаш 2017 чылда иштики политика дугайында айыткаан. Аңаа киришкеннер Айыткалдың ужур-утказының дугайында боттарының үзел-бодалын үлешкен.

Тыва федералдыг бюджеттен орук хөгжүлдезинге немелде 6,5 млн. рубльди алыр 16.12.2016 Тыва федералдыг бюджеттен орук хөгжүлдезинге немелде 6,5 млн. рубльди алыр

 Орук инфраструктуразын хөгжүдеринге немелде акша-хөреңги кылдыр федералдыг бюджеттен трансфертке 6,5 млн. рубль түңнүг акшаны Тываже чоруткан.

Тываның Баштыңы Новосибирскиде ажыл-агыйжы сургакчылаашкында 16.12.2016 Тываның Баштыңы Новосибирскиде ажыл-агыйжы сургакчылаашкында

 Декабрь 16-да РФ-тиң Президентизиниң Сибирь Федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзиниң чанында Чөвүлелдиң хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киржир.

Республиканың Баштыңы Тывада 2017 чылды -  Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы кылдыр чарлаан 15.12.2016 Республиканың Баштыңы Тывада 2017 чылды - Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы кылдыр чарлаан

 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң Айыткалында, 2017 чылда аныяктарның эгелээшкиннери Тываның эрге-чагыргазындан деткимчени алырын демдеглээн.

Тываның Баштыңы республикада чуртталга бажыңы тудуп алырынга чиигелделиг хамаатыларының санын көвүдедирин саналдаан 15.12.2016 Тываның Баштыңы республикада чуртталга бажыңы тудуп алырынга чиигелделиг хамаатыларының санын көвүдедирин саналдаан

 Тываның Баштыңы Айыткалында республиканың эрге-чагыргазынга хуу бажың тудуунга ыяш алыр эргелиг хамаатыларының бөлүүн 2017 чылдан эгелеп ам-даа калбартыр саналды киирген. Ылаңгыя чедери берге черлерниң чурттакчыларынга чиигелдени бээрин саналынга тодараткан.

Тываның Баштыңы ниити тудуг кадрларын өөредип база эде белеткээриниң чаңгыс аай программазын тургузар даалганы берген 15.12.2016 Тываның Баштыңы ниити тудуг кадрларын өөредип база эде белеткээриниң чаңгыс аай программазын тургузар даалганы берген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың тудуг комплекизинге мергежилдиг кадрларны белеткээри регион эрге-чагыргазынга кол угланыышкын болур ужурлуг деп сорулганы салган. Тускай угланыышкынныг өөредилге черлериниң база башкарыкчы тудуг организацияларының баазазынга ниити тудуг кадрларын өөредип база эде белеткээр.

Тываның эрге-чагыргазының мурнады боттандырар угланыышкыны – аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрерин доозар 15.12.2016 Тываның эрге-чагыргазының мурнады боттандырар угланыышкыны – аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрерин доозар

Аварийлиг деп санаан чуртталга бажыңнарында Тываның 5 муң хире чурттакчыларын 2018 чылдың ортаан үезинге чедир чаа бажыңнарже көжүрер. Бо чоокку чылдарда ТР-ниң Чазааның кол угланыышкынының айтырыы ол деп, республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол айыткан. 2017 чылдың эгезинде 1222 кижи чаа квартираларны алырын Тываның парламентизинге чыл санында бээр Айыткалында дыңнаткан.

ТӨРЭЭН  ТЫВАВЫСКА — ТҮҢНЕЛДИГ АЖЫЛ-ИШТИ БОЛГАШ АНЫЯКТАРГА КҮЧҮ-КҮШТҮ! 15.12.2016 ТӨРЭЭН ТЫВАВЫСКА — ТҮҢНЕЛДИГ АЖЫЛ-ИШТИ БОЛГАШ АНЫЯКТАРГА КҮЧҮ-КҮШТҮ!

 Тыва Республиканың Баштыңының Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) республикада ажыл-херектерниң байдалының болгаш 2017 чылда иштики политика дугайында АЙЫТКАЛ

Республиканың кол саң-хөө хоойлузун бирги номчулгада хүлээп алган 14.12.2016 Республиканың кол саң-хөө хоойлузун бирги номчулгада хүлээп алган

 Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентиниң) бешки сессиязының чедиги ээлчеглиг хуралында депутаттар 2017 чылда база планныг дараазында ийи чылда республика бюджедин бирги номчулгазында хүлээп алган.