Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

«2018-2022 чылдарда амгы үениң хоорай хүрээлелин хевирлээри» Тыва Республиканың күрүне программазынче өскерилгелерни киирген 28.03.2018 «2018-2022 чылдарда амгы үениң хоорай хүрээлелин хевирлээри» Тыва Республиканың күрүне программазынче өскерилгелерни киирген

 Тываның Чазаа «2018-2022 чылдарда амгы үениң хоорай хүрээлелин хевирлээри» Тыва Республиканың күрүне программазынче өскерилгелерни киирер дугайында» Тыва Республиканың Чазааның төлевилелин ажылдап кылган.

Красноярск край, Хакасия база Тываның экономиктиг хөгжүлде сайыттары Красноярскиниң экономиктиг шуулганы – 2018-ке белеткелди чугаалашкан 28.03.2018 Красноярск край, Хакасия база Тываның экономиктиг хөгжүлде сайыттары Красноярскиниң экономиктиг шуулганы – 2018-ке белеткелди чугаалашкан

 Федерацияның үш субъектизиниң экономиктиг хөгжүлде талазы-биле регион яамыларының удуртукчулары Красноярскиниң экономиктиг шуулганында "Енисей Сибири" макрорегион төлевилелин таныштырарын сайгарып чугаалашкан. 

Республиканың чурттакчылары «Кемерово, Тыва сээң-биле кады» деп кажыыдал акциязынга киришкен 28.03.2018 Республиканың чурттакчылары «Кемерово, Тыва сээң-биле кады» деп кажыыдал акциязынга киришкен

Коргунчуг өрт айыылынга чоок кижилерин, ажы-төлүн чидирген кижилерни деткиир дээш республиканың чону хөй-ниити эгелээшкини-биле эрттирген «Кемерово, Тыва сээң-биле кады» деп кажыыдалдың акциязынга чыглып келген.

Тывада уругларның чайгы дыштанылга лагерьлериниң санын көвүдедир 27.03.2018 Тывада уругларның чайгы дыштанылга лагерьлериниң санын көвүдедир

 Тывада уругларга стационарлыг лагерьлер саны көвүдээр. Эрткен чылга деңнээрге, бо чайын республикага 198 чайгы кадыкшылга легерьлери ажылдаар, азы 5 лагерь хөй. Немелде баазаларны ажытканы, сезонда немей 3 муң хире уругну дыштандырар арганы бээр.

Тывада часкы мал оолдаашкының үезинде хой малдың баш санын чартык саяга көвүдедир сорулганы салган 27.03.2018 Тывада часкы мал оолдаашкының үезинде хой малдың баш санын чартык саяга көвүдедир сорулганы салган

 Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыныны февральда-ла эгелээн. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы республика баштыңы Шолбан Кара-оолга ооң баштайгы түңнелдерин илеткээн.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың чурттакчы чонунуң өмүнээзинден  Кемеровода айыыл-халап-биле холбаштыр кажыыдалын илереткен 26.03.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың чурттакчы чонунуң өмүнээзинден Кемеровода айыыл-халап-биле холбаштыр кажыыдалын илереткен

 Кемеровонуң төвүнде «Зимняя вишня» садыг-хөглээшкин комплекизинге улуг-хүннүң ийиги чартыында улуг өрт өөскүп үнген.

 «Социал картофель» адрестиг төлевилелди 2018 чылда база уламчылаар 23.03.2018 «Социал картофель» адрестиг төлевилелди 2018 чылда база уламчылаар

Республика бюджединде ол сорулгага бо чылын 1 млн. 100 муң рубль көрдүнген, төлевилелге эвээш орулгалыг 2587 өг-бүле киржир.

Тываның Баштыңы часкы үениң бооп болур онза байдалдарын болдурбас база ооң-биле демисежир сорулганы салган 23.03.2018 Тываның Баштыңы часкы үениң бооп болур онза байдалдарын болдурбас база ооң-биле демисежир сорулганы салган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, синоптиктерниң республикада агаар хенертен чылып, 15 градус чедер дээнин, база катап сагындырган.

Тываның Баштыңы кол яамыларның удуртукчу составын аныяктар-биле быжыглаан 23.03.2018 Тываның Баштыңы кол яамыларның удуртукчу составын аныяктар-биле быжыглаан

 Тываның Чазаа орук-транспорт комплекизиниң сайыдының оралакчызынга чаа томуйлаашкыннарны бадылаан. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чогуур доктаалга атты бо неделяда салган.

Тываның Баштыңы ТР-ниң Культура яамызынга башкарыкчы артистерниң халас гастрольдарын республикага организастаарын дааскан 23.03.2018 Тываның Баштыңы ТР-ниң Культура яамызынга башкарыкчы артистерниң халас гастрольдарын республикага организастаарын дааскан

 Тываның Чазаа күрүне чагыы-биле 32 млн. ажыг рубльди республиканың чурттакчыларынга билдингир артистерниң болгаш чогаадыкчы коллективтерниң 2018 чылда концерт программаларынче шилчидер.

Чоннуң бедик көдүрлүүшкүннүг хей-адын тодаргай ажыл-херектер-биле быжыглаарын Тываның Баштыңы биле депутаттар дугурушкан 22.03.2018 Чоннуң бедик көдүрлүүшкүннүг хей-адын тодаргай ажыл-херектер-биле быжыглаарын Тываның Баштыңы биле депутаттар дугурушкан

 «Президент соңгулдаларында чоннуң көргүскен бедик көдүрлүүшкүннүг хей-адын хевээр арттырып, ону тодаргай ажыл-херектер-биле көвүдедип, республиканың чедиишкинин ажыл-агыйжы хүннерде бүгү аргалар-биле ажыглаар херек.

Кызылдың президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер кордакчыларның шилилгези эгелээн 22.03.2018 Кызылдың президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер кордакчыларның шилилгези эгелээн

Tыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазын, РТ-ниң Чазааның 2017 чылдың декабрь 4-те №560-р айтыышкынын күүседири-биле, республиканың школаларында 2018 чылда Кызылдың президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер кордакчыларны шилип эгелээн.

Хөй ажы-төлдүг ада-иелерни ажылга хаара тудар хемчеглер дугайында 21.03.2018 Хөй ажы-төлдүг ада-иелерни ажылга хаара тудар хемчеглер дугайында

 Республика 3 болгаш оон ажы-төлдүг ада-иелерниң саны-биле Россия Федерациязының субъектилериниң аразында мурнуку черде, ынчангаш апрельдиң ийиги он хонуунда Күш-ажыл аямызы ажыл чок хамаатылар аразындан хөй ажы-төлдүг ада-иелерни база инвалид уруглар азырап олурар ада-иелерни ажылга хаара туткан өнчүнүң шупту хевирлеринде ажыл берикчилеринден бизнес планнарның конкурстуг шилилдезин эрттирерин планнаан.

Тываның Баштыңы соңгулда мурнунуң кампаниязында көдүрүлген шупту чидиг айтырыгларны кичээнгейге алырын негээн 21.03.2018 Тываның Баштыңы соңгулда мурнунуң кампаниязында көдүрүлген шупту чидиг айтырыгларны кичээнгейге алырын негээн

 Тываның Баштыңы президент соңгулдаларының түңнелдериниң дугайында чугаалап тура, күрүне биле чоннуң сонуургалдары каттыжа бээри ховар таварылга деп демдеглээн.

Тывада Россия Федерациязының Президент соңгулдаларының түңнелдерин бадылаан 21.03.2018 Тывада Россия Федерациязының Президент соңгулдаларының түңнелдерин бадылаан

 Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязы Россия Федерациязының Президент соңгулдаларында бадылаашкынның түңнелдерин бадылаан. Бадылаан кижилерниң ниити санындан хууларга онааштыр көргүзүглер түңнелдерин үндұргени ол.

Тываның Баштыңы Красноярскиниң экономиктиг шуулганынга белеткенирин чазактың экономика адырынга дааскан 21.03.2018 Тываның Баштыңы Красноярскиниң экономиктиг шуулганынга белеткенирин чазактың экономика адырынга дааскан

 2018 чылдың апрель 12-де Красноярскиниң экономиктиг шуулганында «Енисей Сибири» төлевилелди таныштырар.

Тывада хөй-ниити шөлдериниң талазы-биле рейтингилиг бадылаашкынның тиилекчилери илерээн 20.03.2018 Тывада хөй-ниити шөлдериниң талазы-биле рейтингилиг бадылаашкынның тиилекчилери илерээн

Марттың 18-те, РФ-тиң Президент соңгулдаларының хүнүнде, республиканың он муниципалитединиң чурттакчылары хөй-ниити шөлдерин чаагайжыдар талазы-биле бадылаашкынга киришкен.

Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызындан күрүне деткимчезин алыр кижилерниң шилилдезин шынарлыг чорударын негээн 20.03.2018 Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызындан күрүне деткимчезин алыр кижилерниң шилилдезин шынарлыг чорударын негээн

 2018 чылда Тывада тарылга шөлдериниң хемчээли 8,5 хуу улгадыр. Эрткен чылга деңнээрге тараа шөлдерин үш катап улгаттырар.

Тывада Каа-Хем суурнуң энергия объектилерин эде чаартырынче 733 млн. рубльди тускайлаар 20.03.2018 Тывада Каа-Хем суурнуң энергия объектилерин эде чаартырынче 733 млн. рубльди тускайлаар
"Росчетки" ПАН-ның директорлар чөвүлели Тыва Республиканың Каа-Хем хоорай хевирлиг суурунда электри четкилерин тудуп база чаартыр талазы-биле инвестиция төлевилелин бадылаанын кампания дыңнаткан.

Тывада Владимир Путинни деткээн көргүзүг Сибирьде эң-не эки 19.03.2018 Тывада Владимир Путинни деткээн көргүзүг Сибирьде эң-не эки

РФ-тиң Президент соңгулдаларында Сибирь федералдыг округтуң регионнар аразынга Тыва эң-не бедик идепкейин көргүскен. Тывада Владимир Путинни эң-не хөй соңгукчу бадылап, Сибирьде мурнуку черже үнген.