Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

«Чаңгыс демниг Россия» партияның Дээди чөвүлелиниң чаа составынче Тываның баштыңы кирген 23.01.2017 «Чаңгыс демниг Россия» партияның Дээди чөвүлелиниң чаа составынче Тываның баштыңы кирген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага эрткен «Чаңгыс демниг Россияның» съездизинде партияның Дээди чөвүлелиниң чаа составынче соңгуткан.

Тываның бюджединиң орулгазы ажык-кончаа үндүрүүнден 139 хуу көвүдээн 23.01.2017 Тываның бюджединиң орулгазы ажык-кончаа үндүрүүнден 139 хуу көвүдээн

 Тыва 2016 чылда бодунуң орулгаларының түңүн, 2015 чылдың түңнелинге деңнээрге, 17 хуу азы 622,1 млн. рубльге көвүдеткен. Республиканың бодунуң орулгаларының ниити хемчээли 4 млрд. 324,1 млн. рубль болган. ТР-ниң Саң-хөө яамызында республика бюджединче үндүрүгден база үндүрүгден эвес орулгалар киирилдезиниң түңүн үндүрген.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң патриотчу күштерниң республика шуулганын эрттирер дугайында саналын хөй-ниити деткээн 23.01.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң патриотчу күштерниң республика шуулганын эрттирер дугайында саналын хөй-ниити деткээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол патриотчу күштерниң республика шуулганын эрттирер дугайында саналды киирген. Регионнуң сайзыралы дээш политика болгаш көөргеттинер чүүлдер сүрбейн, саналдар кииреринге, чугаалажырынга болгаш ажылдаарынга белен, идепкейлиг кижилерни мөөңнээриниң талазы-биле сорулганы Чазак кежигүннериниң мурнунга салган. Ол хемчегни эртем-практиктиг конференция хевирлиг эрттирип болуру-биле чөпшээрешкен.

Тываның Баштыңы «Чаңгыс демниг Россия» партияның XVI отчет-соңгулдалыг съездизинге киржир 20.01.2017 Тываның Баштыңы «Чаңгыс демниг Россия» партияның XVI отчет-соңгулдалыг съездизинге киржир

 Тываның Баштыңы, партияның Дээди Чөвүлелиниң кежигүнү Шолбан Кара-оол, январь 21-22 хүннеринде Москва хоорайга эртер, «Чаңгыс демниг Россия» партияның XVI отчет-соңгулдалыг съездизинге киржир.

Тывада чажыт арага садыглаашкынынга удур рейдилер уламчылап турар 20.01.2017 Тывада чажыт арага садыглаашкынынга удур рейдилер уламчылап турар

 Республика Баштыңының чарлыы-биле чажыт арага продукциязы биле «Боярышник» хандызын садып турарын илереткен рейдилер чер-черлерде уламчылавышаан.

Тываның Баштыңы күрүне чагыы дээш чижилгеде тус чер бүдүрүкчүлериниң чедиишкинниг киржилгезин нормативтиг актылар-биле быжыглаар бодалдыг 20.01.2017 Тываның Баштыңы күрүне чагыы дээш чижилгеде тус чер бүдүрүкчүлериниң чедиишкинниг киржилгезин нормативтиг актылар-биле быжыглаар бодалдыг

 Тываның сайгарлыкчылар ниитилежилгези республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге күрүне садып алыышкынынга киржирин чиигедир дээн саналын деткээн.

Тыва республиканың чедери берге кожууннарынче авиааргыжылга дээш субсидияны бээрин уламчылаар 20.01.2017 Тыва республиканың чедери берге кожууннарынче авиааргыжылга дээш субсидияны бээрин уламчылаар

 2017 чылда Тываның Чазаа республика бюджединден субсидия алыр иштики шугумнуң авиарейстериниң санын өскерилге чокка хевээр арттырган. Ол маршруттарның хандырып турары чедери берге суурларның чурттакчыларыга чиигелделиг өртектер хевээр арткан. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол январь 18-те ооң дугайында чогуур доктаалга атты салган.

Тывада «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин тургузары» төлевилел офизин ажылдадып эгелээн 19.01.2017 Тывада «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин тургузары» төлевилел офизин ажылдадып эгелээн

«Таарымчалыг хоорай хүрээлелин тургузары» федералдыг төлевилелдиң бирги офизи Тывада ажыттынган. Стратегтиг планнаашкын болгаш төлевилел удуртулгазының талазы-биле регион чөвүлелиниң даргазы болур республиканың баштыңы Шолбан Кара-оолга ооң паспортун таныштырган. Төлевилелдиң кол сорулгазы – амгы үеде хоорай инфраструктуразының комплекстиг хөгжүлдезин хандырары.

Тываның Баштыңы: Тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге күрүне чагыы база ажылдаар ужурлуг 18.01.2017 Тываның Баштыңы: Тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге күрүне чагыы база ажылдаар ужурлуг

 Тываның эрге-чагыргазы республика иштинде күрүне болгаш муниципалдыг чагыгларны тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринче база угландырар. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң видеоконференция чурумунга эрттирген неделя санының аппарат хуралынга чагыглар дээш чижилгелиг демиселде боттуң компанияларынга база сайгарлыкчыларынга эки байдалды канчаар хандырарының дугайында чугааны чоруткан.

Тывада февраль 1-ден школаже уруглар бижидилгези эгелээн 18.01.2017 Тывада февраль 1-ден школаже уруглар бижидилгези эгелээн

 Тываның школаларында бирги классче уругларын бижидеринге ада-иелерден билдириишкиннерни хүлээп алырынга белеткел эгелээн. Хоойлужудулгада өскерилгелерни кииргени-биле кампания ийи чадага эрттерин ТР-ниң Өөредилге яамызы дыңнаткан.

Тываның поликлиникаларында соңгаарладып болбас албан ажылының чурумун күштелдирген 18.01.2017 Тываның поликлиникаларында соңгаарладып болбас албан ажылының чурумун күштелдирген

 Тыва Республиканың девискээринде грипптен аарыыр чорук үш катап көвүдээни-биле, ТР-ниң Кадык камгалал яамызы уругларга болгаш улуг кижилерге соңгаарладып болбас албынның ажылын ажыл хүннеринде 8.00 шктан 20.00 шака чедир узадыр дугайында шиитпирни хүлээп алган.

17.01.2017 Тываның Баштыңы үнелиг кадрларны деткиир материалдыг деткимче системазын тургузарын негээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол үнелиг кадрларны болгаш перспективтиг специалистерге материалдыг деткимче көргүзер системаны тургузары чугула апарган дээрзин чугаалаан.

Федералдыг М-54 автооруктуң Тывада оруун чаартып кылырының мөөрейин Росавтоорук чарлаан 16.01.2017 Федералдыг М-54 автооруктуң Тывада оруун чаартып кылырының мөөрейин Росавтоорук чарлаан

 2017 чылдың январь 1-ден эгелеп М-54 федералдыг оруктуң угланыышкыны Тывада өскерилген. Ам Кызылдан ол орук республиканың барыын талазынче — Шагаан-Арыг — Чадаана — Хандагайты — Боршооже, Моол-биле кызыгаарже углаар. Федералдыг удуртулгаже дамчыткан оруктуң узун дурту 310 километр.

Таңды кожуунда бир тараачын-фермер ажыл-агыйы тараа ажаар чаа комбайнныг апаар 16.01.2017 Таңды кожуунда бир тараачын-фермер ажыл-агыйы тараа ажаар чаа комбайнныг апаар

 Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлеринге күрүне деткимчезин көргүзер дээш 2016 чылдың декабрьда көдээ ажыл-агый техниказы садары-биле 4627,0 муң рубльди шилчиткен.

Тываның аңчылары малчыннарның бөрүден когаралын эвээжеткен 13.01.2017 Тываның аңчылары малчыннарның бөрүден когаралын эвээжеткен

 Тывага чаа чылдың бүдүүзүнде болгаш дыштаныр хүннерде мал өстүрүп турар ажы-агыйларга айыыл чок болур кылдыр, бөрүлерниң санын хөлүн эрттир көвүдетпейн өйлеп таарыштырар хемчеглерни ап, аңчыларның күжү-биле бөрүлерге удур 130 чедир аглаашкынны организастаан.

Тываның Баштыңының январь 13 — Россияның парлалга хүнү-биле байыр чедириишкини 13.01.2017 Тываның Баштыңының январь 13 — Россияның парлалга хүнү-биле байыр чедириишкини

 Хүндүлүг журналистер, полиграфистер — мергежили парлалга болгаш парлалга продукциязы-биле холбашкан бүгү ишчилер!  
 Профессионал байырлалыңар — Россияның Парлалга хүнү-биле чүректиң ханызындан чедирген байырымны хүлээп ап көрүңер!

Тываның Баштыңы Россияның көдээ ажыл-агыйының хайгаарлал албанының Тывада эргелелиниң республиканың көдээ ажыл-агый яамызы-биле кады ажылдаарын деткээн 12.01.2017 Тываның Баштыңы Россияның көдээ ажыл-агыйының хайгаарлал албанының Тывада эргелелиниң республиканың көдээ ажыл-агый яамызы-биле кады ажылдаарын деткээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва, Хаасия болгаш Кемерово облазында Россияның көдээ ажыл-агыйының хайгаарлал эргелелиниң удуртукчузунуң оралакчызы Мерген Докпер-оол-биле ужурашкан.

Тываның журналистер эвилелиниң беш кежигүнүнге «Кызыл хоорайның сайзыралынга киирген үлүг-хуузу дээш» медальдарны тывыскан 12.01.2017 Тываның журналистер эвилелиниң беш кежигүнүнге «Кызыл хоорайның сайзыралынга киирген үлүг-хуузу дээш» медальдарны тывыскан

 Россияның парлалга хүнүнде Кызыл хоорайның мэриязынга «Центр Азии» солуннуң кол редактору Надежда Антуфьеваны, «Ава» солуннуң редактору, хоочун журналист Лидия Иргитти, КТРК «Тываның» хоочуну Александра Монгушту, «Тувинская правда» солуннуң хоочуну фотокорреспондент Владимир Савиныхты, хоочун журналист, фотокорреспондент Виталий Шайфулинни, «Плюс-Информ» солуннуң журнализи Татьяна Рамазанованы «Кызыл хоорайның сайзыралынга киирген үлүг-хуузу дээш» деп медальдар-биле шаңнаан.

Шолбан Кара-оол Тываның омбудсмени Ольга Россова-биле кижиниң болгаш чаштарның эргелерин камгалаар адырда айтырыгларны сайгарып чугаалашкан 11.01.2017 Шолбан Кара-оол Тываның омбудсмени Ольга Россова-биле кижиниң болгаш чаштарның эргелерин камгалаар адырда айтырыгларны сайгарып чугаалашкан

 Бөгүн республиканың Баштыңы Тывада кижиниң эргелерин камгалаар адырда бүрүн эргелиг төлээ-биле ужурашкаш, ооң ажыл-чорудулгазында аңгы угланыышкын – чаштарның эргелерин камгалаарының дугайында чугаалашкан.

Россияның социал-политиктиг турум регионнар рейтингизинде Тыва бедик туружун арттырган 11.01.2017 Россияның социал-политиктиг турум регионнар рейтингизинде Тыва бедик туружун арттырган

«Петербургская политика» фондунуң ай санында белеткеп турары социал-политиктиг турум чоруктуң рейтингизинде, Россияның эң-не турум регионнарының аразында, Тыва декабрьда база арткан. Фондунуң эксперттериниң үнелели-биле алырга, республикада элээн болуушкуннар аңаа салдарны чедирген.

Биче болгаш ортумак бизнести деткиир чарыгдалдарга кады акшаландырыышкының чиигелделиг деңнели-биле РФ-тиң 9 регионунуң санында Тыва кирген 11.01.2017 Биче болгаш ортумак бизнести деткиир чарыгдалдарга кады акшаландырыышкының чиигелделиг деңнели-биле РФ-тиң 9 регионунуң санында Тыва кирген

Тыва 2017 чылда, биче болгаш ортумак бизнести деткииринге киирген бодунуң акша санындан 19 рубль чедир федералдыг субсидияны ап болур.

 «Енисейская» куш фабриказы планнатынган хемчегни ап эгелээн 10.01.2017 «Енисейская» куш фабриказы планнатынган хемчегни ап эгелээн

 «Енисейская» куш фабриказында дагааларны мөөңү-биле соп эгелээни ол бүдүрүлге чериниң одалга системазынга болган үрелиишкиннер-биле кандыг-даа харылзаа чок дээрзин Чазак Даргазының агроүлетпүр комплекизин харыылап турар оралакчызы Байбек Монгуш дыңнаткан.

Пенсия фондузу: январьда хары угда 5 000 рубль акшаны үлээр хуусааның дугайында 10.01.2017 Пенсия фондузу: январьда хары угда 5 000 рубль акшаны үлээр хуусааның дугайында

 Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республикада салбыры 5 муң рубль хемчээлдиг хары угда бээр төлевир акшаны 2017 чылдың январь 13-тен 28-ке чедир үлээрин шупту пенсия алыкчыларынга дыңнадып тур.

Тываның Кадык камгалал яамызынга медицина ДӨЧ-терниң доозукчулары-биле ужуражылга эрткен 10.01.2017 Тываның Кадык камгалал яамызынга медицина ДӨЧ-терниң доозукчулары-биле ужуражылга эрткен

 ТР-ниң Кадык камгалал яамызынга чурттуң медицина талазы-биле дээди өөредилге черлериниң доозукчулары-биле чаңчылчаан ужуражылга болган. Ужуражылгага ажылдаар күзелдиг 40 хире студент келген.

Тываның Баштыңы Кижиниң болгаш уруглар эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээге ЭУСШ-га школачы оолдуң чок болганының чылдагаанын сайгарарын дааскан 10.01.2017 Тываның Баштыңы Кижиниң болгаш уруглар эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээге ЭУСШ-га школачы оолдуң чок болганының чылдагаанын сайгарарын дааскан

 Тээли суурнуң 13 харлыг чурттакчызын спорт школадан эмнелге албан черинге эккелген соонда мөчээниниң дугайында дыңнадыг 2017 чылдың январь 9-та Бай-Тайга кожууннуң корум-чурум камгалаар органнарынче кирген. Ол болуушкунга хамаарыштыр истелге органнары РФ-тиң КХ-ниң 293 чүүлүнүң 2 кезээ-биле кеземче херээн оттурган.

Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында Тывада садыг черлеринге 1127 хыналданы чоруткан 10.01.2017 Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында Тывада садыг черлеринге 1127 хыналданы чоруткан

 Декабрьның 31-тен январь 9-ка чедир арага продукциязын садарының чурумунуң 228 хажыдыышкынын база арага продукциязын сөөрткен 4 барымдааны илереткеш, РФ-тиң АЧдК-ниң 14.2 чүүлүнде көрдүнген административтиг чурум үрээшкиниң дугайында 214 база РФ-тиң АЧдК-ниң 14.16 чүүлүнүң 3 кезээ-биле 9 херекти оттуруп, 223 хамаатыга административтиг харыысалганы онааган.

2017 чылда Тывага тыва уксаалыг аъттарны өстүрүп көвүдедир талазы-биле уксаажыдылга репродукторун ажыдар 09.01.2017 2017 чылда Тывага тыва уксаалыг аъттарны өстүрүп көвүдедир талазы-биле уксаажыдылга репродукторун ажыдар

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тыва уксалыг аъттарны өстүрүп көвүдедири-биле уксаажыдылга репродукторун тургузар ажылдарны эгелээрин АҮК айтырыгларының талазы-биле оралакчызы Байбек Монгушка дааскан.

Тываның Баштыңы Татарстан Республиканың Чазааның даргазы-биле ужурашкан 09.01.2017 Тываның Баштыңы Татарстан Республиканың Чазааның даргазы-биле ужурашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Татарстан Республиканың найысылалынга кыска хуусаалыг ажылчын сургакчылаашкын-биле чораан. Казаньга республика чазааның даргазы Ильдар Халиков-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңының Валерий Халиловка хамаарыштыр кичээнгейи дээш өөрүп четтириишкинни Санкт-Петербургдан скрипач биле Казаньның чурттакчызы илереткеннер 09.01.2017 Тываның Баштыңының Валерий Халиловка хамаарыштыр кичээнгейи дээш өөрүп четтириишкинни Санкт-Петербургдан скрипач биле Казаньның чурттакчызы илереткеннер

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга Санкт-Петербург биле Казань хоорайның чурттакчылары бижээн. Россияның кол шериг дирижеру, генерал-лейтенант Валерий Халиловка хамаарыштыр Тывада онза кичээнгей дээш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга өөрүп четтиргенин олар дыңнатканнар.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Чаа чыл-биле байыр чедириишкини 31.12.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Чаа чыл-биле байыр чедириишкини

 Эргим, хүндүткелдиг чонум! 
База бир белен эвес чылды кады чурттап эрттивис. Шынап-ла, бо чыл чүгле бистиң улуг күрүневисте эвес, а бүгү делегейде белен эвес чыл болду. Саң-хөө, экономика, амыдырал-чуртталганың бүгү-ле талаларынга дыка улуг бергелер-биле холбашкан чылды үдеп, чаа чылды уткуп алырынга чедир эвээш үе артып кагды.

Тывада төлевилел удуртулгазының талазы-биле нормативтиг баазаны белеткээн 30.12.2016 Тывада төлевилел удуртулгазының талазы-биле нормативтиг баазаны белеткээн

Тываның Чазаанга республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртуп эрттирген Тыва Республиканың Күрүне чөвүлелиниң хуралынга Чазак Даргазының оралакчылары, яамылар болгаш ведомстволарның, тус чер бот-башкарылга органнарының удуртукчулары киришкен.

Башкыларга чурттаар оран-саваның чедингирин тодараткан федералдыг рейтингиде 30 дээрелерниң санында Тыва кирген 29.12.2016 Башкыларга чурттаар оран-саваның чедингирин тодараткан федералдыг рейтингиде 30 дээрелерниң санында Тыва кирген

 Шимчевес өнчү рыногундан бажыңны садып ап шыдаары-биле тыва башкылар Россияның дыка хөй регионнарында коллегаларын ашкан. Башкыларга чуртталга бажыңының ийиги рынокта чедингирин шинчилээн федералдыг рейтингиниң тургузукчулары ынчаар бадыткаан.

Тыва хөгжүлдениң девискээр зоназы эрге-байдалды алган 29.12.2016 Тыва хөгжүлдениң девискээр зоназы эрге-байдалды алган

 Бодунга хөгжүлдениң девискээр зоназын тургузарын чөпшээрээн РФ-тиң 20 регионунуң даңзызынче Тыва бо удаада кирген. Республикага хөгжүлдениң девискээр зоназы эрге-байдал экономикаже инвестицияларны хаара тударынга элээн таарымчалыг байдалдарны тургузуп база Россияның Инвестиция фондузундан акша-хөреңгиге идегеп болур арганы бээр.

2017 чылда Тывада эмчилер «Көдээ суурнуң эмчизи» программа-биле 15 млн. рубльди алыр 29.12.2016 2017 чылда Тывада эмчилер «Көдээ суурнуң эмчизи» программа-биле 15 млн. рубльди алыр

 Эрткен неделяда Россияның Чазаа ол программага дээш республикага тускайлаар акшаның хемчээлин бадылаан. Көдээ суурларның эмнелгелеринче ажылдаар кылдыр чөпшээрешкен эмчилерге чаңгыс удааны компенсация акшазы кылдыр федерадыг бюджеттен Тывага 9 млн. рубльди бээр.

Тываның Баштыңы Россияның экологтуг хөгжүлдезиниң дугайында Күрүне чөвүлелиниң темазын чугула деп демдеглээн 28.12.2016 Тываның Баштыңы Россияның экологтуг хөгжүлдезиниң дугайында Күрүне чөвүлелиниң темазын чугула деп демдеглээн

 Декабрь 27-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң удуртуп эрттиргени «Россия Федерациязында келир үениң салгалдарының сонуургалында экологтуг хөгжүлде» деп айтырыглыг Күрүне чөвүлелиниң хуралынга киришкен. Ол хурал Россияда чарлаттынган Экология чылынга стартты албан езузу-биле эгелээн.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол губернаторларның Национал рейтингизинде туружун быжыглаан 27.12.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол губернаторларның Национал рейтингизинде туружун быжыглаан

 Регион болгаш федералдыг эксперттерниң айтырыг-харыыларынга даянгаш, РФ-тиң регион удуртукчуларының ажыл-чорудулгазын үнелээн губернаторларның Национал рейтингизинде, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2016 чылдың түңнелдери-биле 59-ку черден 57-ги турушче көдүрүлген.

Тываның Баштыңы Москвада Күрүне чөвүлелиниң хуралында киржип турар 27.12.2016 Тываның Баштыңы Москвада Күрүне чөвүлелиниң хуралында киржип турар

Бөгүн Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кремльде президент Владимир Путинниң эрттиргени Россияның Күрүне чөвүлелиниң хуралында киржип турар.

Ту-154 айыыл-халавынга мөчээн Халиловтуң адын Тываның филармониязынга тыпсыр чадавас 27.12.2016 Ту-154 айыыл-халавынга мөчээн Халиловтуң адын Тываның филармониязынга тыпсыр чадавас

 Сочиге Ту-154 авиакатастрофага мөчээн Александров аттыг ансамбльдиң уран чүүл удуртукчузу Валерий Халиловтуң адын мөңгежидер саналды Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың чурттакчыларынга киирген.

Тываның Баштыңы спирт холумактыг хандылар садырынга немелде кызыгаарлаашкынны киирер 26.12.2016 Тываның Баштыңы спирт холумактыг хандылар садырынга немелде кызыгаарлаашкынны киирер

 Тывада 2014 чылда-ла садыг точкаларынга спирт холумактыг эм аймаан садырын хораан, ам шыңгыы хемчеглерни ам-даа немээрин Тываның Баштыңы саналдаан.

Тываның Баштыңы: Ту-154 самолеттуң аңдарылганы – улуг хай-халап 26.12.2016 Тываның Баштыңы: Ту-154 самолеттуң аңдарылганы – улуг хай-халап

Россияның Камгалал яамызының Кара далай девискээринге аңдарылган Ту-154 бортунга Александров аттыг ансамбльдиң хөгжүмчүлери-биле кады 92 кижи чораан деп, ТАСС дыңнаткан.

Тываның Баштыңының Елказында тергиин дээн 10 өөреникчиге планшеттерни белекке берген 26.12.2016 Тываның Баштыңының Елказында тергиин дээн 10 өөреникчиге планшеттерни белекке берген

 В. Көк-оол аттыг Национал театрга Тываның Баштыңының уругларга Чаа чыл елказын эрттирген. Аңаа республиканың бүгү кожууннарындан өөредилгеге, спортка, уран чогаадылгага шылгарааннар, хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг өг-бүлелерниң ажы-төлү, өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уруглар, инвалид уруглар болгаш социал четкилерге Тыва Республиканың Баштыңының адынга чагаа бижээн уруглар киришкен.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: «Россияны тамыже киир октаптарын Путин болдурбас» 25.12.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: «Россияны тамыже киир октаптарын Путин болдурбас»

 Россияның Президентизи Владимир Путин чурттуң иштики амыдыралының, делегейниң-даа айтырыгларын ылап сайгарып билир деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол санап турар.

Тываның коммерцияга хамаарышпас организацияларын регион субсидиялары-биле деткээн 23.12.2016 Тываның коммерцияга хамаарышпас организацияларын регион субсидиялары-биле деткээн

 Тыва Республиканың Күш-ажыл яамызы наркотиктиг болгаш албаарадыр бүдүмелдерни эмненир сорулга-биле эвес ажыглап турар кижилерниң реабилитациязын болгаш ресоциализациязын чорудар төлевилелдерниң конкурузун түңнээш, коммерцияга хамаарышпас ийи организацияга Тываның бюджединден субсидияны бээрин шиитпирлээн.

Тываның Баштыңы 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазынга республиканың мурнундан шилиттинген 55 аътты белекке берген 22.12.2016 Тываның Баштыңы 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазынга республиканың мурнундан шилиттинген 55 аътты белекке берген

 Тывага 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазының шериг албанныгларын байырлап демдеглээн. Доктаамал турары-биле чоокта чаа республикада келген Төп шериг округунуң 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазының шериг кезээн В. Көк-оол аттыг Национал театрга байырлалдың концерти-биле демдеглээн.

Регионнуң удуртукчузунуң негелдези-биле Тывада садыг точкаларында «Боярышник» садып турар барымдааларны илередип эгелээн 22.12.2016 Регионнуң удуртукчузунуң негелдези-биле Тывада садыг точкаларында «Боярышник» садып турар барымдааларны илередип эгелээн

 Тыва Республиканың ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр болгаш хайгаараар албан Кызыл хоорайда садыг точкаларын хынаары-биле рейдилерже үнген.

Александр Карелин: Тывада транспорт инфраструктуразын хөгжүдери республикага-даа, чуртка-даа ажыктыг 21.12.2016 Александр Карелин: Тывада транспорт инфраструктуразын хөгжүдери республикага-даа, чуртка-даа ажыктыг

 М-54 федералдыг орукту эде угландырарын болгаш демир-орук шугумунуң барыын болгаш соңгу талазын тударын федералдыг деңнелде деткээни – Тывага транспорт инфраструктуразын сайзарадырынга чугула херек.

РФ-тиң Чазаа Тывага халас эм-таң хандырылгазынга саң-хөө дузазының хемчээлин улгаттырган 21.12.2016 РФ-тиң Чазаа Тывага халас эм-таң хандырылгазынга саң-хөө дузазының хемчээлин улгаттырган

 Тывада чамдык бөлүктүң хамаатыларын эм-таң, эмнээшкин херекселдери база инвалид уругларга тускай эмнээр аъш-чем продуктулары-биле хандырар субвенцияның түңүн 119,2 млн. рубль чедирген улгаттырган.

Тывага уругларга Кванториум аттыг бирги технопаркты ажыдар 20.12.2016 Тывага уругларга Кванториум аттыг бирги технопаркты ажыдар

 2017 чылдың сентябрьга чедир Тываның найысылалы Кызылга школачыларга техниктиг чогаадылгаже хандыкшыырынга, ылаптыг эртемнерни өөрениринге база инженер ажыл-чорудулгазын шиңгээдиринге калбак арганы бээр уругларның бирги технопарыгы ажыттынар.

Каа-Хем кожууннуң школалары «Просвещение» ном үндүрер черден өөредилге номнарын алган 20.12.2016 Каа-Хем кожууннуң школалары «Просвещение» ном үндүрер черден өөредилге номнарын алган

 Декабрь 19-та Сарыг-Сеп, Суг-Бажы, Бүрен-Хем, Кундустуг, Бүрен-Аксы ниити билиг школаларында өөредилге номнары келген.

Бюджетти деңнештиреринге Тыва дотация кылдыр 88,6 млн. рубльди алыр 20.12.2016 Бюджетти деңнештиреринге Тыва дотация кылдыр 88,6 млн. рубльди алыр

 2017 чылда Тываның бюджет системазының турум чоруун тударынга дотация кылдыр 88 млн. 681,5 муң рубльди РФ-тиң Чазаа тускайлаан.

Тываның Баштыңы Чаа чыл байырлалдарында дежурство дээш харыысалгалыг кижилерни айыткан 19.12.2016 Тываның Баштыңы Чаа чыл байырлалдарында дежурство дээш харыысалгалыг кижилерни айыткан

 «Келир неделя – чаа чыл байырлалдарында амыдырал-хандырылга системаларының үзүктел чок ажылдаарынга белеткелдиң үези. Тодаргай организастыг хемчеглер херек»– деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың кожууннары-биле видео-конференция чурумунга эрткен аппарат хуралынга чугаалаан.

РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи Тываның Баштыңының Кызылдың аэропортунга делегей чергелиг секторну ажыдар дээн айтырыын деткээн 19.12.2016 РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи Тываның Баштыңының Кызылдың аэропортунга делегей чергелиг секторну ажыдар дээн айтырыын деткээн

 «Сибирь федералдыг округтуң Чөвүлелинге регионнар хөгжүлдезиниң айтырыын чугаалашкан. Өзүлдениң шупту точкаларын, күштүг болгаш кошкак талаларын база – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда Новосибирскиге ажылының үезинде бижээн.

Тывада Чаа чыл байырлалдарында айыыл чок чорукту хандырарының айтырыгларын чугаалашкан 19.12.2016 Тывада Чаа чыл байырлалдарында айыыл чок чорукту хандырарының айтырыгларын чугаалашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика Чазааның чанында Террорга удур комиссияның хуралында, регионнуң ведомстволарының, тус чер бот-башкарылгазының база корум-чурум камгалаар органнарның Чаа чылдың дыштаныр хонуктарының үезинде кады ажылының планын бадылаан.

Тываның Баштыңы улуг харлыг кожууннарда черлик дириг амытаннарны аңнаарын хораан 16.12.2016 Тываның Баштыңы улуг харлыг кожууннарда черлик дириг амытаннарны аңнаарын хораан

 Тываның ийи кожуунунда, Бай-Тайга биле Барыын-Хемчикте, 2017 чылдың часка чедир черлик дириг амытаннарны аңнаарын хораан. Республиканың Баштыңы ооң дугайында доктаалга декабрь 12-де атты салган. 

Тываның Баштыңының Айыткалы: хөй-ниитиниң үзел-бодалы 16.12.2016 Тываның Баштыңының Айыткалы: хөй-ниитиниң үзел-бодалы

 Декабрь 15-те Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) республикада ажыл-херектерниң байдалының болгаш 2017 чылда иштики политика дугайында айыткаан. Аңаа киришкеннер Айыткалдың ужур-утказының дугайында боттарының үзел-бодалын үлешкен.

Тыва федералдыг бюджеттен орук хөгжүлдезинге немелде 6,5 млн. рубльди алыр 16.12.2016 Тыва федералдыг бюджеттен орук хөгжүлдезинге немелде 6,5 млн. рубльди алыр

 Орук инфраструктуразын хөгжүдеринге немелде акша-хөреңги кылдыр федералдыг бюджеттен трансфертке 6,5 млн. рубль түңнүг акшаны Тываже чоруткан.

Тываның Баштыңы Новосибирскиде ажыл-агыйжы сургакчылаашкында 16.12.2016 Тываның Баштыңы Новосибирскиде ажыл-агыйжы сургакчылаашкында

 Декабрь 16-да РФ-тиң Президентизиниң Сибирь Федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзиниң чанында Чөвүлелдиң хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киржир.

Республиканың Баштыңы Тывада 2017 чылды - Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы кылдыр чарлаан 15.12.2016 Республиканың Баштыңы Тывада 2017 чылды - Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы кылдыр чарлаан

 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң Айыткалында, 2017 чылда аныяктарның эгелээшкиннери Тываның эрге-чагыргазындан деткимчени алырын демдеглээн.

Тываның Баштыңы республикада чуртталга бажыңы тудуп алырынга чиигелделиг хамаатыларының санын көвүдедирин саналдаан 15.12.2016 Тываның Баштыңы республикада чуртталга бажыңы тудуп алырынга чиигелделиг хамаатыларының санын көвүдедирин саналдаан

 Тываның Баштыңы Айыткалында республиканың эрге-чагыргазынга хуу бажың тудуунга ыяш алыр эргелиг хамаатыларының бөлүүн 2017 чылдан эгелеп ам-даа калбартыр саналды киирген. Ылаңгыя чедери берге черлерниң чурттакчыларынга чиигелдени бээрин саналынга тодараткан.

Тываның Баштыңы ниити тудуг кадрларын өөредип база эде белеткээриниң чаңгыс аай программазын тургузар даалганы берген 15.12.2016 Тываның Баштыңы ниити тудуг кадрларын өөредип база эде белеткээриниң чаңгыс аай программазын тургузар даалганы берген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың тудуг комплекизинге мергежилдиг кадрларны белеткээри регион эрге-чагыргазынга кол угланыышкын болур ужурлуг деп сорулганы салган. Тускай угланыышкынныг өөредилге черлериниң база башкарыкчы тудуг организацияларының баазазынга ниити тудуг кадрларын өөредип база эде белеткээр.

Тываның эрге-чагыргазының мурнады боттандырар угланыышкыны – аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрерин доозар 15.12.2016 Тываның эрге-чагыргазының мурнады боттандырар угланыышкыны – аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрерин доозар

Аварийлиг деп санаан чуртталга бажыңнарында Тываның 5 муң хире чурттакчыларын 2018 чылдың ортаан үезинге чедир чаа бажыңнарже көжүрер. Бо чоокку чылдарда ТР-ниң Чазааның кол угланыышкынының айтырыы ол деп, республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол айыткан. 2017 чылдың эгезинде 1222 кижи чаа квартираларны алырын Тываның парламентизинге чыл санында бээр Айыткалында дыңнаткан.

ТӨРЭЭН ТЫВАВЫСКА — ТҮҢНЕЛДИГ АЖЫЛ-ИШТИ БОЛГАШ АНЫЯКТАРГА КҮЧҮ-КҮШТҮ! 15.12.2016 ТӨРЭЭН ТЫВАВЫСКА — ТҮҢНЕЛДИГ АЖЫЛ-ИШТИ БОЛГАШ АНЫЯКТАРГА КҮЧҮ-КҮШТҮ!

 Тыва Республиканың Баштыңының Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) республикада ажыл-херектерниң байдалының болгаш 2017 чылда иштики политика дугайында АЙЫТКАЛ

Республиканың кол саң-хөө хоойлузун бирги номчулгада хүлээп алган 14.12.2016 Республиканың кол саң-хөө хоойлузун бирги номчулгада хүлээп алган

 Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентиниң) бешки сессиязының чедиги ээлчеглиг хуралында депутаттар 2017 чылда база планныг дараазында ийи чылда республика бюджедин бирги номчулгазында хүлээп алган.

Тывада Кыдыкы Соңгу чүкке деңнештирген 7 суур немешкен 13.12.2016 Тывада Кыдыкы Соңгу чүкке деңнештирген 7 суур немешкен

 Тывада «соңгук чүк» бөлүүнге хамааржыр девискээрлерниң составы болгаш саны өскерилген. Россияның Чазаа Кыдыкы Соңгу чүкке болгаш чүък сөөртүлгези кызыгаарлаттынган хуусаалыг черлерге деңнештирген районнарның федералдыг даңзызында эдилгелерни бадылааны-биле, ол тайылбырлаттынар. Декабрь 6-да Россияның Чазааның Даргазы Дмитрий Медведь ук доктаалга атты салган.

Тываның эрге-чагыргазы хамаатыларның күш-ажылчы эргелерин хажыдып турар ажыл берикчилери-биле демиселди күштелдирер 13.12.2016 Тываның эрге-чагыргазы хамаатыларның күш-ажылчы эргелерин хажыдып турар ажыл берикчилери-биле демиселди күштелдирер

 Республиканың Күш-ажыл яамызы «чагаа хавында» шалың акшазы ап турарларга «изиг телефонну» ажыткан. 
 Ажыл берикчилери ажылдакчыларынга чажыт шалыңны берип тура, чүгле үндүрүг төлээринден ойлап эвес, а келир үеде ажылдакчыларының алыр төлептиг пенсиязын, база бо үеде алыр ужурлуг социал магадылалдарын болгаш чиигелделерин кызагдап турарын специалистер тайылбырлаан.

Декабрь 12-де Тываның шупту яамылары болгаш ведомстволары хамаатыларны хүлээп алыр 12.12.2016 Декабрь 12-де Тываның шупту яамылары болгаш ведомстволары хамаатыларны хүлээп алыр

 Бөгүн Тывада, эрге-чагырганың шупту федералдыг, регион органнарында база тус чер бот-башкарылга черлеринде, Хамаатыларны хүлээп алырының бүгү-российжи хүнү эртип турар.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң РФ-тиң Конституция хүнү-биле байыр чедириишкини 12.12.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң РФ-тиң Конституция хүнү-биле байыр чедириишкини

 Эргим чаңгыс чер-чурттугларым!  
 Чурттуң кол күрүне байырлалы — Россияның Конституция хүнү-биле чүректиң ханызындан чедирген байырымны хүлээп ап көрүңер. Бо дээрге бистиң чуртувустуң узун төөгүзүнде демократияны бистиң амыдыра-лывыстың үндезини, а эң кол чүүл — кижини, ооң эргелерин болгаш хосталгаларын эң улуг эртине, күрүнениң ажыл-амыдыралының утказы кылдыр чарлаан баштайгы конституция болур.

Тываның Баштыңы политиктиг туружунуң талазы-биле Сибирь губернаторларының аразында мурнуку черде 12.12.2016 Тываның Баштыңы политиктиг туружунуң талазы-биле Сибирь губернаторларының аразында мурнуку черде

 Бо чоокку чылдарда губернаторларның политиктиг туружунуң рейтингизинде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2016 чылда бодунуң туружун улам быжыглаан. Рейтингиниң тургузукчузу - «Петербургская политика» фондунуң эсперттери беш санныг демдек салыышкынныг шинчилелде Шолбан Кара-оолга 4 кадарны салган.

Тываның Баштыңы Россияның Маадыры Сергей Шойгуга каң дег кадыкшылды күзээн 09.12.2016 Тываның Баштыңы Россияның Маадыры Сергей Шойгуга каң дег кадыкшылды күзээн

 Чылдың-на декабрь 9-та Россияда онзагай хүн – Ада-чурттуң Маадырларының хүнүн демдеглеп эрттирип турар. 2007 чылда РФ-тиң Күрүне Думазы «Ада-чурттуң Маадырларының хүнү» деп төөгүлүг хүннү тургускан.

Тывада республиканың инвестиция климадын экижидер төлевилел офизи ажылдап эгелээн 09.12.2016 Тывада республиканың инвестиция климадын экижидер төлевилел офизи ажылдап эгелээн

 Республиканың Чазаанда регионнуң инвестиция климадын экижидер ажыл-чорудулгалыг төлевилел офизи ажылдап эгелээн. Сайгарлыкчы чорук адырында шаптараазыннарны эвээжедир ажылдардан аңгыда, Стратегтиг инициативалар агентилелиниң тургусканы өске регионнарда инвестицияның эки арга-дуржулгаларын ажыглаар.

Студентилер болгаш волонтерлар орус-тыва сөстүктү электроннуг хевирже шилчидип эгелээн 09.12.2016 Студентилер болгаш волонтерлар орус-тыва сөстүктү электроннуг хевирже шилчидип эгелээн

 Кызылга Тыва дыл хүнүнге тураскааткан тыва дыл талазы-биле I республика шуулганының үезинде, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунга база ТР-ниң Баштыңының Администрациязының Информастыг политика департаментизинге интернет четкизинге орус-тыва болгаш тыва-орус сөстүктерниң (словарьларның) электроннуг хевирин тургузар ажылды дааскан.

Тывада «Шиви-2016» операция эгелээн 09.12.2016 Тывада «Шиви-2016» операция эгелээн

 Шивилерни кайы хамаанчок кезерин болдурбазы-биле, арга-арыг чоогунга таңныылдаар «Шиви» оперативтиг-профилактика операциязы бо чылдың декабрь1-де эгелээн.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ШОЛБАН КАРА-ООЛ РОССИЯНЫҢ ӨӨРЕДИЛГЕ БОЛГАШ ЭРТЕМ САЙЫДЫ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА-БИЛЕ УЖУРАШКАН 08.12.2016 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ШОЛБАН КАРА-ООЛ РОССИЯНЫҢ ӨӨРЕДИЛГЕ БОЛГАШ ЭРТЕМ САЙЫДЫ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА-БИЛЕ УЖУРАШКАН

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Өөредилге болгаш эртем яамызынга бистиң республикага уруглар садтарын тударының аңгы программазын тургузарының дугайында чугааны кылган.

ТЫВАДА СОҢГУЛДА КОМИССИЯЗЫНЫҢ ЧАА СОСТАВЫ АЖЫЛЫН ЭГЕЛЭЭН 08.12.2016 ТЫВАДА СОҢГУЛДА КОМИССИЯЗЫНЫҢ ЧАА СОСТАВЫ АЖЫЛЫН ЭГЕЛЭЭН

 Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының чаа составы бирги организастыг хуралын эрттирген. Ооң ажылынга РФ-тиң Төп соңгулда комиссиязының Аппарадындан төлээ Алексей Нестеров киришкен.

ТЫВАДА АРЖААННАРНЫҢ ЭМНЭЭР ШЫНАРЛАРЫН ЭРТЕМ-БИЛЕ БАДЫТКААН 07.12.2016 ТЫВАДА АРЖААННАРНЫҢ ЭМНЭЭР ШЫНАРЛАРЫН ЭРТЕМ-БИЛЕ БАДЫТКААН

 Тывада ат-сураглыг аржааннарның бирээзи Ажыг-Сугнуң эмнээр шынарын эртем-биле бадыткааны-биле холбаштыр, аңаа кадыкшылга черин тургузуп болур.
 Улан-Удэ хоорайның Ниити болгаш экспременталдыг биология институдунуң республиканың дилээ-биле чоруткан шинчилелдериниң түңнелдери ону бадыткаанын, Тываның Кадык камгалал яамызы дыңнаткан.

ТЫВАДА РОСКОСМОСТУҢ ТӨЛЭЭЛЕРИ АЖЫЛДАП ТУРАР 07.12.2016 ТЫВАДА РОСКОСМОСТУҢ ТӨЛЭЭЛЕРИ АЖЫЛДАП ТУРАР

 Роскосмостан база ракета-космос үлетпүрүнден бөлүк специалистер, декабрь 1-де аңдарылган "Прогресс МС-04" космиктиг аппараттың бузундуларын тып база чыыры-биле, Тывада чедип келген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле, ооң оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак Роскосмостуң төлээлери база республиканың эрге-чагырга органнарының удуртукчулары киришкен ажылчын хуралды эрттирген.

СПОРТ ЯАМЫЗЫ «ТЫВАНЫҢ ЭҢ-НЕ СПОРТЧУ СУУРУ» МӨӨРЕЙНИ ЧАРЛААН 07.12.2016 СПОРТ ЯАМЫЗЫ «ТЫВАНЫҢ ЭҢ-НЕ СПОРТЧУ СУУРУ» МӨӨРЕЙНИ ЧАРЛААН

 «Тываның эң-не спортчу сууру» мөөрей декабрьның 7-ден 22-ге чедир болур. Республиканың спорт болгаш аныяктар херектериниң талазы-биле яамы ооң түңнелдерин чылдың эртер «Спортчу элита – 2016» хемчегде үндүрерин дыңнаткан.

Хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг четкилерни хөгжүдер талазы-биле Тыва тергиин «чээрбиниң» санында 07.12.2016 Хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг четкилерни хөгжүдер талазы-биле Тыва тергиин «чээрбиниң» санында

 РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызының квартал санында рейтингизиниң түңнелдерин алырга, Тыва хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптерни (МФЦ) хөгжүдер база күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дузаларже электроннуг арга-биле чурттакчы чоннуң кирерин калбарткан эки ажылдыг 20 регионнуң санынче кирген.

Кызылдың аэропортунда ужудуп-хондурар шөлдү эде чаартыр ажылдар уламчылавышаан 06.12.2016 Кызылдың аэропортунда ужудуп-хондурар шөлдү эде чаартыр ажылдар уламчылавышаан

 Ужудуп-хондурар шөлдүң асфальт-бетон шывыын шывар ажылдар агаарның сооп келгени-биле түр када соксаан-даа болза, келир чылдың тудуг ажылдарынга белеткелдер уламчылавышаан.

Тыва – социал-политиктиг турум байдалдың ноябрь рейтингизинде, Сибирьде мурнукуларның одуруунда 06.12.2016 Тыва – социал-политиктиг турум байдалдың ноябрь рейтингизинде, Сибирьде мурнукуларның одуруунда

 «Петербургская политика» фондунуң ай санында белеткеп турары социал-политиктиг турум чоруктуң рейтингизинде, Россияның эң-не турум регионнарының аразында, Тыва ам база арткан.

Тывада ажыл чок кижилерниң саны 2016 чылдың төнчүзүнге деңнээрге 3,4 муң кижиге эвээжээн 06.12.2016 Тывада ажыл чок кижилерниң саны 2016 чылдың төнчүзүнге деңнээрге 3,4 муң кижиге эвээжээн

 Ажыл чок кижилерниң албан езузу-биле 2016 чылдың декабрь 1-де санын Тываның Күш-ажыл яамызы бүрүткээн. 2015 чылдың ол үезинде 21,7 муң кижи турган болза, амгы үеде оларның саны 18,3 муң дээрзин яамы дыңнаткан.

Тываның улуг бизнези бичезинге дузалажыр 06.12.2016 Тываның улуг бизнези бичезинге дузалажыр

 Тываның улуг дээн үлетпүр бүдүрүлгелериниң бирээзи «ТарданГолд» алдын тывыш компаниязы бодунуң ажылын чорудуп турар чери – Каа-Хем кожууннуң аныяк малчыннарын шефке алган.

Тывада дүшкен космиктиг корабльдиң бузундуларын хынаарга, айыылдыг бүдүмелдер чок болган 05.12.2016 Тывада дүшкен космиктиг корабльдиң бузундуларын хынаарга, айыылдыг бүдүмелдер чок болган

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелелиниң ажылдакчыларын эрткен субботада, Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг суурнуң чоогунда даг эдээнге тывылган «Прогресс МС-04» космиктиг корабльдиң бирги бузундузун хынаары-биле чоруткан. Агаарны, харны, довуракты болгаш сугну алгаш хынааш, кижилерге болгаш бойдуска хоралыг бүдүмелдерниң барын тодарадыр даалганы берген.

Тываның Баштыңы: Россияның Көдээ ажыл-агый яамызы улуг хардан когараан малчыннарга дузалаар 03.12.2016 Тываның Баштыңы: Россияның Көдээ ажыл-агый яамызы улуг хардан когараан малчыннарга дузалаар

 Россия Федерациязының көдээ ажыл-агый сайыды Александр Ткачев Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле декабрь 2-де Москвага ужурашкан. Республикада мал ажыл-агыйының хөгжүлдези, анаа болгаш хоолулуг мал чеми-биле хандырылга, ук адырда күрүне деткимчези-биле холбашкан айтырыгларны, биче хемчээлдиг ажыл-агыйларны база көдээ территорияларны деткииринче онза кичээнгейни угландырарын ийи тала чугаалашкан.

Тываның Баштыңы: Президент чурттуң угланыышкынын тодаргай айыткан 02.12.2016 Тываның Баштыңы: Президент чурттуң угланыышкынын тодаргай айыткан

 2016 чылдың декабрь 1-де, Улуг Кремль Ордузунуң Георгиев залынга, Россияның Президентизи Владимир Владимирович Путин РФ-тиң Федералдыг Чыыжынга Айыткалын номчаан. Чыылганнарның аразынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база олурушкан.

Баш бурунгаар дыңнадыглар-биле алырга, Тываның территориязында дүшкен космиктиг корабльдиң бузундуларындан когарааннар чок 02.12.2016 Баш бурунгаар дыңнадыглар-биле алырга, Тываның территориязында дүшкен космиктиг корабльдиң бузундуларындан когарааннар чок

 Декабрь 1-де, тус чернии-биле 23.30 шакта, Россияның ОБЯ-ның Тыва Республика талазы-биле Кол эргелелиниң кризистиг байдалдарда башкарылга төвүнче, штаттан дашкаар байдал ужун, Тыва Республиканың чедери берге, улус чок, даглыг территориязының кырынга, 190 хире км бедикке, чүък сөөртүр «Прогресс МС-04» транспорт корабли читкен дугайында дыңнадыг келген.

Тываның Чазааның чаа составында удуртукчу албан-дужаалдарда томуйлаашкыннар адакталган 01.12.2016 Тываның Чазааның чаа составында удуртукчу албан-дужаалдарда томуйлаашкыннар адакталган

 Тываның Чазааның персоналдыг составын тургузары колдуунда доозулган. Бо неделяда республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол сайыттар кабинединиң чаа тургузуун бадылааш, удуртукчу албан-дужаалдарга кадрларны томуйлаан.

Шериг хоорайжыгажында 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазының чаа өөредилгези эгелээн 01.12.2016 Шериг хоорайжыгажында 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазының чаа өөредилгези эгелээн

  Иркутск облазының Нижнеудинск хоорайдан шериг бригадазы Кызылда ноябрь 27-де шупту чедип келгенин, «Тува 24» телеканал дыңнаткан.

Дээди Хуралдың депутаттары Тыва Республиканың Баштыңының оралакчызы албан-дужаалдарже кандитаттарны деткээн 30.11.2016 Дээди Хуралдың депутаттары Тыва Республиканың Баштыңының оралакчызы албан-дужаалдарже кандитаттарны деткээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хөй-ниити-биле сүмелешкен соонда, Тыва Республиканың Баштыңының оралакчызы албан-дужаалдарже кандидатураларны Дээди Хуралдың ээлчеглиг сессиязында таныштырган.

Тываның Баштыңы «Чаңгыс демниг Россияның» хөй-ниити хүлээп алыышкын черинге айтырыгларлыг хамаатылар-биле ужурашкан 30.11.2016 Тываның Баштыңы «Чаңгыс демниг Россияның» хөй-ниити хүлээп алыышкын черинге айтырыгларлыг хамаатылар-биле ужурашкан

 «Чаңгыс демниг Россия» партияның даргазы Д.А. Медведевтиң регионда хөй-ниити хүлээп алыр черинге Тываның Баштыңы, «Чаңгыс демниг Россия» партияның Дээди чөвүлелиниң кежигүнү Шолбан Кара-оол хамаатыларны боду хүлээп, республиканың чурттакчыларын дүвүредип чоруур айтырыгларынга харыылаан.

Тываның социал төлевилелдеринге «Межегейхөмүр» киржир 29.11.2016 Тываның социал төлевилелдеринге «Межегейхөмүр» киржир

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң республиканың социал төлевилелдеринге элээн идепкейлиг киржир дугайында саналын Евразхолдингиниң «Межегейхөмүр» компаниязы хүлээп алган.

Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол: Бүрүн эргелиг төлээ Сергей Меняйлонуң деткиишкининде Тыва «100 көдээ клубтар» программаже кирген 29.11.2016 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол: Бүрүн эргелиг төлээ Сергей Меняйлонуң деткиишкининде Тыва «100 көдээ клубтар» программаже кирген

 Россияның культура яамызының «100 көдээ клубтар» федералдыг программаже Тываның киргенин аппарат хуралында Шолбан Кара-оолга ооң оралакчызы Александр Брокерт илеткээн. 2017 чылда бистиң республикага ол программаның күүселдези-биле көдээ черлерде 10 Культура бажыңнарынга капиталдыг септелгени чорудуп, тудар.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ СГК-НИҢ ДИРЕКТОРУ-БИЛЕ РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧЫЛЫГ ХАНДЫРЫЛГАЗЫНЫҢ АЙТЫРЫГЛАРЫН ЧУГААЛАШКАН 29.11.2016 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ СГК-НИҢ ДИРЕКТОРУ-БИЛЕ РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧЫЛЫГ ХАНДЫРЫЛГАЗЫНЫҢ АЙТЫРЫГЛАРЫН ЧУГААЛАШКАН

Кызылга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Сибирьниң бүдүрүлге компаниязының чиңгине директору Михаил Кузнецов-биле ужурашкан. Ук ужуражылгага Кызылдың ЧЭТ-тиң директору Андрей Троцан база киришкен.

КЫЗЫЛДА ТЫВА ДЫЛ ХҮНҮНГЕ ТУРАСКААТКАН ШҮЛҮКТЕР МӨӨРЕЙИНИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИН ҮНДҮРГЕН 28.11.2016 КЫЗЫЛДА ТЫВА ДЫЛ ХҮНҮНГЕ ТУРАСКААТКАН ШҮЛҮКТЕР МӨӨРЕЙИНИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИН ҮНДҮРГЕН

 Тываның Баштыңының саналдааны-биле эгелээн Тыва дыл хүнүнге тураскааткан тыва дылда шүлүктерниң уран номчулга мөөрейиниң тиилекчилерин Тыва культура төвүнге шаңнаан.

БАЙ-ТАЙГАНЫҢ МАЛЧЫННАРЫНГА ГУМАНИТАРЛЫГ АЧЫ-ДУЗАНЫҢ БАШТАЙГЫ КЕЗЭЭН ЧОРУТКАН 28.11.2016 БАЙ-ТАЙГАНЫҢ МАЛЧЫННАРЫНГА ГУМАНИТАРЛЫГ АЧЫ-ДУЗАНЫҢ БАШТАЙГЫ КЕЗЭЭН ЧОРУТКАН

 Тываның Күш-ажыл яамызы Бай-Тайга кожууннуң чурттакчы чонунга ачы-дуза чедирериниң хүлээп алыышкын пунктуларын Кызыл хоорайда организастаан. Республика девискээринге ноябрьның эге хонуктарында чагган улуг харның уржуундан когараан Бай-Тайга кожууннуң чурттакчы чонунга гуманитарлыг ачы-дузаның баштайгы кезээн бо чылдың ноябрь 26-да чоруткан.

БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНДА ТЭЭЛИ-КЫЗЫЛ-ДАГ АВТООРУУНДА ЧАА КӨВҮРҮГНҮ ТУТКАН 28.11.2016 БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНДА ТЭЭЛИ-КЫЗЫЛ-ДАГ АВТООРУУНДА ЧАА КӨВҮРҮГНҮ ТУТКАН

 Тыва Республиканың Баштыңының даалгазы езугаар Тээли-Кызыл-Даг оруунда Хемчик хемни кежир тудуп эгелээн көвүрүгнүң тудуг-эптээшкин ажылдары хуусаа бетинде доозулган.

55-КИ АҢГЫ МОТО-АДЫГЖЫ ШЕРИГ БРИГАДАЗЫНЫҢ ШЕРИГ ТЕХНИКАЗЫ ДОКТААМАЛ ТУРАР ЧЕРИ – КЫЗЫЛДА КЭЭП ЭГЕЛЭЭН 25.11.2016 55-КИ АҢГЫ МОТО-АДЫГЖЫ ШЕРИГ БРИГАДАЗЫНЫҢ ШЕРИГ ТЕХНИКАЗЫ ДОКТААМАЛ ТУРАР ЧЕРИ – КЫЗЫЛДА КЭЭП ЭГЕЛЭЭН

 Төп шериг округунуң даг-адыгжы бригадазының кезээниң «Тигр» куяк автомобильдери база куяк транспортерлери армейжи авиацияның вертолеттарының үделгези-биле Сибирьни таварты Кызылда шериг хоорайжыгажында чедип келген.

ТЫВАНЫҢ НАЙЫСЫЛАЛЫНДА ХӨЙ КВАРТИРАЛЫГ ЧАА БАЖЫҢНЫ АЖЫГЛАЛЧЕ КИИРГЕН 25.11.2016 ТЫВАНЫҢ НАЙЫСЫЛАЛЫНДА ХӨЙ КВАРТИРАЛЫГ ЧАА БАЖЫҢНЫ АЖЫГЛАЛЧЕ КИИРГЕН

 Кызыл хоорайның "Спутник" микрорайонунда ам база бир - 120 квартиралыг чуртталга бажыңын ажыглалче киирген. Ооң адрези: Убса-Нур кудумчузу, 6 дугаарлыг бажың.

СЕРГЕЙ СТЕПАШИН ТЫВАГА АЖЫЛ-АЛБАНЫНЫҢ ТҮҢНЕЛДЕРИНИҢ ДУГАЙЫНДА: РЕСПУБЛИКАНЫҢ УДУРТУКЧУЗУНУҢ ТУРА-СОРУУН БОЛГАШ АЖЫЛДАП ШЫДААР ТУДУГЖУЛАРНЫ КӨРДҮМ 25.11.2016 СЕРГЕЙ СТЕПАШИН ТЫВАГА АЖЫЛ-АЛБАНЫНЫҢ ТҮҢНЕЛДЕРИНИҢ ДУГАЙЫНДА: РЕСПУБЛИКАНЫҢ УДУРТУКЧУЗУНУҢ ТУРА-СОРУУН БОЛГАШ АЖЫЛДАП ШЫДААР ТУДУГЖУЛАРНЫ КӨРДҮМ

 Четвергте, Тывага ажыл-албан аайы-биле ЧКА-ны эде чаартырынга деткимче фондузу - Күрүне корпорациязының хайгааракчы чөвүлелиниң даргазы Сергей Степашин биле ЧКА фондузунуң чиңгине директору – күркорпорацияның баштаар чериниң даргазы Константин Цицин кээп чораан.

ТЫВАНЫҢ ЧАЗААНЫҢ КЕЖИГҮННЕРИ, КҮРҮНЕ ДУМАЗЫНЫҢ БАЗА ДЭЭДИ ХУРАЛДЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ БЮДЖЕТ ЧОРУДУУН САЙГАРГАН 24.11.2016 ТЫВАНЫҢ ЧАЗААНЫҢ КЕЖИГҮННЕРИ, КҮРҮНЕ ДУМАЗЫНЫҢ БАЗА ДЭЭДИ ХУРАЛДЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ БЮДЖЕТ ЧОРУДУУН САЙГАРГАН

 Дээди Хуралга эрткен ажылчын хуралга Тываның Баштыңы, «Чаңгыс демниг Россия» партияның Дээди чөвүлелиниң кежигүнү Шолбан Кара-оол, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) даргазы, «Чаңгыс демниг Россия» партияның регион салбырының секретары Каң-оол Даваа,

Ыраккы Кунгуртугда дизельдиг чаа электростанцияны ажылдаткан 24.11.2016 Ыраккы Кунгуртугда дизельдиг чаа электростанцияны ажылдаткан

 Ыраккы Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг суурда бирээзи-ле 200 кВт күчүлүг дизельдиг ийи электростанцияны ажылдаткан.

Тывада 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазының бирги эшалону чедип келген 24.11.2016 Тывада 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазының бирги эшалону чедип келген

 55-ки мото-адыгжы (даг бригадазының) 142 кижиден бирги эшалону Тываның найысылалында чедип келген. Тываның Баштыңы оларны «бирги хараачыгайлар» деп адаан. Чаа шериг хоорайжыгажының планы езугаар ужуражылга онза езулалда эрткен. Республиканың баштыңы, чазак кежигүннери, депутаттар солдаттарга байырны чедирген.

Лариса Шойгуну «Шылгараңгай күш-ажылы дээш» Тыва Республиканың медалы-биле шаңнаан 23.11.2016 Лариса Шойгуну «Шылгараңгай күш-ажылы дээш» Тыва Республиканың медалы-биле шаңнаан

 Россияның Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгуга «Шылгараңгай күш-ажылы дээш» Тыва Республиканың медалын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика чазааның кежигүннериниң мурнунга тывыскан.

Тыва Республиканың Инвестиция порталының интерфейзи чаартынган 23.11.2016 Тыва Республиканың Инвестиция порталының интерфейзи чаартынган

Тыва Республиканың Инвестиция порталының чаа хевири эрги турганынга бодаарга, элээн делгемчээн.

85 российжи регионнуң аразынга элээр чорук рейтингизинде Тыва 35-ки черни ээлээн 23.11.2016 85 российжи регионнуң аразынга элээр чорук рейтингизинде Тыва 35-ки черни ээлээн

 «Элээр Россия» федералдыг төлевилел база РФ-тиң Хөй-ниити палатазының Эксперт-аналитика төвү кады шинчилелдерни чорудуп, «2016 чылда Россия Федерациязының субъектилериниң элээр чоруунуң национал рейтингизин» тургускан.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ КҮРҮНЕ ДУМАЗЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫНГА РЕГИОН БЮДЖЕДИН КАМГАЛААРЫН ЧАГААН 23.11.2016 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ КҮРҮНЕ ДУМАЗЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫНГА РЕГИОН БЮДЖЕДИН КАМГАЛААРЫН ЧАГААН

 Тыва Республикадан Күрүне Думазының депутаттары Лариса Шойгу биле Мерген Ооржак, регионга ажылдаар неделязында, соңгукчулары, яамылар удуртукчулары база Дээди Хуралда коллегалары-биле ужуражыр.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ КАРА-ХӨЛДҮҢ МАЛЧЫН ААЛДАР ЧООГУНГА ШТАБТЫ ТУРГУЗАРЫН АЙЫТКАН 23.11.2016 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ КАРА-ХӨЛДҮҢ МАЛЧЫН ААЛДАР ЧООГУНГА ШТАБТЫ ТУРГУЗАРЫН АЙЫТКАН

 Ноябрь эгезинде регионга канчаар-даа аажок улуг хар чагганының уржуктарын чайладыр талазы-биле ажылды контрольдап турар, АҮК айтырыгларының талазы-биле бодунуң оралакчызы Байбек Монгуш база Бай-Тайга малчыннарын эргий кезээн ХК база ОБ агентилелиниң удуртукчузу Аяс Сарыглар-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол вторникте ужурашкан.

КҮРҮНЕ ДУМАЗЫНЫҢ ДЕПУТАДЫ ЛАРИСА ШОЙГУНУҢ СТИПЕНДИЯЛАРЫН ТЫВА СТУДЕНТИЛЕРГЕ ТЫВЫСКАН 22.11.2016 КҮРҮНЕ ДУМАЗЫНЫҢ ДЕПУТАДЫ ЛАРИСА ШОЙГУНУҢ СТИПЕНДИЯЛАРЫН ТЫВА СТУДЕНТИЛЕРГЕ ТЫВЫСКАН

 Юридиктиг, төөгү, экономика факультеттериниң база педагогика колледжизиниң алды студентизи бо чылын спипендияның алыкчылары болган.

КЫЗЫЛДА УРУГЛАРНЫҢ НЕВРОЛОГИЯ САЛБЫРЫ АЖЫТТЫНГАН 22.11.2016 КЫЗЫЛДА УРУГЛАРНЫҢ НЕВРОЛОГИЯ САЛБЫРЫ АЖЫТТЫНГАН

 Республиканың уруглар эмнелгезинде – уруглар соматиказында чыдып эмнедир неврология салбыры ажыттынган.

ШОЛБАН КАРА-ООЛ: Сорулга – «Тывага бүдүрген» садыг демдээ тергиин шынарга чүс хуу болгаш доктаамал магадылалды бээрин чедип алыр 22.11.2016 ШОЛБАН КАРА-ООЛ: Сорулга – «Тывага бүдүрген» садыг демдээ тергиин шынарга чүс хуу болгаш доктаамал магадылалды бээрин чедип алыр

 «Туран» сыын ажыл-агыйының продукциязы «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелиниң делгелге-ярмарказынга келгеннерниң сонуургалын болдурган.

 «ЧАҢГЫС СУУР – ЧАҢГЫС БҮДҮРҮЛГЕ. ТҮҢНЕЛДЕР-2016» РЕСПУБЛИКА ДЕЛГЕЛГЕ-ЯРМАРКАЗЫНЫҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ 21.11.2016 «ЧАҢГЫС СУУР – ЧАҢГЫС БҮДҮРҮЛГЕ. ТҮҢНЕЛДЕР-2016» РЕСПУБЛИКА ДЕЛГЕЛГЕ-ЯРМАРКАЗЫНЫҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ

 Тыва Республиканың Экономика яамызы Сайгарлыкчы чоруктуң бүгү-делегей неделязында, Кызыл хоорайда «Субедей» УСК-га бо чылдың ноябрь 18-19 хүннеринде, «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге. Түңнелдер - 2016» губернатор төлевилелдериниң киржикчилериниң бешки республика делгелге-ярмарказын организастап эрттирген. Ооң ажылынга республиканың 19 муниципалдыг тургузугларындан 160 субъект киришкен.

ТЫВАНЫҢ БАРЫЫН-ХЕМЧИК КОЖУУНДА БЕШ БОЛГАШ ООН ХӨЙ АЖЫ-ТӨЛДҮГ 48 ӨГ-БҮЛЕ СОЦИАЛ ХӨМҮРНҮ АЛГАН 21.11.2016 ТЫВАНЫҢ БАРЫЫН-ХЕМЧИК КОЖУУНДА БЕШ БОЛГАШ ООН ХӨЙ АЖЫ-ТӨЛДҮГ 48 ӨГ-БҮЛЕ СОЦИАЛ ХӨМҮРНҮ АЛГАН

 Барыын-Хемчик кожууннуң Барлык суур. Салчакмаа Самбуу биле Марианна Монгуш – кожалар. Бо чылын олар Тываның Баштыңының «Социал хөмүр» деп төлевилелиниң киржикчилери болганы-биле халас хөмүрнү бо хонуктарда деңге алганнар.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ МООЛДУҢ ҮШ КЫЗЫГААР АЙМААНЫҢ ГУБЕРНАТОРЛАРЫ-БИЛЕ КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГА ДУГАЙЫНДА ДУГУРЖУЛГАДА АТТЫ САЛГАН 18.11.2016 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ МООЛДУҢ ҮШ КЫЗЫГААР АЙМААНЫҢ ГУБЕРНАТОРЛАРЫ-БИЛЕ КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГА ДУГАЙЫНДА ДУГУРЖУЛГАДА АТТЫ САЛГАН

 Моолдуң үш аймааның: Убсанур аймактың губернатору Д. Батсайхан, Захван аймактың губернатору Д. Батсайхан база Копту аймактың губернатору Д. Галсандондог Тывада албан езузу-биле келген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Моолдан коллегалары-биле садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг, культурлуг кады ажылдажылга дугайында дугуржулгада атты салган.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГАНЫҢ КОЛ УГЛАНЫЫШКЫННАРЫН ОБЯ-НЫҢ СИБИРЬНИҢ РЕГИОН ТӨВҮНҮҢ НАЧАЛЬНИГИ-БИЛЕ ЧУГААЛАШКАН 18.11.2016 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГАНЫҢ КОЛ УГЛАНЫЫШКЫННАРЫН ОБЯ-НЫҢ СИБИРЬНИҢ РЕГИОН ТӨВҮНҮҢ НАЧАЛЬНИГИ-БИЛЕ ЧУГААЛАШКАН

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның ОБЯ-ның Сибирь регион төвүнүң начальниги Сергей Диденко-биле четвергте ужурашкан. Ийи тала Тываның девискээринде онза байдалдар сагындырар системаның ажыл-чорудулгазының кол угланыышкыннарын чугаалашкан.

ТЫВАНЫҢ ЭРГЕ-ЧАГЫРГАЗЫ ЭРГИЖИРЭЭН ЧУРТТАЛГА БАЖЫҢНАРЫНДАН ХАМААТЫЛАРНЫ ӨСКЭЭР КӨЖҮРЕР ПРОГРАММАНЫ БОТТАНДЫРАРЫНЫҢ ОРУКТАРЫН ЧКА-НЫ ЭДЕ ЧААРТЫРЫНГА ДЕТКИМЧЕ ФОНДУЗУ-БИЛЕ ТОДАРАТКАН 18.11.2016 ТЫВАНЫҢ ЭРГЕ-ЧАГЫРГАЗЫ ЭРГИЖИРЭЭН ЧУРТТАЛГА БАЖЫҢНАРЫНДАН ХАМААТЫЛАРНЫ ӨСКЭЭР КӨЖҮРЕР ПРОГРАММАНЫ БОТТАНДЫРАРЫНЫҢ ОРУКТАРЫН ЧКА-НЫ ЭДЕ ЧААРТЫРЫНГА ДЕТКИМЧЕ ФОНДУЗУ-БИЛЕ ТОДАРАТКАН

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база ЧКА-ны эде чаартырынга деткимче көргүзер фондунуң чиңгине директорунуң оралакчызы Олег Руринниң киржилгези-биле «Тыва Республиканың девискээринде эргижирээн чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер талазы-биле программаның боттанылганың дугайында» айтырыгны сайгаргарып чугаалашкан калбак хурал эрткен.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ПОЛИЦИЯ УЧАСТОГУНУҢ ТУЛГАН ДЭЭН ТӨЛЭЭЗИНГЕ АЪТТЫ БЭЭР 17.11.2016 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ПОЛИЦИЯ УЧАСТОГУНУҢ ТУЛГАН ДЭЭН ТӨЛЭЭЗИНГЕ АЪТТЫ БЭЭР

 Бөгүн ноябрь 17-де - полицияның участок төлээзиниң профессионал байырлалының хүнүнде, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол шагдаалар-биле ужурашкан. Мындыг ужуражылгалар үезинде полицейжилерниң амгы ажыл-херээн, кем-херек үүлгедиишкини-биле димиселде чидиг айтырыгларны болгаш чедиишкиннерни сайгарып чугаалажыры чаңчылчаан.

ПРЕЗИДЕНТИНИҢ КАДЕТ УЧИЛИЩЕЗИНИҢ БААЗАЗЫНДА КЫС УРУГЛАРГА ПАНСИОН ТУДУУ АДАКТАЛГАН 17.11.2016 ПРЕЗИДЕНТИНИҢ КАДЕТ УЧИЛИЩЕЗИНИҢ БААЗАЗЫНДА КЫС УРУГЛАРГА ПАНСИОН ТУДУУ АДАКТАЛГАН

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң камгалал сайыдының оралакчызы Тимур Иванов база Төп шериг округунуң шериглериниң командылакчызы Зарудницкий олар-биле Россияның Камгалал яамызының тудуг объектилерин хынаан.

НОЯБРЬ ТӨНЧҮЗҮНДЕ КЫЗЫЛДА ШЕРИГ ХООРАЙЖЫГАЖЫН АЖЫГЛАЛГА ДУЖААРЫ ПЛАННАТТЫНГАН 16.11.2016 НОЯБРЬ ТӨНЧҮЗҮНДЕ КЫЗЫЛДА ШЕРИГ ХООРАЙЖЫГАЖЫН АЖЫГЛАЛГА ДУЖААРЫ ПЛАННАТТЫНГАН

 Бөгүн Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң камагалал сайыдының оралакчызы Тимур Иванов база Төп шериг округунуң шериглериниң командылакчызы Владимир Зарудницкий олар-биле Россияның Камгалал яамызының тудуг объектилерин хынаан.

БУСКАН БАЖЫҢНАР ТУРГАН ЧЕР УЧАСТОКТАРЫН ҮЛЭЭРИН ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ХОРААН 16.11.2016 БУСКАН БАЖЫҢНАР ТУРГАН ЧЕР УЧАСТОКТАРЫН ҮЛЭЭРИН ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ХОРААН

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорай мэриязын, хоорай тудуунга хамаарыштыр кошкак политиказы дээш, шүгүмчүлээн.

БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНЧЕ РЕСПУБЛИКАНЫҢ КҮШ-АЖЫЛ ЯАМЫЗЫНЫҢ АЖЫЛДАКЧЫЛАРЫНЫҢ ҮНҮҮШКҮНҮ 16.11.2016 БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНЧЕ РЕСПУБЛИКАНЫҢ КҮШ-АЖЫЛ ЯАМЫЗЫНЫҢ АЖЫЛДАКЧЫЛАРЫНЫҢ ҮНҮҮШКҮНҮ

 Тыва Республиканың Бай-Тайга кожуунда чагган улуг харның уржуктарын чайладыры-биле республиканың Күш-ажыл яамызының 15 ажылдакчылары бо чылдың ноябрьның 10-дан 12-ге чедир ук кожуунга шеф дузазын көргүзүп чораан.

ЧАЗАКТЫҢ БОЛГАШ ДЭЭДИ ХУРАЛДЫҢ ЧӨВҮЛЕЛ ХУРАЛЫНГА КЕЛИР ЧЫЛДЫҢ БЮДЖЕТ ПОЛИТИКАЗЫН САЙГАРЫП ЧУГААЛАШКАН 15.11.2016 ЧАЗАКТЫҢ БОЛГАШ ДЭЭДИ ХУРАЛДЫҢ ЧӨВҮЛЕЛ ХУРАЛЫНГА КЕЛИР ЧЫЛДЫҢ БЮДЖЕТ ПОЛИТИКАЗЫН САЙГАРЫП ЧУГААЛАШКАН

 Понедельникте Тыва Республиканың Чазааның база Дээди Хуралдың Чөвүлелдериниң каттышкан хуралы болуп эрткен. Аңаа «2017 чылда база планныг 2018 биле 2019 чылдарда Тыва Республиканың республика бюджединиң дугайында» ТР-ниң хоойлузунуң төлевилелин хевирлээриниң кол аргаларын сайгарып чугаалашкан.

ЯАМЫЛАР БОЛГАШ ВЕДОМСТВОЛАРНЫҢ КУРЛАВЫРЛАРЫН ТЫВАНЫҢ БАРЫЫН КОЖУУННАРЫНДА ЧАГГАН ХАРНЫҢ УРЖУКТАРЫН ЧАЙЛАДЫР АЖЫЛДАРЖЕ ХААРА ТУТКАН 15.11.2016 ЯАМЫЛАР БОЛГАШ ВЕДОМСТВОЛАРНЫҢ КУРЛАВЫРЛАРЫН ТЫВАНЫҢ БАРЫЫН КОЖУУННАРЫНДА ЧАГГАН ХАРНЫҢ УРЖУКТАРЫН ЧАЙЛАДЫР АЖЫЛДАРЖЕ ХААРА ТУТКАН

 Ыраккы малчын турлагларже ачы-буян дузазын, аъш-чем аймаан чедирер ажылдар Тыва Республиканың девискээринде уламчылап турар.

ТЫВАНЫҢ НАЙЫСЫЛАЛЫНДА НИИТИ ААРЫГЛАР ЭМНЕЛГЕЗИНИҢ ТУДУУН КАТАП ЭГЕЛЭЭН 15.11.2016 ТЫВАНЫҢ НАЙЫСЫЛАЛЫНДА НИИТИ ААРЫГЛАР ЭМНЕЛГЕЗИНИҢ ТУДУУН КАТАП ЭГЕЛЭЭН

 Кызылда ниити аарыглар эмнелгезиниң тудуу 20 чыл бурунгаар, 1996 чылда эгелээнин сагындыраал. Ындыг болзажок акша-төгериктиң чедишпээни-биле тудугну ара соксадып, тургускан. 2013 чылда республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол доостунмаан ол тудугну РФ-тиң Чазааның бадылааны Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде планынче киирерин чедип алган.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ: МОСКВАГА АЖЫЛ-АГЫЙЖЫ СУРГАКЧЫЛААШКЫН ҮРЕ-ТҮҢНЕЛДИГ БОЛГАН 14.11.2016 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ: МОСКВАГА АЖЫЛ-АГЫЙЖЫ СУРГАКЧЫЛААШКЫН ҮРЕ-ТҮҢНЕЛДИГ БОЛГАН

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, пятницада, республика МИЧ-териниң удуртукчулары-биле ужурашкаш, Москвага сургакчылаашкынының түңнелдериниң дугайында дыңнаткан.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ УЛУГ ХАРГА АЛЫСКАН КАРА-ХӨЛ СУУРЖЕ НЕМЕЛДЕ ТУСКАЙ ТЕХНИКАНЫ ЧОРУТКАН 14.11.2016 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ УЛУГ ХАРГА АЛЫСКАН КАРА-ХӨЛ СУУРЖЕ НЕМЕЛДЕ ТУСКАЙ ТЕХНИКАНЫ ЧОРУТКАН

«Москвадан келген дарый, кожууннар-биле видео-харылзааже үндүм. Кылын харның дүшкени нарын байдалды тургусса-даа, ону ажып эртип болур. Баштайгы хүннерден-не эгелээн ажыл - чер-черлерде күштерни болгаш дериг-херекселдерни мөөңнээри эң кол.

ТЫВАДА МАЛЧЫННАРГА ДЭЭШ АЪШ-ЧЕМ БОЛГАШ ЧЫЛЫГ ИДИК-ХЕП АЙМАА ХҮЛЭЭП АЛЫР ПУНКТУЛАРНЫ АЖЫТКАН 14.11.2016 ТЫВАДА МАЛЧЫННАРГА ДЭЭШ АЪШ-ЧЕМ БОЛГАШ ЧЫЛЫГ ИДИК-ХЕП АЙМАА ХҮЛЭЭП АЛЫР ПУНКТУЛАРНЫ АЖЫТКАН

Бай-Тайга болгаш Барыын-Хемчик кожууннарда улуг хар чагганының уржуундан амыдыралдың берге байдалында таварышкан малчыннарга дуза кадар дээш, аъш-чем продуктулары болгаш чылыг идик-хеп аймаа хүлээп алыр пунктуларны Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы ажыткан.

ТЫВА РЕСПУБЛИКАДА КОЖУУННАР АРАЗЫНДА ОНЗА БАЙДАЛДЫҢ ЧУРУМУН ЧАРЛААН 13.11.2016 ТЫВА РЕСПУБЛИКАДА КОЖУУННАР АРАЗЫНДА ОНЗА БАЙДАЛДЫҢ ЧУРУМУН ЧАРЛААН

 2016 чылдың ноябрь 11-де Тыва Республиканың Чазаанда Онза байдалдарны баш бурунгаар сагындырар болгаш чайладыр база өрт-халаптың айыыл чок чоруун хандырар талазы-биле комиссияның ээлчег чок хурал

Тывада Кызыл кожууннуң Кара-Хаак суурда күрүне деткимчезиниң ачызында хуу эгелээшкин-биле ногаа ажыл-агыйы катап тургустунган 05.08.2016 Тывада Кызыл кожууннуң Кара-Хаак суурда күрүне деткимчезиниң ачызында хуу эгелээшкин-биле ногаа ажыл-агыйы катап тургустунган

 Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол Кызыл кожууннуң фермерлери-биле ужурашкан. Кара-Хаактың ногаа ажыл-агыйы совет үеде республикага диңмиреп-ле турган. Ам ол ады-сураа алгаан ажыл-агыйны көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери - Александр Желтухин биле Геннадий Ким холда алган.

Шолбан Кара-оол соңгулда комиссиязынче документилерин дужааган 03.08.2016 Шолбан Кара-оол соңгулда комиссиязынче документилерин дужааган

 Тыва Республиканың Баштыңының хүлээлгезин түр када күүседип турар Шолбан Кара-оол, 2016 чылдың сентябрь 18-те, регион Баштыңының хуусаадан эрте соңгулдаларынга киржир дээш, чогуур документилерин республиканың Соңгулда комиссиязынче август 2-де дужааган.

Тываның Баштыңы чырык хандырылгазы доктаамал өжүп-ле турар Тожу кожуунга чурттаарын Одаар чүүл яамызының удуртукчуларынга сүмелээн 02.08.2016 Тываның Баштыңы чырык хандырылгазы доктаамал өжүп-ле турар Тожу кожуунга чурттаарын Одаар чүүл яамызының удуртукчуларынга сүмелээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, кожууннар удуртукчулары-биле эрттирген селектор хуралында, харылзааже Тожу биле Тере-Хөл кожууннарның удуртукчуларын кыйгырткан

Тываның Баштыңы регионга уруглар пособиезин төлээриниң чаңгыс аай үезин тургузарын негээн 02.08.2016 Тываның Баштыңы регионга уруглар пособиезин төлээриниң чаңгыс аай үезин тургузарын негээн

Регионнуң удуртукчузу шак ындыг даалганы Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелге берген. 
«Сөөлгү үеде уруглар акшазын кандыг-даа чылдагаан чокка саададып төлеп турар апарган.

Кызыл-Арыг суурнуң чурттакчызы Светлана Шаравии: Сүттү дужаагаш, орулганы киирип алыр апарган-дыр 29.07.2016 Кызыл-Арыг суурнуң чурттакчызы Светлана Шаравии: Сүттү дужаагаш, орулганы киирип алыр апарган-дыр

 Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту деткээн күрүне программазында «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелиниң күүселдези-биле, сүт болбаазырадыр модульдуг цехти Юбилян биле Чойгана Лойгулар 2013 чылда-ла садып алганнар.

Тывада Эрзин кожууннуң «Бай-Хөл» уксаажыдылга ажыл-агыйы мал чеминиң белеткелинче кирген, садар дүктү белеткеп эгелээн 28.07.2016 Тывада Эрзин кожууннуң «Бай-Хөл» уксаажыдылга ажыл-агыйы мал чеминиң белеткелинче кирген, садар дүктү белеткеп эгелээн

 Тываның бир улуг көдээ ажыл-агыйында бо чай элээн чымыштыг. «Бай-Хөл» көдээ ажыл-агый кооперативи одар солуп, хоюн кыргып, дүк чыырындан аңгыда, ажыл-агый-биле чарган керээ езугаар, «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге бээр хойлар шилилгезин база чорудуп турар. Бо хонуктарда Каа-Хем кожуундан, Эрзинниң Эрзин, Качык, Бай-Даг, Нарын, Сылдыс, Мөрен суурларындан 7 аныяк малчынга 200 баш дөтпе хойларны дамчыткан.

Мазуревский: «Россияда, Тывада ышкаш, аңгы-аңгы культуралар кады хөгжээн регионну тывары берге» 28.07.2016 Мазуревский: «Россияда, Тывада ышкаш, аңгы-аңгы культуралар кады хөгжээн регионну тывары берге»

 Национал херектер талазы-биле федералдыг агентилелдиң (ФАДН) баштыңы Игорь Бариновтуң социологтуг шинчилелдерге даянгаш, Тываның орус дылдыг чурттакчыларын камгалаары чугула деп демдеглээнинге хамаарыштыр, 2008-2009 чылдарда Тывага юстиция херектериниң сайыды чораан, амгы үеде «Чаңгыс демниг Россияның» ТСК-ның бирги оралакчызы Константин Мазуревский бодалын илереткен:

«Тываның амданныг картазы» төлевилелче он муниципалитет боттарының аъш-чемин сүмелээн 27.07.2016 «Тываның амданныг картазы» төлевилелче он муниципалитет боттарының аъш-чемин сүмелээн

 Тыва хүндүлээчел чоруктуң чылында Тываның Культура яамызының Туризм департаментизи биле «Тува-24» телеканал «Тываның амданныг картазы» төлевилелдиң теле-хевирин тырттырып турар.

Тывага Наадым-2016 байырлалы август 14-те болур 27.07.2016 Тывага Наадым-2016 байырлалы август 14-те болур

 Тываның Чазаа 2016 чылда чоннуң Наадым байырлалын август 14-те эртирер хүннү тургускан. Ооң дугайында шиитпирни бөгүн, июль 27-де хүлээп алган.

Тываның суурларында, совет үеде ышкаш, машина-трактор станцияларын катап тургузуп эгелээн 27.07.2016 Тываның суурларында, совет үеде ышкаш, машина-трактор станцияларын катап тургузуп эгелээн

 Тываның кожууннарында, совет үеде турган ышкаш, машина-трактор станцияларын катап тургузуп эгелээн. Бай-Тайга кожуун малчыннарынга, араттарынга база муниципалдыг өске-даа ажыл-агыйларынга улуг дузаны көргүзер ындыг станцияны тургускан.

Тываның Чазаанга ээлчеглиг одалга сезонунга белеткел айтырыгларын чугаалашкан 27.07.2016 Тываның Чазаанга ээлчеглиг одалга сезонунга белеткел айтырыгларын чугаалашкан

 Тыва Республиканың Баштыңының бирги оралакчызы Владимир Фалеевтиң даргалаашкыны-биле, республиканың чылыг-энергетика комплекизиниң, чуртталга-коммунал ажыл-агыйының база социал адырның объектилерин үезинде шынарлыг белеткээриниң талазы-биле айтырыгларны чугаалашкан.

Күрүне Думазының депутадының мандады дээш Тывада юрист, албан хаакчы, пенсионерлер, ажыл чок, сенатор, спортчу база чолаачы демисежир 27.07.2016 Күрүне Думазының депутадының мандады дээш Тывада юрист, албан хаакчы, пенсионерлер, ажыл чок, сенатор, спортчу база чолаачы демисежир

 Күрүне Думазының депутадынче кандидаттар кылдыр Тываның чаңгыс мандаттыг № 32 округ талазы-биле 8 кижи июль 26-га чедир билдириишкинни киирген.

Шолбан Кара-оол: Тывага орус культураның регионнар аразының фестивалын чыл санында эрттирер 26.07.2016 Шолбан Кара-оол: Тывага орус культураның регионнар аразының фестивалын чыл санында эрттирер

 Тывада Хүндүлээчел чоруктуң чылынга тураскаадып орус культураның регионнар аразының фестивалы болуп эрткен. Ооң дугайында Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Ш. Кара-оол мынчаар дыңнаткан.  
 «Фестиваль кайгамчык эрткен! Ону чыл санында эрттирип, ам-даа сайзырадыр бис! Сизимде бистиң староверлеривис хүндүлээчели база ыраккы Тывада бурунгу ылап орус культураны кадагалап арттырганы-биле өске регионнардан келген киржикчилерни кайгаткан. Ындыг үнелээшкиннерге чоргаарландым!»

Тываның Баштыңы Федералдыг казначействонуң удуртукчузу-биле ужурашкан 26.07.2016 Тываның Баштыңы Федералдыг казначействонуң удуртукчузу-биле ужурашкан

 Шолбан Кара-оол Тывага ажыл-агый аайы-биле келген Россияның Федералдыг казначействозунуң баштыңы Роман Артюхин-биле ужурашкан.

Тываның суурларында амгы үениң футбол шөлдерин ажыглалда киирип турар 25.07.2016 Тываның суурларында амгы үениң футбол шөлдерин ажыглалда киирип турар

 Тываның барыын чүгүнде эң улуг болгаш чедери ырак суурларның бирээзи – Тээли бодунуң 80 харлаан юбилейинде кылымал шывыглыг футбол шөлүн байырлыг байдалда ажыткан.

Шолбан Кара-оол чонунга улам чоок болу берген 25.07.2016 Шолбан Кара-оол чонунга улам чоок болу берген

 Тываның кайы-даа кожуунунга Шолбан Кара-оол чеде бээр болза, ону чылыы-биле уткуп алырлар.

Бай-Тайга кожууннуң хоочун чурттакчыларынга шапкын хемни кежир көвүрүгнү туттурар дээн сөзүн Тываның Баштыңы ээлээн 22.07.2016 Бай-Тайга кожууннуң хоочун чурттакчыларынга шапкын хемни кежир көвүрүгнү туттурар дээн сөзүн Тываның Баштыңы ээлээн

 Тус черниң чурттакчыларының, ылаңгыя малчыннарның амыдырал-ижинге чугула херек объект, Тээли-Кызыл-Даг автомобиль оруунуң участогунда Хемчик хемни кежир көвүрүг тудуунуң чорудуун республика Баштыңы Шолбан Кара-оол бөгүн хынаан.

Тываның суурунда совет үениң сүт-бараан фермазын катап эде тудуп эгелээн  22.07.2016 Тываның суурунда совет үениң сүт-бараан фермазын катап эде тудуп эгелээн

 Бии-Хем кожууннуң Өөк суурда октаттанган турган бир оран-савада эде тудуушкун ажылдары чоруп турар.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол найысылалда ээлчеглиг уруглар садының тудуун хынаан 22.07.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол найысылалда ээлчеглиг уруглар садының тудуун хынаан

Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайның солагай талакы дачалар девискээринде уруглар садының тудуун хынаан.

Ыраккы Кара-Хөлде «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелге киржир күзелдиг аныяктар дыка хөй 22.07.2016 Ыраккы Кара-Хөлде «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелге киржир күзелдиг аныяктар дыка хөй

 Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөл сумузунда Айдың биле Милана Хертектер – «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери. Көзеге деп черде, аныяк өг-бүлениң малчын турлаанда, бо хонуктарда хайымныг-ла.

Тывада чаштарның өлүп-хораар чоруу кызырылган 21.07.2016 Тывада чаштарның өлүп-хораар чоруу кызырылган

 Бо чылдың бирги чартыында Каа-Хем, Мөңгүн-Тайга, Сүт-Хөл, Тожу база Эрзин кожууннарда чаңгыс-даа чаш хораваанын, Тываның Кадык камгалал яамызы демдеглээн.

Тываның 10 кожуунунда арага-арыгже кирерин хораан 21.07.2016 Тываның 10 кожуунунда арага-арыгже кирерин хораан

 Июльдуң 15-тен август 4-ке чедир, Тываның арыг-арыг ажыл-агыйларының 10 девискээринче киреринге кызыгаарлаашкынны киирген. Өрт айыылының бедик деңнели хевээр артканын барымдаалааш, республика чазааның хүлээп алганы шиитпиринге атты Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол салган.

2016 чылдың июль 23-24-те, Биче Енисейге болуп эртер, орус культураның регионнар аразының I фестивалының программазы 21.07.2016 2016 чылдың июль 23-24-те, Биче Енисейге болуп эртер, орус культураның регионнар аразының I фестивалының программазы

 2016 чылдың июль 23-тен 24-ке чедир Каа-Хем кожууннуң Сизим суурга, Тывада хүндүткелдиң чылынга тураскааткан, Биче Енисейде орус культураның регионнар аразының I фестивалы болуп эртер.

Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу биле сенатор Мерген Ооржак тураскаал тудуунга дузаламчы акшаны киириштирген 21.07.2016 Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу биле сенатор Мерген Ооржак тураскаал тудуунга дузаламчы акшаны киириштирген

 1941-1945 чылдрда Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчилери – тыва эки турачыларга тураскаалды Кызыл хоорайның төвүнде тудар ажылдар уламчылавышаан.

Шолбан Кара-оол Тываның мурнакчы мал ажыл-агыйлыг кожууннарының бирээзи – Чөөн-Хемчикке элээн каш ажыл-агыйжы ужуражылгаларны эрттирген 21.07.2016 Шолбан Кара-оол Тываның мурнакчы мал ажыл-агыйлыг кожууннарының бирээзи – Чөөн-Хемчикке элээн каш ажыл-агыйжы ужуражылгаларны эрттирген

 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол кожуунда чылгы мал ажыл-агыйларының баштыңнары-биле ужуражып, Тываның көдээ ажыл-агый экономиказын хөгжүдеринге кол үндезин - мал ажыл-агый секторун база уксаалыг тыва аъттарның баш санын көвүдедириниң айтырыын, адырның ниити байдалын чугаалашканнар.

Татарстан биле Тываның кады боттандырар төлевилелдерин Москвада сайгарган 20.07.2016 Татарстан биле Тываның кады боттандырар төлевилелдерин Москвада сайгарган

 Татарстанның чазак даргазы-сайыттың оралакчызы – РФ-тиң Татарстан Республикада бүрүн эргелиг төлээзи Равиль Ахметшин биле Тыва Республиканың экономика сайыды Елена Каратаева база Москвада Тываның бүрүн эргелиг төлээзиниң бирги оралакчызы Светлана Намчак олар ужурашкан.

Тываның Бии-Хем кожуунда «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелиниң дугайында 20.07.2016 Тываның Бии-Хем кожуунда «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелиниң дугайында

Орлан Ооржак биле Мария Ондарның өг-бүлези беш ажы-төлдүг. Улуу – 9-ку классчы, бичези чаа-ла 2 харлаан. Чаа чылдың дыштанылгазында, Бии-Хем кожууннуң Аржаан суурнуң чурттакчыларының чыыжында, Орлан биле Марияның өг-бүлезин губернатор төлевилелиниң киржикчилери кылдыр шилээн. Төлевилел боттаныышкыны-биле, тус черниң араттарындан малды саткаш, апрель айда бызаалыг инекти оларга хүлээткен.

Тываның сайыттарынга хөй-ниити-биле кады сырый ажылдаарын хүлээндирген 20.07.2016 Тываның сайыттарынга хөй-ниити-биле кады сырый ажылдаарын хүлээндирген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың сайзыралынга чугула эгелээшкиннерге база төлевилелдерге хамаарыштыр хөй-ниитиниң санал-оналдарын алыры чугула деп санап турар. 

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база ооң губернатор коллегалары боттуг херектер база бүдүрүлгелер кылырынга эп-найыралын ажыглаарлар  20.07.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база ооң губернатор коллегалары боттуг херектер база бүдүрүлгелер кылырынга эп-найыралын ажыглаарлар

«Мен база губернатор коллегаларым аравыста эп-найырлалывысты, бистиң регионнуң чаагай чоруунга дээш, ажыл-агыйжы чорудулгавыска ажыглап турар бис. Татарстанның Президентизи Р.Н. Минниханов-биле «Туран» сыын ажыл-агый баазазынга турисчи кластерни сайзырадырының дугайында дугуруштувус.

Патриарх Кирилл юбилейи-биле Шолбан Кара-оолга байырны чедирген 19.07.2016 Патриарх Кирилл юбилейи-биле Шолбан Кара-оолга байырны чедирген

 Тыва Республиканың Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оолдуң 50 харлааны-биле Москваның ыдыктыг Патриаргы база бүгү Русьтуң Кирилл байырны чедирген.

Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оолдуң адрезинге юбилейи-биле хөй санныг байыр чедириишкиннери келген 19.07.2016 Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оолдуң адрезинге юбилейи-биле хөй санныг байыр чедириишкиннери келген

 «Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! 50 харлаан юбилейиңер-биле сеткилимден байыр чедириишкинни болгаш чаагай күзээшкиннеримни хүлээп ап көрүңер! Силер бодуңарның чуртталгаңарны Россияның чечектелиишкини болгаш ооң чонунуң чаагай чоруу дээш ак сагыштыг бараалгадып чоруур силер.

Шолбан Кара-оолдуң муниципалдыг тургузугларда «Чаңгыс демниг Россия» партияның депутаттарынга кыйгырыы 18.07.2016 Шолбан Кара-оолдуң муниципалдыг тургузугларда «Чаңгыс демниг Россия» партияның депутаттарынга кыйгырыы

 «Чаңгыс демниг Россия» бүгү-российжи политиктиг партияның Дээди Чөвүлелиниң кежигүнүнүң «Чаңгыс демниг Россия» партия болгаш ооң талалакчыларының мурнундан соңгуттурган Тыва Республиканың муниципалдыг тургузугларының депутаттарынга кыйгырыг.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгунуң база бир сонуургалының дугайын таныштырган 18.07.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгунуң база бир сонуургалының дугайын таныштырган

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгунуң чурулгага сонуургалын көргүскен, бойдус чурумалын чуруп олурар чуруун өскелер-биле үлешкен.

РФ-тиң Чазаа бюджеттиң дең чоруун чедип алыры-биле Тывага дузалаар 18.07.2016 РФ-тиң Чазаа бюджеттиң дең чоруун чедип алыры-биле Тывага дузалаар

 Бюджеттиң турум чоруун камгалаары-биле федералдыг эрге-чагыргадан саң-хөө дузаламчызы бээр 44 регионнуң санынче Тыва база кирген.

Россияның Президентизи Владимир Путин телефон дамчыштыр Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга төрүттүнген хүнү-биле байыр чедирген 18.07.2016 Россияның Президентизи Владимир Путин телефон дамчыштыр Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга төрүттүнген хүнү-биле байыр чедирген

 Россияның Президентизи Владимир Путин Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оолга, хүннүң бирги чартыында, телефон дамчыштыр юбилейи-биле байырны чедирген.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга төрүттүнген хүнү-биле байыр чедириишкини 18.07.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга төрүттүнген хүнү-биле байыр чедириишкини

 "Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Юбилейиңер-биле Силерге байыр чедирип тур мен!

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адында төрүттүнген хүнү-биле байыр чедириишкини 18.07.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адында төрүттүнген хүнү-биле байыр чедириишкини

 "Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! 50 харлааныңар-биле сеткилдиң ханызындан байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер!

Тываның баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адында төрүттүнген хүнү-биле байыр чедириишкиннери келгилээн 18.07.2016 Тываның баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адында төрүттүнген хүнү-биле байыр чедириишкиннери келгилээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бөгүн, июль 18-те, 50 харлаан юбилейи-биле байыр чедириишкиннерин алган.

Тывада чаа школа тудуунга федералдыг бюджеттен немелде акша-хөреңгини тускайлаан 16.07.2016 Тывада чаа школа тудуунга федералдыг бюджеттен немелде акша-хөреңгини тускайлаан

 Тыва Республикада «Спутник» микрорайонунуң 1-ги кварталынга 825 олуттуг чаа школаны 2016 чылда тудары планнаттынган.

Шолбан Кара-оол: технологтуг чаартылгаларны киирип, ажыл-агыйны ам-даа сайзырадыр 15.07.2016 Шолбан Кара-оол: технологтуг чаартылгаларны киирип, ажыл-агыйны ам-даа сайзырадыр

 Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол Таңды кожууннуң Балгазынның Ийи-Даг деп черде сигенчилерниң ажыл-ижин барып көрген.

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң киржикчилеринге 200 баш хойну дамчыдып эгелээн 15.07.2016 Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң киржикчилеринге 200 баш хойну дамчыдып эгелээн

 Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң чугула чадазы - республиканың мурнакчы малчыннарындан садып алганы 200 баш хойну төлевилелдиң 105 киржикчизинге дамчыдыры эгелээн.

Михаил Хабаров, ОСТУ-нуң директору: Тываның Чазаа республиканың автооруктарын эде чаартыр талазы-биле тускай угланыышкынныг политиканы чорудуп турар 14.07.2016 Михаил Хабаров, ОСТУ-нуң директору: Тываның Чазаа республиканың автооруктарын эде чаартыр талазы-биле тускай угланыышкынныг политиканы чорудуп турар

Кызыл-Сарыг-Сеп автооруктуң Каа-Хем кожуунда ийи участогунда септелге ажылдары адакталган.

Шолбан Кара-оол: Тывага уруглар садтарының тудуун ам-даа уламчылаар 13.07.2016 Шолбан Кара-оол: Тывага уруглар садтарының тудуун ам-даа уламчылаар

 Каа-Хем кожууннуң Кундустуг суурда чаа уруглар садында тудуг ажылдары дооступ турар. Тыва Республиканың Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Шолбан Кара-оол ында тудуг ажылдарының шынарлыын бодунуң блогунда бижээн:

Тоора-Хем суурда дизелдьдиг генераторларны ажыглалда киирген 12.07.2016 Тоора-Хем суурда дизелдьдиг генераторларны ажыглалда киирген

 Тоора-Хем суурда «Тожунуң ДЭС» МУБ-та 2 дугаар генератор эрткен чылдың июньда ажыглалдан үнген. Чырык энергиязының чедишпезин барымдаалааш, Тожу кожуун чагыргазы графикти тургузуп, кожуун төвү биле кожа чыдар суурларже чырык бээринге кызыгаарлаашкынны кылган турган.

Орлан Монгуш: ботка бажың, малга кажаа-хораа тудуп алырынга чаңгыс эвес чыл херек, а Тываның эрге-чагыргазы чүгле чай дургузунда ону биске халас кылып берип турар-дыр 12.07.2016 Орлан Монгуш: ботка бажың, малга кажаа-хораа тудуп алырынга чаңгыс эвес чыл херек, а Тываның эрге-чагыргазы чүгле чай дургузунда ону биске халас кылып берип турар-дыр

 Республиканың Каа-Хем кожуунунуң аңгы-аңгы суурларындан 30 хар четпээн назы-харлыг, ажы-төлдүг, мал ажылын эки билир 9 аныяк өг-бүле «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери болган.

Тываның эрге-чагыргазы республиканың турисчи сорунзазының дугайында кыска хемчээлдиг кино тургузукчуларын грант-биле деткиир  12.07.2016 Тываның эрге-чагыргазы республиканың турисчи сорунзазының дугайында кыска хемчээлдиг кино тургузукчуларын грант-биле деткиир

 Республика чазаа регионнуң турисчи аргаларының дугайында кыска хемчээлдиг кино бүдүрүлгезиниң ортузунга конкурсту эрттирериниң дугайында дүрүмнү доктаадып, грантыларны тургускан.

Шолбан Кара-оол көдээ суурларда башкыларга база хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге хөмүр, ыяш база чырык энергиязының чарыгдалын эгидерин айыткан 11.07.2016 Шолбан Кара-оол көдээ суурларда башкыларга база хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге хөмүр, ыяш база чырык энергиязының чарыгдалын эгидерин айыткан

 Тываның көдээ чурттакчыларга социал дуза көргүзериниң хевирлеринче хөмүр, ыяш база чырык энергиязы дээш чарыгдалдарга компенсация бээрин бо 2016 чылда киирген. Ачы-дузаның чаа хевирин көдээ черде ажылдап-чурттап турар башкылар – орус дылдыг болгаш математика башкылары, беш болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер алыр.

Тываның Чазааның Үрер хөгжүм оркестри Лобез хоорайга (Польша) үрер хөгжүм оркестрлери база биг-бэндлерниң ХХ бүгү-делегей фестивалынга тиилээн 11.07.2016 Тываның Чазааның Үрер хөгжүм оркестри Лобез хоорайга (Польша) үрер хөгжүм оркестрлери база биг-бэндлерниң ХХ бүгү-делегей фестивалынга тиилээн

 Тыва оркестр бүгү-делегей фестивалындан Дээди шаңнал биле үш премияны эккелген.

Тываның Чөөн-Хемчик кожууннуң Хайыракан суурда ногаа шыгжаар тускай черни удавас ажыдар 08.07.2016 Тываның Чөөн-Хемчик кожууннуң Хайыракан суурда ногаа шыгжаар тускай черни удавас ажыдар

 Тус черниң сайгарлыкчызы Неля Сарыгларның боттандырганы төлевилел ногаа шыгжаарының анаа-ла аңмаары эвес, а мөөңнеп-үлээр бүдүн төп болур.

Шолбан Кара-оол Президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер оолдарже сагышты салыр 08.07.2016 Шолбан Кара-оол Президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер оолдарже сагышты салыр

 Кызылдың Президентиниң кадет училищезиниң хүлээп алыышкын комиссиязынче кирген 830 билдириишкинден шылгалдаларже 828 кижини эрттирген. Шылгалдалар июль 15-ке чедир үргүлчүлээр.

Тывада 3,5 муң өг-бүлеге картофель болгаш ногаа үрезиннерин үлээн 07.07.2016 Тывада 3,5 муң өг-бүлеге картофель болгаш ногаа үрезиннерин үлээн

 «Социал картофель» губернатор төлевилелиниң күүселдези-биле, эвээш орулгалыг болгаш инвалид уругларлыг өг-бүлелерге 25 килограммның 850 шоодай картофель үрезинин база 2810 кезек хаптаан ногаа үрезиннерин Өг-бүлеге база уругларга социал деткимче көргүзер 18 төп дамчыштыр үлээн.

Тываның Саң-хөө яамызы республиканың каттышкан бюджединиң үндүрүг болгаш үндүрүгден эвес орулгалар планының күүселдезиниң түңнелин үндүрген 07.07.2016 Тываның Саң-хөө яамызы республиканың каттышкан бюджединиң үндүрүг болгаш үндүрүгден эвес орулгалар планының күүселдезиниң түңнелин үндүрген

 Тываның Саң-хөө яамызы 2016 чылдың январь-майда республиканың каттышкан бюджединиң үндүрүг болгаш үндүрүгден эвес орулгалар планының күүселдезиниң түңнелин үндүрүп, муниципалдыг өнчү-хөреңгини ажыглаарының шынарын бедидип база муниципалдыг чер контролюнуң талазы-биле хемчеглерни чорудуп турарының айтырыгларын сайгарган.

Тывада Республиканың хүлээп алыышкын комиссиязы ажылын уламчылавышаан 07.07.2016 Тывада Республиканың хүлээп алыышкын комиссиязы ажылын уламчылавышаан

 Республиканың хүлээп алыышкын комиссиязы бодунуң ажылын июнь 26-да эгелээн. Чурттуң дээди өөредилгениң 52 өөредилге организациялары Тыва Республикага тускай сорулгалыг 688 олуттарны тускайлаан.

Тывада арга-арыг өрттери болбайн турар, ындыг болзажок өрт айыылы улуг бооп артпышаан 06.07.2016 Тывада арга-арыг өрттери болбайн турар, ындыг болзажок өрт айыылы улуг бооп артпышаан

 Тываның Арыг-арыг күрүне комитединиң дыңнадыы-биле алырга, республика девискээринде чаңгыс-даа өрт болбайн турар.

Тывада, совет үе соонда, аныяктарның чуртталга кооперативи бир дугаар бүрүткеттинген 06.07.2016 Тывада, совет үе соонда, аныяктарның чуртталга кооперативи бир дугаар бүрүткеттинген

 Аныяктарның чурттаар оран-сава айтырыын шиитпирлээри-биле аныяктарның чуртталга кооперативтерин (МЖК) катап эгелээр дээн, Тываның Баштыңының саналы күүсеттинип эгелээн.

Тываның Аныяктар яамызы Дүрген-2016 өөредилге шуулганынче киржикчилер шилилдезин чарлаан 05.07.2016 Тываның Аныяктар яамызы Дүрген-2016 өөредилге шуулганынче киржикчилер шилилдезин чарлаан

 Тыва Республиканың Аныяктар херээ болгаш спорт яамызы Тыва Республикада аныяктарның хөй-ниити эгелээшкиннерин сайзырадыр, сайгарлыкчы ажыл-чорудулгаже аныяктарны хаара тударынче угланган хемчеглерни боттандырар, аныяктарның социал ужур-дузалыг (өөредилге, партиотчу, информастыг, экологтуг база сайгарлыкчы) төлевилелдерин деткип база күүседир, националдар аразында хамаарылганы быжыглаар сорулга-биле, Тыва Республикада Тыва хүндүлээчел чоруктуң чылынга база ТАР-ның 95 оюнга тураскааткан, 2016 чылдың июль 18-ден 23 хүннеринде эртер «Тыва – хөгжүлдениң территориязы (Дүрген-2016)» аныяктарның өөредилге шуулганынга киржикчилер шилилдезин чарлаан.

Шолбан Кара-оол Ураза-байрамны демдеглеп турар российжи регионнарның губернаторларынче байырлыг телеграммаларны чоруткан 05.07.2016 Шолбан Кара-оол Ураза-байрамны демдеглеп турар российжи регионнарның губернаторларынче байырлыг телеграммаларны чоруткан

 Бөгүн бүгү делегейде мусульманнар Ураза--байрам байырлалын демдеглеп турар. Хүн ашкыжеге чемненмес база суксун ишпес сагылды сагаан Рамадан айы төнгенин российжи тос регионда – Татарстан, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Кабардино-Балкария, Крымда байырлап, дыштанып турар.

Тываның Баштыңының соңгулдаларынче Шолбан Кара-оолду кандидат кылдыр «Чаңгыс демниг Россияның» конференциязында 117 делегаттың 113-ү бадылаан 04.07.2016 Тываның Баштыңының соңгулдаларынче Шолбан Кара-оолду кандидат кылдыр «Чаңгыс демниг Россияның» конференциязында 117 делегаттың 113-ү бадылаан

 Сентябрь 18-те – чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде Тываның Баштыңынче соңгулдаже «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның регион салбырындан Шолбан Кара-оолду кандидат кылдыр депшиткен.

«Кадыкшылдың маршруду»: эмчилер Таңды кожууннуң чурттакчыларын шинчээн 04.07.2016 «Кадыкшылдың маршруду»: эмчилер Таңды кожууннуң чурттакчыларын шинчээн

 Июнь 22-23 хүннеринде республика эмчилери «Кадыкшылдың маршруду» губернатор төлевилели-биле, Таңды кожууннуң Балгазын биле Бай-Хаак суурларга чедип, чурттакчы чоннуң калбак шинчилгезин эрттирген.

Тываның өөредилге болгаш эртем сайыдының оралакчызы: шупту башкыларга шөлээ акшазын озал чокка шилчиткен, консультация шактары дээш төлеп турар 04.07.2016 Тываның өөредилге болгаш эртем сайыдының оралакчызы: шупту башкыларга шөлээ акшазын озал чокка шилчиткен, консультация шактары дээш төлеп турар

 Башкыларның шөлээ акшазының санаашкыны база шылгалдалар мурнунда консультация шактары дээш төлевир талазы-биле айтырыгны социал четкилерниң дыка хөй ажыглакчылары көдүрүп турар.

Минниханов биле Кара-оол: Өгбе салгалывыс база көшкүн культуравыс дөмей чон бис 01.07.2016 Минниханов биле Кара-оол: Өгбе салгалывыс база көшкүн культуравыс дөмей чон бис

 Татарстан Республиканың Президентизи Рустам Миннихановтуң Тыва-биле таныжылгазы "Алдын-Булак" этнокультура комплекизинден эгелээн.

Тыва биле Татарстан кады ажылдажылга дугайында дугуржулгада аттарны салган 01.07.2016 Тыва биле Татарстан кады ажылдажылга дугайында дугуржулгада аттарны салган

 Бөгүн Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Татарстан Республиканың Президентизи Рустам Минниханов Тыва Республика биле Татарстан Республиканың аразында садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг, социал болгаш культурлуг кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага аттарны салган.

Тыва Татарстанның президентизи Рустам Миннихановту кайгаткан 01.07.2016 Тыва Татарстанның президентизи Рустам Миннихановту кайгаткан

 Дүүн Татарстан Республиканың Президентизи ажыл-агый аайы-биле Тывада келген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол июнь 30-де бодунуң коллегазы, хүндүлүг аалчыга республиканың тураскаалдыг черлерин сонуургаткан, а бөгүн Тываның Чазааның бажыңынга ажыл-агыйжы ужуражылга болуп эрткен.

Татарстандан аалчылар Тываның Национал музейинде скиф алдынын кайгап ханмаан 01.07.2016 Татарстандан аалчылар Тываның Национал музейинде скиф алдынын кайгап ханмаан

Татарстан Республиканың культура сайыдының бирги оралакчызы Эльвира Камалованың удуртулгазы-биле баштайгы делегация Тываның Национал музейин сонуургап көрген.

Тыва биле Калмыкияның баштыңнары Москваның мэри-биле российжи найысылалга буддийжи хүрээ тудуунуң айтырыын шиитпирлээр 30.06.2016 Тыва биле Калмыкияның баштыңнары Москваның мэри-биле российжи найысылалга буддийжи хүрээ тудуунуң айтырыын шиитпирлээр

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Калмык Республиканың Баштыңы Алексей Орлов телефон дамчыштыр харылзашкан. Москвада Рерихтиң бүгү делегей төвүнүң территориязында туткан субурганга хамаарыштыр чугааны кылдывыс деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.

Ак-Довурактан аарыг уругга Шолбан Кара-оол дузалажыр 30.06.2016 Ак-Довурактан аарыг уругга Шолбан Кара-оол дузалажыр

 Ооң дугайында чазак даргазы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда дыңнаткан. 
 «Ак-Довуракта З харлыг Ася Хертекке дарый дуза херек. Новосибирскиниң эмчилери хендирбези аарыг уругга дузалажырынга белен. Ындыг болзажок кезиишкин эртеринге элээн акша негеттинип турарын дыңнадым. Чедишпейн турар акша-хөреңгини дуглап, дузаны көргүзейн"

Июнь 30-ден июль 5-ке чедир Тывага өрт айыылы улуг хүннер дээрзин сагындырып тур 30.06.2016 Июнь 30-ден июль 5-ке чедир Тывага өрт айыылы улуг хүннер дээрзин сагындырып тур

 Тываның гидрометеорология база долгандыр хүрээлел мониторинг төвүнүң дыңнадыы-биле алырга, Тыва Республикага июнь 30-ден июль 5-ке чедир 4-кү класстың, азы өрт айыылы улуг хүннер болур.

Сергей Неверов: Шолбан Кара-оол дыка хөй бурунгаар базымнарны кылган деп бодаар мен 28.06.2016 Сергей Неверов: Шолбан Кара-оол дыка хөй бурунгаар базымнарны кылган деп бодаар мен

 Москва хоорайда эртип турар «Чаңгыс демниг Россия» партияның ХV съездизиниң киржикчилери, 2016 чылдың сентябрь 18-те чүге «Чаңгыс демниг Россия» дээш бадылаарын gov.tuva.ru-нуң корреспондентизинге чугаалаан.
 Сергей Неверов, Күрүне Думазының VI чыыжының даргазының оралакчызы: «Чаңгыс демниг Россия» партияның Чиңгине чөвүлелиниң секретары:

Шолбан Кара-оол: Күрүне Думазынга Тывадан үш депутаттыг болур арга бисте бар 28.06.2016 Шолбан Кара-оол: Күрүне Думазынга Тывадан үш депутаттыг болур арга бисте бар

 «Чаңгыс демниг Россия» партияның ХV съездизинде, сентябрь 18-те Күрүне Думазының депутадын соңгуур соңгулдаларга киржир партиядан кандидаттарның даңзызын бадылаан.

Шолбан Кара-оол: «Чаңгыс демниг Россия» - чөлеңгиижим болгаш улуг деткикчим 27.06.2016 Шолбан Кара-оол: «Чаңгыс демниг Россия» - чөлеңгиижим болгаш улуг деткикчим

 Чурттуң башкарыкчы партиязы «Чаңгыс демниг Россия» партияның съездизиниң ажылынга Президент Владимир Путин киржир. Ол-ла съездиде, Тывага ийи депутат мандадын чедип алыр сорулгалыг республика баштыңы Шолбан Кара-оол киржип турар.

Шолбан Кара-оол «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның XV бүгү-российжи съездиниң ийиги чадазында киржип турар 27.06.2016 Шолбан Кара-оол «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның XV бүгү-российжи съездиниң ийиги чадазында киржип турар

 «Чаңгыс демниг Россия» партияның Дээди совединиң кежигүнү, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Москва хоорайда Төп Манеж бажыңында, июнь 26-27 хүннеринде «Чаңгыс демниг Россия» партияның XV бүгү-российжи съездиниң ийиги шуулганында киржип турар.

Вячеслав Никонов: Тывада ышкаш, регион билдингир губераторлуг болза, «Чаңгыс демниг Россия» партияга эки 27.06.2016 Вячеслав Никонов: Тывада ышкаш, регион билдингир губераторлуг болза, «Чаңгыс демниг Россия» партияга эки

Москва хоорайда эртип турар «Чаңгыс демниг Россия» партияның ХV съездизиниң киржикчилери, 2016 чылдың сентябрь 18-те чүге «Чаңгыс демниг Россия» дээш бадылаарын gov.tuva.ru-нуң корреспондентизинге чугаалаан.  
 Вячеслав Никонов, Күрүне Думазының Өөредилге талазы-биле комитеттиң даргазы, политолог:

Тывада «Полицияның участок төлээзинге бажың» губернатор төлевилели боттаныышкында 25.06.2016 Тывада «Полицияның участок төлээзинге бажың» губернатор төлевилели боттаныышкында

 «Полицияның участок төлээзинге бажың» губернатор төлевилелиниң боттаныышкыны-биле Кызыл кожууннуң Элегес-Аксы суурга РФ-тиң ИХЯ-зының муниципалдар аразының «Кызылский» пунктузунуң полицияның участок пунктузун байырлыг байдалга ажыткан.

Шолбан Кара-оолдуң доктаамал сагыш човаашкынында оолдары: Тываның Баштыңынга деңнежир бис! 25.06.2016 Шолбан Кара-оолдуң доктаамал сагыш човаашкынында оолдары: Тываның Баштыңынга деңнежир бис!

 «Республика Баштыңы Шолбан Валерьевич-биле аралажыры – онза хүндүткел! Ооң-биле харылзашкаш, боттарывыска бүзүрелдиг апаар бис. Хей-аъды бедик, эткен сөзүнге ээ болган езулуг эр кижи ол. Чедиишкинниг кижи болуп, аңаа деңнежип, сөзүмнү ээлээр мен. Чылыг ужуражылгалары, эрес-дидим чоруктуң кичээлдери дээш четтирдивис, бистиң найыралчы харылзаавыс ам-даа уламчылаарынга бүзүрээр мен»

Тываның школаларын алдын медаль-биле 75 кижи дооскан 24.06.2016 Тываның школаларын алдын медаль-биле 75 кижи дооскан

 2016 чылда школа доозукчуларынга «Өөредилгеге онза чедиишкиннери дээш» деп алдын медальдарны тыпсырының байырлыг езулалы Кызылга болуп эрткен.

Тывадан 89 өг-бүле «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилели-биле инектерни алган 23.06.2016 Тывадан 89 өг-бүле «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилели-биле инектерни алган

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чарлааны «Чемгерикчи инек малым» социал төлевилелдиң киржикчилеринге, июнь 23-ке чедир, бызаалыг 89 инекти дамчыткан. Ук төлевилелдиң удуртукчузу Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилел ону дыңнаткан.

Тываның Чазаа Кызыл-Мажалыкта чаа үениң школа тудуун уламчылаар акшаны аңгылаан 23.06.2016 Тываның Чазаа Кызыл-Мажалыкта чаа үениң школа тудуун уламчылаар акшаны аңгылаан

 ТР-ниң Тудуг яамызынче 13,3 млн. рубльди шилчидер дугайында айтыышкынга республика Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол атты салган.

Аныяктар хүнүнге хемчеглер планы 23.06.2016 Аныяктар хүнүнге хемчеглер планы

 ИЮНЬ 23 
Скейтбордистерниң болгаш роллержилерниң фестивалы — И.Ярыгин аттыг спорт комплекизиниң девискээринге 15.00 ш. 
 ИЮНЬ 24 
 Россия Федерациязының Кино чылынга тураскааткан кинобатл — Туризм бажыңынга 12.00 ш. 
 «Тываның аныяктары Енисей хемниң арыг эрии дээш» деп аныяктарның эң улуг хемчээлдиг субботниги (диджейлерниң киржилгези-биле, шупту киржикчилерге сертификаттар тыпсыр) — Национал парктың сугга эштир черинден (пляжтан) эгелээр, 14.00 ш.

Тываның чазаа муниципалдыг дөрт котельнаяның капиталдыг септелгезин акшаландырган 22.06.2016 Тываның чазаа муниципалдыг дөрт котельнаяның капиталдыг септелгезин акшаландырган

 Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол республиканың Саң-хөө яамызынга ээлчеглиг одалга сезонунга белеткел кампаниязының акшаландырыышкынынче чогуур өскерилгени киирерин дааскан. Республиканың кожууннарында дөрт улуг чылыг генерациязын - Ак-Довурак, Шагаан-Арыг хоорайларда база Чаа-Хөл биле Хову-Аксы суурларда котельнаяларны кышка белеткээринге Тываның бюджединден 12,4 млн. рубльди тускайлаан.

Өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчааның Москвага сургакчылаашкынының түңнелдери 22.06.2016 Өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчааның Москвага сургакчылаашкынының түңнелдери

Россия Федерациязының Өөредилге болгаш эртем яамызының хуралынга өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчаа киришкеш келген.

Тываның эрге-чагыргазы инвалидтер интернадында чурттап турарларының байдалын экижидеринче 11 млн. рубльди тускайлаан 21.06.2016 Тываның эрге-чагыргазы инвалидтер интернадында чурттап турарларының байдалын экижидеринче 11 млн. рубльди тускайлаан

 Тываның эрге-чагыргазы 2016 чылда инвалидтер болгаш кырганнарның социал албан черлериниң капиталдыг септелге программазын бадылаан.

Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле Президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер уругларны белеткээр чайгы лагерь ажыттынган 21.06.2016 Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле Президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер уругларны белеткээр чайгы лагерь ажыттынган

 Чазак Даргазы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы езугаар, Өөредилге яамызы Кызылдың президент кадет училищезинче дужаар бешки классчыларны белеткээри-биле, 120 кижиге чайгы тускай лагерьни ажыткан.

ШОЛБАН КАРА-ООЛ – КРЕМЛЬ РЕЙТИНГИЗИНДЕ ДЭЭРЕЛЕРНИҢ БИРЭЭЗИ 21.06.2016 ШОЛБАН КАРА-ООЛ – КРЕМЛЬ РЕЙТИНГИЗИНДЕ ДЭЭРЕЛЕРНИҢ БИРЭЭЗИ

 РФ-тиң Президентизиниң администрациязынга чоок хамааты ниитилел сайзырадылгазының фондузу губернаторларның дээштииниң ээлчеглиг, 14-кү рейтингизин үндүрген. Сибирь федералдыг округтан дээрелерниң санынче Кузбасстың, Тываның, Томск областың болгаш Хакасияның удуртукчулары кирген. Кошкак олганнарның (аут­сайдерлерниң) аразында – Красноярск крайның, Омск болгаш Иркутск областарның губернаторлары.

Тываның бюджединиң күсели-биле Мөңгүн-Тайганың электри хандырылгазын күштелдирер деп Шолбан Кара-оол айыткан 20.06.2016 Тываның бюджединиң күсели-биле Мөңгүн-Тайганың электри хандырылгазын күштелдирер деп Шолбан Кара-оол айыткан

 Тываның Чазаа чаңгыс аай электри четкилери-биле харылзаа чок болгаш дизель генератор дузазы-биле электри энергиязын ап турар чедери берге Мөңгүн-Тайга кожуунга турум электри хандырылгазын катап тургузарынга дузалажыр.

Шолбан Кара-оол Карелияның Баштыңы биле Москваның мэринге Сямозеро хөлге чаштарның айыыл-халапка таварышкаш мөчээни-биле кажыыдалын илереткен 20.06.2016 Шолбан Кара-оол Карелияның Баштыңы биле Москваның мэринге Сямозеро хөлге чаштарның айыыл-халапка таварышкаш мөчээни-биле кажыыдалын илереткен

 Карелия Республиканың девискээринге болган озал-ондактың ужун, кижилерниң мөчээни-биле июнь 20-ниң хүнүн Карелияга болгаш Москвага Кажыыдал хүнү кылдыр чарлаан.

Шолбан Кара-оол эмчилерге күрүне шаңналдарын тыпсып, Тываның эмчилер ниитилежилгезин аарыг кижилерже кичээнгейни углаарын кыйгырган 16.06.2016 Шолбан Кара-оол эмчилерге күрүне шаңналдарын тыпсып, Тываның эмчилер ниитилежилгезин аарыг кижилерже кичээнгейни углаарын кыйгырган

 Эмчи ажыдакчызының хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал Тываның найысылалынга эрткен. Чазак даргазы Шолбан Кара-оол чыылганнарга байырны чедигеш, күрүне шаңналдарын байырлыг байдалда тывыскан.

Тываның найысылалынга бир поликлиниканы немей тудар 16.06.2016 Тываның найысылалынга бир поликлиниканы немей тудар

 Тываның найысылалының эң улуг микрорайонунуң бирээзи – Южный бо чоокку үеде боду поликлиникалыг апаар. Шолбан Караоол ТР-ниң саң-хөө сайыды Орлан Достай-биле 2016 чылда республика бюджединиң дугайында хоойлуже немелделер база өскерилгелер киирерин сайгарып тура, шак ындыг шииитпирни хүлээп алган.

Шолбан Кара-оол: "Мээң командам - кандыг-даа үзел-бодалдыг кижилерлиг бүгү Тыва-дыр" 16.06.2016 Шолбан Кара-оол: "Мээң командам - кандыг-даа үзел-бодалдыг кижилерлиг бүгү Тыва-дыр"

 Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол регион болгаш муниципалитет массалыг информация чепсектериниң (МИЧ-лериниң) кол редакторларының клувунуң ээлчеглиг хуралынга киришкен.

Тыва аныяк өг-бүлелерге чаа бажың тудуп алырынга акшаландырыышкынның хемчээлин улгаттырган 15.06.2016 Тыва аныяк өг-бүлелерге чаа бажың тудуп алырынга акшаландырыышкынның хемчээлин улгаттырган

 Республика Баштыңының албан хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол, аныяк өг-бүлелерни чурттаар чер-биле хандырар программаны боттандырарынга немелде акшаландырыышкынны үндүрери-биле, республика бюджединче өскерлиишкин кииргениниң дугайында хоойлуга атты бөгүн салган.

Тываның Баштыңы Президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер салым-чаяанныг өскүстерни тыпкан башкыларны деткиир 15.06.2016 Тываның Баштыңы Президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер салым-чаяанныг өскүстерни тыпкан башкыларны деткиир

 Вторникте Чазакка, аппарат хуралында, ТР-ниң Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол Тываның кожууннары-биле видеоконференцияны эрттирип, школаларда ЕГЭ-ниң эртип турарынга доктааган. Оон аңгыда Кызылдың президент кадет училищезинче дужаап кирериниң айтырыгларынче онза кичээнгейни угландырган.

Сибирьниң база Тываның дээди өөредилге черлеринге шериг факультеди биле кафедраны тургузар 15.06.2016 Сибирьниң база Тываның дээди өөредилге черлеринге шериг факультеди биле кафедраны тургузар

 МОСКВА, июнь 14 —Новости РИА. Эрге-хоойлу информациязының албан езузунуң интернет-порталында, Сибирьниң федералдыг университединге база Тываның күрүне университединге шериг өөредилгезиниң факультеди — шериг кафедразын ажыдар дугайында айтыышкын парлаттынган.

Азияның төвүнде Улуг-Хемниң эриинге, Россия хүнүнде, күрүне шаңналдарын байырлыг байдалга тывыскан 14.06.2016 Азияның төвүнде Улуг-Хемниң эриинге, Россия хүнүнде, күрүне шаңналдарын байырлыг байдалга тывыскан

 «Азия төвү» скульптура комплекизиниң чанынга, Россия хүнүнде күрүне шаңналдарын байырлыг байдалда тывыскан. Тыва Республиканың Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол чыылганнарга база шаңнал алганнарга Россия хүнү-биле байырны чедирип, чылыг сөстерни дамчыткан.

Шолбан Кара-оол назы четпээннер херектериниң талазы-биле комиссияның ажылын шүгүмчүлээн 14.06.2016 Шолбан Кара-оол назы четпээннер херектериниң талазы-биле комиссияның ажылын шүгүмчүлээн

 Вторникте, аппарат хуралында, Чазак даргазы Шолбан Кара-оол муниципалдыг тургузуглар чагыргаларында назы четпээннер херектериниң талазы-биле комиссияларның ажылын шүгүмчүлээн.

Шолбан Кара-оол Тываның аалчыларынга база чаңгыс чер чурттугларынга база байыр чедирген! 12.06.2016 Шолбан Кара-оол Тываның аалчыларынга база чаңгыс чер чурттугларынга база байыр чедирген!

Хүндүлүг хамаатылар! Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! 
 Ниити-национал кол байырлал — Россия хүнү-биле силерге байыр чедирип тур мен! 1990 чылдың бо хүнүнде Россия Федерациязының күрүне бот-догуннаашкынының дугайында декларцияны хүлээп алган. Ол болуушкун политиктиг тургузугга болгаш экономиктиг үндезиннерге, улуг чурттуң үнелиг угланыышкыннарынга көскү өскерилгелерниң эгезин салган, чаа— делегейге ажык, хостуг болгаш күштүг Россияны тургузарынга орукту ажыткан.

Россия хүнүнге тураскааткан хемчеглерниң ПЛАНЫ 10.06.2016 Россия хүнүнге тураскааткан хемчеглерниң ПЛАНЫ

 ИЮНЬ 12 
 Ярмарка-садыглажылга – Советтиг Тываның 5 чылы аттыг стадионнуң мурнунга 10.00 шакта.
 Кызыл хоорайның күш-ажылчы коллективтериниң база аңгы-аңгы чоннарның киржилгези-биле спартакиада – Советтиг Тываның 5 чылы аттыг стадионга 10.00 шакта

Новосибирскиге Шолбан Кара-оол Үлетпүр хөгжүлдезиниң фондузу-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салган 10.06.2016 Новосибирскиге Шолбан Кара-оол Үлетпүр хөгжүлдезиниң фондузу-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салган

 Новосибирск хоорайга, «Технопром-2016» технологтуг хөгжүлде талазы-биле делегей форумунга, республика баштыңының хүлээлгезин түр када күүседип Шолбан Кара-оол биле Фондунуң директору Алексей Комиссаров ужурашкаш, Тываның Чазаа биле Үлетпүр хөгжүлдезиниң фондузунуң аразында кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салганнар.

РФ-тиң 85 регионунуң аразындан Тыва социал-политиктиг турум байдалы-биле 12-ги черде 10.06.2016 РФ-тиң 85 регионунуң аразындан Тыва социал-политиктиг турум байдалы-биле 12-ги черде

 «Петербургская политика» фондунуң 2012 чылдың күстен бээр ай санында чорудуп турары, Россия Федерациязының шупту субъектилеринде социал-политиктиг турум чоруктуң рейтингизинде Тыва 13-кү черден, май айда 12-ги черже көдүрүлген.

Тываның найысылалының солагай талакы дачалар районунда уруглар садының тудуу кидин-түлүк 09.06.2016 Тываның найысылалының солагай талакы дачалар районунда уруглар садының тудуу кидин-түлүк

 160 уругга уруглар садының объектизинде ажылдар план-биле чоруп турарын Тываның Тудуг дыңнаткан. 
  Күрүне чагыы езугаар, 2015 чылдың төнчүзүнде, «БЕНКОНС» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилел назы четпээн уруглар албан чериниң тудуун эгелээн. Ниити түңү 160 млн. рубль өртектиг объектиниң төлевилелин «Аванград» КХН кылган. Күрүне керээзинде айыттынган хуусаа езугаар тудуг ажылдары бо чылдың август айда доостур ужурлуг.

 РФ-тиң Күш-ажыл яамызы Тывада албан езузу-биле ажыл чок чоруктуң саны кызырылганын демдеглээн 09.06.2016 РФ-тиң Күш-ажыл яамызы Тывада албан езузу-биле ажыл чок чоруктуң саны кызырылганын демдеглээн

Күш-ажыл рыногунуң неделя санында кылып турар мониторингизинден алгаш көөрге, бүрүткеткен ажыл чок чоруктуң деңнели май төнчүзүнде элээн эвээжээн.

Шолбан Кара-оол «Технопром-2016» технологтуг хөгжүлдениң делегей форумунга киржир 09.06.2016 Шолбан Кара-оол «Технопром-2016» технологтуг хөгжүлдениң делегей форумунга киржир

 Тываның Баштыңының албан хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол, июнь 9-та, Новосибирск хоорайга ажыттынар «Технопром-2016» технологтуг хөгжүлде талазы-биле делегей форумунуң ажылынга киржир.

Тыва: «Чаңгыс демниг Россия» партиязындан губернаторнуң баш удур бадылаашкынында Шолбан Кара-оол мурнап турар 09.06.2016 Тыва: «Чаңгыс демниг Россия» партиязындан губернаторнуң баш удур бадылаашкынында Шолбан Кара-оол мурнап турар

 «Чаңгыс демниг Россия» партиязындан Тываның Баштыңының хуусаадан эрте соңгулдаларынга киржир кандидатты тодарадырының талазы-биле баш удур бадылаашкынга Шолбан Кара-оол мурнуку одуругну ээлеп турар.

Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол социал ажылдакчыларга күрүне шаңналдарын тывыскан 08.06.2016 Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол социал ажылдакчыларга күрүне шаңналдарын тывыскан

 Социал ажылдакчының хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал Кызыл хоорайга болуп эрткен.
 Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол профессионал байырлалы-биле чыылганнарга байыр чедирген, чоннуң амыдырал-чуртталгазын экижидеринге оларның киирип турар салыышкынын демдеглээн болгаш күрүне шаңналдарын тывыскан.

Барыын-Хемчик кожуун чагыргазын Альберт Сарыглар баштай берген 08.06.2016 Барыын-Хемчик кожуун чагыргазын Альберт Сарыглар баштай берген

 54 харлыг, тудуг инженери мергежилдиг Альберт Өктек-оолович Сарыглар Барыын-Хемчик кожууннуң чагыргазын даргалай берген. 
 Шолбан Кара-оол ооң дугайында шиитпирин кожууннуң активинде дыңнаткан.

Тыва кризис үезинде үлетпүр бүдүрүлгезиниң көргүзүүн улгаттырган 07.06.2016 Тыва кризис үезинде үлетпүр бүдүрүлгезиниң көргүзүүн улгаттырган

Ийи чыл улаштыр РФ-тиң чеди регионунда, Тыва-биле кады, үлетпүр бүдүрүлгезиниң боттуг хемчээли улгатканын российжи эксперттер демдеглээн.

Тывада арга-арыг өрттерин өжүрүп тургаш мөчээн арга-арыг даамылдарынга база авиа-арга-арыг камгалалының дайынчыларынга сактыышкын езулалын эрттирген 07.06.2016 Тывада арга-арыг өрттерин өжүрүп тургаш мөчээн арга-арыг даамылдарынга база авиа-арга-арыг камгалалының дайынчыларынга сактыышкын езулалын эрттирген

 Арга-арыг өрттеринге мөчээн даамылдарга база парашютчуларга алдар кылдыр Тываның найысылалы Кызылда 300 хады олуткан аллеяда тураскаалга чечектерни салган.

Неделяның медээлери: Тыва - чүнүң-биле чурттап, чоргаарланып турарыл 06.06.2016 Неделяның медээлери: Тыва - чүнүң-биле чурттап, чоргаарланып турарыл

 Тыва – Азияның географтыг төвү. Сибирьниң мурнуу чүгүнде республикада хамнар, буддистер, староверлер эптиг-чөптүг чурттап турарлар. Тываның ылгавыр демдээ – сыгыт-хөөмейде. Туристерни регион чүнүң-биле сонуургадып турарыл? Канчаар чурттап, сайзырап турарыл?

Өг-бүлениң чаагай чоруунуң деңнели-биле 85 регионнуң аразындан Тыва 37-ги черни ээлээнин российжи эксперттер түңнээн 03.06.2016 Өг-бүлениң чаагай чоруунуң деңнели-биле 85 регионнуң аразындан Тыва 37-ги черни ээлээнин российжи эксперттер түңнээн

 "Россия сегодня" медиа бөлүктүң аналитиктериниң түңнели-биле алырга, тыва өг-бүлелерниң амыдырал байдалы экижээн. 85 регионнарның аразындан Тывада амыдырал-чуртталганың деңнели-биле 39-ку черден 37-ги черже көдүрүлгенин РИА-ның чоруткан рейтинг талазы-биле шинчилелдери бадыткаан.

Тывада үерлээшкинден эрик камгалаар тудуг ажылдарын уламчылаар 03.06.2016 Тывада үерлээшкинден эрик камгалаар тудуг ажылдарын уламчылаар

 Тываның найысылалы Кызылдың барыын кезээнде Улуг-Хемниң суу үерлей бээринден камгалаан чалдар тудуун ам-даа тудуп турар. 
  Республика Чазаа Улуг-Хемни дургаар сугдан камгалал тудугну дөзевилелдээр даалганы берген. ТР-ниң Бойдус курлавырлары база экология яамызының белеткээн документизинден алгаш көөрге, ооң мурнунда чылдарда Каа-Хем суурдан Кызылдың төвүнге чедир кылган 18 км узун чалга ам-даа 6 км-ни немей тудары көрдүнген.

Тываның Баштыңы Биче болгаш ортумак бизнести хөгжүдер федералдыг корпорация-биле дугуржулгага атты салган 03.06.2016 Тываның Баштыңы Биче болгаш ортумак бизнести хөгжүдер федералдыг корпорация-биле дугуржулгага атты салган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле «Биче болгаш ортумак бизнести хөгжүдер федералдыг корпорация» (БОС корпорациязы) АН-ның чиңгине директору Александр Браверман кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салганнар. Республикада биче болгаш ортумак бизнес айтырыгларының талазы-биле ийи тала кады ажылдаарын дугужулгада айыткан.

Тывада сыын мыйызын кезип эгелээн 03.06.2016 Тывада сыын мыйызын кезип эгелээн

 «Туранда сыын ажыл-агыйында сыын мыйыстарын кезер ээлчеглиг үе келген. Таптыг-ла бо үеде сыынның мыйызынга ажыктыг бүдүмелдер чыглы берген турар. Эрткен чылын 125 баш сыынның мыйызын бир дугаар кескен. А бо чылын 300 хире баш сыындан «дүжүттү» алырын планнаан бис. Специалистер-биле сүмележип тургаш, чоорту үнелиг эмнерни кылырынга белеткенир херек.

Тываның Баштыңы хүрешке тиилээн бичии мөгелерни шаңнап, школа-интернаттың элээди футболчуларынга бөмбүктерни белекке берген 02.06.2016 Тываның Баштыңы хүрешке тиилээн бичии мөгелерни шаңнап, школа-интернаттың элээди футболчуларынга бөмбүктерни белекке берген

 Июнь 1-де, Уруглар камгалалының хүнүнде, Тываның шупту кожууннарындан 1000 хире бичии мөгелер тыва хүреш маргылдаазынга киришкен.

Шолбан Кара-оол Тываның Баштыңы албан-дужаалче «Чаңгыс демниг Россия» партияның иштинге баш бурунгаар бадылаашкынга киржир 02.06.2016 Шолбан Кара-оол Тываның Баштыңы албан-дужаалче «Чаңгыс демниг Россия» партияның иштинге баш бурунгаар бадылаашкынга киржир

 «Чаңгыс демниг Россия» партиязы Тываның Баштыңы албан-дужаалче кандидатты баш бурунгаар бадылаашкын-биле тодарадыр. 
 Июнь 1-де, средада, Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазы албан-дужаалче «Чаңгыс демниг Россия» партиядан баш бурунгаар бадылаашкынга дараазында киржир кандидат кылдыр Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр када күүседип турар, «Чаңгыс демниг Россия» партияның Дээди совединиң кежигүнү Шолбан Кара-оол документилерин дужааган.

Геше Джампа Тинлей чырыдыышкын ажылын чорудары-биле база катап Тывага кээп чораан 01.06.2016 Геше Джампа Тинлей чырыдыышкын ажылын чорудары-биле база катап Тывага кээп чораан

 «Ыдыктыг Башкы Геше Джампа Тинлейниң бистиң дугуржулгавыс езугаар республиканың кожууннарынче үнүп, өөредиг номчуп турарын үнелевес аргажок. Ооң түңнелдери чогумчалыг болурунга бүзүрээр мен» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол буддизм философиязының докторунуң респубикада келгенин бижээн.

Тывада Президентиниң кадет училищези кыс уругларны хүлээп алырын чарлаан 01.06.2016 Тывада Президентиниң кадет училищези кыс уругларны хүлээп алырын чарлаан

 Регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол ооң дугайында бодунуң блогунда июнь 1-де дыңнаткан. 
«Эң-не чугула медээ – бо чылын Кызылдың Президентиниң кадет училищезинче чыылданың санын көвүдедип, кыс уругларны бир-ле дугаар хүлээп алыр!

Тывада майның кол медээзи – республика баштыңының хуусаадан эрте соңгулдазын сайгарары уламчылавышаан 01.06.2016 Тывада майның кол медээзи – республика баштыңының хуусаадан эрте соңгулдазын сайгарары уламчылавышаан

 «Тува 24» телеканалга теле-башкарыкчы Оюма Кошкендей Тываның Дээди Хуралының даргазының оралакчызы Ирина Самойленко, Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутады Дмитрий Донгак, РФКП-ниң Рескомунуң бирги секретары Сергей Салчак, Россияның Хөй-ниити палатазының кежигүнү Эльвира Лифанова олар-биле регион Баштыңының хуусаа бетинде соңгулдаларының дугайында теманы сайгарып чугаалашкан.

Шолбан Кара-оол тыва суурдан сес харлыг оолду ажылгыр-кежээзи дээш өөрткен 01.06.2016 Шолбан Кара-оол тыва суурдан сес харлыг оолду ажылгыр-кежээзи дээш өөрткен

 Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол, Уруглар камгалалының хүнүнде, көдээ оолга белекти берген. 
 «Күш-ажылга ынаа, малчын кырган-ава, кырган-ачазынга дузалажып чорууру дээш, Ак-Эрик суурдан 8 харлыг Айдыс Чаймаага смартфонну Уруглар камгалалының хүнүнде бердим.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аэропорттуң ужуп-хондурар шөлүнүң чаартылга ажылдарын хынаан 01.06.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аэропорттуң ужуп-хондурар шөлүнүң чаартылга ажылдарын хынаан

 Май 31-де Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол аэропорттуң ужуп-хондурар шөлүнүң чаартылга ажылдарын хынаан.

Шолбан Кара-оол Тывада мөөңнеп эът болбаазырадырының бирги кол бүдүрүлгезин ажыткан 31.05.2016 Шолбан Кара-оол Тывада мөөңнеп эът болбаазырадырының бирги кол бүдүрүлгезин ажыткан
Тываның найысылАлындан 26 км-де чыдар Сукпак суурда 10 муң хире баш бода, 30 муң баш шээр малды баш бурунгаар тударынга таарыштырган эът комбинады ажыттынган.

 «ТЫВАЭКСПО-2016. ЧАС» ярмаркага Россияның 12 регионундан сайгарлыкчылар киришкен 31.05.2016 «ТЫВАЭКСПО-2016. ЧАС» ярмаркага Россияның 12 регионундан сайгарлыкчылар киришкен

 Тываның найысылалы Кызылга, майның 27-29 хүннеринде, «ТЫВАЭКСПО-2016. Час» регионнар аразының ХV универсалдыг делгелге-ярмарказы болуп эрткен. Сайгарлыкчылар неделязынга деңнештирген ол хемчегге Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, Омск, Оренбургск, Челябинск база Кемерово областардан, Красноярск база Алтай крайлардан, Хакасия база Тыва республикалардан биче болгаш ортумак бизнестиң төлээлери киришкен.

Каш-ла ай дургузунда «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилели чоннуу болу берген 30.05.2016 Каш-ла ай дургузунда «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилели чоннуу болу берген

 Тываның күрүне чөвүлелиниң хуралынга кризиске удур аныяк өг-белерни деткиир чугула хемчег - «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелдиң чорудуун чугаалашкан. Чартык чылдан эвээш үе дургузунда ол чоннуң төлевилели апарган.

Тимур Дулуш: Тываның Баштыңы Шолбан Валерьевич берге үеде республиканы удуртуп шыдаарын көргүскен удуртукчу деп санаар мен 27.05.2016 Тимур Дулуш: Тываның Баштыңы Шолбан Валерьевич берге үеде республиканы удуртуп шыдаарын көргүскен удуртукчу деп санаар мен

Тимур Дулуш, Р. Кенденбиль аттыг республиканың салым-чаяанныг уругларның уран чүүл школазының директору, Тыва Республиканың алдарлыг артизи: 
- Шолбан Кара-оолдуң соңгулдаларга киржир деп турарынга Тываның чурттакчызы болганымга өөрүп тур мен.

Шолбан Кара-оол чадаг-терге тургузар тускай черлерни кылырын сүмелээн 27.05.2016 Шолбан Кара-оол чадаг-терге тургузар тускай черлерни кылырын сүмелээн

 Тыва Республиканың Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оолдуң хүлээп алыышкынынга Кармела Хайбы биле 8 харлыг кызы келген. Аныяк ие чугаа аразында, Кызылда чадаг-терге мунар кижилерниң саны көвүдээнинден, найысылалдың кинотеатрлар, садыглар, кафелер, почта чанында чадаг-терге тургузар черлерни тускайлавааны таарымча чок деп демдеглээн. Шолбан Кара-оол ооң-биле бүрүн чөпшээрешкен.

Шолбан Кара-оол айтырыгларлыг инвалид уругларны хүлээп алган 27.05.2016 Шолбан Кара-оол айтырыгларлыг инвалид уругларны хүлээп алган

 Республика Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол, Уруглар камгалалының хүнүнүң бүдүүзүнде, уруглар база ада-иелер-биле ужуражып, оларның дилеглерин шиитпирлээр арганы тывар даалгаларны берген.

Шолбан Кара-оол парлалга конференциязында РФ-тиң Президентизи-биле ужуражылганың түңнелин чугаалаан 26.05.2016 Шолбан Кара-оол парлалга конференциязында РФ-тиң Президентизи-биле ужуражылганың түңнелин чугаалаан

 Тыва Республиканың Баштыңының албан хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол журналистер-биле парлалга конференциязында чурттуң Президентизи Владимир Путин-биле май 23-те Кремльге ужуражылгазын, хуусаадан эрте халажып турарының дугайында тайылбырны берген.

Тываның Чазааның Үрер хөгжүм оркестри Польшаже гастрольдаары-биле аъттаныр 26.05.2016 Тываның Чазааның Үрер хөгжүм оркестри Польшаже гастрольдаары-биле аъттаныр

 Тываның Баштыңының албан хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол Тимур Дулуштуң удуртканы Тываның Чазааның Үрер хөгжүм оркестриниң коллективи-биле ужурашкаш, бо чоокку хонуктарда артистерниң даштыкы чурттарже гастролюнуң дугайында чугааны чоруткан.

Андрей Монгуш: Тываның Баштыңының хей-аъды бедик. Шупту харыысалганы бодунга хүлээнип алыр соруктуг кижи 26.05.2016 Андрей Монгуш: Тываның Баштыңының хей-аъды бедик. Шупту харыысалганы бодунга хүлээнип алыр соруктуг кижи

 Россияның Президентизи Владимир Путин-биле Тываның Баштыңы ужурашкаш, регион баштыңының хуусаа бетинде соңгулдаларны эрттирер шиитпирни хүлээп алганының, сентябрьда ол албан дужаалче кандитадуразын бээриниң дугайында Тываның Улустуң хөөмейжизи Андрей Монгуш бодалын илереткен.

Шолбан Кара-оол москвачы 16 студентиге дыштаныры-биле Тываже ужуп келиринге дузалажыр 26.05.2016 Шолбан Кара-оол москвачы 16 студентиге дыштаныры-биле Тываже ужуп келиринге дузалажыр

 «Даңгына биле Тажы-2016» студент мөөрейни көргеш, Шолбан Кара-оол ындыг шиитпирни хүлээп алган.

ТывКУ-нуң ректору Ольга Хомушку: Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кижилерниң чаагай чоруу дээш ажылдап турар 26.05.2016 ТывКУ-нуң ректору Ольга Хомушку: Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кижилерниң чаагай чоруу дээш ажылдап турар

 Ольга Хомушку, Тываның күрүне университединиң ректору: 
 - Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң, бо чылдың сентябрьда, хуусаа бетинде соңгулдаларга киржир дээн шиитпирин Россияның Президентизи деткээн дугайында медээни дораан-на номчаан мен. Күрүне баштыңындан ол эң-не бедик бүзүрел деп, ынчаар санаар мен.

Тываның Баштыңының хуусаадан эрте халажылгазының дугайында политолог Сергей Комарицын: ажыы-биле чугаалаарга, Кара-оол байдалды шыдажып эрте бээр 25.05.2016 Тываның Баштыңының хуусаадан эрте халажылгазының дугайында политолог Сергей Комарицын: ажыы-биле чугаалаарга, Кара-оол байдалды шыдажып эрте бээр

 Майның 23-те Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Президентизи Владимир Путин-биле ужурашкаш, бо чылын регион баштыңының соңгулдаларынга киржир дээш бодунуң хуусаа бетинде халажылгазын дугуржуп чугаалашкан. «Эгелеп алган ажылдарын төнчүзүнге чедери-биле чоннуң деткимчезин» алыр бодалын Кара-оол чугаалаан.

Депутат Иван Чучев: Тываның чону Шолбан Валерьевич Кара-оолду деткиир деп билир мен 25.05.2016 Депутат Иван Чучев: Тываның чону Шолбан Валерьевич Кара-оолду деткиир деп билир мен

 Россияның Президентизи Владимир Путин биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ужуражылгазында шиитпирлээни регион баштыңының хуусаа бетинде соңгулдаларынга хамаарыштыр Тыва Республика Ордениниң эдилекчизи, ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Иван Васильевич Чучев бодалын илереткен:

Шолбан Кара-оол Тываның Каа-Хем кожуунунуң Бүрен-Хем суурда участок шагдаазынга бажыңны ажыткан 25.05.2016 Шолбан Кара-оол Тываның Каа-Хем кожуунунуң Бүрен-Хем суурда участок шагдаазынга бажыңны ажыткан

 Тыва Республиканың Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол Каа-Хем кожуунче ажыл-агый аайы-биле чорааш, Бүрен-Хем суурда полицияның бүрүн эргелиг участок төлээзиниң бажыңының ажыдыышкынынга киришкен.

Шолбан Кара-оол алдын медальдыг доосканы школазының доозукчуларынга сөөлгү коңга-биле байыр чедирген 25.05.2016 Шолбан Кара-оол алдын медальдыг доосканы школазының доозукчуларынга сөөлгү коңга-биле байыр чедирген

 Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип Шолбан Кара-оол бодунуң үезинде школаны алдын-биле доосканы Бүрен-Хем суурнуң 2016 чылда доозукчуларының байырлыг чыскаалынга киришкен.

Фермер Виктор Пирогов: Владимир Владимирович Путинни ышкаш, Шолбан Валерьевичиге альтернатива ам чок 24.05.2016 Фермер Виктор Пирогов: Владимир Владимирович Путинни ышкаш, Шолбан Валерьевичиге альтернатива ам чок

 Россияның Президентизи Владимир Путин биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ажылчын ужуражылга үезинде, регион баштыңының хуусаадан эрте соңгулдаларының дугайында шиитпирни хүлээп алганынга хамаарыштыр, Тыва Республиканың ордениниң эдилекчизи, тараачын-фермер ажыл-агыйның баштыңы Виктор Зотович Пирогов бодалын илереткен:

Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу: Бистиң регионда - Тывада амгы байдалды Россияның президентизи эки деп үнелээн 24.05.2016 Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу: Бистиң регионда - Тывада амгы байдалды Россияның президентизи эки деп үнелээн

 Россияның Президентизи Владимир Путин биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ажылчын ужуражылга үезинде, регион баштыңының хуусаадан эрте соңгулдаларының дугайында шиитпирни хүлээп алганынга хамаарыштыр, Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу бодалын илереткен:

Президент В. Путин Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолга: Силерниң удуртулгаңар-биле республика хөгжүп, сайзырап турар 24.05.2016 Президент В. Путин Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолга: Силерниң удуртулгаңар-биле республика хөгжүп, сайзырап турар

 Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол Президент Владимир Путин-биле ажыл-агыйжы байдалга ужуражып, транспорт болгаш энергетика инфраструктуразын сайзырадыр, аныяк өг-бүлелерни деткиир дээш регионда чорудуп турар хемчеглерниң дугайында дыңнаткан.

Лариса Шойгу деткимчеге 78 хуу үннү Тывада алган 23.05.2016 Лариса Шойгу деткимчеге 78 хуу үннү Тывада алган

 Тыва Республикадан Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу соңгукчуларның 78,92 хуу үнүн алган. 
 Тывага эрткен баш бурунгаар бадылаашкынга шупту 24247 соңгукчу киришкен. Кызыл хоорайда 10 саналга участогунга 6741 кижи соңгуп келген.

«Чаңгыс демниг Россия» партияның баш бурунгаар бадылаашкыны Тывага чедиишкинниг эрткен 23.05.2016 «Чаңгыс демниг Россия» партияның баш бурунгаар бадылаашкыны Тывага чедиишкинниг эрткен

 Тывага «Чаңгыс демниг Россия» партияның баш бурунгаар бадылаашкыны 37 саналга участоктарынга эртип, таптыг-ла 20 шак турда доозулган. Шупту соңгукчуларның 13 хуузу соңгаан. Баш бурунгаар бадылаашкынның кол чорудуу – чижилгелиг, ажык эрткенин регионнуң оргкомитеди демдеглээн. Республикага 27 муң бюллетеньнер келген, бадылаашкынга 24247 соңгукчу киришкен.

Тывада часкы хову ажылдары уламчылавышаан 23.05.2016 Тывада часкы хову ажылдары уламчылавышаан

 Республиканың 7 кожуунунда тараа культураларын тарыыры уламчылап турар. Май 23-түң хүнүнге чедир 2500 га хире шөлге үрезинни чашкан, ол дээрге ниити тарылга шөлүнүң чартыы.

Тываның шупту кожууннарында мал оолдаашкыны доозулган 23.05.2016 Тываның шупту кожууннарында мал оолдаашкыны доозулган

 Республиканың шупту кожууннарында мал оолдаашкыны доозулганын Тываның көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. 2016 чылдың январь 1-ге турган төрүүр шээр малдан 80 хуу малдың чаш төлүн азы 540 муң баш анай, хураганны камгалап алган.

Тываның ажыл-агыйларында өшкү кыргылдазы адакталган 23.05.2016 Тываның ажыл-агыйларында өшкү кыргылдазы адакталган

 Май 23-түң медээзи-биле алырга, республикада өшкү малдың ниити бажының 90 хуузу азы 350 муңу кыргыттынган. Бир баштан-на 0,7 кг дүктү кыргып, ниитизи-биле 288 тонна дүктү алган.

Республиканың шажын ажылдакчыларынга база чонга ыдык езулалдарда идепкейлиг киришкени дээш Тываның Баштыңы өөрүп четтиргенин илереткен 20.05.2016 Республиканың шажын ажылдакчыларынга база чонга ыдык езулалдарда идепкейлиг киришкени дээш Тываның Баштыңы өөрүп четтиргенин илереткен

 «Чаңгыс чер чурттугларымның бурунгу ужур-чаңчылдарга бердингени дээш, Бай-Тайга, Кызыл-Тайга база Эрзинде Чыргылхан дагларын дагыыр езулалды массалыг болгаш организастыг эрттиргени дээш Камбы-лама эргелелинге, лама башкыларга, чонумга өөрүп четтирдим. Ол дагларны дагааны бүгү Тываны ыдыктааны-биле дөмей деп билир бис. Ынчап кээрге бо чыл чедиишкинниң база чаагай чоруктуң адаа-биле кижи бүрүзүнге эртер-дир» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.

Тыва Республикада инженер-технологтуг («шахтер») класстарның I следу Кызылга болуп эртер 20.05.2016 Тыва Республикада инженер-технологтуг («шахтер») класстарның I следу Кызылга болуп эртер

 2016 чылдың май 21-де, Кызылдың 15 дугаар школазының баазазынга, Тыва Республикада инженер-технологтуг («шахтер») класстарның I следу болуп эртер.

Майның 21-де 12 шакта Кызылдың Арат шөлүнге Будданың төрүттүнген хүнүн байырлаар 20.05.2016 Майның 21-де 12 шакта Кызылдың Арат шөлүнге Будданың төрүттүнген хүнүн байырлаар

 Майның 21-де, ай санаашкыны-биле 15 хүнүнде, бүгү делегейниң буддистери Будда Шакьямуниниң төрүттүнген хүнүн демдеглээрлер. Төөгүден алгаш көөрге, ийи муң ажыг чылдар бурунгаар, аңгы-аңгы үелерде, ай санаашкынының ол хүнүнде, үш болуушкун болган: Шакьев ызыгуурлуг хаанның өг-бүлезинге Будда төрүттүнген, ол 36 харлыында чырыткылыг угаан четкен база 81 харлыында нирванаже аъттанган.

РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызы Ак-Довурак биле Шагаан-Арыгда котельнаяларны акшаландырар талазы-биле Тываның чагыын деткээн 19.05.2016 РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызы Ак-Довурак биле Шагаан-Арыгда котельнаяларны акшаландырар талазы-биле Тываның чагыын деткээн

 РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызынга, 2017 база 2018 биле 2019 чылдарда инвестициялар талазы-биле федералдыг бюджеттен бюджет акшаландырыышкынын хевирлээринге саналдар белеткээр Ведомстволар аразының хуралы эрткен. Комиссия ол чылдарда боттандырар инфраструктура төлевилелдерин, ооң аразында Ак-Довурак биле Шагаан-Арыгга котельнаялар тударының талазы-биле Тываның чагыын база көрген.

Майның 23-29 хүннеринде Тывага Сайгарлыкчы чорук неделязы эртер 19.05.2016 Майның 23-29 хүннеринде Тывага Сайгарлыкчы чорук неделязы эртер

 Майның 23-29 хүннеринде Тывага Сайгарлыкчы чорук неделязын эрттирер талазы-биле хемчеглер планын республиканың чазаа бадылаан.

Шолбан Кара-оол Тываның чедери берге Тожу кожуунунче волокно-оптиктиг харылзаа шугумун шөерин Николай Никифоровка саналдаан 19.05.2016 Шолбан Кара-оол Тываның чедери берге Тожу кожуунунче волокно-оптиктиг харылзаа шугумун шөерин Николай Никифоровка саналдаан

 Май 18-те, Москва хоорайга, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның харылзаа болгаш массалыг коммуникация сайыды Николай Никифоров-биле ужурашкан.

Май 22-де, Тывага, Күрүне Думазының депутадынче кандидатты илереткен «Чаңгыс демниг Россия» партияның баш бурунгаар бадылаашкыны эртер 19.05.2016 Май 22-де, Тывага, Күрүне Думазының депутадынче кандидатты илереткен «Чаңгыс демниг Россия» партияның баш бурунгаар бадылаашкыны эртер

 Бадылаашкынның чаңгыс аай хүнүнде, май 22-де, 8 шактан 20 шакка чедир Тыва Республикага 37 саналга участоктары ажылдаар, аңаа регионнуң бадылаар эргелиг кандыг-даа чурттакчызы кээп болур. Кол соңгулдалардан ооң ылгалы – бадылаашкын чажыт болгаш рейтингилиг болур. Соңгукчу кижи чүгле чаңгыс эвес, а элээн каш кижиге үнүн бээр. Ындыг арга-биле хөй-ниитиниң бодалы езугаар лидерни илередир деп, партия санап турар.

РФ-тиң Президентизиниң ажыглаары албан нормаларны хоойлужудуп тургузар дээн негелдезин Тываның Баштыңы деткээн 18.05.2016 РФ-тиң Президентизиниң ажыглаары албан нормаларны хоойлужудуп тургузар дээн негелдезин Тываның Баштыңы деткээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол май 17-де Москага болган Күрүне Чөвүлелиниң тудуг комплекизин хөгжүдер база хоорай тудуунуң ажыл-чорудулгазын сайзыраңгайжыдар айтырыглар талазы-биле хуралдың түңнелдеринге хамаарыштыр бодалын илереткен.

Елена Каратаева: Тывада «Российжилер» орус дылдыг хамаатыларның эвилели бар деп дыңнаваан мен 18.05.2016 Елена Каратаева: Тывада «Российжилер» орус дылдыг хамаатыларның эвилели бар деп дыңнаваан мен

 ФедералПресс РИА. Республикада орус дылдыг чурттакчыларның эргелерин кызагдаанынга удур турушкан «Российжилер» деп Тываның Орус дылдыг хамаатыларының эвилели» организацияны барын кым-даа дыңнаваан, амгы байдалга канчап-даа дүүшпес, политиктиг ат азынган эвилел-дир деп экономика сайыды Елена Каратаева «ФедералПресске» дыңнаткан.

Тывада өскүс уругларны чаа бажыңнар-биле хандырары уламчылавышаан 18.05.2016 Тывада өскүс уругларны чаа бажыңнар-биле хандырары уламчылавышаан

 «Каа-Хем суурда Приогородная кудумчузунда чаа бажыңдан чаагайжыды туттунган квартираның дүлгүүрлерин алган 9 өскүстер-биле кады өөрүп тур мен. Чаа бажыңнарлыг болганыңар дээш, аас-кежииңерни үлештим!  Күүселдези ындыг-ла белен эвес болза-даа, сөөлгү каш чылда 1259 өскүстерни чурттаар черлерлер-биле хандырган» - деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.

Май 17-де, РФ-тиң Президентизи В.Путинниң удуртканы тудуг комплекизиниң хөгжүлдезин сайгарган Күрүне чөвүлелиниң хуралынга Тываның Баштыңы киржир 17.05.2016 Май 17-де, РФ-тиң Президентизи В.Путинниң удуртканы тудуг комплекизиниң хөгжүлдезин сайгарган Күрүне чөвүлелиниң хуралынга Тываның Баштыңы киржир

 Бөгүн, майның 17-де, Россияның президентизи Владимир Путинниң удуртулгазы-биле эртип турар тудуг комплекизин хөгжүдер база хоорай тудуунуң ажыл-чорудулгазын сайзыраңгайжыдар айтырыглар талазы-биле Күрүне чөвүлелиниң хуралында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киржип турар.

Тываның кожууннары часкы хову ажылдарынче кирген 17.05.2016 Тываның кожууннары часкы хову ажылдарынче кирген

 Республикада часкы хову ажылдарынга белеткел кидин-түлүк чоруп турарын, Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. Бо хонуктарда 2560,1 гектар шөлдү чарган, 928,4 км узун суг бугазын аштаан, 4487,5 га черни суггарган.

Тываның Баштыңы көдээге башкылаар орус дыл башкыларынга бирээзи-ле 1 млн. рубль түңнүг 10 грантыны тускайлаан 17.05.2016 Тываның Баштыңы көдээге башкылаар орус дыл башкыларынга бирээзи-ле 1 млн. рубль түңнүг 10 грантыны тускайлаан

 Красноярск. Май 16. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ – Республика девискээринде көдээ школаларга ажылдаарынга белен орус дылдыг башкыларының ортузунга конкурсту Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чарлаан, деп "Интерфакс-Сибирь" агентилели дыңнаткан.

ЧКА фондузу озал-ондактыг бажыңнардан өскээр көжүреринге 427 млн. рубльди бээр 17.05.2016 ЧКА фондузу озал-ондактыг бажыңнардан өскээр көжүреринге 427 млн. рубльди бээр

 МОСКВА, май 16 — Медээлер РИА. ЧКА-ның фондузу, Тывага озал-ондактыг бажыңнардан өскээр көжүреринге 427 млн. рубль хемчээлдиг саң-хөө деткимчезин бээрин, дыңнаткан. Регион кады акшаландырыышкын кылдыр 387 млн. рубльди немээрин ында айыткан.

Чиик үлетпүр ажылдакчыларының хүнүнүң бүдүүзүнде «Арт-стиль» республика конкурузунуң I чадазын эрттирер 17.05.2016 Чиик үлетпүр ажылдакчыларының хүнүнүң бүдүүзүнде «Арт-стиль» республика конкурузунуң I чадазын эрттирер

 Республиканың чиик үлетпүр бүдүрүлгелериниң, биче бизнестиң даараныкчыларының, Тыва Республиканың ортумак болгаш дээди профессионал өөредилге системазының, ниити өөредилге школаларының өөреникчилериниң ортузунга профессионал мергежилдиң «Арт-стиль» республика конкурузунуң I чадазын Чиик үлетпүр ажылдакчыларының хүнүнге тураскаадып эрттирер.

Ольга Гришина: Хову-Аксы – бөмбүрзекте эң-не ынак булуңум. Мен – төрээн черим патриоду мен 16.05.2016 Ольга Гришина: Хову-Аксы – бөмбүрзекте эң-не ынак булуңум. Мен – төрээн черим патриоду мен

Ольга Гришина, Хову-Аксы суурда хуу сайгарлыкчы: 
 «Кайда бистер чок-тур, ында эки» дээр, а мен «бистер кайда бис, ында эки!» деп чугаалаарынга ынак мен. Огулуг чүнү-даа кылбайн чорааш, ол-бо деп сайгарып, кочулап, шүгүмчүлээр кижилерни кайгаар мен.

Тывада орус дылдыг чурттакчы чонну кызагдап турар деп буруудаашкынга орус удуртукчулар болгаш башкылар чөпшээрешпейн турар 16.05.2016 Тывада орус дылдыг чурттакчы чонну кызагдап турар деп буруудаашкынга орус удуртукчулар болгаш башкылар чөпшээрешпейн турар

 РФ-тиң Президентизинге Тываның орус дылдыг хамаатыларының эвилелинден оларның эргелерин кызагдап турар дугайында дыңнадыынга хамаарыштыр, республикада орус дылдыг чурттакчыларның ортузунда аңаа чөпшээрешпээн санал-оналдар көстүп келген.

Тываның Баштыңы: Турум чорук – бурунгаар сайзыралдың кол үндезини 13.05.2016 Тываның Баштыңы: Турум чорук – бурунгаар сайзыралдың кол үндезини

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Тыва» КТРК-ның телеканалынга интервью берип тургаш, регионнуң амгы үеде хөгжүлдезиниң чугула айтырыгларынга доктааган. Журналистиң айтырыгларынга харыылап тура, республиканың губернатор төлевилелдери Тываның экономиказынга чугула элээн каш хөй талалыг айтырыгларны шиитпирлеп турарын демдеглээн.

Шолбан Кара-оол: Тываның чонунуң сонуургалдары меңээ дорт хамаарылгалыг 13.05.2016 Шолбан Кара-оол: Тываның чонунуң сонуургалдары меңээ дорт хамаарылгалыг

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, май 12-де «Тыва» КТРК-ның телеканалының дамчыдылгазынга, регионнуң амгы үеде хөгжүлдезиниң чугула айтырыгларынга хамаарыштыр интервьюну берген.

Тываның аныяк депутаттары регион хөгжүлдезиниң айтырыгларын идепкейлиг шиитпирлежир дээш чөвүлелди тургускан 12.05.2016 Тываның аныяк депутаттары регион хөгжүлдезиниң айтырыгларын идепкейлиг шиитпирлежир дээш чөвүлелди тургускан

 Республика Чазааның бажыңынга Тываның аныяк депутаттарының бирги съездизиниң пленарлыг кезээ доозулган. Ооң киржикчилери «Күрүне эрге-чагыргазының системазы. Кады ажылдажылганың болгаш деткимчениң принциптери», «Кадрлар политиказы. Канчаар чедиишкинниг болурул?», «Бюджет чорудуу. Акшаны кайыын алырыл?», «Мээң суурум» секцияларның ажылынга киришкен.

Тывада аныяк депутаттарның I съездизи эртип турар 11.05.2016 Тывада аныяк депутаттарның I съездизи эртип турар

 Республиканың бүгү кожуннарындан аныяк парламентарийлер чыглып, өзүлдениң точкаларын, хоойлужудулга хандырылгазының чидиг айтырыгларын болгаш келир үезин сайгарып чугаалажып турар. Съездиниң ажылының бирги чартыында дөрт аңгы теманы сайгарган. Ооң киржикчилери бодунга чоок угланыышкынны шилип, секцияның ажылынга киржип, лекторларны дыңнап, айтырыгларны сайгаржып көөр аргалыг болган.

Төп армейжи спортчу клубтуң төлээлери майның 8-9-та Тывага кээп чораан 11.05.2016 Төп армейжи спортчу клубтуң төлээлери майның 8-9-та Тывага кээп чораан

 Скелетонга Россияның бир дугаар олимпийжи чемпиону кылдыр төөгүде арткан Александр Третьяков, бобслейге олимпийжи чемпион Дмитрий Труненков база скелетон болгаш бобслейге Россияның алдарлыг тренери Сергей Смирнов база ЦСКА-ның (АТСК) организастыг эргелелиниң начальниги - делегацияның составында.

Эргижирээн оран-савадан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле Каа-Хем суурда 24 квартиралыг бажыңны ажыглалда киирген 10.05.2016 Эргижирээн оран-савадан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле Каа-Хем суурда 24 квартиралыг бажыңны ажыглалда киирген

 Тиилелге хүнүнүң бүдүүзүнде, Кызылдың ЧЭТ-тен ырак эвесте хуу секторда, Каа-Хем суурнуң Пригородная кудумчузунда эргижирээн ийи бажыңның чурттакчыларының 3 каът, 24 квартиралыг чаа оран-саваже көжүп кирериниң байырлыг ажыдыышкыны болган.

Мөчээн дайынчыларның Кызылда тураскаалынга мөгейигниң боодал чечектерин салган 10.05.2016 Мөчээн дайынчыларның Кызылда тураскаалынга мөгейигниң боодал чечектерин салган

 Митингиниң кол маадырлары – Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннары болгаш тылдың ажыл-ишчилери болган. Ында чыылган хоочуннарның дайынчы ачы-хавыяазын демдеглевишаан, мөчээн солдаттарга сактыышкынның минутазын чарлаан.

Улуг Тиилелгениң 71 чылы-биле байыр чедириишкини 09.05.2016 Улуг Тиилелгениң 71 чылы-биле байыр чедириишкини

 Эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс! 
 Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 71 чылы-биле силерге сеткиливис ханызындан изиг байыр чедирип тур бис. Бо дээрге чүгле Россияда болгаш совет үениң девискээринде эвес, оон безин дашкаар черлерде бүгү чоннарның элээн каш салгалдарын езулуг каттыштырып турар кара чаңгыс байырлал-дыр.

 Тываның Баштыңы республиканың инженерлер ассоциациязының төлевилели-биле биче электростанцияны шенээн 08.05.2016 Тываның Баштыңы республиканың инженерлер ассоциациязының төлевилели-биле биче электростанцияны шенээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың инженерлер ассоциациязының бирги төлевилели-биле ыраккы малчын коданнарны чырык-биле хандырар сорулгалыг.

 Каа-Хем суурда чаа тудуглар чанын чаагайжыдарынга Тываның Баштыңы киришкен 07.05.2016 Каа-Хем суурда чаа тудуглар чанын чаагайжыдарынга Тываның Баштыңы киришкен

 Бо чылдың март айда Тываның Баштыңының хүлээп алыышкынынга Каа-Хем суурнуң 33 харлыг чурттакчызы Солангы Чульдум кирген. Ооң-биле ужурашкаш, ол бодунуң блогунга мынча деп бижээн:

Тываның Баштыңы Хову-Аксы суурда өрттенген чуртталга бажыңын катап тударынга тодаргай саналдарны киирерин негээн 05.05.2016 Тываның Баштыңы Хову-Аксы суурда өрттенген чуртталга бажыңын катап тударынга тодаргай саналдарны киирерин негээн

 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң бирги оралакчызы Владимир Фалалеевден, апрель 29-та Хову-Аксы суурда өрттенген ийи каът чуртталга бажыңын катап тургузарынга, тодаргай саналдарын киирерин негээн.

1941-1945 чылдарда Ада-чурттуң Улуг дайынында Тиилелгениң 71 чылынга тураскааткан кол байырлал хемчеглериниң планы 05.05.2016 1941-1945 чылдарда Ада-чурттуң Улуг дайынында Тиилелгениң 71 чылынга тураскааткан кол байырлал хемчеглериниң планы

 Майның 6-да 
 Улуг Тиилелге база Констиция хүннеринге тураскааткан чадаг-терге чарыжы – Национал паркта чадаг-терге оруунга 12.00 шакта.

Тываның Баштыңы спорт яамызынга профессионал спортчуларга шынарлыг эмчи хандырылгазының системазын тургузарын онааган 05.05.2016 Тываның Баштыңы спорт яамызынга профессионал спортчуларга шынарлыг эмчи хандырылгазының системазын тургузарын онааган

 Май 3-те Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизинге Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бо чылдың апрельде Польшага сумонуң Европа маргылдаазынга тиилээн спортчулар-биле ужурашкан.

Тываның суурларында спорт залдарын септеп чаартыр 04.05.2016 Тываның суурларында спорт залдарын септеп чаартыр

РФ-тиң Чазаа Тывага көдээ черлерде күш-культура болгаш спортка белеткел эрттирер байдалдарны экижидери-биле 26,4 млн. рубльди аңгылаан.

2016 чылда инвалидтерниң профессионал өөредилгезин деткииринге 8,3 млн. рубль түңнүг федералдыг субсидияны Тыва камгалап алган 04.05.2016 2016 чылда инвалидтерниң профессионал өөредилгезин деткииринге 8,3 млн. рубль түңнүг федералдыг субсидияны Тыва камгалап алган

 Россияның Чазааның сайтызы РФ-тиң 49 субъектизинге ындыг деткимче болур акша-хөреңги үлээшкининиң дугайында айтыышкынны парлаан.

Тыва ниити өөредилгеге үнелел системазын хөгжүдеринге 5 млн. рубльди алыр 04.05.2016 Тыва ниити өөредилгеге үнелел системазын хөгжүдеринге 5 млн. рубльди алыр

 Өөредилгениң шынарынга үнелел бээр механизмни тургузарынга, РФ-тиң Чазаа субсидияларны Тыва-биле кады 29 регионга үлээн. Тыва ол сорулгага 5,5 млн. рубльди алыр.

РФ-тиң Камгалал яамызының кол курортологу ажыл-агый аайы-биле Тывага кээп чораан 03.05.2016 РФ-тиң Камгалал яамызының кол курортологу ажыл-агый аайы-биле Тывага кээп чораан

 Россияның Камгалал яамызының кол курортологу Артур Мерзликин ажыл-агый аайы-биле Тывага кээп чораан. Тываның күрүне университеди база Тываның Кадык камгалал яамызының Эмчи-социал айтырыглар болгаш эргелеп-башкарылганың ЭШИ-биле кады, шериг албанныгларга реабилитация дузазын көргүзеринге база аарыгларга удур профилактика ажылдарын чорударынга, республиканың бойдус-чиг эт курлавырындан эм оъттарны чыырын база аржаан сугларны кударын өөренип көөр дээш келгенин таныштырган.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол күш-ажылдың шылгараңгай кижилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан 02.05.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол күш-ажылдың шылгараңгай кижилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан

 Частың болгаш Күш-ажылдың байырлал хүнүнүң бүдүүзүнде республика баштыңы Шолбан Кара-оол экономика, эртем, өөредилге, медицина, культура болгаш уран чүүл адырында шылгараан кижилерге күрүне шаңналдарын тывыскан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу Май бирниң чыскаалынга киржип, хоочуннарга байыр чедирген 01.05.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу Май бирниң чыскаалынга киржип, хоочуннарга байыр чедирген

 Майның бириниң хүнү Тывага аяс боорда, байырланчыг эрткен. Национал практан Арат шөлүнге чедир чыскаалга республиканың бүгү организацияларының база бүдүрүлгелериниң ажылчын мергежилиниң, студентилерниң төлээлери, чазак кежигүннери база парламент депутаттары, яамылар болгаш ведомстволар ажылдакчылары киришкен.

Тываның найысылалында - Пасха ярмарказы 30.04.2016 Тываның найысылалында - Пасха ярмарказы

 Делегейде христиан чүдүлгелиг чоннуң база бир ыдыктыг байрылалы – Пасха хүнү. Чылдың-на ук байырлалдың болур хүннери өскерлип турарындан, бо чылын Ыдыктыг Пасха байырлалы май 1-ниң хүнүнде таварышкан.

Чимит-Доржу Ондар: Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол сорулгазын чедип алыр дээнде туруштуг кижи 29.04.2016 Чимит-Доржу Ондар: Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол сорулгазын чедип алыр дээнде туруштуг кижи

 Чимит-Доржу Баирович Ондар, 1977-1985 чылдарда Тыва АССР-ниң Министрлер Чөвүлелиниң даргазы: 
 - Республика бурунгаар хөгжүлде оруунда дээрзин бүгү-ле информастыг дөстерден, интернет четкизинден билип ап турар мен. Сөөлгү чылдарда ажыглалда киирген чүүлдерден безин ону көрүп болур.

Кызылда төп буддийжи комплекстиң тудуунче шупту күштерни мөөңнээр 29.04.2016 Кызылда төп буддийжи комплекстиң тудуунче шупту күштерни мөөңнээр

 2015 чылдың август айда Дрепунг Гоманг хүрээзиниң ламалары регион удуртукчузунуң саналы-биле, Кызыл хоорайда буддийжи хүрээ комплекизиниң тудуу турар черни ыдыктаан.

Май 1 – Частың болгаш Күш-ажылдың байырлал хемчеглери 28.04.2016 Май 1 – Частың болгаш Күш-ажылдың байырлал хемчеглери

 Май 1 
  «Тыва – бурунгу чурттуң чалыызы» чагыглар езугаар экскурсия – ТР-ниң Национал музейинге; 
 «ХХI чүс чылдың ажылчын мергежилдери» республика следу – Арат шөлүнге 9.00-14.00 шактарда;

Россияның өске регионнарынга көөрде, Тыва майда бир хонук хөй дыштаныр 28.04.2016 Россияның өске регионнарынга көөрде, Тыва майда бир хонук хөй дыштаныр

 Чүге дизе, майның 6 - пятница хүнүнде бүгү чуртта ажыл хүнү (кыскалаткан) болза, республика 2011 чылда референдумда хүлээп алганы бодунуң Үндезин хоойлузунуң ол хүнүн 15-ки удаа демдеглээр.

«Кызыл» аэропорту федералдыг аэропорттар даңзызынче кирген 27.04.2016 «Кызыл» аэропорту федералдыг аэропорттар даңзызынче кирген

 Тываның кол аэропорту «Кызыл» федералдыг эрге-байдалдыг аэропорттар санынче кирген. Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев, апрель 20-де, ооң дугайында айтыышкынга атты салган.

Тываның Баштыңы улуг шажын организацияларының ыдык башкылары-биле ужурашкан 27.04.2016 Тываның Баштыңы улуг шажын организацияларының ыдык башкылары-биле ужурашкан

 Тываның шажыннар аразының чөвүлелиниң активиниң ажылчын хуралынга Кызылдың болгаш Тываның епискову Феофан-биле болгаш Камбы-Лама Лопсан Чамзы-биле республика баштыңы Шолбан Кара-оол ужурашкан.

2016 чылда Тывада терапия эмнелгезин тудуп доозар 26.04.2016 2016 чылда Тывада терапия эмнелгезин тудуп доозар

 Республика эмнелгезиниң терапия корпузун доозарынга федералдыг бюджеттен 2016 чылда 444 млн. ажыг рубльди тускайлаан. Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев РФ-тиң Кадык камгалал яамызынга, 30 хонуктуң дургузунда, Тываның Чазаа-биле субсидия бээр дугуржулганы чарарын дааскан.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ МАЙНЫҢ ДЫШТАНЫР ХҮННЕРИНДЕ АРГА-АРЫГ ӨРТТЕРИНГЕ УДУР ТАЙЫЛБЫР АЖЫЛЫН КҮШТЕЛДИРЕРИН НЕГЭЭН 25.04.2016 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ МАЙНЫҢ ДЫШТАНЫР ХҮННЕРИНДЕ АРГА-АРЫГ ӨРТТЕРИНГЕ УДУР ТАЙЫЛБЫР АЖЫЛЫН КҮШТЕЛДИРЕРИН НЕГЭЭН

 Тыва Республиканың Чазаа апрель 25-тен эгелеп май 15-ке чедир өртке удур онза чурумну киирген. Ол дугайында Тыва Республиканың Чазааның доктаалы үнген.

Тываның Чазаанда тожу тываларының төлээлериниң чөвүлели тургустунган 25.04.2016 Тываның Чазаанда тожу тываларының төлээлериниң чөвүлели тургустунган

 Сибирь биче буурай чоннарынга хамааржыр тожу тываларының эргелерин, бот-дугунгаан чоруун база хоойлу езугаар сонуургалдарын камгалаары-биле Тываның Чазаанда ол чөвүлекчи орган тургустунган. Апрель 20-де ооң дугайында айтыышкынга атты салган.

Ээзиниң адын сиилбээн стипендияларны Тывада салым-чаяанныг 17 уругга бээр 22.04.2016 Ээзиниң адын сиилбээн стипендияларны Тывада салым-чаяанныг 17 уругга бээр

 Тывада уран чүүл болгаш культураның алдар-аттыг ажылдакчыларының өг-бүлелери, чогаадыкчы эвилелдер болгаш коллективтер ээзиниң адын сиилбээн стипендияларны салым-чаяанныг уругларга тыпсыр дугайында Тываның Баштыңының саналын деткээн.

Тыва 2016 чылга деңнээрге, тарылга шөлүн 20 хуу улгаттырар 22.04.2016 Тыва 2016 чылга деңнээрге, тарылга шөлүн 20 хуу улгаттырар

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тарылга кампаниязынга белеткел чорудуун чер ажылдыглар-биле сайгарып чугаалашкан. Часкы хову ажылдарының акшаландырыышкыны чоокка чедир-ле берге турган болза, республиканың чазаа ол айтырыгны шиитпирлээн.

Григорий Ширшин: Хөй чылдарда удуртукчулаан кижи мону чугаалаксадым – ажылдаарынга бодаарга, шүгүмчүлээри белен 22.04.2016 Григорий Ширшин: Хөй чылдарда удуртукчулаан кижи мону чугаалаксадым – ажылдаарынга бодаарга, шүгүмчүлээри белен

 Григорий Чоодуевич Ширшин, 1973-1991 чылдарда Тываның удуртукчузу, партия-политиктиг болгаш күрүнениң көскү ажылдакчызы: 
 - Чазактың, Дээди Хуралдың албан езузунуң сайтыларын сонуургал-биле номчуп, республикада чүү болуп, чүнү кылып турарын билип ап турар мен. Тываның Чазааның отчедун чонга таныштырып, ону чер-черлерде сайгарып турарын номчудум. Чурттакчы чоннуң хөй кезии эки үнелелди берип турарынга, чөпшээрежир мен.

Муңчу малчын Орлан Монгуш: Тываның Чазаа Барыын-Хемчик кожууннуң хөгжүлдезинге хөйнү кылган 21.04.2016 Муңчу малчын Орлан Монгуш: Тываның Чазаа Барыын-Хемчик кожууннуң хөгжүлдезинге хөйнү кылган

 Барыын-Хемчик кожууннуң муңчу малчыны Орлан Монгуш: 
 - Салгал дамчаан сарлыкчы мен. Чажымдан ада-иемге дузалажып, чаагай, тодуг-догаа амыдыралдың дөзү - күш-ажыл дээрзин билген мен. Бүгү назынымда, сөөлгү чылдарда «Алдын-Булак» МУБ-ка малчыннап чорааш, ам Арыг-Хем аттыг бодумнуң көдээ ажыл-агый кооперативимни үндезиледим. Сөөлгү үеде ажылдаары черле чиик апарганын, чазак-чагырганың талазындан малчыннарны деткип, боттуг дузаны чедирип турарын демдеглейн.

2016 чылда Тываның найысылалынга чаа школаны тудар 21.04.2016 2016 чылда Тываның найысылалынга чаа школаны тудар

 «Бо чылын Кызылга чаа школаны тудар бис. Федералдыг программа-биле 623,8 млн. рубльди камгалап алдывыс. Республиканың талазындан кады акшаландырыышкынны хандырып, программа база төлевилел документилери ажылдап кылдынган. Хуралда коллегалар-биле суурларда школалар тудуунче субсидияларны оон-даа ыңай хаара тударын чугаалаштывыс» - деп, республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.

Сүт-Хөлдүң өскүстери чаа бажыңнарны алган 20.04.2016 Сүт-Хөлдүң өскүстери чаа бажыңнарны алган

 Эрткен дыштаныр хүннерде Суг-Аксы суурга аныяк дөрт өг-бүле чаа бажыңнарны алган. Олар Байыскылаң кудумчузунда туттунган чаа бажыңнарның ээлери апарганнар.

Тываның Баштыңы РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыдынга өрт айыылының сезонунга белеткелдерниң эки болгаш четпес талаларын илеткээн 20.04.2016 Тываның Баштыңы РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыдынга өрт айыылының сезонунга белеткелдерниң эки болгаш четпес талаларын илеткээн

 РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды Сергей Донской 2016 чылда РФ-тиң субъектилериниң арга-арыгларга өрт айыылының сезонунга белениниң айтырыын селектор хуралда айтырган. Видеохарылзаа үезинде Тываны регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол төлээлээн.

Тываның чону республика чазааның ажылын «эки» деп үнелээн 19.04.2016 Тываның чону республика чазааның ажылын «эки» деп үнелээн

 2015 чылда республика Чазааның ажыл-чорудулгазын хөй-ниитиниң чугаалажып көөрү дооступ турар. Ужуражылгаларга болгаш хамаатыларның чыыштарынга отчетту чугаалажып турда, санал бергеннерниң хөй кезии Тываның күүсекчи эрге-чагырга органнарының ажылын чогумчалыг, республиканың сайзыралының стратегтиг сорулгаларынга, ол ышкаш чоннуң хүн бүрүдеги негелделеринге дүгжүп турар деп демдеглээннер.

Тываның Баштыңы кады ажылдап турары эштеринге сула салдынмазын сүмелээн 19.04.2016 Тываның Баштыңы кады ажылдап турары эштеринге сула салдынмазын сүмелээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эрткен чылдың ажылының түңнели-биле кожууннарже үнүп чораан Чазак кежигүннеринге, чоннуң эки үнелелин алгаш, амыраан херээ чок деп, аппарат хуралының үезинде сүмелээн.

Шын болгаш боттуг күрүне деткимчезин алырын бодаваан мен деп, көдээ сайгарлыкчы Тываның Баштыңынга чугаалаан 18.04.2016 Шын болгаш боттуг күрүне деткимчезин алырын бодаваан мен деп, көдээ сайгарлыкчы Тываның Баштыңынга чугаалаан

 Эрткен пятницада Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Барыын-Хемчик кожууннуң чурттакчыларынга республика Чазааның 2015 чылда ажыл-чорудулгазын таныштырган. Отчет таныштырган ужуражылга Кызыл-Мажалык суурнуң Культура бажыңынга болган. Чазак Даргазын дыңнаан соонда, барыын-хемчикчилер боттарының санал-оналын бергеннер.

Шолбан Кара-оол: Сентябрь 2-де тыва эки турачыларга алдар болдуруп тыва аъттарның республика чарыжын эрттирер 18.04.2016 Шолбан Кара-оол: Сентябрь 2-де тыва эки турачыларга алдар болдуруп тыва аъттарның республика чарыжын эрттирер

 Апрель 16-да эң чүгүрүк аъттарның ээлери «Лада–Грант» чаа автомашиналарның ээлери болган. «Аът чарыжы – тываларның эң-не ынак мөөрейи. Тиилелгени эккелген аът, чедиишкинни болгаш чаагай чорукту эккээр деп, көшкүн чоннар санап чораан.

Татьяна Верещагина: Орус культураны камгалап арттырар фондуну тургузуп турары – кончуг үезинде кылган базым-дыр 15.04.2016 Татьяна Верещагина: Орус культураны камгалап арттырар фондуну тургузуп турары – кончуг үезинде кылган базым-дыр

 ТР-ниң Национал музейиниң Туранда салбырының эргелекчизи Татьяна Верещагина: 
 - Тывада ТР-ниң Чоннар ассамблеязы хөй-ниити организациязының эгелекчи саналы-биле, орус культураны болгаш чаагай чаңчылдарны кадагалаар болгаш сайзырадыр талазы-биле фондуну тургускан. Тываның Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол ол эгелээшкинни боду деткээни дыка өөрүнчүг-дүр.

ТР-ниң Чазааның чурагайның дең эвес чоруун чок кылыр талазы-биле ажылын Росреестрниң Тывада эргелелелиниң удуртукчузу Светлана Тулуш «эки» деп үнелээн 15.04.2016 ТР-ниң Чазааның чурагайның дең эвес чоруун чок кылыр талазы-биле ажылын Росреестрниң Тывада эргелелелиниң удуртукчузу Светлана Тулуш «эки» деп үнелээн

 Кызыл хоорайга Чазактың отчедун таныштырып турда, Росреестрниң Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң удуртукчузу Светлана Тулуш эрге-чагырга органнарының ажылын деткип сөстү алган. Тываның Чазааның чурагайның дең эвес чоруун чок кылып, эң-не ыраккы кожууннарже интернетти шөйер талазы-биле ажыл-чорудулгазынга эки үнелелди ол берген:

Тываның Баштыңы: РФ-тиң Президентизи В.В. Путинге российжилер эң-не чидиг айтырыгларны салган 15.04.2016 Тываның Баштыңы: РФ-тиң Президентизи В.В. Путинге российжилер эң-не чидиг айтырыгларны салган

 «Мээң көрүжүм-биле, РФ-тиң Президентизи В.В. Путинге российжилер эң-не чидиг айтырыгларны салды. Чурттуң иштинде ажыл-агый-даа талазы-биле, делегей байдалының-даа дугайында. Ол айтырыгларга билдингир болгаш тода харыыларны берген.

Кызылга Тываның Баштыңы Чазактың отчеду дээш «беш» демдекти алган 15.04.2016 Кызылга Тываның Баштыңы Чазактың отчеду дээш «беш» демдекти алган

 Улусчу чогаадылга бажыңынга Тываның Баштыңы Кызыл хоорайның чурттакчылары, хоочуннар, аныяктар, спортчу болгаш өске-даа хөй-ниити организациялары-биле ужуражып, Тываның Чазааның ажыл-чорудулгазының 2015 чылда түңнелдерин база 2016 чылда мурнады боттандырар ажылдарның дугайында чугаалашкан.

Соңгулда комиссиязының даргазы чораан Николай Ондар: «Бир суур – бир бүдүрүлге» төлевилел – Тываның көдээ ажыл-агыйында тодаргай чедиишкин-дир 14.04.2016 Соңгулда комиссиязының даргазы чораан Николай Ондар: «Бир суур – бир бүдүрүлге» төлевилел – Тываның көдээ ажыл-агыйында тодаргай чедиишкин-дир

 Николай Ондар, 1995-2002 чылдарда Тываның Соңгулда комиссиязының даргазы, юридиктиг эртемнерниң доктору, профессор:
  - Амгы үеде чедиишкинниг элээн каш угланыышкыннар бар: регионнуң үлетпүр курлавыры, көдээ ажыл-агыйы, транспорт болгаш туризм.

Тываның Чаа-Хөл кожуунунуң чурттакчылары республика чазааның ажылын бешке үнелээн 14.04.2016 Тываның Чаа-Хөл кожуунунуң чурттакчылары республика чазааның ажылын бешке үнелээн

 2015 чылда Тываның Чазааның ажыл-чорудалгазының түңнелдерин чурттакчыларга таныштырар дээш, Тыва Республиканың культура сайыды Алдар Тамдын баштаан ажылчын бөлүк Чаа-Хөл кожуунга четкен. Чаа-Хөл кожууннуң сумуларының, ооң иштинде эң ыраккы Шаңчы суурнуң чурттакчылары оларны дүвүредип чоруур айтырыгларын республиканың яамылар болгаш ведомстволар удуртукчуларынга салыр аргалыг болган.

Тываның Баштыңы «Орус культураны болгаш езу-чаңчылдарны кадагалап, ону сайзырадыр фондуну» тургузарын деткээн 13.04.2016 Тываның Баштыңы «Орус культураны болгаш езу-чаңчылдарны кадагалап, ону сайзырадыр фондуну» тургузарын деткээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионга «Орус культураны болгаш езу-чаңчылдарны кадагалап, ону сайзырадыр фондуну» тургузар дугайында хөй-ниити саналын деткээн.

Политиктиг партияларның үзел-бодалдары аңгы-даа болза, регионну сайзырадыр дээш демнежир дээрзинге Тываның Баштыңы бүзүрелдиг 13.04.2016 Политиктиг партияларның үзел-бодалдары аңгы-даа болза, регионну сайзырадыр дээш демнежир дээрзинге Тываның Баштыңы бүзүрелдиг

Апрель 12-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Чөптүг Россия» биле «РФКП» политиктиг партияларның регион салбырларының удуртукчулары - Василий Майлолович Оюн база Сергей Сээ-Сурунович Салчак-биле ужурашкан.

Шолбан Кара-оол аныяк профессионалга байыр чедирген! 13.04.2016 Шолбан Кара-оол аныяк профессионалга байыр чедирген!

 Республика Баштыңы Тываның Көдээ ажыл-агый техникумунуң сургуулу Борис Монокпанга байырны чедирген.
 Марттың 24-27 хүннеринде, Красноярск хоорайга эрткен WorldSkills Russia - «Аныяк профессионалдар» национал чемпионаттың чартык түңнел маргылдаазынга Тываны төлээлээн 14 киржикчиниң аразындан чүгле ол мөңгүн медальды чаалап алган.

Суур чурттакчызы Семен Бочкарев: «Тываның Чазааның ажыл-угланыышкыны – эң-не шын» 12.04.2016 Суур чурттакчызы Семен Бочкарев: «Тываның Чазааның ажыл-угланыышкыны – эң-не шын»

 - 2015 чылда Тываның Чазааның отчеду-биле таныштырылга бүгү кожууннарда бо хүннерде чоруп турар. Каа-Хем кожуунга база удуртукчулар келди. Ужуражылгалар үезинде республиканың чедиишкиннерин, чидиг айтырыгларын шупту сайгарып чугаалаштывыс. Чыл бүгү Тываның чурттакчы чонунга-даа, биске-даа багай эвес эрткен деп бодаар мен.

Эрзинге кылымал сигенниг футбол шөлүн тударынга Тыва 11,3 млн. рубльди камгалап алган 12.04.2016 Эрзинге кылымал сигенниг футбол шөлүн тударынга Тыва 11,3 млн. рубльди камгалап алган

 Тывада кылымал сигенниг футбол шөлүнүң саны 5 турганындан, ам 7 апаар. 2016 чылда Бай-Тайга кожууннуң Тээли база Эрзин суурларынга ындыг шөлдерни тудуп эгелээрин республиканың Аныяктар херектери база спорт яамызы дыңнаткан.

Тываның эрге-чагыргазы 2015 чылда ажыл-чорудалгазының түңнелдери-биле республиканың чурттакчыларын таныштырып турар 12.04.2016 Тываның эрге-чагыргазы 2015 чылда ажыл-чорудалгазының түңнелдери-биле республиканың чурттакчыларын таныштырып турар

 Кожууннарның чурттакчы чону-биле яамылар болгаш ведомстволар удуртукчулары биле специалистерниң ужуражылгаларының кол сорулгазы – Тываның Чазааның 2015 чылда адырлар аайы-биле ажыл-чорудалгазын база 2016 чылда мурнады боттандырар угланыышкыннарын таныштырары болган. Шак ындыг ужуражылга Тес-Хем кожууннуң Самагалтай суурга эрткен.

Тывада бир дугаар – көжүп чоруур дельфинарий. Элээди хоккейжилер чаа тускай хептерлиг. КВН – ол кайгамчык. 91 харлаза-даа, ажылын уламчылавышаан 11.04.2016 Тывада бир дугаар – көжүп чоруур дельфинарий. Элээди хоккейжилер чаа тускай хептерлиг. КВН – ол кайгамчык. 91 харлаза-даа, ажылын уламчылавышаан

 Эрткен дыштаныр хонуктарда Кызылга дельфиннер болгаш далай диистериниң оюн-көргүзүү эгелээн. «Субедей» универсалдыг спорт комплекизинде, дельфиннерге тускайлаан бассейнге, Москваның көжүп чоруур дельфинарийи оюн-көргүзүүн бараалгаткан. Апрель 9-та, найысылалдың аалчылары база кызылчыларга көргүскен онзагай оюн-тоглаага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чораан.

Тыва чогаалдың классиги база российжи хамнаашкын шинчилелиниң баштыңы Монгуш Борахович Кенин-Лопсан төрүттүнген хүнү-биле байыр чедириишкиннерин алган 11.04.2016 Тыва чогаалдың классиги база российжи хамнаашкын шинчилелиниң баштыңы Монгуш Борахович Кенин-Лопсан төрүттүнген хүнү-биле байыр чедириишкиннерин алган

 Апрель 10-да Тываның сураглыг эртемдени Монгуш Борахович Кенин-Лопсанга төрүттүнген хүнү-биле байыр чедириишкиннери хөй болган. Хүндүлүг хоочунга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база байырны чедирген:

ТР-ниң Кадык камгалал яамызы: Чадаанада билдинмес бүдүмелден хораннанган уругларны үндүр бижииринге белеткеп турар 11.04.2016 ТР-ниң Кадык камгалал яамызы: Чадаанада билдинмес бүдүмелден хораннанган уругларны үндүр бижииринге белеткеп турар

 Чадаананың кудумчузунга ойнап чорааш, билдинмес бүдүмелден хораннанган үш уругну, республиканың уруглар эмнелгезинге эргежок чугула эмчи дузазын чедирген соонда, үндүр бижииринге белеткеп турар.

Тываның Баштыңы кызыгаар черде Эрзин кожууннуң малчыннарынга моральдыг болгаш материалдыг деткимчени көргүскен 08.04.2016 Тываның Баштыңы кызыгаар черде Эрзин кожууннуң малчыннарынга моральдыг болгаш материалдыг деткимчени көргүскен

 Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны эгелээн. Берге болгаш улуг харлыг кыш соонда, малчыннар малдың төрүттүнген чаш төлүн камгалап алыр дээн шудургу ажылда. Бо удаада Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Эрзин кожууннуң «Бай-Хөл» көдээ бүдүрүлге кооперативиниң уксаалыг хой ажыл-агыйынга четкен.

 Тывада инвалидтерге таарымчалыг хүрээлелди тургузарынга 21,8 млн. рубльди аңгылаан 07.04.2016 Тывада инвалидтерге таарымчалыг хүрээлелди тургузарынга 21,8 млн. рубльди аңгылаан

 Инвалидтерге база чурттакчы чоннуң өске-даа эвээш шимчээшкинниг бөлүктеринге чугула объектилерни болгаш ачы-дуза чедирилгезин экижидеринге, 2016 чылда Тыва 21 млн. 861,9 муң рубль түңнүг субсидия акшазын алыр.

Тыва «112» системаны тургузарынга 18 млн. рубльди алыр 07.04.2016 Тыва «112» системаны тургузарынга 18 млн. рубльди алыр

 2016 чылда Тыва «112» чаңгыс дугаар-биле кыйгыртыр системаны тургузарынга 18 млн. 215,4 муң рубль түңнүг федералдыг субсидияны алыр. Ол акша-хөреңги кээп турар кыйгыртыгларны ажылдап кылыр тускай программа-техниктиг комплекс-биле регион төвүн дерииринге көрдүнген.

Тываның Чазааның 2015 чылда ажыл-чорудулгазының түңнелдериниң база 2016 чылда мурнады хөгжүдер угланыышкыннарының дугайында отчетту сайгарган 06.04.2016 Тываның Чазааның 2015 чылда ажыл-чорудулгазының түңнелдериниң база 2016 чылда мурнады хөгжүдер угланыышкыннарының дугайында отчетту сайгарган

 Апрель 5-те Тываның Чазааның хуралында Тыва Республиканың Чазааның ажыл-чорудулгазының түңнелдериниң база 2016 чылда мурнады хөгжүдер угланыышкыннарының дугайында отчетту сайгарган.

Тываның Баштыңы бедик ачы-дузалыг аалчылар бажыңының тудуун хынаан 05.04.2016 Тываның Баштыңы бедик ачы-дузалыг аалчылар бажыңының тудуун хынаан

 Вторникте регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол Кызылдың төвүнде бедик ачы-дузалыг аалчылар комплекизиниң тудуун хынаан. Люкс класстың 7 каът аалчылар бажыңын бо чайын тудуптар ужурлуг. Республика баштыңы тудуг шөлдерин көргеш, аңаа идегээн, чүге дизе 150 хире тудугжу орайга дээр ында шудургу ажылдап турар. Тудугнуң «ханаларын» тудуп үндүрген.

Тывада аныяктарның бизнес-төлевилелдерин деткиир грантыже конкурс эгелээн 05.04.2016 Тывада аныяктарның бизнес-төлевилелдерин деткиир грантыже конкурс эгелээн

 2016 чылда Тываның аныяк сайгарлыкчылары «Сен – сайгарлыкчы сен» күрүне программазы-биле бизнес-төлевилелдеринге деткимче алырынче кордап болур.

Тывада мал оолдаашкыны уламчылавышаан. Малдың чаш төлүн камгалап алыры – кол сорулга 05.04.2016 Тывада мал оолдаашкыны уламчылавышаан. Малдың чаш төлүн камгалап алыры – кол сорулга

 Кыдыг-кызыгаар Эрзин кожуунда кыштаглаашкын ам-даа уламчылавышаан, деп "Тува 24" телеканал дыңнаткан. 
 Эрзинде 269 кыштаг бар, ооң үжү Кун-Сайыр деп черде. Ында харның кылыны 60 см чедип турар. 2008 чылдан бээр мал-биле ажыл-ижин холбаан Ай-оол Маады, апрель эгезинде харның ам-даа чыдары элдеп чүүл эвес-тир деп, сонуургатты. Коданда 70 баш бода, 90 баш аът, 500 ажыг баш хой, өшкү база бо чылын мал бажындан камгалап алганы чаш төлдери – Маадыларның өг-бүлезиниң өнчүзү ол.

Экономика яамызы: Майның 28-29 хүннеринде кызыгаар чоогунга «Боршоо-2016» ярмарка болур 04.04.2016 Экономика яамызы: Майның 28-29 хүннеринде кызыгаар чоогунга «Боршоо-2016» ярмарка болур

 Тыва Республиканың кызыгаар кожууннары биле Моолдуң аймактарының аразынга садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг база культура кады ажылдажылгазының дугайында дугуржулгага даянгаш, 2016 чылдың май 28-29 хүннеринде кызыгаар чоогунга «Боршоо-2016» ярмарканы ийи тала эрттирер.

Күш-ажыл сайыды Людмила Тас-оол «Чемгерикчи инек малым» төлевилелдиң Өвүр кожуунда киржикчилери-биле ужурашкан 04.04.2016 Күш-ажыл сайыды Людмила Тас-оол «Чемгерикчи инек малым» төлевилелдиң Өвүр кожуунда киржикчилери-биле ужурашкан

 Күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Людмила Тас-оол Тываның кыдыг-кызыгаар Өвүр кожуунунга бо удаада база катап сургакчылап четкен. Январь айда, муниципалдыг тургузугнуң удуртулгазынга база чурттакчы чонунга, ол чорааш четтикпейн барганы берге айтырыгларны шиитпирлежир дээш база катап келирин аазаан турган.

Тывада инженер-техниктиг дээди өөредилге черлеринче дужаап кирер күзелдиг аныяктарның саны көвүдээн 01.04.2016 Тывада инженер-техниктиг дээди өөредилге черлеринче дужаап кирер күзелдиг аныяктарның саны көвүдээн

 ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы Тываның экономиказынга кадрларны белеткээр тускай сорулгалыг чагыгның күүселдезиниң түңнелдерин республиканың баштыңынга илеткээн.

Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы-биле Тываның Баштыңы биле Дээди Хурал даргазының байыр чедириишкини 01.04.2016 Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы-биле Тываның Баштыңы биле Дээди Хурал даргазының байыр чедириишкини

 Эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс! 
 Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы-биле силерге чүректиң ханызындан изиг байырны чедирип тур бис!

Тывада эът болбаазырадыр комплекс ажылын бо чылын эгелээр 31.03.2016 Тывада эът болбаазырадыр комплекс ажылын бо чылын эгелээр

 Тываның найысылалындан 26 км-де Сукпак суурда 10 муң баш бода база 30 муң баш шээр малга таарыштырган эът комбинады туттунуп турар. Чартык чыл бурунгаар эгелээн тудугнуң кол бүдүрүлге комплекизин база инфраструктуразын кылган.

Федерация чөвүлелиниң «чазак шагында» «Чурагайның дең эвес чоруун чок кылыры» программаны Тывада чедиишкинниг боттандырганын демдеглээн 31.03.2016 Федерация чөвүлелиниң «чазак шагында» «Чурагайның дең эвес чоруун чок кылыры» программаны Тывада чедиишкинниг боттандырганын демдеглээн

 Март 30-де Федерация чөвүлелиниң ээлчеглиг 390 дугаар хуралында, информация технологияларының хөгжүлдезиниң база ада-чурттуң IT-адырын деткиир хемчеглерниң дугайында сенаторларның айтырыгларынга РФ-тиң харылзаа болгаш массалыг коммуникация сайыды Николай Никифоров харыылаан.

2016 чылда Бүгү-Россияның көдээ ажыл-агый чизезинге белеткелдиң кол чадазы эгелээн 30.03.2016 2016 чылда Бүгү-Россияның көдээ ажыл-агый чизезинге белеткелдиң кол чадазы эгелээн

 Тываның Чазааның бажыңынга көдээ ажыл-агый чизезин белеткээр болгаш эрттирер талазы-биле республика комиссиязы муниципалитеттерниң киржилгези-биле видеохарылзаалыг конференцияны эрттирген. ТР-ниң Чазааның Даргазының агроүлетпүр талазы-биле оралакчызы Сергей Ондар ол комиссияны удуртуп турар.

Кызылда шериг хоорайжыгажының беш объектизин ажыглалче дужаарынга белеткеп турар 30.03.2016 Кызылда шериг хоорайжыгажының беш объектизин ажыглалче дужаарынга белеткеп турар

 Россияның Тускай тудугнуң Сибирьде кол эргелели Кызылда даг-мото адыгжыларынга шериг хоорайжыгаштың беш объектизин: ийи контроль-эрттирилге пунктузун база шериг албанныгларга бирээзи-ле 4500 дөрбелчин метр шөлдүг үш ниитиниң чуртталга бажыңнарын дужаарынга белеткеп турар.

Тываның Баштыңы дээди күрүне шаңналы – Тыва Респубиканың Орденин Виктор Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрынга тывыскан 29.03.2016 Тываның Баштыңы дээди күрүне шаңналы – Тыва Респубиканың Орденин Виктор Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрынга тывыскан

 Виктор Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрының 80 чыл оюнга тураскааткан байырлыг кежээ март 25-те болган. Аңаа Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкеш, байырлалдың киржикчилеринге байырны чедирген:

Тывада мал кыштаглаашкыны, мал оолдаашкыны база малчын турлагларны үер-чайыктан камгалаары онза контрольда 29.03.2016 Тывада мал кыштаглаашкыны, мал оолдаашкыны база малчын турлагларны үер-чайыктан камгалаары онза контрольда

 Чазак Даргазының оралакчызы Сергей Ондар биле көдээ ажыл-агый яамызы республика девискээринде мал кыштаглаашкынын онза контрольда тудуп турар.

Тываның Баштыңы журналистиканың хоочуну Дайынчы Тюлюшевич Дамба-Хуурактың мөчээни-биле төрел болгаш чоок кижилеринге кажыыдалын илереткен 28.03.2016 Тываның Баштыңы журналистиканың хоочуну Дайынчы Тюлюшевич Дамба-Хуурактың мөчээни-биле төрел болгаш чоок кижилеринге кажыыдалын илереткен

 Үр эвес аараанының соонда, март 28-те, тыва журналистиканың хоочуну Дайынчы Тюлюшевич ДАМБА-ХУУРАК амыдыралдан чарлып чоруткан.

Ак-Довуракка чазак кежигүннери биле Дээди хуралдың депутаттары үнүүшкүннүг хуралды эрттирген 28.03.2016 Ак-Довуракка чазак кежигүннери биле Дээди хуралдың депутаттары үнүүшкүннүг хуралды эрттирген

 Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң даалгазы-биле, Тыва Республиканың Чазак Даргазының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар – Тыва Республиканың саң-хөө сайыды О.С. Достай, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентиниң) Энергетика, тудуг, транспорт болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый комитединиң даргазы А.Т. Конгар, Тыва Республиканың экономика сайыды Е.В. Каратаева,

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажылдакчыларының күш-ажылчы эргелери сагыттынып турарын «Лунсин» компаниядан айтырган 28.03.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажылдакчыларының күш-ажылчы эргелери сагыттынып турарын «Лунсин» компаниядан айтырган

 Республика Баштыңының хүлээп алыышкынынга «Лунсин» компанияның экономизи келген. Бүдүрүлгеге эки ажылдап, аныяктарны өөредип турганын, бо удаада шөлээ алгаш, республикадан дашкаар эмчи шинчилгези эртер дээш, түр када ажылдаваанын чугаалаан.

Тываның Баштыңы Национал театрның 80 чыл ою-биле артистерге Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тывыскан 28.03.2016 Тываның Баштыңы Национал театрның 80 чыл ою-биле артистерге Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тывыскан

 Март 25-те Виктор Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрының 80 оюн демдеглээн байырлыг кежээде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тывыскан.

Кызылдың солагай талакы дачалар территориязынга уруглар садтарын ажыдарын Тываның Баштыңы деткээн 25.03.2016 Кызылдың солагай талакы дачалар территориязынга уруглар садтарын ажыдарын Тываның Баштыңы деткээн

 Март 24-те Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хууда айтырыгларлыг хамаатыларны хүлээп алган. Социал четкилерде ооң адынче билдириишкин бижээн кижилер аразындан оларның чамдыктары келген.

Тываның Баштыңы дээди өөредилге чериниң бирги курсчузунга амгы үениң смартфонун белекке берген 25.03.2016 Тываның Баштыңы дээди өөредилге чериниң бирги курсчузунга амгы үениң смартфонун белекке берген

 Тываның күрүне университединиң бирги курсчузу, 18 харлыг Сай-Суу Дамба эрткен чылын «Өг-бүле бүрүзүнге – бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелиниң киржикчизи болган. Көдээде хөй ажы-төлдүг база эвээш орулгалыг өг-бүлелерден оолдар, кыстарга дээди эртем чедип алыр арганы берген, эрге-чагырганың деткимчези-биле боттандырып турар ол төлевилел дээш өөрүп четтиргенин, ол студент кыс илереткен.

Тываның чурттакчылары тус чер бот-башкарылга органнарының база өске-даа муниципалдыг албан черлериниң удуртукчуларының ажыл-чорудулгазының шынарынга үнелелди берип болур 24.03.2016 Тываның чурттакчылары тус чер бот-башкарылга органнарының база өске-даа муниципалдыг албан черлериниң удуртукчуларының ажыл-чорудулгазының шынарынга үнелелди берип болур

 Тус чер бот-башкарылга органнарының, регион база муниципалдыг деңнелдиг унитарлыг бүдүрүлгелерниң болгаш албан черлериниң, муниципалдыг тургузугларның чурттакчы чонунга ачы-дуза көргүзүп турар Тыва Республиканың азы муниципалдыг өнчүге хамаржыр контрольдуг бөлүк акцияларлыг акционерлиг ниитилелдер удуртукчуларының ажыл-чорудулгазының шынарынга үнелел бээриниң айтырыгларын Тываның Чазааның албан езузунуң порталында салган.

Тываның Баштыңы бедик рейтингилиг губернаторлар бөлүүнде туружун ээлевишаан 24.03.2016 Тываның Баштыңы бедик рейтингилиг губернаторлар бөлүүнде туружун ээлевишаан

 Россияның губернаторларының чаарттынган рейтингизинде Тываның Баштыңы 35-ки черни ээлээн. Ол медээлерни Хамааты ниитилел хөгжүлдезиниң фондузу (ФоРГО) парлаан.

Тываның Баштыңы эргижирээн оран-савадан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле туттунуп турар объектилерни хынаан 24.03.2016 Тываның Баштыңы эргижирээн оран-савадан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле туттунуп турар объектилерни хынаан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эргижирээн оран-савадан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле туттунуп, ажыглалга кирер ужурлуг, шупту 1275 квартиралыг хөй каът бажыңнарның тудуун хынаан.

Тываның Баштыңы Россияның саң-хөө сайыды-биле ужуражылга түңнелинге даянгаш, регионнуң ведомстволар удуртукчуларынга даалгаларны берген 23.03.2016 Тываның Баштыңы Россияның саң-хөө сайыды-биле ужуражылга түңнелинге даянгаш, регионнуң ведомстволар удуртукчуларынга даалгаларны берген

 Март 18-те Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның саң-хөө сайыды Антон Силуанов-биле ужурашкаш, 2016 чылда республикага саң-хөө деткимчезин көргүзер айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.

Тывада сыын ажыл-агыйының девискээринде тудуг ажылдары шапкынчаан 23.03.2016 Тывада сыын ажыл-агыйының девискээринде тудуг ажылдары шапкынчаан

 «Туран» сыын ажыл-агыйы» ТР-ниң күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезинге үнүүшкүннүг хуралды Тываның көдээ ажыл-агый сайыды Юрий Тыт-оол эрттирген.

Тывада хоойлуга чөрүштүр арага садары-биле демисел чорударынга Интернетти кошкан 23.03.2016 Тывада хоойлуга чөрүштүр арага садары-биле демисел чорударынга Интернетти кошкан

 Тываның чурттакчылары чажыт арага садып турар факт барымдааларны изиг шугумнуң 2-12-94 телефонундан аңгыда, «Open Tuva» портал дамчыштыр чогуур органнарже дамчыдып болур.

Тывада ЕГЭ-ни хуусаадан эрте дужаап эгелээн 22.03.2016 Тывада ЕГЭ-ни хуусаадан эрте дужаап эгелээн

 2016 чылда ортумак нити өөредилгениң өөредилге программаларының талазы-биле күрүнениң түңнел аттестациязы ийи үе-чадада — хуусаадан эрте үеде 2016 чылдың март 21-ден апрель 23-ке чедир, кол үеде май 27-ден июнь 30-ге чедир үеде эртер.

Ыраажы Сайлык Оммунга «ТР-ниң алдарлыг артизи» атты Тываның Баштыңының чарлыы-биле тывыскан 22.03.2016 Ыраажы Сайлык Оммунга «ТР-ниң алдарлыг артизи» атты Тываның Баштыңының чарлыы-биле тывыскан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ыраажы Сайлык Оммуннуң концертин көрген. «Тыва фольклорнуң кайгамчык күүседикчизи, салым чаяанныг Сайлык Оммунга «Тыва Рспубликаның алдарлыг артизи атты» улуг өөрүшкү-биле тывыстым. «Звезда» телеканалда «Чаа сылдыс» ыры конкурузунуң смс-бадылаашкыны чоруп турар. Бистиң ыраажывыс Сайлык Оммунну деткииринче шуптуңарны кыйгырдым!»

Тываның Баштыңы дүрген хөделир албаннарга онза байдалдар үезинде белеткелдиг болурун негээн 22.03.2016 Тываның Баштыңы дүрген хөделир албаннарга онза байдалдар үезинде белеткелдиг болурун негээн

 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте, чазак кежигүннери, ОБЯ-ның ТР-де Кол эргелели, ТР-де Иштики херектер яамызы, Росхереглелхайгааралы, республика кожууннарының удуртукчулары киришкен аппарат хуралын видео-конференция харылзаазы-биле эрттирип, онза байдалдар үезинде шупту удуртукчулар белеткелдиг болурун негээн.

Тываның чыынды командазы ММА-га СФО-нуң маргылдаазынга бирги черни ээлээн 21.03.2016 Тываның чыынды командазы ММА-га СФО-нуң маргылдаазынга бирги черни ээлээн

 Дайынчы спорттуң холушкак хевирлериниң талазы-биле Сибирь федералдыг округтуң маргылдаазы Тывага бир дугаар эрткен. Аңаа СФО-дан 9 регионундан: Красноярск биле Забайкалье крайның, Томск, Омск, Иркутск, Новосибирск, Кемерово областарның, Хакасия биле Тыва Республиканың командаларындан шупту 110 спортчу киришкен. Эң-не хөй - 28 спортчу Новосибирск облазын төлээлээн болза, а Тываның адын камгалап 20 кижи киришкен.

«Кадыкшылдың маршруду» төлевилел-биле Тываның ыраккы Тожу кожуунунуң чурттакчы чонунуң кадыкшылын шинчээн 21.03.2016 «Кадыкшылдың маршруду» төлевилел-биле Тываның ыраккы Тожу кожуунунуң чурттакчы чонунуң кадыкшылын шинчээн

 «Кадыкшылдың маршруду» губернатор төлевилели-биле эмчилерниң көжүп чоруур бригадазы ыраккы Тожу кожууннуң Тоора-Хем, Адыр-Кежиг, Ырбан, Ий суурларның чурттакчыларын шинчээн. Бо удаада тускай мергежилдиг эмчилерниң бригадазында фтизиатр, онколог, дерматовенеролог эмчилер немешкен.

Билдингир саксофончу Игорь Бутман Кызылга концертин тыва композиция-биле ажыткан 21.03.2016 Билдингир саксофончу Игорь Бутман Кызылга концертин тыва композиция-биле ажыткан

 Тываның Национал театрынга Игорь Бутманның концерти «Силерге джазты сөңнеп тур бис» деп сөстер-биле эгелээн. Делегейде сураглыг саксофончуга компанияны Тываның улустуң артизи Софья Кара-оол тургускан. Тыва чон бодунуң хүндүлээчелин көргүзүп, сураглыг артисти диңмиттиг адыш часкаашкыны-биле уткаан.

Россияга Крым биле Севастопольдуң каттышканының ийи чылын Тывада демдеглээн 19.03.2016 Россияга Крым биле Севастопольдуң каттышканының ийи чылын Тывада демдеглээн

 Март 18-те Арат шөлүнге Россияга Крым биле Севастопольдуң каттышканының ийи чылын демдеглээн "Крымның чазы! Кады бис" деп митинг-концерт ийи муң ажыг кызылчыларны болгаш найысылалдың аалчыларын чыгган.

Тываның Баштыңы Ростов областың чурттакчыларынга ханы кажыыдалын илереткен 19.03.2016 Тываның Баштыңы Ростов областың чурттакчыларынга ханы кажыыдалын илереткен

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол самолет-биле болган коргунчуг халапка кижилерниң амы-тынындан чарылганы-биле холбаштыр Ростов областың чурттакчыларынга ханы кажыыдалын илереткен.

Тывада төтчеглекчи чоруу дээш 500 ажыг кижини эрткен чылын кеземчеге онааган 18.03.2016 Тывада төтчеглекчи чоруу дээш 500 ажыг кижини эрткен чылын кеземчеге онааган

 2015 чылда Тываның 500 ажыг чурттакчызын аңныыр база балык тывыжының чурумун хажытканы дээш, харыысалгага онааган. Дириг амытаннар делегейиниң объектилерин база сугнуң биокурлавырларын камгалаар талазы-биле күрүне комитеди ындыг сан-чурагай кирген отчетту республиканың чазаанга илеткээн.

Өөредилге болгаш эртем яамызы часкы дыштанылга хүннеринде уругларның хостуг үезин чөптүг ажыглаарын хандырар сорулганы салган 18.03.2016 Өөредилге болгаш эртем яамызы часкы дыштанылга хүннеринде уругларның хостуг үезин чөптүг ажыглаарын хандырар сорулганы салган

 Өөреникчилерниң часкы дыштанылгазы өөредилге организацияларынга марттың 28-тен апрель 3-ке чедир уламчылаар. Сайыт Татьяна Санчаа, ол хонуктарда уругларның айыыл чок чоруун хандырарының немелде хемчеглериниң дугайында, дужаалга атты салган.

Тываның орук-транспорт адырын хөгжүдер айтырыглар талазы-биле ажылчын хурал Россияның Транспорт яамызынга эрткен 17.03.2016 Тываның орук-транспорт адырын хөгжүдер айтырыглар талазы-биле ажылчын хурал Россияның Транспорт яамызынга эрткен

 Чоокта чаа РФ-тиң Президентизи биле республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ужуражылгазының түңнелинге даянгаш, март 15-те, сайыт Максим Соколов Россияның Транспорт яамызынга Тываның Орук-транспорт адырын хөгжүдер айтырыглар талазы-биле ажылчын хуралды удуртуп эрттирген. Хуралга федералдыг сайыттың оралакчылары база Росавтооруктуң удуртулгазы олурушкан.

Тывада малды ажаап-карактаарының чурумун бадылаан 17.03.2016 Тывада малды ажаап-карактаарының чурумун бадылаан

 Чурумну ажылдап кылганының бир чылдагааны – Тываның территориязынга малдың халдавырлыг болгаш онза айыылдыг аарыгларын нептередип-тараарын болдурбазы.

Тываның Баштыңы аэропорттуң ужудуп-хондурар шөлүнүң тудуун контрольга алган 16.03.2016 Тываның Баштыңы аэропорттуң ужудуп-хондурар шөлүнүң тудуун контрольга алган

 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол бирги оралакчызы Владимир Фалалеев, орук-транспорт комплекизиниң сайыды Олег Бады, «Кызыл аэропорту» бүдүрүлгениң удуртулгазы база тудугжуларның киржилгези-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирген. Аңаа бо чылдың апрельде эгелээр ужурлуг аэропорттуң ужудуп-хондурар шөлүн эде тударының айтырыгларын сайгарып чугаалашкан.

Тываның Баштыңы социал адыр талазы-биле оралакчызынга база өөредилге сайыдынга башкылар ниитилежилгези-биле дорт чугааны чорударын дааскан 16.03.2016 Тываның Баштыңы социал адыр талазы-биле оралакчызынга база өөредилге сайыдынга башкылар ниитилежилгези-биле дорт чугааны чорударын дааскан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чазакта социал айтырыглар талазы-биле оралакчызы Органа Натсак база өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчаага республиканың башкылар ниитилежилгези-биле чугааны чорударын онааган.

Россияның Президентизи-биле ужуражылганың түңнелдериниң дугайында Тываның Баштыңының интервьюзу 15.03.2016 Россияның Президентизи-биле ужуражылганың түңнелдериниң дугайында Тываның Баштыңының интервьюзу

 Март 3-те Россияның Президентизи Владимир Путин-биле ужуражылгазының түңнелдериниң дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол КТРК «Тыва» телеканалга интервьюну берген. Регионнуң баштыңынга айтырыгларны БРТРК-ның филиалы «Тыва» КТРК-ның директору Андрей Чымба салган.

2016 чылда Тываның найысылалынга баштайгы үлетпүр парыгы ажыттынар 14.03.2016 2016 чылда Тываның найысылалынга баштайгы үлетпүр парыгы ажыттынар

 2016 чылда ажыттынар бирги үлетпүр парыгынга тудуг материалдары бүдүрер, ыяш болбаазырадыр, мебель белеткээр үлетпүр бүдүрүлгелерин тургузары планнаттынып турар.

Тываның Баштыңы республиканың күрүне чөвүлелиниң президиумунуң Хову-Аксынга бирги үнүүшкүннүг хуралынга биче бизнести сайзырадырының айтырыгларын сайгарып чугаалашкан 14.03.2016 Тываның Баштыңы республиканың күрүне чөвүлелиниң президиумунуң Хову-Аксынга бирги үнүүшкүннүг хуралынга биче бизнести сайзырадырының айтырыгларын сайгарып чугаалашкан

Күрүне чөвүлелиниң ол хуралынга Тываның парламентизиниң депутаттары, Тываның экономиказынга чугула черни ээлеп турар яамыларның болгаш ведомстволарның дуржулгалыг баштыңнары, хөй-ниити организацияларының төлээлери, сайгарлыкчылар киржип, Тывага биче бизнестиң амгы байдалын болгаш ону сайзырадырының оруктарын чугаалашкан.

Россияның Президентизи-биле ужуражылганың түңнелдериниң дугайында Тываның Баштыңы КТРК «Тыва» телеканалга интервьюну бээр 11.03.2016 Россияның Президентизи-биле ужуражылганың түңнелдериниң дугайында Тываның Баштыңы КТРК «Тыва» телеканалга интервьюну бээр

 Март 12-де, эртенгиниң 8 шак 10 минута турда, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле интервьюну «Россия 1» телеканалда КТРК «Тыва»-ның дамчыдылгазындан көрүп болур.

Тываның чурттакчыларынга эмчиже электроннуг бижидилге-биле кирериниң аргазы 11.03.2016 Тываның чурттакчыларынга эмчиже электроннуг бижидилге-биле кирериниң аргазы

 Ол ажыл амдыызында кожууннарда кошкак чоруп турар. Улустуң хөй кезии эмчиже туда манап, оочурлап тургаш кирерин эки деп санаар болгаш, бо чаа чүүлдү кичээнгейге албайн турар.

Тывада школачы чаңгыс аай хептиң эки хевири дээш конкурс чарлаттынган 11.03.2016 Тывада школачы чаңгыс аай хептиң эки хевири дээш конкурс чарлаттынган

 Тыва Республиканың күрүне болгаш муниципалдыг ниити өөредилге организацияларында өөренип турарларга школачы чаңгыс аай хептиң таарымчалыг хевирин тодарадыры-биле конкурсту чарлаан.

Тыва федералдыг программа-биле биче бизнести деткиир акша-хөреңгини камгалап алган 11.03.2016 Тыва федералдыг программа-биле биче бизнести деткиир акша-хөреңгини камгалап алган

 2016 чылда, Тывага, биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту, фермерлерни деткииринге күрүне деткимчези кылдыр 22 млн. 429,6 муң рубльди аңгылаар дугайында РФ-тиң Чазааның ийи айтыышкынынга Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев атты салган.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кызыгаар кожууннарда малды демдектеп таңмалаарын негээн 11.03.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кызыгаар кожууннарда малды демдектеп таңмалаарын негээн
 Күрүне кызыгаарының тыва участогунда байдал турум дээрзи демдеглеттинген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртулгазы-биле эрткен Мөңгүн-Тайга, Өвүр, Тес-Хем, Эрзин кожууннар-биле видеоконференция үезинде Кызыгаар комиссиязы ындыг түңнелге келген.

Тываның найысылалында база бир чаа уруглар сады ажыттынган 10.03.2016 Тываның найысылалында база бир чаа уруглар сады ажыттынган

 Назы четпээн уруглар өөредилгезиниң чедингирин хандырар программа-биле туттунган Кызыл хоорайда чаа уруглар садының ажыдыышкынынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкен.

Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизиниң даалгаларын күүседир талазы-биле ажылчын бөлүктү тургускан 10.03.2016 Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизиниң даалгаларын күүседир талазы-биле ажылчын бөлүктү тургускан

 Россияның Президентизи Владимир Путинниң республика Баштыңы Шолбан Кара-оолга деткиирин аазаан элээн төлевилелдерин Тываның Чазаа дүргедедир планныг. Ылаңгыя М-54 федералдыг автооруктуң чаа угланыышкынын эде чаартырының, Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүнүң тудуун уламчылаарының, Тывага уруглар садтарын тудар талазы-биле аңгы программаны ажылдап кылырының база федералдыг бюджет чарыгдалдарын кызырган үеде, республикага акшаландырыышкынның хемчээлин арттырар дугайында чугаа мында чоруп турар.

Тыва көдээ ажыл-агый кооперативтерин деткииринге Тыва 40 ажыг млн. рубльди алыр 10.03.2016 Тыва көдээ ажыл-агый кооперативтерин деткииринге Тыва 40 ажыг млн. рубльди алыр

 Тыва көдээ ажыл-агыйының хереглекчилер кооперативиниң материал-техниктиг баазазын хөгжүдеринге федералдыг бюджеттен 40 млн. 279 муң рубльди алыр. Россия Федерациязының Чазаа «Биче хемчээлдиг ажыл-агыйларын деткиири» күрүне программазының 2013-2020 чылдарда көдээ ажыл-агыйын хөгжүдер база көдээ ажыл-агый продукциязының, чиг эдиниң база аъш-чем аймааның рыногун таарыштырар иштики программа-биле субсидияларны үлээн.

Тываның Баштыңы Байырмаа Ижигинни агаар-бойдустуң нарын байдалдарында кижилерни камгалаарынга маадырлыг чоруу дээш шаңнаан 09.03.2016 Тываның Баштыңы Байырмаа Ижигинни агаар-бойдустуң нарын байдалдарында кижилерни камгалаарынга маадырлыг чоруу дээш шаңнаан

 Бүгү делегейниң херээженнер хүнүнүң бүдүүзүнде, март 7-де эртенги шакта, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол күш-ажылы-биле республиканың хөгжүлдезинге улуг рольду ойнаан херээженнер: көдээ суурларда эмчилерни база башкыларны, культура ажылдакчыларын, хөй-ниитичилерни, күш-ажылдың кижилерин байырлыы-биле хүлээп алган.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың ат-сураглыг херээженнеринге күрүне шаңналдарын тывыскан 09.03.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың ат-сураглыг херээженнеринге күрүне шаңналдарын тывыскан

 Март 7-де Тываның Национал театрынга Делегейниң херээженнер хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал болган. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың ат-сураглыг херээженнеринге күрүне шаңналдарын ол байырлалга уткуштур тывыскан. Шаңналдарны тыпсып эгелээриниң мурнунда ол мынча дээн:

ЧАСТЫҢ КАЙГАМЧЫК БАЙЫРЛАЛЫ-БИЛЕ! 08.03.2016 ЧАСТЫҢ КАЙГАМЧЫК БАЙЫРЛАЛЫ-БИЛЕ!

 Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. Кара-оол Делегейниң херээженнер хүнү-биле байыр чедириишкини: 
 — Тываның хүндүлүг херээженнери! Мээң эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Республиканың бүгү эр кижилериниң өмүнээзинден чедирген изиг байырымны болгаш Март 8-тиң хүнүнде эң эки күзээшкиннеримни хүлээп ап көрүңер!

ДЕЛЕГЕЙНИҢ ХЕРЭЭЖЕННЕР ХҮНҮ МАРТ БАЙЫРЛАЛЫНЫҢ ПЛАНЫ 05.03.2016 ДЕЛЕГЕЙНИҢ ХЕРЭЭЖЕННЕР ХҮНҮ МАРТ БАЙЫРЛАЛЫНЫҢ ПЛАНЫ
КУЛЬТУРА-МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР 

 Республиканың хөй-ниитиниң көскү херээжен ажылдакчыларының киржилгези-биле Делегейниң херээженнер хүнү Март 8 байырлалынга тураскааткан концерт «Часкы аялгалар» – А.Б. Чыргал-оол аттыг Кызылдың уран чүүл колледжиниң концерт залынга март 5-те 14.00 шакта;

Лариса Шойгу: Владимир Владимирович Путин бистиң республикада байдал-биле танышкан 05.03.2016 Лариса Шойгу: Владимир Владимирович Путин бистиң республикада байдал-биле танышкан

 Лариса Шойгу, Россия Фдерациязының Күрүне Думазының депутады: 
  - Сайгарып чугаалашкан айтырыгларының темазын база чугааның утказын интернеттен шупту номчаан боор. Бистиң республикада байдал-биле Владимир Владимирович Путин танышкан.

 Дээди Хуралдың даргазының оралакчызы Ирина Самойленко: Россияның Президентизиниң деткимчезин эскерип турар бис 05.03.2016 Дээди Хуралдың даргазының оралакчызы Ирина Самойленко: Россияның Президентизиниң деткимчезин эскерип турар бис

 Ирина Самойленко, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) даргазының оралакчызы: 
 - Чурттуң Президентизи бистиң республиканың Баштыңы-биле албан езузу-биле азы анаа-даа, удаа-дараа ужуражып турары өөрүнчүг-дүр. 
  Владимир Владимирович Путин бистиң республиканың берге айтырыгларын билип, ону шиитпирлээр дээш деткимчени берип, кичээнгейде алганы дээш өөрүп четтирдивис.

Дээди Хуралдың депутаттары: Бергедээшкиннер турза-даа, Тыва амыдырап, ажылдап турар 05.03.2016 Дээди Хуралдың депутаттары: Бергедээшкиннер турза-даа, Тыва амыдырап, ажылдап турар

 Виталий Бартына-Сады, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) Айыыл чок чорук, корум-чурум болгаш кызыгаар айтырыгларының талазы-биле комитет даргазы: 
 - Чурттуң Президентизи Владимир Владимирович Путин бодунуң ажылдаар черинге ийи регионнуң – Бурятия биле Тываның удуртукчуларын хүлээп алганын шупту төп каналдарга көргүстү. Чурттуң баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолду хүлээп алганынга дыка таарзындым, ону республиканың чурттакчыларынга хүндүткелдиң база чаагай сеткилдиң демдээ деп санаар апаар.

Тываның Улустуң хөөмейжизи Игорь Көшкендей: Тываның Чазааның күжениишкинин Россияның Президентизи деткип турары илдең-дир 04.03.2016 Тываның Улустуң хөөмейжизи Игорь Көшкендей: Тываның Чазааның күжениишкинин Россияның Президентизи деткип турары илдең-дир

 Игорь Көшкендей, Тываның Улустуң хөөмейжизи: 
 - В.В. Путин биле Ш.В. Кара-оолдуң ужуражыышкынын федералдыг телеканалдарның медээлеринден бүгү Тыва көрген боор деп бодап тур мен. Бистиң республикавыс Баштыңының республикада социал-экономиктиг байдал дугайында дыңнадыын чурттуң Пезидентизи кончуг кичээнгейлиг болгаш сонуургап дыңнап орарын бодум хуумда эскердим.

Наталья Беспалова: Тываның Баштыңы Президентиге чүгле чедиишкиннеривистиң дугайында чугаалаан эвес, бо хүнде тургустунган айтырыглраны база дыңнаткан 04.03.2016 Наталья Беспалова: Тываның Баштыңы Президентиге чүгле чедиишкиннеривистиң дугайында чугаалаан эвес, бо хүнде тургустунган айтырыглраны база дыңнаткан

 Наталья Беспалова, 1 дугаар республика эмнелгезиниң кол эмчизиниң оралакчызы:
 - Онзагай болуушкун болган. Россияның Президентизиниң хүлээп алыышкынынга Тываның Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол кирип чораан. Республиканың чурттакчыларынга онза чугула ол ужуражылганы чурттуң кол-кол телеканалдарының шуптузунга көргүскен. Бистиң республиканың удуртукчузун күрүне Баштыңының хүлээп алганы безин хөйнү чугаалап турар.

Белек Дугур: Эмчи эш-өөрүмнүң мурнундан Шолбан Валерьевичиге Тываның чаагай чоруу дээш ажыл-ижинге оон-даа улуг чедиишкиннерни күзедим 04.03.2016 Белек Дугур: Эмчи эш-өөрүмнүң мурнундан Шолбан Валерьевичиге Тываның чаагай чоруу дээш ажыл-ижинге оон-даа улуг чедиишкиннерни күзедим

 Белек Дугур, 1 дугаар республика эмнелгезиниң нейрохирург эмчизи: 
 - Тываның Баштыңының Владимир Путин-биле ужурашканы онзагай ужур-уткалыг. Ол федералдыг эрге-чагырганың талазындан Тываның чонунга улуг деткимчеден аңгыда, Тываның бурунгаар хөгжүлдезинге херектиг чугула айтырыгларны шиитпирлээринге дузалыг болуру чугаажок.

РФ-тиң Хөй-ниити палатазының кежигүнү Эльвира Лифанова: Тываның Баштыңы сорулгазын кезээде чедип алыр 04.03.2016 РФ-тиң Хөй-ниити палатазының кежигүнү Эльвира Лифанова: Тываның Баштыңы сорулгазын кезээде чедип алыр
 Эльвира Лифанова, Россияның Хөй-ниити палатазының кежигүнү, Журналистер эвилелиниң регион салбырының даргазы: 

 - Россияның Президентизи-биле ооң ужурашканы, Президент-биле чугаа үезинде тургускан айтырыглары Шолбан Валерьевич Кара-оол Тываның эрге-ажыктарын камгалап, бодунуң мурнунга салган сорулгаларны чедип ап шыдаар шудургу мөзү-шынарын база катап бадыткаан.

Аяс Монге: Тываның Баштыңы-биле Владимир Путинниң ужуражылгазы – Президентиден улуг бүзүрел-дир 04.03.2016 Аяс Монге: Тываның Баштыңы-биле Владимир Путинниң ужуражылгазы – Президентиден улуг бүзүрел-дир

 Аяс Монге, Садыг-үлетпүр палатазының даргазы, сайгарлыкчы: 
 - Президент Владимир Путин биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ужуражылгазынга хамаарыштыр мен бодумнуң таламдан ону кончуг деткип, улуг деңнелге ийи таланың чугаазы болган деп демдеглээр-дир мен

2016 чылда көдээ территорияларны хөгжүдер дээш Тыва 81,8 млн. рубльди алыр 03.03.2016 2016 чылда көдээ территорияларны хөгжүдер дээш Тыва 81,8 млн. рубльди алыр

 «Көдээ территорияларның турум хөгжүлдези» федералдыг программа-биле Тыва 81 млн. 794,9 муң рубль түңнүг субсидияны алыр. РФ-тиң Чазааның Даргазы Дмитрий Медведев февраль 29-та «2016 чылда көдээ территорияларны хөгжүдеринге федерацияның субъектилеринге субсидияны үлээриниң дугайында» № 335-р айтыышкынга атты салган.

Кызыл хоорайның мэри чораан Дмитрий Донгак: Тываның удуртулгазы федералдыг эрге-чагырганың мурнунга айтырыгларны идепкейлиг тургузуп турары илдең 03.03.2016 Кызыл хоорайның мэри чораан Дмитрий Донгак: Тываның удуртулгазы федералдыг эрге-чагырганың мурнунга айтырыгларны идепкейлиг тургузуп турары илдең

 Дмитрий Калчанович Донгак, 2002 чылда ТР-ниң Чазааның Даргазының бирги оралакчызы, 2002-2007 чылдарда Кызыл хоорайның мэри, Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының дөрткү чыыжының депутады:
  – Чурттуң кандыг-даа субъектизиниң чазаа, регионунуң хөгжүлдези дээш амыр эвес айтырыгларны шиитпирлээр:

Тываның Баштыңы регионда социал-экономиктиг байдал дугайында Президентиге илеткээн 03.03.2016 Тываның Баштыңы регионда социал-экономиктиг байдал дугайында Президентиге илеткээн

 Март 3-те Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужурашкан.

Тываның Чазаанга террорга удур комиссияның хуралын чыгган 03.03.2016 Тываның Чазаанга террорга удур комиссияның хуралын чыгган

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазын езугаар республиканың терроризмге удур комиссиязының хуралын Чазак Даргазының оралакчызы Артур Монгал эрттирген. 
 Хуралдың киржикчилери делегейниң террорисчи организацияларының кежигүннериниң ажыл-чорудулгазынга удур чорудар хемчеглерни сайгарып чугаалашкан.

Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу журналистерниң айтырыгларынга харыылаан 03.03.2016 Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу журналистерниң айтырыгларынга харыылаан

 Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу, «Чаңгыс демниг Россия» партияның иштинге май 22-де эртер бадылаашкынынга киржири-биле, март 2-де документилерин дужааганын, парлалга конференциязында дыңнаткан.

Информастыг ниитилелди тургузарынче угланган төлевилелдерни акшаландырар конкурс шилилгезин Тыва эрткен 02.03.2016 Информастыг ниитилелди тургузарынче угланган төлевилелдерни акшаландырар конкурс шилилгезин Тыва эрткен

 Россияның Комхарылзаа яамызы информастыг ниитилелди тургузары-биле холбашкан төлевилелдерни боттандырарынга федералдыг бюджеттен регионнарга субсидия бээриниң конкурс түңнелдерин февраль 29-та үндүрген.

 2016 чылда Тываның эрге-чагыргазы эгелеп чоруур 47 араттарны деткиир 02.03.2016 2016 чылда Тываның эрге-чагыргазы эгелеп чоруур 47 араттарны деткиир

 Эгелеп чоруур араттарны деткииринге 60 млн. ажыг рубль түңнүг федералдыг субсидияны Тыва 2016 чылда алыр. Ооң дугайында айтыышкынга чурттуң чазааның даргазы Дмитрий Медведев март 1-де атты салган.

ТЫВА — СИБИРЬ РЕГИОНУНДА 2015 ЧЫЛДА МАЛ БАЖЫН КУДУЛАТПААН РЕГИОН 01.03.2016 ТЫВА — СИБИРЬ РЕГИОНУНДА 2015 ЧЫЛДА МАЛ БАЖЫН КУДУЛАТПААН РЕГИОН

 Тываның малчыннары экономиктиг кризиске удур эң туруштуг чоруун көргүскен. Санкцияларның тывылдырганы кризизинде Россияның кайы регионнарының туруштуг болганынга хамаарыштыр 2015 чылдың рейтингизиниң түңнелин Хамааты ниитилелди сайзырадырының фондузунуң специалистери үндүргеш, Тываның малчыннарын демдеглээн.

Тываның Баштыңы: Байлак - тыва чоннуң хей-адын көдүрген хөгжүмчү кыс 01.03.2016 Тываның Баштыңы: Байлак - тыва чоннуң хей-адын көдүрген хөгжүмчү кыс

 Бо удаада, Тыва национал оркестриниң артизи – барабанчы кыс Байлак Монгуш бодунуң эш-өөрү, кады ажылдаан коллегалары-биле уран чүүлдүң бир чаа арынын тыва көрүкчүлерге ажыткан.

Тываның биче суурларында бажыңнар ажыл-агыйының чанынга эмнелге постуларын тургузар 29.02.2016 Тываның биче суурларында бажыңнар ажыл-агыйының чанынга эмнелге постуларын тургузар

 Бажыңнар ажыл-агыйының чанынга баштайгы эмчи дузазын чедирер пунктуларның чурттакчызы 100 кижи четпес суурларга тургузар. Ындыг постуларның бирээзин кадык камгалал сайыды Орлан Донгактың даалгазын езугаар Бии-Хем кожуунда Севи суурга тургузар. Бо чылдың дургузунда Каа-Хем, Мөңгүн-Тайга, Таңды, Тере-Хөл болгаш Чеди-Хөл кожууннарның биче сумулары ындыг пунктуларлыг апаар.

Тывада «Чылдың башкызы-2016» мөөрейниң муниципалдыг үе-чадазы эгелээн 29.02.2016 Тывада «Чылдың башкызы-2016» мөөрейниң муниципалдыг үе-чадазы эгелээн

 Башкыларның ортузунда профессионал мергежилдиң «Чылдың башкызы—2016» конкурузунуң муниципалдыг үе-чадазының байырлыг ажыдыышкыны февраль 25-те болган.

Тываның Баштыңы: Сирияда отту соксадырының чурумунуң талазы-биле дугуржулга — ол дээрге бистиң Президентивис В.В. Путинниң мерген угаанныг чоруу 29.02.2016 Тываның Баштыңы: Сирияда отту соксадырының чурумунуң талазы-биле дугуржулга — ол дээрге бистиң Президентивис В.В. Путинниң мерген угаанныг чоруу

 «Сирияда отту соксадырының чурумунуң талазы-биле дугуржулга — ол дээрге бистиң Президентивис В.В. Путинниң мерген угаанныг чоруу. 4 чыл дургузунда үргүлчүлээн чөрүлдээ чавырлып орар. Россияның Шериг-Агаар Күштериниң Сирияда хөделиишкиннерге киржип эгелээнинден бээр чартык чыл эрткен. Сирияның чазак шериглери биле боо-чепсектиг оппозицияның аразынга чөрүлдээ соксадыышкыны февраль 27-де эгелээн. Сирий черниң дээри тайбың турзун!» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Тываның сыын ажыл-агыйы - уксаажыдылга ажыл-агыйы эрге-байдалды алган 26.02.2016 Тываның сыын ажыл-агыйы - уксаажыдылга ажыл-агыйы эрге-байдалды алган

 Россияның Көдээ ажыл-агый яамызы ындыг шиитпирни хүлээп алган. Ведомствонуң албан езузунуң сайтызында, уксаалыг мал ажыл-агый организацияларының хевирлерин тодараткан дужаалда, ону айыткан.
  Уксаалыг мал ажыл-агый адырында ол ажыл-чорудулганы чорудуп турар юридиктиг черлерниң даңзызында, Россияның 6 регионундан, уксаалыг мал ажыл-агый организациялары болур 8 бүдүрүлге кирген. «Туран» сыын ажыл-агыйы» Тыва Республиканың күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези алтай-саян уксааның сыыннарын азырап-өстүрер талазы-биле уксаажыдылга ажыл-агыйы деп эргени алганы ол.

Моол-биле дипломатчы харылзааларның 95 чылынга тураскаадып Кызыл – Улан-Батор авточарышты Тыва организастаар 26.02.2016 Моол-биле дипломатчы харылзааларның 95 чылынга тураскаадып Кызыл – Улан-Батор авточарышты Тыва организастаар

 Тывада Кызыл–Хубсугул–Улан-Батор–Улангом–Кызыл авточарышка киржир чагыгларны хүлээп эгелээн. Россия биле Моолдуң аразында дипломатчы харылзааларның 95 чылын демдеглээн бо тускай акциязының эгелекчизи база организатору - Республиканың даштыкы-биле экономиктиг харылзаалар агентилелиниң дыңнадыы-биле алырга, республиканың найысылалы Кызыл хоорайдан авточарыш стартты алыр.

2016 чылда Тыва аныяк өг-бүлелерни чурттаар бажың-биле хандырарынга 43 млн. рубль ажыг түңнүг федералдыг субсидияны алыр 26.02.2016 2016 чылда Тыва аныяк өг-бүлелерни чурттаар бажың-биле хандырарынга 43 млн. рубль ажыг түңнүг федералдыг субсидияны алыр

 Россияның Чазаа аныяк өг-бүлелерге чурттаар бажың садарынга база тударынга социал төлевир кылдыр субсидиялар үлелгезин бадылаан. 2016 чылда ол программа-биле Тывага дузаның хемчээли - 43 млн. 410 муң рубль. Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев, февраль 18-те, ол айтыышкынга атты салган.

Өскүс уругларның хөй-ниити организациязы бирги конференциязын эрттирген 25.02.2016 Өскүс уругларның хөй-ниити организациязы бирги конференциязын эрттирген

 Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызынга ада-иезиниң хайгааралы чок арткан болгаш өскүс уругларның «Салым-чолга кады киржиил» республиканың хөй-ниити организациязы бирги конферециязын эрттирген. Республиканың шупту кожууннарындан 92 делегат аңаа олурушкан.

Людмила Эрдыниева: Тываның күрүне университединге медицина факультедин ажыдары чугула 25.02.2016 Людмила Эрдыниева: Тываның күрүне университединге медицина факультедин ажыдары чугула

 Людмила Салчаковна Эрдыниева, медицина эртемнериниң доктору, Тываның күрүне университединиң анатомия, физиология база ОБЖ кафедразының профессору, 2002-2004 чылдарда ТР-ниң кадык камгалал сайыды:
  - Кадык камгалалы – кижи-биле дорт холбаалыг адыр. Ынчангаш бо адырда көргүзүглер кижилерниң социал болгаш мага-бот кадыкшылын херек кырында илередип турар. Сөөлгү чылдарда республикада эки талаже өскерлиишкиннерниң барын демдеглевес аргам чок. Тываның кадык камгалалында кол чедиишкиннерниң бирээзинге – Тывада хан-дамыр аарыг кижилерге бедик технологиялыг медицина ачы-дузазын көргүзер, регионнуң хан-дамыр төвүн 1 дугаар республика эмнелгезинде ажытканын хамаарыштырар мен.

Тывада муниципалитеттер удуртукчуларынга нотариат ажыл-чорудулгазының талазы-биле кичээлди эрттирген  24.02.2016 Тывада муниципалитеттер удуртукчуларынга нотариат ажыл-чорудулгазының талазы-биле кичээлди эрттирген

 Тываның Чазааның айтыышкыны-биле, тус чер бот-башкарылга деңнелинге, нотариат ажыл-чорудулгазын боттандырарда, ол ачы-дуза чедирилгезиниң шынарын экижидер сорулга-биле өөредилге кичээлдерин эрттирген.

Тываның Чазаанга ногаа, картофель база сад ажыл-агыйын хөгжүдериниң айтырыгларын чугаалашкан 24.02.2016 Тываның Чазаанга ногаа, картофель база сад ажыл-агыйын хөгжүдериниң айтырыгларын чугаалашкан

 Тываның Чазааның даргазының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Сергей Ондарның удуртулгазы-биле муниципалдыг тургузугларның төлээлери, тараачын-арат ажыл-агыйларының баштыңнары база эртемденнер ногаа, картофель база сад ажыл-агыйын хөгжүдериниң айтырыгларын сайгарып чугаалашкан.

Тывада Улуг-Хем кожуундан арат «Чылдың директору - херээжен» мөөрейниң тиилекчизи 24.02.2016 Тывада Улуг-Хем кожуундан арат «Чылдың директору - херээжен» мөөрейниң тиилекчизи

 «Чылдың директору - херээжен» бүгү-российжи мөөрейниң регион чадазын Тывага түңнээн. Биче болгаш ортумак бүдүрүлгелерниң, арат ажыл-агыйларының база хууда сайгарлыкчы чоруктуң удуртукчулары - чедиишкинниг ажылдап чоруур 10 хире кижиниң аразындан тиилекчини тодараткан.

Көдээ ажыл-агый яамызы: Тыва Республиканың агроүлетпүр комплекизиниң Хөй-ниити чөвүлелиниң чаа даргазын соңгаан 24.02.2016 Көдээ ажыл-агый яамызы: Тыва Республиканың агроүлетпүр комплекизиниң Хөй-ниити чөвүлелиниң чаа даргазын соңгаан

 Тыва Республиканың агроүлетпүр комплекизиниң Хөй-ниити чөвүлелиниң бирги организастыг хуралында ооң чаа даргазынга Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, күш-ажылдың хоочуну Седей Бадарчы Сенгиевичини соңгаан. Ооң оралакчызы Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы Меңниг-оол Эрес-оол Ховалыгович, чөвүлелдиң секретары - «Кызылдың хлеб комбинады» ААН-ның чиңгине директору Хертек Вера Владимировна болган.

Тывага Төп шериг округунуң Офицерлер бажыңының ансамбли оюн-көргүзүүн бараалгаткан 23.02.2016 Тывага Төп шериг округунуң Офицерлер бажыңының ансамбли оюн-көргүзүүн бараалгаткан

 Республика Ада-чурт камгалакчызының хүнүнүң бүдүүзүнде онзагай белектиг болган. Россия Федерациязының культуразының алдарлыг ажылдакчызы Станислав Довгалюктуң удуртулгазы-биле, Екатеринбург хоорайдан, Төп шериг округунуң Офицерлер бажыңының ансамбли кызылчыларга оюн-көргүзүүн бараалгаткан.

Москвага Тываның Баштыңы чаңгыс чер чурттуглары, Күрдумазының депутады чораан Галина Салчак база артист Надежда Наксыл-биле ужурашкан 22.02.2016 Москвага Тываның Баштыңы чаңгыс чер чурттуглары, Күрдумазының депутады чораан Галина Салчак база артист Надежда Наксыл-биле ужурашкан

 Москва хоорайга ажыл-агыйжы сургакчылаашкын үезинде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тыва чаңгыс чер чурттуглары-биле ужурашкан. Республиканың бирги удуртукчузу-биле ук ужуражылгага чүгле москвачы тыва студентилер эвес, найысылалда чурттап турар чаңгыс чер чурттуглар база келген.

Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң байыр чедириишкини 20.02.2016 Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң байыр чедириишкини

 Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! 
 Силерге, бистиң кижи бүрүзүнүң хамаарылгалыг болуп турары бүгү чоннуң байырлалы — Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедирип тур мен. Кым-бир кижизи дайылдашпаан, шеригге албан эрттирбээн өг-бүле Тывада чок. Ынчангаш бистиң шуптувус — улуувус-даа, бичиивис-даа, эр-даа, херээжен-даа чон шериг хүлээлге, солдат кижиниң күш-ажылы болгаш төрээн чурттуң камгалакчызының ат-алдары деп чүвени эки билир.

Галина Балакина: Тываның социал-экономиктиг туружунда эки чүүлдер бар-дыр 20.02.2016 Галина Балакина: Тываның социал-экономиктиг туружунда эки чүүлдер бар-дыр

 Галина Балакина, экономика эртемнериниң доктору, Россияның Эртемнер академиязының Сибирь салбырының Тываның бойдус курлавырларын комплекстиг шиңгээдир институдунуң кол эртем ажылдакчызы, 2004-2007 чылдарда ТР-ниң экономиктиг хөгжүлде сайыды: 
 - Сөөлгү чылдарда Тываның социал-экономиктиг байдалында эки чүүлдер бар. Аңаа полиметалл руда комбинадының «Лунсин» бүдүрүлгезин ажытканын, алдын тывыжын көвүдеткенин, көдээ ажыл-агыйында малдың баш санының өскенин хамаарыштырып болур.

Көдээ ажыл-агыйының сайыды чораан Виктор Лавриненко: Тывада амыдыралга чугула херек губернатор төлевилелдериниң боттанылгазы эгелээн-дир 20.02.2016 Көдээ ажыл-агыйының сайыды чораан Виктор Лавриненко: Тывада амыдыралга чугула херек губернатор төлевилелдериниң боттанылгазы эгелээн-дир

 Виктор Лавриненко, Красноярскиниң күрүнениң аграрлыг университединде агроүлетпүр кадрларын эде белеткээр регион төвүнүң удуртукчузу, 2001-2007 чылдарда ТР-ниң көдээ ажыл-агый сайыды, ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы:
  - Төрээн республикам дугайында медээлерни эрттирбейн, Интернетте статьяларны, тус черниң солуннарының сайтыларын номчуп турар мен. Барык хүннүң чыгыы Тывада кижилер-биле харылзажып, чүнүң-даа мурнунда көдээ ажыл-агыйда чүү болуп турары - мээң сонуургалымда.

Тываның Баштыңы Кызылдың мэринден дачалар микрорайонунда чырык өжүрүүшкүнүн сайгарарын негээн 19.02.2016 Тываның Баштыңы Кызылдың мэринден дачалар микрорайонунда чырык өжүрүүшкүнүн сайгарарын негээн

 Республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол ооң адынга хамаатылардан социал четкилер дамчыштыр кээп турары дыңнадыгларны доктаамал хыналдада алган. Ооң утказы-биле танышкаш, бодунуң оралакчыларынга, сайыттарга, муниципалдыг тургузугларның удуртукчуларынга чогуур даалгаларны берип турар.

Ада-чурт камгалакчызының хүнүнге тураскааткан хемчеглерниң планы Февраль 19-та 19.02.2016 Ада-чурт камгалакчызының хүнүнге тураскааткан хемчеглерниң планы Февраль 19-та

Февраль 19-та  
«Ада-чурт чүден эгелээрил?» уран номчулганың республика мөөрейи - «Тываның политехниктиг техникумунга" 10.00 шакта; 
 «Албан хүлээлге – алдар-дыр» интерактивтиг оюн игра - Республиканың кадет корпузунга 11.00 шакта;
 «Солдаттар бооп төрүттүнмес – солдаттар апаар» мультимедийлиг викторина

Президентиниң кадет училищезинче дужаар күзелдиг оолдар-биле школаларда белеткел ажылдары уламчылавышаан 19.02.2016 Президентиниң кадет училищезинче дужаар күзелдиг оолдар-биле школаларда белеткел ажылдары уламчылавышаан
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң негелдези езугаар, Кызылдың президентиниң кадет училищезинче дужаап киреринге белеткел ажылдарын көдээ черлерде, өскүстер база хөй ажы-төлдүг болгаш кошкак хандырылгалыг өг-бүлелерниң ажы-төлдериниң ортузунда чорудуп эгелээн.

Аныяк арат Чойган Сундуй: Көдээ ажыл-агыйы-биле холбажып, мал өстүрерин күзеп чораан мен 18.02.2016 Аныяк арат Чойган Сундуй: Көдээ ажыл-агыйы-биле холбажып, мал өстүрерин күзеп чораан мен

Чойган Сундуй, 36 харлыг аныяк арат: 
 - 2013 чылда улуг эвес өг-бүле фермазын тудуп эгеледивис. Улуг-Хем кожууннуң Чодураа суурдан ырак эвесте, эптиг черге турумчуп алдывыс. Бо хүнде өдээвисте хөй эвес инектиг, хаваннарлыг бис. Ам харын хаван азыраар аңгы кажааны тудуп турарывыс бо. Үре-түңнелдиг болур дизе, таарымчалыг байдалды тургузар апаар.

Тываның Баштыңы Хүндүлээчел чоруктуң чылында элээн каш инвестиция төлевилелдерин, ооң аразында Кызылда аалчылар бажыңының тудуун дүргедедир бодалдыг 18.02.2016 Тываның Баштыңы Хүндүлээчел чоруктуң чылында элээн каш инвестиция төлевилелдерин, ооң аразында Кызылда аалчылар бажыңының тудуун дүргедедир бодалдыг

 Тываның Чазаа биле «Benkons» компанияның менеджерлери республиканың найысылалы Кызылга дээди класстың аалчылар бажыңын тударын дугурушкан. Дугуржулга езугаар 2016 чылдың октябрьда ажыглалче кирер деп планнаан люкс класстың тос каът аалчылар бажыңын, бо чайын тудуп доозар.

Кызыл хоорайның аэропортунуң ужудуп-хондурар шөлүн эде чаартып эгелээрин Тываның Орук-транспорт яамызы дыңнаткан 18.02.2016 Кызыл хоорайның аэропортунуң ужудуп-хондурар шөлүн эде чаартып эгелээрин Тываның Орук-транспорт яамызы дыңнаткан

 Кызыл хоорайның аэропортунуң ужудуп-хондурар шөлүн эде чааартыры-биле холбашкан ажылдар 2016 чылдың апрельден эгелээри-биле, ол дилиндекке кызыгаарлаашкынны киирерин Тываның Орук-транспорт яамызы дыңнаткан.

Кызыл хоорайда Улуг-Хемниң унун дургаар камгалал чалдар тудуунуң 4-кү ээлчээн уламчылаарын Тываның Баштыңы дыңнаткан 18.02.2016 Кызыл хоорайда Улуг-Хемниң унун дургаар камгалал чалдар тудуунуң 4-кү ээлчээн уламчылаарын Тываның Баштыңы дыңнаткан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Москвага ажыл-агыйжы сургакчылаашкын үезинде, Суг курлавырларының федералдыг агентилелиниң удуртукчузу Марина Селиверстова-биле ужурашкаш, 2017 чылда федералдыг бюджетче Кызыл хоорайда чалдар тудуунуң дөрткү ээлчээн киирер дугуржулганы чедип алган.

Тываның Баштыңының даалгазы-биле яамылар ажылдакчылары малчын турлагларны кезип турар 17.02.2016 Тываның Баштыңының даалгазы-биле яамылар ажылдакчылары малчын турлагларны кезип турар

 Республика баштынының даалгазын күүседири-биле, күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының бирги оралакчызы Эдуард Доржу Эрзин кожууннуң малчыннарын эргээн. Ол ужуражылгаларның бирээзи Тыва Республиканың алдарлыг малчыны, тараачын-арат ажыл-агыйның удуртукчузу Ирина Чигжитовна Дамбаның аалынга болган.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң ОБЯ-ның бүгү-российжи чыыжында киржип турар 17.02.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң ОБЯ-ның бүгү-российжи чыыжында киржип турар

 Февраль 16-да Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Онза байдалдарны болдурбазының болгаш чайладырының чаңгыс аай күрүне системазының төлээлериниң бүгү-российжи чыылдазының ажыдыышкынга киришкен. 
 Ук хемчег РФ-тиң Президентизиниң администрацияның, РФ-тиң Чазааның, РФ-тиң Федералдыг Чыыжының, РФ-тиң Айыыл чок чорук чөвүлелиниң, күүсекчи эрге-чагырганың федералдыг органнарының, РФ-тиң субъектилериниң төлээлерин, Россияның ОБЯ-зында хөй-ниити болгаш эксперт чөвүлелиниң кежигүннерин, Россияның ОБЯ-ның Кол эргелелиниң база регион төптериниң начальниктерин чыгган.

Тываның Баштыңы малдың кыштаглаашкынын болгаш мал оолдаашкынын хайгааралга алырын көдээ ажыл-агый яамызынга дааскан  16.02.2016 Тываның Баштыңы малдың кыштаглаашкынын болгаш мал оолдаашкынын хайгааралга алырын көдээ ажыл-агый яамызынга дааскан

 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол агаар-бойдустуң байдалы-биле, малчыннарга дузаны көргүзерин дааскан. Тывага хенертен чылааш, оон катап сооп эгелээнинден, малдың деңгелинге багай салдарлыг. Бо чылын хар база хөй дүшкен. Ынчангаш көдээ ажыл-агый яамызы, ветеринарлыг албан чери малчыннар-биле кезээде сырый харылзаага турар болза эки.

Тывада "Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилели шапкынчаан 16.02.2016 Тывада "Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилели шапкынчаан

 Келир үениң аныяк малчыннары – төлевилелдиң киржикчилери-биле зона ужуражылгалары республикада эгелээн. Бо удаада Шагаан-Арыг хоорайга Улуг-Хем, Чаа-Хөл база Чеди-Хөл кожууннардан киржикчилерни хаара туткан ындыг хемчегни төлевилелди боттандырарының куратору, Тываның Чазааның Даргазының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Сергей Ондар удуртуп эрттирген.

Тываның суурларында Шагаа-биле холбашкан арыглаашкын езулалдары болгаш чоннуң оюну уламчылавышаан 15.02.2016 Тываның суурларында Шагаа-биле холбашкан арыглаашкын езулалдары болгаш чоннуң оюну уламчылавышаан

 Февраль айны бүрүнү-биле Ак ай — Шагаа хүннери деп санаар. Тываның суурларында Чөөн чүктүң чурагай санаашкыны-биле үнген Чаа чылды ам-даа демдеглеп, арыглаашкын болгаш ыдыктаашкын езулалдарын эрттирери уламчылавышаан. Февраль 13-те Бии-Хемниң Сесерлиг суурга «Сыдым байырлалы» болуп эрткен.

Тыва Республиканың Баштыңы, Тыва Республиканың Чазаа көскү күрүне ажылдакчызы Владимир Ефимович Серяковтуң мөчээниниң дугайында ханы кажыыдал-биле дыңнадып тур 15.02.2016 Тыва Республиканың Баштыңы, Тыва Республиканың Чазаа көскү күрүне ажылдакчызы Владимир Ефимович Серяковтуң мөчээниниң дугайында ханы кажыыдал-биле дыңнадып тур

 Тыва АССР-ниң Министрлер Чөвүлелин удуртуп чораан Владимир Ефимович СЕРЯКОВ 84 харлап чорааш, амыдыралдан чарлып чоруткан. 
 Владимир Ефимович Серяков 1934 чылдың январь 1-де Омск облазының Кормилов районунуң Черниговка суурга төрүттүнген. Бодунуң төрүттүнген чери Кормилов районунда Куйбышев аттыг колхозка 18 харлыында колхозчу болуп күш-ажылчы базымын эгелээн.

Тываның Баштыңы: кижизиг болурунуң шажынчы дүрүмнерин чонга тайылбырлаар                                                                                            15.02.2016 Тываның Баштыңы: кижизиг болурунуң шажынчы дүрүмнерин чонга тайылбырлаар

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва Республиканың Камбы-ламазы Лопсан Чамзо баштаан бөлүк лама башкылар-биле ужуражып, шажынга хамаарыштыр ажык чугааны чоруткан. Ук ужуражылгага Тываның Баштыңының оралакчылары А. Дамба-Хуурак, О. Натсак, ТР-ниң өөредилге сайыды Т. Санчаа, күш-ажыл сайыды Л. Тас-оол, аныяктар херээниң талазы-биле сайыт Ю.Ооржак база киришкен.

Тываның Баштыңы «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелди Тожу кожууннуң чурттакчыларынга таарыштырарын сүмелээн 12.02.2016 Тываның Баштыңы «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелди Тожу кожууннуң чурттакчыларынга таарыштырарын сүмелээн

 «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң саны көвүдээр чадавас. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ук төлевилелди Тожу кожууннуң чурттакчыларынга таарыштыр кылырын харыысалгалыг яамыларның мурнунга онааган.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: «Тыва дээрге Россияның Азияже үнер белдирлериниң бирээзи-дир» 11.02.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: «Тыва дээрге Россияның Азияже үнер белдирлериниң бирээзи-дир»

 Экономиктиг кризистиң байдалдарында Тыва Республиканың эрге-чагыргалары девискээрлерни хөгжүдеринге болгаш чоннуң социал деткимчезинге эргежок чугула төлевилелдерге идегеп турар дээрзин регионнуң Баштыңы Шолбан Кара-оол «Интерфакска» интервьюзунга дыңнаткан.

Тыва РФ-тиң социал-политиктиг турум чоруу бедик регионнарының санында 10.02.2016 Тыва РФ-тиң социал-политиктиг турум чоруу бедик регионнарының санында

 Тыва, 2016 чылдың январьда социал-политиктиг турум чоруун быжыглап, эки туружун салбаан.
  «Петербургская политика» фондунуң белеткээни, российжи регионнарның турум чоруунуң ээлчеглиг рейтингизинде, республика бодунуң көргүзүүн 0,1 санга экижиткеш, бедик турум байдалдыг регионнар бөлүүнде туружун хевээр арттырган.

РОССИЯНЫҢ КАМГАЛАЛ САЙЫДЫ СЕРГЕЙ ШОЙГУ ТЫВАГА КЭЭП ЧОРААН 10.02.2016 РОССИЯНЫҢ КАМГАЛАЛ САЙЫДЫ СЕРГЕЙ ШОЙГУ ТЫВАГА КЭЭП ЧОРААН

 Февраль 9-та Тывага Россияның камгалал сайыды, армия генералы Сергей Шойгу кээп чораан. Келген кол сорулгазы – республика девискээринде чамдык шериг объектилерниң туттунуп турарының байдалын хынап көөрү.

РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Россияның буддистеринге ай календары езугаар Чаа чыл-биле байыр чедирген 10.02.2016 РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Россияның буддистеринге ай календары езугаар Чаа чыл-биле байыр чедирген

 — Ай календары езугаар Чаа чыл-биле силерге сеткилим ханызындан байыр чедирип тур мен.
 Бо чаагай байырлал кижилерниң болгаш агаар-бойдустуң чаартылгазының демдээ болгаш, кижилерниң чүректерин бүзүрел, эки күзелдер, чаагай чүүлдерже чүткүл база арыг сагыш-сеткил-биле долдура бээр.

Надежда Яговдик: Кол чүүл – өөреникчилерниң тодаргай эртемнерге сонуургалын оттурар 09.02.2016 Надежда Яговдик: Кол чүүл – өөреникчилерниң тодаргай эртемнерге сонуургалын оттурар

 Тываның математика башкыларының ассоциациязының даргазы, баштаар черниң даргазы Надежда Яговдик Бүгү-россияның математика башкыларының ассоциациязының регион салбыры математика, физика болгаш информатика башкыларының 1 съездизинге тодараткан планнарының күүселдезинге идепкейлиг киржип эгелээн дээрзин дыңнаткан.

Тываның Баштыңы чаңгыс чер чурттуглары-биле Чаа чылдың баштайгы хүн херелин уткуп, чурттуң болгаш республиканың чаагай чоруу дээш чалбарган 09.02.2016 Тываның Баштыңы чаңгыс чер чурттуглары-биле Чаа чылдың баштайгы хүн херелин уткуп, чурттуң болгаш республиканың чаагай чоруу дээш чалбарган

 Ай календары-биле Чаа чыл – Шагаа байырлалының бүдүүзүнде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаңчыл езугаар кожууннарны кезээш, республиканың хүндүткелдиг кижилери-биле чолукшулга езулалын кылган. Республика удуртукчузу баштай Чаа-Хөл, оон Чөөн-Хемчик биле Улуг-Хем кожууннарның улуг назылыглары-биле ужурашкан болза, чазак кежигүннери өске черлерге четкеннер.

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫ ШОЛБАН ВАЛЕРЬЕВИЧ КАРА-ООЛДУҢ ШАГАА-БИЛЕ БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ 08.02.2016 ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫ ШОЛБАН ВАЛЕРЬЕВИЧ КАРА-ООЛДУҢ ШАГАА-БИЛЕ БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

 – Амыргын-на, амыргын!
 – Сол-менди-ле бе?!
  – Ыт-куш, думаа-ханаа сол-дур бе?!
  – Шагаа найыр чиик-чаагай эртип тур бе?! 
 – Аал-ораныңар амыр-тайбың-на турар болзун! 
 – Азыраан малыңар арбын өзер-ле болзунам!

Чадаана хоорайда аныяк эмчилерге Шагаа белээ 08.02.2016 Чадаана хоорайда аныяк эмчилерге Шагаа белээ

 Чадаанада аныяк эмчилерге туттунган хөй квартиралыг бажыңның байырлыг ажыдыышкыны февраль 6-да болган. 
 Ынаар көжүп кирер эмчилерге дүлгүүрлерни болгаш суй белектерни Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазының даргазы Байбек Монгуш тывыскан.

Каа-Хем суурнуң чагыргазы боттарының акша-хөреңгизи-биле «Чемгерикчи инек малым» төлевилелдиң киржикчилериниң санын көвүдедир сорулгалыг 08.02.2016 Каа-Хем суурнуң чагыргазы боттарының акша-хөреңгизи-биле «Чемгерикчи инек малым» төлевилелдиң киржикчилериниң санын көвүдедир сорулгалыг

 Барык-ла 19 муң чурттакчылыг Каа-Хем сууру улуг дээн черлерниң бирээзинге хамааржыр. Хоорай хевирлиг суурда 10 муң баш шээр мал, 2,5 муң баш бода малды чурттакчылар тудуп турар. Чаа губернатор төлевилелиниң дугайын чон өөрүшкү-биле уткуп алган.

Тывада кыштаглаашкын хүр бе? 05.02.2016 Тывада кыштаглаашкын хүр бе?

 Мал кыштаглаашкынында кол айтырыг — мал чеминиң чедишпези, малды чемгерериниң болгаш ажаап-тежээриниң негелделерин хажыдып турары, бөрүлерниң халдаашкыны, мал эмчилериниң аалдарга чедир барбайн турары деп Көдээ ажыл-агый яамызы санап турар.

Тываның Баштыңы Шагаа-биле малчыннарже үнүүшкүннерни байырлал шинчилиг эвес, а ажыктыг чорударын сүмелээн 05.02.2016 Тываның Баштыңы Шагаа-биле малчыннарже үнүүшкүннерни байырлал шинчилиг эвес, а ажыктыг чорударын сүмелээн

 Чоннуң байырлалы Шагаа бүдүүзүнде, чазак кежигүннери биле кожуун чагыргаларының удуртукчулары, малчын коданнарже үнүүшкүннерни чорудары чаңчылчаан. Ындыг болзажок, Тываның Баштыңы Кызыл кожуунга ажыл-агыйжы албанының үезинде, малчыннарже үнүүшкүннерни байырымныг эвес, а элээн ажыктыг кылдыр чорударын чагаан.

Российжи эксперттер: Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-чорудулгазының түңнелдери-биле Россияда эң-не эки губернаторларның бирээзи 04.02.2016 Российжи эксперттер: Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-чорудулгазының түңнелдери-биле Россияда эң-не эки губернаторларның бирээзи

 2015 чылдың түңнелдери-биле сайгарылгалыг анализти кылган. Хамааты ниитилел хөгжүлде фондузунуң белеткээни рейтингиде Шолбан Кара-оол Россияда 35-ки база Сибирьниң губернаторларының аразында, Кемерово областың губернатору Аман Тулеевтиң соонда, ийиги черде.

Тываның Баштыңы «Россеть»-тиң чиңгине директору-биле регионга чырык хандырылгазының чаа дөстерин тударының аргазын чугаалашкан 04.02.2016 Тываның Баштыңы «Россеть»-тиң чиңгине директору-биле регионга чырык хандырылгазының чаа дөстерин тударының аргазын чугаалашкан

 Февраль 2-де, Москвага, «Россеть»-тиң чиңгине директору Олег Бударгин-биле Тываның Баштыңы ужурашкаш, Каа-Хем суурнуң чаа тудугларынга чырык хандырылгазының айтырыын чугаалашкан.

Тываның Баштыңы «Россети»-ниң чиңгине директору-биле ужурашканының түңнелинде «Тываэнерго»-нуң салым-хуузу үзе шиитпирлеттинген 03.02.2016 Тываның Баштыңы «Россети»-ниң чиңгине директору-биле ужурашканының түңнелинде «Тываэнерго»-нуң салым-хуузу үзе шиитпирлеттинген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Россети»-ниң чиңгине директору Олег Бударгин-биле ужурашканының түңнелинде республиканың амыдыралынга социал-экономиктиг улуг ужур-дузалыг «Тываэнерго» ААН-ниң салым-хуузу үзе шиитпирлеттинген деп болур.

Тыва чоннуң «Шагаа-2016» байырлалының программазы 03.02.2016 Тыва чоннуң «Шагаа-2016» байырлалының программазы
 Тыва чоннуң «Шагаа-2016» байырлалын февраль 8-тен 9-че демдеглээр. ТР-ниң Дээди Хуралының доктаатканы-биле ол хүн бүгү чон дыштаныр. Байырлалдың программазында шажынчы, культура-массалыг, спортчу хемчеглер хөйү-биле кирген.

Тываэнерго: Кызылда аварийлиг байдал соонда катап тургузуушкун ажылдары уламчылавышаан 02.02.2016 Тываэнерго: Кызылда аварийлиг байдал соонда катап тургузуушкун ажылдары уламчылавышаан

 "Тываэнерго" ААН-ның четкилерин башкарар төптүң медээзи-биле алырга, февраль 2-де 8.00 шакта республиканың шупту хереглекчилерин чырык алырының курлавыр схемазын ажыглап, чырык хандырылгазынга кошкан. Кызылда аварийлиг байдал соонда катап тургузуушкун ажылдары уламчылавышаан. Вторникте хүндүс коммуналдыг көвүрүг чоогунда база Рабочая кудумчузунда участокта үрелген шугумнарны септээн.

Чазак даргазының оралакчызы Владимир Фалалеевтиң удуртулгазы-биле ОБК-ның хуралы эрткен 02.02.2016 Чазак даргазының оралакчызы Владимир Фалалеевтиң удуртулгазы-биле ОБК-ның хуралы эрткен

 Февраль 1-де кежээ Чазак бажыңынга, онза байдалдар талазы-биле комиссия, үш чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан: 
 - Тыва Республиканың девискээринде агаар-бойдустуң канчаар-даа аажок соогу; 
  - эпидемиологтуг байдал; 
  - республикада өрттер.

Тывада «Субедей» спорт комплекизи чаартынар 02.02.2016 Тывада «Субедей» спорт комплекизи чаартынар

Ооң дугайында Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда дыңнаткан. 
 «Сүбедей» спорт комплекизиниң кырында бөмбүрүк дээвирни ажыглаарының магадылалдыг хуусаазы эрткен, ынчангаш ону чаартыры негеттинип келген.

Тываның Баштыңы Роскызыгаар-биле «Хандагайты — Боршоо» кызыгаар эрттирилге пунктузун чаартып кылыр дугайында дугурушкан 01.02.2016 Тываның Баштыңы Роскызыгаар-биле «Хандагайты — Боршоо» кызыгаар эрттирилге пунктузун чаартып кылыр дугайында дугурушкан

Тывада «Хандагайты — Боршоо» автомобиль эрттирер кызыгаар пунктузун чаартып кылырының хемчеглерин 2016 чылдың программазынче РФ-тиң Күрүне кызыгаарынга ажылдар кылырының талазы-биле федералдыг агентилел киирип алган.

Республика девискээринде сооктуң күштелип турары-биле чергелештир ЧЭК-тиң болгаш ЧКА-ның бүдүрүлгелери онза контрольда алдынган 01.02.2016 Республика девискээринде сооктуң күштелип турары-биле чергелештир ЧЭК-тиң болгаш ЧКА-ның бүдүрүлгелери онза контрольда алдынган

 Ол бүдүрүлгелерниң үзүк-соксаал чок ажылдаарын хандырарын Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол Чазак Даргазының бирги оралакчызы Владимир Фалалеевке, одалга болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оолга дааскан.

Тываның Баштыңы: көдээ культура одагларының ажылын идепкейжидер 29.01.2016 Тываның Баштыңы: көдээ культура одагларының ажылын идепкейжидер

 Тываның Чазаанда Культура болгаш уран чүүл талазы-биле чөвүлелдиң хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол шак ындыг сорулганы салган. Чаа-Хөл кожуунга эрткен, чөвүлелдиң бирги үнүүшкүннүг хуралынга, тус чер бот-башкарылга органнарының, республиканың культура болгаш өөредилге албан черлерниң удуртукчулары, эртемденнер, уран чүүлдүң билдингир кижилери, бүгү кожууннарның культура килдистериниң начальниктери киришкен.

Тываның Баштыңы ФСП талазы-биле акшаландырыышкынны дээштиг камгалаарын дааскан 29.01.2016 Тываның Баштыңы ФСП талазы-биле акшаландырыышкынны дээштиг камгалаарын дааскан

 «Республиканың киржип турары, федералдыг тускай сорулгалыг программалар шугуму-биле көрдүнген күрүне инвестициязын бо чылын камгалаарда идепкейлиг болгаш бадыткалдыг камгалаар херек» - деп, регион сайыттары болгаш ведомстволар удуртукчулары-биле эрткен тускай хуралга Тываның Баштыңы дыңнаткан.

Көскү хөй-ниити ажылдакчы, ИХЯ-ның хоочуну, иштики албанның полковниги Куулар Дугаржапович ДАРЖАА мөчээн 29.01.2016 Көскү хөй-ниити ажылдакчы, ИХЯ-ның хоочуну, иштики албанның полковниги Куулар Дугаржапович ДАРЖАА мөчээн

 Тываның Баштыңы, Тыва Республиканың Чазаа көскү хөй-ниити ажылдакчы, ИХЯ-ның хоочуну, иштики албанның полковниги Куулар Дугаржапович ДАРЖААНЫҢ мөчээниниң дугайында ханы кажыыдал-биле дыңнадып тур.

Энергетиктер «Кызыл» подстанциязын чаа дериг-херексел-биле быжыглаар 28.01.2016 Энергетиктер «Кызыл» подстанциязын чаа дериг-херексел-биле быжыглаар

 Федералдыг четки компаниязы «Кызыл» 220 кВ подстанциязының бодунуң хереглелин хандырарынга чаа дериг-херексел-биле быжыглаар. Бир эвес ону тургузуптар болза, чырык объектизиниң ажылында техниктиг үрелиишкиннер чайлаттынар болгаш, Тыва Республиканың төвү - Кызыл хоорайның хереглекчилеринге чырык хандырылгазының шынары экижиир.

Тываның информхарылзаа яамызы Ростелеком-биле ыраккы суурларның чурттакчыларын Интернет четкизинге кожар 28.01.2016 Тываның информхарылзаа яамызы Ростелеком-биле ыраккы суурларның чурттакчыларын Интернет четкизинге кожар

 Тываның Информатизация болгаш харылзаа яамызы республика девискээринде «Чурагайның дең эвес чоруун чайладыры» федералдыг төлевилелди боттандырарын уламчылавышаан. Амгы үеде республиканың 13 суурларында: Тарлаг, Найырал, Сушь, Хөл-Өөжү, Чал-Кежик, Успенка, Көк-Хаак, Терлиг-Хая, Шаңчы, Ак-Чыраа, Авыйган, Хорум-Даг, Сизимче ВОХШ тударының ажылдары адакталган.

Февраль 9 – Шагаа байырлалының хүнү – Тывада дыштаныр хүн 28.01.2016 Февраль 9 – Шагаа байырлалының хүнү – Тывада дыштаныр хүн

 Тываның Камбы-Ламазының сүмелээни-биле Шагаа байырлалының хүнүн ТР-ниң Дээди Хуралы (парламентизи) доктааткан. 
 Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) үшкү сессиязының 2015 чылдың декабрь 9-та эрткен ээлчеглиг бешки чыыжында «2016 чылда Шагаа байырлалының хүнүнүң дугайында» доктаалды хүлээп ап, ол хүннү - февральдың 9 деп тодараткан.

Январь 28-те 10-дан 16 шакка чедир Кызылдың ХБАБ-ка Ажык эжиктер хүнү эртер 27.01.2016 Январь 28-те 10-дан 16 шакка чедир Кызылдың ХБАБ-ка Ажык эжиктер хүнү эртер

Тыва Республиканың Чазааның бадылааны ажыл планы езугаар, январь 28-те 10-дан 16 шакка чедир Кызылдың ХБАБ-ка чурттакчы чонга юридиктиг халас эрге-хоойлу ачы-дузазын чедирериниң Ажык эжиктер хүнү эртер.

Тываның Баштыңы көдээ черниң котельная ажылчыннарынга хүндүлел бижиктерни болгаш акша шаңналдарын тывыскан 27.01.2016 Тываның Баштыңы көдээ черниң котельная ажылчыннарынга хүндүлел бижиктерни болгаш акша шаңналдарын тывыскан

 Чаа-Хөл суурнуң котельнаязы - чылыг-хандырылга организацияларының аразында ажылдың шынары-биле көскү черде. 
 Эрткен дыштаныр хүнде республиканың баштыңы Чаа-Хөл кожуунга ажыл албан аайы-биле чорааш, тус черниң ЧЭТ-иниң ажылын барып көрген.

Тываның Баштыңы: хоорай эрге-чагыргазы хөй-ниити транспортунуң ажылының шынарын экижидер ужурлуг 26.01.2016 Тываның Баштыңы: хоорай эрге-чагыргазы хөй-ниити транспортунуң ажылының шынарын экижидер ужурлуг

 «Найысылалдың чурттакчылары болгаш аалчылары хөй-ниити транспортунуң депшилгелиг ачы-дузаларын алган турар кылдыр хоорайның эрге-чагыргазы бүгү хемчеглерни чорудар ужурлуг» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол санап турар.

Тываның Баштыңы өскүстерге бажыңнар үлелгезин ажык чорударын негээн 26.01.2016 Тываның Баштыңы өскүстерге бажыңнар үлелгезин ажык чорударын негээн

 РФ-тиң Президентизиниң хөй-ниити хүлээп алыышкынынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 24 харлыг Шончалай Дувендейниң, өскүс дээш Тожу кожуундан чурттаар чер-биле хандырарын дилээн, билдириишкинин көрген.

Тываның Баштыңы Чаа-Хөлдүң ажыл-ишчилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан 25.01.2016 Тываның Баштыңы Чаа-Хөлдүң ажыл-ишчилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан

 Чаа-Хөл кожуунда чаа Культура бажыңының байырлыг ажыдыышкынында тус черниң чурттакчыларынга Тываның Баштыңы күрүне шаңналдарын тывыскан. 
 Кызыл-Даг сумузундан муң малдыг малчын Олег Дажы-Ламага «Тыва Республиканың алдарлыг малчыны» хүндүлүг атты, Чаа-Хөл кожууннуң өөредилгениң хоочуну Самбыл-оол Суванга «Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты тывыскан. Ак-Туруг суурда библиотека эргелекчизи Елизавета Дамчай Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы атка төлептиг болган.

Чаа-Хөлде 30 чыл манааны тудуг – чаа культура-спорт комплекизи ажыттынган 25.01.2016 Чаа-Хөлде 30 чыл манааны тудуг – чаа культура-спорт комплекизи ажыттынган

 Чаа-Хөл суурга чаа Культура бажыңының ажыдыышкынын чон 30 хире чыл манап келген. 70 чылдарда эрги суур Саян-Шушенск суг шыгжамырының адаанга баар деп баарга, ону чаа черже көжүрген турган. Ынчан чаа клуб тудуун планнаан-даа болза, 1989 чылда ССРЭ дүжерге, ол тудуг ара турупкан.

Тываның Баштыңы Николай Якимов-биле ужурашкан 23.01.2016 Тываның Баштыңы Николай Якимов-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Новосибирск областа стандартизацияның, метрологияның болгаш шенелделерниң күрүнениң регион төвү» федералдыг бюджет албан чериниң директору, СФО-да Метрология төвүнүң директорлар чөвүлелиниң даргазы, техниктиг башкарылга болгаш метрология талазы-биле федералдыг агентилелдиң директорлар чөвүлелиниң кежигүнү Николай Якимов-биле ужурашкан.

Россияның Күш-ажыл яамызы Тываның даштыкы ажылчын күштерге хереглелин бадылаан 23.01.2016 Россияның Күш-ажыл яамызы Тываның даштыкы ажылчын күштерге хереглелин бадылаан

 Тывага даштыкы ажылчын күш, 2015 чылдаазынга деңнээрге, бо чылын 13,6 хуу эвээш болур деп, Россияның Күш-ажыл яамызы бадылаан. 
 Даштыкы чурттардан чалаар ажылчыннарның саны эрткен чылын 779 турган болза, бо чылын 576 кижи болур.

Мира Баву-Сюрюн: Тываның Баштыңының Тыва дыл хүнүн тургусканы – келир үеже көрүш-түр 22.01.2016 Мира Баву-Сюрюн: Тываның Баштыңының Тыва дыл хүнүн тургусканы – келир үеже көрүш-түр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2016 чылдың январь 18-те Тыва дыл хүнүн тургузар дугайында чарлыкка атты салган. Эртемденнер ол болуушкунга хамаарыштыр бодалын илереткен.

Тываның Чазаанга Өвүр кожууннуң чидиг айтырыгларын болгаш келир үеде хөгжүлдезиниң дугайында сайгарып чугаалашкан 21.01.2016 Тываның Чазаанга Өвүр кожууннуң чидиг айтырыгларын болгаш келир үеде хөгжүлдезиниң дугайында сайгарып чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол саң-хөө-экономика болгаш социал адырның сайыттары-биле кады Өвүр кожуун чагыргазының, төлээлекчилер хуралының база бюджет албан черлериниң удуртулгазының киржилгези-биле «муниципалдыг шакты» эрттирген.

Сураглыг российжи чурукчу-скульптор тыва эки турачыларга тураскаалды сиилбип кылыр 20.01.2016 Сураглыг российжи чурукчу-скульптор тыва эки турачыларга тураскаалды сиилбип кылыр

 Кызыл хоорайның мэри Владислав Ховалыг болгаш найысылалдың Төлээлекчилер хуралының даргазы Дина Оюн Россияның сураглыг чурукчу-скульптору Константин Зиничини Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга таныштырганнар.

Тыва «Пор-Бажын» шивээзин Россияның культура өнчү-салгалының онза үнелиг объектилериниң даңзызынче киирерин саналдап турар 20.01.2016 Тыва «Пор-Бажын» шивээзин Россияның культура өнчү-салгалының онза үнелиг объектилериниң даңзызынче киирерин саналдап турар

 Республиканың эрге-чагыргаларының чагыын езугаар Тывада бурунгу уйгур шивээ «Пор-Бажыңның» – Тере-Хөл деп хөлдүң ортузунда ортулукта турар ортаакы вектерниң тураскаалының төөгү-культура экспертизазын кылган.

Тываның найысылалында хоккейжилерге чаа шөлчүгешти кылган 19.01.2016 Тываның найысылалында хоккейжилерге чаа шөлчүгешти кылган

 Кызылдың Мурнуу микрорайонда, «Сүбедей» спорт комплекизиниң дужунда чаа хоккей шөлчүгежин тургускан. 
 Ындыг өске шөлчүгештерге деңнээрге, ойнакчыларга таарымчалыг байдалдарны ында тургускан. Идик-хеп уштур, душтанып чунуп алыр өрээлдер болгаш ажыктыг өске-даа чүүлдер бар.

Тываның Баштыңы албан-дужаал ээлээннерниң кем-херек үүлгедир чоруктары-биле, коррупциялыг үүлгедиишкиннер-биле демиселге истелге эргелелиниң ролюн демдеглээн 19.01.2016 Тываның Баштыңы албан-дужаал ээлээннерниң кем-херек үүлгедир чоруктары-биле, коррупциялыг үүлгедиишкиннер-биле демиселге истелге эргелелиниң ролюн демдеглээн

Россияның Истелге комитединиң (РИК-тиң) регион эргелелиниң тургустунганындан бээр 5 чыл оюнга тураскааткан байырлыг хуралга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкен. 
 Ол хүн-биле холбаштыр Шолбан Кара-оол истекчилерге байыр чедирген болгаш бо хире кыска хуусаа дургузунда эргелелдиң ажылдакчылары республикага кем-херек үүлгедиишкинин кызырар сорулгага көскү салыышкынны киирген дээрзин демдеглээн.

Тыва журналистиканың хоочуннарынга күрүне шаңналдарын тывыскан 19.01.2016 Тыва журналистиканың хоочуннарынга күрүне шаңналдарын тывыскан

 Эрткен дыштаныр хүнде Кызыл хоорайга «Чонар-даштан демир-үжүк-2015» мөөрей талазы-биле информация адырынга шылгараан журналистерге болгаш хоочуннарга шаңналдарны тывыскан.
  Байырлыг хемчегге республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкеш, чыылганнарга профессионал байырлалын таварыштыр байырны чедирип, Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тывыскан.

Тываның аныяктары «Чемгерикчи инек малывыс» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге кажаалар тударынга дузалажыр 18.01.2016 Тываның аныяктары «Чемгерикчи инек малывыс» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге кажаалар тударынга дузалажыр

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналдап турар социал төлевилелдеринге аныяктарның эгелээшкиннери немежип турар. 
 Бо чылдың январь 14-те аныяктар организацияларының төлээлери-биле Тываның Баштыңының ужуражылгазынга киришкен аныяктар «Чемгерикчи инек малывыс» болгаш «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» деп төлевилелдерни күүседиринге дузалажырын саналдааннар.

Тыва 2016 чылда турисчи орук айтыкчызын үндүрер 18.01.2016 Тыва 2016 чылда турисчи орук айтыкчызын үндүрер

Республиканың иштинде билдингир апарган элээн каш турисчи маршруттарны болгаш ооң кайгамчык черлерин киирген «Тываның орук айтыкчызы» деп номну ТР-ниң Культура яамызы белеткеп турар. 
 Чаа номну республикада ажылдап турар турисчи индустрияның төлээлери-биле кады чырыкче парлап үндүрер.

Тываның Баштыңы Кызыл хоорайда, хоруттунган үеде, арага садып турар садыгларны онза хыналдага алырын негээн 18.01.2016 Тываның Баштыңы Кызыл хоорайда, хоруттунган үеде, арага садып турар садыгларны онза хыналдага алырын негээн

 Понедельникте, чазак кежигүннери болгаш кожууннар удуртукчулары-биле аппарат хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайда, хоруттунган үеде, арага садып турар садыгларны онза хыналдага алырын негээн.

Тыва дыл хүнүнүң дугайында Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыы 18.01.2016 Тыва дыл хүнүнүң дугайында Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыы

 Тыва Республиканың күрүне дылы база тыва чоннуң культурлуг болгаш сагыш-сеткил өнчү-байлаа болур тыва тыва дылды кадагалап, деткип база хөгжүдер сорулга-биле доктаадырым болза: 
 1. Тыва дылдың хүнүн тургузуп, чылдың-на ону ноябрь 1-де демдеглеп эрттирер.

Тываның Баштыңы сагындырыг чокка хоорай поликлиниказын база катап хынап чораан 15.01.2016 Тываның Баштыңы сагындырыг чокка хоорай поликлиниказын база катап хынап чораан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың чурттакчыларының медицина хандырылгазының шынарынче онза кичээнгейни угландырып турар. 
 Ол эмнелге албан черлеринге болганчок-ла дыңнатпайн чеде бээр. Чижээ, республиканың №1 эмнелгезинге хенертен четкеш, аарыг улус хүлээп алыр өрээлдиң сандаргайын, сайгылгаанының шоолуг чырытпазын аажок шүгүмчүлээн.

Тываның Баштыңы школа-интернаттың башкыларын өскүстерге багай чүүлдер чугаалаарының орнунга, үлегерлиг эки чижектерге өөредирин кыйгырган 15.01.2016 Тываның Баштыңы школа-интернаттың башкыларын өскүстерге багай чүүлдер чугаалаарының орнунга, үлегерлиг эки чижектерге өөредирин кыйгырган

 Республиканың удуртукчузу Шолбан Кара-оол ажылынче чоруп олура, Колхозная кудумчузунда, республиканың школа-интернадында оолдар кандыг байдалда өөренип турарын көөрү-биле, орук ара аңаа четкен. Ында-хаая таваржыр хостуг үезинде кады тренировкалап турары оолдар база бар.

Тываның Баштыңы: экономиктиг чаа байдалдарда коррупцияны илередириниң болгаш болдурбазының дээштиг хевирлери херек 14.01.2016 Тываның Баштыңы: экономиктиг чаа байдалдарда коррупцияны илередириниң болгаш болдурбазының дээштиг хевирлери херек

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың ИХЯ-зының коллегиязының хуралынга киришкен, аңаа полицейжилер 2015 чылда ажылының түңнелин үндүрген. 
 Иштики херектер сайыды Александр Лобанов илеткелинде сөөлгү тос чылдарда регионда кем-херек үүлгедиишкини эвээжеп турарын демдеглээн. Ылаңгыя аар кемниг херектер - өлүрүүшкүннер, кадыкка аар хора чедирери, күштээшкиннер саны кызырылган.

Тываның Баштыңы 40 градус сооп турары-биле холбаштыр автооруктарның эң ыракта участоктарынга чыннып алыр пунктуларны тургузарын дааскан 14.01.2016 Тываның Баштыңы 40 градус сооп турары-биле холбаштыр автооруктарның эң ыракта участоктарынга чыннып алыр пунктуларны тургузарын дааскан

 Даштыкы агаарның температуразының 40 градус сооп турары-биле холбаштыр Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол автооруктарның эң ыракта участоктарынга чыннып алыр пунктуларны чолаачыларга тургузуп бээрин республиканың Орук-транспорт яамызынга дааскан. 
 Тываның автооруктар эргелелиниң дыңнатканын езугаар алырга, «Кызыл — Ак-Довурак» регион оруунга шимчеп чоруур 4 пунктуну тургускан. Аңаа эрткен-дүшкен чолаачылар чыннып база изиг шай ижип ап болур.

ИНВЕСТОРЛАР ТЫВА ДҮКТҮ СОНУУРГАЙ БЕРГЕН 14.01.2016 ИНВЕСТОРЛАР ТЫВА ДҮКТҮ СОНУУРГАЙ БЕРГЕН

 «YemaGroupInternational» корпорацияның төлээлери ажылчын аян-чорук кылып Тывада чедип келген. 
 Ол аалчылар Тываның мал өстүрүп турар ажыл-агыйларындан дүк садып алырының аргазын өөренири-биле келген дээрзин республиканың Даштыкы экономиктиг харылзаалар талазы-биле агентилели дыңнаткан.

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелин боттандырып эгелээн 14.01.2016 Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелин боттандырып эгелээн

 «Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» деп чаа губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң бүрүткели бо чылдың январь 13-те эгелээн.
  Ол төлевилелдиң сорулгазы — көдээниң аныяк чурттакчыларынга өг-бүлениң мал фермаларын организастап алырынга дуза чедирери. Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы январь 10-да төлевилелди күүседириниң «орук картазын» Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга көргүскен.

Тываның Чазаа 369 өг-бүлеге боос инектерни дамчыдар 13.01.2016 Тываның Чазаа 369 өг-бүлеге боос инектерни дамчыдар

 2016 чылда «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелиниң бирги чадазын боттандырарынга Тываның бюджединден 13,7 млн. рубльди тускайлаан. 
 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң социал эгелээшкинин күүседиринге чугула акша-хөреңгиниң санаашкынын регионнуң көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы белеткеп кылгаш, Тываның Чазаанче киирген.

Тываның Баштыңы республиканың журналистеринге болгаш ном үндүрүкчүлеринге Российжи парлалга хүнү-биле байырны чедирген 13.01.2016 Тываның Баштыңы республиканың журналистеринге болгаш ном үндүрүкчүлеринге Российжи парлалга хүнү-биле байырны чедирген

 Россияның парлалга хүнү-биле Тываның журналистеринге болгаш ном үндүрүкчүлеринге, мергежили парлалга-биле холбашкан бүгү кижилерге сеткилим ханызындан байыр чедирип тур мен! 
 Медээлерни болгаш билиглерни кайы-даа үеде аажок үнелээр турган. Чонга дыңнадыгны эң шын болгаш долузу-биле чедирер талазы-биле силерниң үүле-херээңер оон-даа үнелиг.

Тыва Республиканың ИХЯ-зынга шынчы, шылгараңгай болгаш эрес-дидим чоруктуң сүлде демдээ болур чаа тукту дамчыдарының езулалы болган 13.01.2016 Тыва Республиканың ИХЯ-зынга шынчы, шылгараңгай болгаш эрес-дидим чоруктуң сүлде демдээ болур чаа тукту дамчыдарының езулалы болган

 РФ-тиң ИХЯ-зының оперативтиг-дилээшкин бюрозунуң начальниги, полицияның генерал-лейтенантызы Сергей Евгеньевич Матвеев Тыва Республикада ИХЯ-ның сайыды генерал-майор Александр Лобановка чаа тукту дамчыткан.
  Сергей Матвеев онзагай болуушкун-биле хууда составка байырны чедиргеш, тыва дайынчыларның төөгүден эрес-дидим, шылгараңгай чоруу амгы үеге чедир үлегер-чижек болуп чоруур

Мал кыштаглаашкыны Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының хайгааралында 12.01.2016 Мал кыштаглаашкыны Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының хайгааралында

 Ооң дугайында Тываның Чазааның хуралында сайгарган. 
 Тывада өнчү хамаарылгазы чокка 2964 кыштаглар бар. Республикада 159 муң баш бода малдың 67,1 муңу инек. 1239,4 муң баш хой, өшкү, ооң 659,0 муң бажы төрүүр мал, 65,7 муң чылгы мал кышты хүр эртип турар.

Тываның чазааның кежигүннери чаа 2016 чылды чон-биле ужуражылгалардан эгелээр ужурлуг 12.01.2016 Тываның чазааның кежигүннери чаа 2016 чылды чон-биле ужуражылгалардан эгелээр ужурлуг

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте, аппарат хуралында, муниципалдыг тургузуглар-биле видеоконференция харылзаазының үезинде шак ындыг негелдени тургускан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Прокуратура ажылдакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини 12.01.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Прокуратура ажылдакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини

 Тываның прокуратуразының хүндүлүг ажылдакчылары болгаш хоочуннары! 
 Силерге профессионал байырлалыңар – Прокуратура ажылдакчызының хүнү-биле чүректиң ханызындан байыр чедирдим.

 Россияның «соңгу» регионнарының чижээнге Тывада иви ажыл-агыйының хөгжүлдезиниң айтырыгларын Тожу кожуунга сайгарып чугаалашкан 11.01.2016 Россияның «соңгу» регионнарының чижээнге Тывада иви ажыл-агыйының хөгжүлдезиниң айтырыгларын Тожу кожуунга сайгарып чугаалашкан

 2016 чылдың баштайгы хонуктарында Тывага Соңгу чүктүң эвээш санныг чоннарының төлээлери  кээп чораан. 
 Россия Федерациязының субъектилеринде иви ажыл-агыйлыг черлерниң ол төлээлери Тожу кожуунга ийи хүн чорааш, ында тываларның амыдырал байдалдары-биле танышканнар.

Тывада Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарынга белектерни тывыскан 11.01.2016 Тывада Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарынга белектерни тывыскан

 Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчилеринге 2016 чылдың бүдүүзүнде байыр чедирген болгаш соодукчуларны белек кылдыр берген. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чаа чыл байырлалы-биле Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарынче улуг кичээнгейни салырын социал албан черлеринден негээн. 1941-1945 чылдарда Ада-чурт дайынынга дорт киржип турган хоочуннар күрүнениң онза хайгаа­ралында алдынган дээрзин ол сагындырган, ындыглар бистиң рес­публикада 20 кижи арткан. Оларга Чаа чылга уткуштур белектер чаа соодукчулар садар акша-хөреңгини Тываның Баштыңының даалгазын езугаар тускайлаан.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ: ТӨЛЕПТИГЛЕРНИ ШАҢНААРЫ – ОНЗАГАЙ ЕЗУЛАЛ 10.01.2016 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ: ТӨЛЕПТИГЛЕРНИ ШАҢНААРЫ – ОНЗАГАЙ ЕЗУЛАЛ

 2016 чылдың бүдүүзүнде Чазак Бажыңынга күрүне шаңналдарын тыпсырының байырлыг езулалы болган. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың чаагай чоруу дээш өөрүп четтириишкинниң сөстерин чыылганнарга чугаалааш, үнер чылда чедиишкиннерни күзээн:

АРАПТАННАРНЫҢ ӨГ-БҮЛЕЗИНИҢ ИЙИСТЕРНИ - ЧЫЛДЫҢ БАШТАЙГЫЛАРЫ 09.01.2016 АРАПТАННАРНЫҢ ӨГ-БҮЛЕЗИНИҢ ИЙИСТЕРНИ - ЧЫЛДЫҢ БАШТАЙГЫЛАРЫ

 2016 чылда Тывага бир дугаарында Араптаннарның өг-бүлезинге ийис кыс чаштар республиканың перинаталдыг төвүнге январь 1-де 00.20 шакта төрүттүнген. 
 Тываның Баштыңы аас-кежиктиг өг-бүлеге чаштарның төрүттүнгени база Чаа чыл-биле байырны чедирген.

Россияның Президентизи Владимир Путин Чаа чыл болгаш Рождество-биле Тываның Баштыңынга болгаш республиканың чурттакчыларынга байырны чедирген! 07.01.2016 Россияның Президентизи Владимир Путин Чаа чыл болгаш Рождество-биле Тываның Баштыңынга болгаш республиканың чурттакчыларынга байырны чедирген!

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга чурттуң удуртукчулары - Россияның Президентизи В.В. Путин биле РФ-тиң Чазааның даргазы Д.А. Медведевтен байыр чедириишкинниг телеграммалар келген. Күрүне баштыңы биле чазак даргазы регионнуң удуртукчузунга база Тываның бүгү чурттакчыларынга Чаа чылдың эң-не эки күзээшкиннерин чедирген!

 Кара-Кыс Аракчаа: 2015 чылдың болуушкуннары Тываның культурлуг болгаш экономиктиг хөгжүлдезиниң угланыышкыннарын тодараткан 06.01.2016 Кара-Кыс Аракчаа: 2015 чылдың болуушкуннары Тываның культурлуг болгаш экономиктиг хөгжүлдезиниң угланыышкыннарын тодараткан

 Кара-Кыс Аракчаа, медиктиг-социал айтырыглар болгаш эргелеп-башкарылга эртем-шинчилел институдунуң эртем секретары: 
 - 2015 чылда бистиң чуртувус, Россия, барыын чүк чурттарының кииргени экономиктиг санкцияларынга удур туруштуун болгаш бир демниин көргүскен. 2016 чылда ниитилелдиң каттыжылгазы-биле амыр эвес саң-хөө-экономиктиг байдалды ажып эрте бээривиске бүзүрээр мен.

Людмила Балзанай: Тываның чонунуң хей-адын көдүреринге Улусчу чаңчылдар болгаш Хүндүлээчел чоруктуң чылдарын чарлааны дыка шын 05.01.2016 Людмила Балзанай: Тываның чонунуң хей-адын көдүреринге Улусчу чаңчылдар болгаш Хүндүлээчел чоруктуң чылдарын чарлааны дыка шын

 Людмила Балзанай, Бай-Хаак суурда песионер: 
 - Россияның чурттакчызы болганымда, ол дээш сагыжым аарып олурар болбайн аан. Ынчалза-даа бистиң чуртувус турум чоруун салбады, 2016 чылда ол-ла  туружун салбазын.
 Бистиң төрээн Тывавыста сөөлгү чылдарда эки талаже өскерлиишкиннерниң бары өөрүнчүг.

«Чылдың	 башкызы -2015» Оксана Кравченко: ам оолдарны аңгылаары шын эвес 04.01.2016 «Чылдың башкызы -2015» Оксана Кравченко: ам оолдарны аңгылаары шын эвес

 Оксана Кравченко, Кызыл хоорайның 15 дугаар лицеиниң математика башкызы, «Чылдың башкызы-2015» республика мөөрейиниң тиилекчизи: 
 - «Чылдың башкызы» профессионал мергежил конкурузунга киришкеним-биле 2015 чыл  сагыжымда арткан. Мөөрейниң  хоорай, республика, бүгү-российжи чадаларынга харыысалга дээш дүвүрээзин, хөлзээшкиннерим ам артымда арткан.

Эрзин кожуундан аныяк башкы, депутат: Хуралга ажыл-чорудулга чаа аргаларны бээр 04.01.2016 Эрзин кожуундан аныяк башкы, депутат: Хуралга ажыл-чорудулга чаа аргаларны бээр

 Болат Кунучап, Эрзин кожууннуң Төлээлекчилер хуралының даргазының оралакчызы, Эрзин ортумак школазында англи дыл башкызы: 
 - 2015 чыл – менээ онзагай чыл болду. Апрель 20-де директорлап турганым школамның 20 өөреникчизи-биле Анапа хоорайда «Смена» лагерьге четтим. Уруглар, оолдар «Тиилелгениң салюду» республика фестивалынга ийиги черни ээлээш, аңаа дыштаныр эргени чаалап алган.

Тываның Баштыңының Чаа чыл-биле республиканың чурттакчыларынга байыр чедириишкини 31.12.2015 Тываның Баштыңының Чаа чыл-биле республиканың чурттакчыларынга байыр чедириишкини

 Эргим чаңгыс чер-чурттугларым!  
 База бир — бөдүүн эвес болгаш бодунуу-биле чырыткылыг чылды чурттап эртивис. Ооң кол түңнелин бистиң холувустуң салдынмаанын, иштики болгаш даштыкы шылгалдаларның мурнунга мөгүдээшкин безин чок болганывыс деп санап болур

Тывада салым-чаяанныг уруглар болгаш оолдарга байырны чедирген 31.12.2015 Тывада салым-чаяанныг уруглар болгаш оолдарга байырны чедирген

 Декабрь 30-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2015 чылда шылгараан салым-чаяанныг болгаш тергиин башкыларга байырны чедирген. 
 Чаа чылдың бүдүүзүнде Тываның талантылыг аныяктарының болгаш оларның дагдыныкчыларының чедиишкиннерин түңнээри чаңчыл болган. Улусчу чогаадылга бажыңынга республика, бүгү-российжи болгаш делегей конкурстарының киржикчилери, шаңналдыг черлер ээлээн болгаш тиилекчи болганнар чыылган. Ол хүн Россияның Президентизиниң премиязының база республика Баштыңының грантызының эдилекчилери болган 10 кижиге байырны чедирген.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Моолдуң Кызыл хоорайда чиңгине консулу-биле ужурашкан 30.12.2015 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Моолдуң Кызыл хоорайда чиңгине консулу-биле ужурашкан

 Херээжен чаа консул дээрги Баасанжав Ганцэцэг Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга Россияның Даштыкы херектер яамызының ону хүлээп көргениниң бижиин дамчыткан.
  Бо талазы-биле байырлыг езулал Тыва Республиканың Чазааның оран-савазынга болган. РФ-тиң ДХЯ-зының тургускан документизинде дээрги Баасанжав Ганцэцэг 2015 чылдың октябрь 10-да киирген консул патентизин езугаар Моолдуң Кызыл хоорайда чиңгине консулу кылдыр хүлээп көрдүнген дээрзин айыткан.

Тываның Баштыңы: совет үеден бээр шиитпирлеттинмээн чидиг айтырыгларны 2015 чылда боттуг ажыл-херектерже шилчиткен бис 29.12.2015 Тываның Баштыңы: совет үеден бээр шиитпирлеттинмээн чидиг айтырыгларны 2015 чылда боттуг ажыл-херектерже шилчиткен бис

 Россияга удур санкциялар турзажок, 2015 чылда Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевтиң апрельде бадылааны, Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң элээн каш пунктуларын чедиишкинниг боттандырып шыдаан бис, деп республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол санап турар. Чаа чылдың бүдүүзүнде ооң дугайында регионнуң массалыг информация чепсектериниң Кол редакторлар клувунуң хуралынга ол дыңнаткан.

Россияда информатизация талазы-биле Тыва 19-ку база күрүне ачы-дуза төптериниң чедингири-биле бирги черде 29.12.2015 Россияда информатизация талазы-биле Тыва 19-ку база күрүне ачы-дуза төптериниң чедингири-биле бирги черде

 Регионнарда информастыг ниитилелдерни тургузарынче угланган төлевилелдерни боттандырары-биле Тыва Россияның 20 регионнарының санынче кирген. Россия Федерациязының Харылзаа болгаш массалыг коммуникация яамызының албан езузунуң сайтызында ол рейтингини парлаан. Тыва информатизация программазын 129,01 хуу күүсеткеш, рейтингиде 19-ку черни ээлээн.

Тывада малчын коданнарже оруктарның харын тускай техника-биле аштап турар 29.12.2015 Тывада малчын коданнарже оруктарның харын тускай техника-биле аштап турар

 Амгы үеде малчын коданнарже баар оруктарның харын аштаан. Декабрь 23-тен 25-ке чедир Мөңгүн-Тайгага чагган улуг хар Каргы хемниң унунда 11 аалдарже чедерин бергедеткен. 
 Харның кылынынга 7-10 см немешкен. Бо хонуктарда малчын коданнарже чедер оруктарны аштаан, деп Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан.

2015 чылдың түңнелдери-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Губернаторларның национал рейтинг бөлүүнде ийиги черже үнген 28.12.2015 2015 чылдың түңнелдери-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Губернаторларның национал рейтинг бөлүүнде ийиги черже үнген

 Россияның регионнарының удуртукчуларының 2015 чылда ажыл-чорудулгазын шинчилээниниң түңнелдерин информастыг технологияларның «Рейтинг» төвү чарлаан.
 Информастыг технологияларның бо төвүнүң эрттирген шинчилелдери езугаар Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оолдуң российжи эрге-чагыргада политиктиг туружу эрткен чылдыындан элээн быжыккан деп болур.

Тываның бир суурунда колбаса цеги бүдүрүлгезиниң хемчээлин улгаттырган 25.12.2015 Тываның бир суурунда колбаса цеги бүдүрүлгезиниң хемчээлин улгаттырган

 «Чаңгыс суур — чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелинге дүүштүр Тываның Баштыңының грантызын Ак-Тал суурда Василий Сереңмаа колбаса продукциязын бүдүрер цехти садары-биле 2014 чылдың декабрьда алган. 
 Бо чылдың мартта ол дериг-херекселдерни Новосибирскиден төрээн суурунга эккелген.

Ш. Кара-оол: РФ-тиң Күрчөвүлелиниң түңнелдери – Тываның чазаанга болгаш бүгү-ле башкылаашкын каттыжылгаларынга угланыышкыннарны берген 24.12.2015 Ш. Кара-оол: РФ-тиң Күрчөвүлелиниң түңнелдери – Тываның чазаанга болгаш бүгү-ле башкылаашкын каттыжылгаларынга угланыышкыннарны берген

 РФ-тиң Президентизиниң удуртканы ниити өөредилге системазын сайзыраңгайжыдар айтырыглар талазы-биле РФ-тиң Күрүне чөвүлелиниң хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкен.
  «Российжи нация кандыг-даа негелдеге харыылап шыдаар кылдыр, школа ынчаар ажылдаар ужурлуг! Бөгүн Күрүне чөвүлелинде Президент В.В. Путинниң кол айтыышкыны ол болган – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол күрчөвүлелдиң хуралының түңнелдерин тайылбырлаан.

Информастыг ажык чорук рейтингизинде Тываның Чазаа 29-ку черде 23.12.2015 Информастыг ажык чорук рейтингизинде Тываның Чазаа 29-ку черде

 "Информетр" төлевилелдиң эксперттери Россия Федерациязының 85 субъектилериниң аразындан эрге-чагырга органнарының ажык чоруу-биле үжен черлерниң санынче Тываның Чазаан киирген. 
 2015 чылдың күзүн чоруткан рейтинги-биле регионнарның күүсекчи эрге-чагырганың дээди органнарының сайтыларының ажык чоруунга аудитти тургускан. Хоойлужудулганың негелдези болгаш ажыглакчыларның хереглели-биле эрге-чагырга органнарының албан езу сайтыларынга дүүштүр төнчү түңнелди үндүрген.

Тыва көдээ черде сыдым байырлалын республика деңнелинче көдүрер 23.12.2015 Тыва көдээ черде сыдым байырлалын республика деңнелинче көдүрер

 Республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол, Тес-Хем кожуунга ажыл-агыйжы сургакчылаашкын соонда, ындыг саналды идип үндүрген. Сыдым байырлалында школачылар аъттың дериин кылырга мөөрейлежирлер. 
 «Ак-Эрик суурда сыдым байырлалы бистиң өгбелеривистиң дугайында лекциялардан 1000 катап дээштиг-дир. Тус черниң улусчу мастери Кур-Дагба Ланаа бурунгу болгаш ажыктыг билиглерни оолдарга дамчыдып, херек кырында канчаар кылырын холу-биле тудуп өөредип турар.

«Тыва Республиканың инженерлер ассоциациязы» регионнуң хөй-ниити организациязы тургустунган 23.12.2015 «Тыва Республиканың инженерлер ассоциациязы» регионнуң хөй-ниити организациязы тургустунган

 2016 чылдың мартта республиканың инженерлер ассоциациязының ниити хуралынга харгаадал чөвүлелиниң, баштаар чериниң, күүсекчи дирекциязының дугайында айтырыгларны сайгарары планнаттынган.
  Ол ышкаш адырлар аайы-биле секцияларны база аңгылаар: даг-руда үлетпүрү, тудуг болгаш орук-транспорт ажыл-агыйы, энергетиктер, харылзаа болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйы база аныяк инженерлер секциязы.

Тываның Чазааның Даргазының оралакчызы төлевилел эргелелиниң айтырыгларын кураторларлаар 23.12.2015 Тываның Чазааның Даргазының оралакчызы төлевилел эргелелиниң айтырыгларын кураторларлаар

 Тываның өөредилге болгаш эртем сайыды Каадыр-оол Бичелдей Тыва Республиканың Баштыңының оралакчызында томуйлаткан. Ол күрүне секторунда төлевилел эргелеп-башкарылга чорудуунуң айтырыгларын харыылаар. Оон аңгыда информация политиказын база хайгааралга алган.

Тываның Баштыңы: Президентиниң кадет училищезиниң шөлүнге бүгү булуңнардан школачылар чыглыр ужурлуг 22.12.2015 Тываның Баштыңы: Президентиниң кадет училищезиниң шөлүнге бүгү булуңнардан школачылар чыглыр ужурлуг

 Муниципалдыг тургузуглар-биле селектор хурал үезинде ооң дугайында Тываның Баштыңы дыңнаткан. 
 Эрткен дыштаныр хүнде регионнуң удуртулгазын, ИХЯ, ФАА-ның удуртукчуларын, кол федералдыг инспекторну, буддийжи база православ шажынның төлээлерин, Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарын, интернационалчы дайынчыларны, төрээннерин болгаш чоок кижилерин чалап алгаш, бо чылын өөредилге черинче дужаап кирген 66 оолду кадеттерниң одуруунче хүлээп алырының байырлыг езулалын эрттирген.

Тывадан 17 оолдар, уруглар Москвада Кремль елказынга киржир 22.12.2015 Тывадан 17 оолдар, уруглар Москвада Кремль елказынга киржир

 Кремль Елказы – чурттуң миллион-миллион уругларының ыдыктыг күзели. Чыл санында, Чаа чылдың ол көргүзүүнге, аңгы-аңгы хар-назылыг беш муң хире уруглар, оолдар чыглып келир.
 Москвада чурттуң кол Елказынче Тывадан 17 школачы - бүгү-российжи, регион олимпиадаларының база чогаадыкчы конкурстарның тиилекчилери, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниң база албан хүлээлгезин күүседип тургаш мөчээн эрге-хоойлу органнарының ажылдакчыларының уруг-дарыы аъттаныптар.

Тываның Кол елказы декабрь 25-те Национал театрга болур 22.12.2015 Тываның Кол елказы декабрь 25-те Национал театрга болур

 Республиканың бүгү кожууннарындан болгаш хоорайларындан өөредилгениң тергииннери, спортчулар, аңгы-аңгы маргылдааларның болгаш конкурстарның тиилекчилери, маадырлыг чорук кылган, 7-ден 14 харлыг 650 хире уруглар, оолдар республиканың кол Елказынга чыглыр.

Тываның Баштыңы спортчу элитаның тергииннерин демдеглээн 22.12.2015 Тываның Баштыңы спортчу элитаның тергииннерин демдеглээн

 Декабрь 19-та 2015 чылдың эң-не тулган спортчуларын демдеглээри-биле чаңчылчаан байырлалды эрттирген. 
 Спортчу тергиидекчилерни алдаржыдып, шаңнап-мактаарынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкен. Тываның Баштыңы ол болуушкунну регионнуң чугула көргүзүү деп демдеглээн. «Сөөлгү беш чылда Тыва Россияның чыынды командаларында төлээлерин 23 кижи турганындан, 64 спортчу чедирген.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хостуг хүреш мөгези Начын Кууларга чурттаар оран-сава сертификадын тывыскан 22.12.2015 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хостуг хүреш мөгези Начын Кууларга чурттаар оран-сава сертификадын тывыскан

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол 2015 чылдың спортчу тергиидекчилериниң кол өзээн тургускан 9 спортчуга шаңналдарны болгаш хүндүлүг аттарны тывыскан.

Тываның Баштыңы хайгаарал тургузугларының удуртукчуларын бизнеске хосталганы берип, торгаалдар онаарының орнунга сагындырыг бээринче кыйгырган 21.12.2015 Тываның Баштыңы хайгаарал тургузугларының удуртукчуларын бизнеске хосталганы берип, торгаалдар онаарының орнунга сагындырыг бээринче кыйгырган

  Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртулгазы-биле республика Чазааның чанында биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту сайзырадырының талазы-биле чөвүлелдиң калбак хуралы болган. 
 Сайгарлыкчыларга хамаарыштыр контрольдуң болгаш хайгааралдың системазын сайзыраңгайжыдарының айтырыгларын аңаа чугаалашкан. Ужуражылганың киржикчилери хайгаарал тургузугларының ажылында күзенчиг эвес чүүлдерге хамаарыштыр хомудалдарын илереткен болгаш оларны чайладырының талазы-биле саналдарны киирген. Ол айтырыгларны шиитпирлээриниң аргаларының дугайында бодунуң көрүжүн Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол илереткен.

Тываның Баштыңы: Эптиг-демниг ак-эрикчилерден өөренип алыр онзагай солун чүүлдер хөй-дүр! 18.12.2015 Тываның Баштыңы: Эптиг-демниг ак-эрикчилерден өөренип алыр онзагай солун чүүлдер хөй-дүр!

 Кыштың эртенги чыварлыг сырыны-биле деңге ыраккы Тес-Хем кожууннуң кыдыг кызыгаар сууру Кызыл-Чыраага, азы Ак-Эрик сумуга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол халдып кирип келген. Ажыл-агый аайы-биле чедип көөр, шиитпирлээр айтырыглар-ла хөй. Ынчангаш даң баштадыр, эртеледир чедер дээш, келгени-даа ол.

Сергей Диденко: Тываның удуртулгазы чурттакчы чоннуң комплекстиг айыыл чок чоруунуң айтырыгларын ханы билирин көрдүм 16.12.2015 Сергей Диденко: Тываның удуртулгазы чурттакчы чоннуң комплекстиг айыыл чок чоруунуң айтырыгларын ханы билирин көрдүм

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле ОБЯ-ның Сибирь регион төвүнүң начальниги Сергей Диденко ОБЯ кезектериниң чыыжының үезинде ажыл-агыйжы айтырыгларны парлалганың төлээлеринге тайылбырлаан.
  Шолбан Кара-оол, Тываның Баштыңы:
  - ОБЯ-биле кады ажылдажылгавыс херек кырында, кезээде кандыг турганын бөгүн база көргүстүвүс. ОБЯ-ның Тывада Кол эргелелинде техника, тускай дериг-херекселдер база субъектиниң күжүн мөөңнээр аргалар бары-биле бадыткадывыс.

ТР-ниң Дээди Хуралының даргазы Кан-оол Даваа: Тываның Баштыңының Айыткалында чурттакчы чоннуң адрестиг социал камгалалынче онза кичээнгейни углаан 16.12.2015 ТР-ниң Дээди Хуралының даргазы Кан-оол Даваа: Тываның Баштыңының Айыткалында чурттакчы чоннуң адрестиг социал камгалалынче онза кичээнгейни углаан

 Декабрь 11-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Дээди Хуралга Айыткалынга хамарыштыр республиканың хөй-ниитизи санал-оналын берип турар. 
 Кан-оол Даваа, ТР-ниң Дээди Хуралының даргазы:
  - Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Дээди Хуралга Айыткалында 2015 чылдың чедиишкиннерин база 2016 чылда амыдырал-чуртталганың бүгү угланыышкыннарында сорулгаларны тодараткан.

Тыва бодунуң продукциязынга ылгавыр демдекти ажылдап кылган 16.12.2015 Тыва бодунуң продукциязынга ылгавыр демдекти ажылдап кылган

 Тываның Экономика яамызы биле регионнуң Садыг-үлетпүр палатазы «Тывага кылган» деп ылгавыр демдекти чогаадырының конкурузун түңнээн. 
 Конкурска 50 ажыг чажыт авторларның дөзевилел төлевилелдери киришкенин республиканың экономика сайыды Елена Каратаева дыңнаткан. Конкурстуң төнчү чадазынче эң эки деп шилиттинген 4 дөзевилел кирген.

Тывада хайгаарал органнарынга хамаарыштыр чажыт хомудал дептерин сайгарлыкчыларга ажыткан 16.12.2015 Тывада хайгаарал органнарынга хамаарыштыр чажыт хомудал дептерин сайгарлыкчыларга ажыткан

 Тываның Экономика яамызы сайгарлыкчыларга «Хыналда болгаш хайгаарал органнарының артык болгаш шынар чок хөделиишкиннери бо» деп акцияны эгелээн. Хыналда болгаш хайгаарал органнарының талазындан сайгарлыкчыларга таарымча чок хөделиишкиннерни илередири-биле ону чорудуп турар.

Феликс Хаджиев, ФМА-ның Тывада эргелелиниң удуртукчузу: Тываның Баштыңының Айыткалында комплекстиг туружу меңээ таарышты 15.12.2015 Феликс Хаджиев, ФМА-ның Тывада эргелелиниң удуртукчузу: Тываның Баштыңының Айыткалында комплекстиг туружу меңээ таарышты

 Декабрь 11-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Дээди Хуралга Айыткалынга хамарыштыр республиканың хөй-ниитизи санал-оналын берип турар. 
 Феликс ХАДЖИЕВ, Монополияга удур федералдыг албанның Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу: 
 — Социал-экономиктиг байдалды болгаш бистиң амыдыралывыстың чугула өске-даа талаларын тодарадырынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң комплекстиг туружу меңээ аажок таарышты. Ажыл-чорудулгага хамаарыштыр алыр болза, сайгарлыкчы чорукту деткип тургаш, экономиканы сайзырадырының айтырыынче кичээнгей салып турары чугула-дыр.

Василий Оюн: Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Айыткалы ниитилелдиң негелдезинге дүгжүп турар 15.12.2015 Василий Оюн: Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Айыткалы ниитилелдиң негелдезинге дүгжүп турар

 Декабрь 11-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Дээди Хуралга Айыткалынга хамарыштыр республиканың хөй-ниитизи санал-оналын берип турар.
  Василий ОЮН, «Чөптүг Россия» партиязындан Тываның Дээди Хуралының депутады:
  — Ниитизи-биле алырга, Тываның Баштыңының бо Айыткалы мурнукузундан ылгалдыг болду. Ол боттуг болгаш республиканың амыдыралының бүгү адырларын хаара тудуп турар. Ынчангаш кандыг-бир кезекти тускайлаары, аңгылаары болдунмас. Мээң билип турарым-биле алырга, бо Айыткал ниитилелдиң негелдезинге дүгжүп турар.

Россияның Хөй-ниити палатазының кежигүнү: Тываның Баштыңының Айыткалы дыка дээштиг-дир 15.12.2015 Россияның Хөй-ниити палатазының кежигүнү: Тываның Баштыңының Айыткалы дыка дээштиг-дир

 Россияның Хөй-ниити палатазының кежигүнү: Тываның Баштыңының Айыткалы дыка дээштиг-дир Декабрь11-де Тываның Баштыңының Дээди Хуралга Айыткалын республиканың хөй-ниитизи сайгарып турар. 
 Эльвира Лифанова, Россияның Хөй-ниити палатазының кежигүнү: 
 - Шупту чүүлдерни кижилерже, республикаже угландырган дыка дээштиг айыткалды бөгүн дыңнадым. Тываның Баштыңы айыткалында кижилерниң – уругларның, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниң, школачыларның, студентилерниң, сайгарлыкчыларның амыдырал-чуртталгазының шынарын экижидеринче угланган эрге-чагырганың ажылдарынче улуг кичээнгейни салган-дыр.

Тываның Камбы-Ламазы биле Кызылдың болгаш Тываның Епискову Феофан республика Баштыңының Айыткалын тайылбырлаан 14.12.2015 Тываның Камбы-Ламазы биле Кызылдың болгаш Тываның Епискову Феофан республика Баштыңының Айыткалын тайылбырлаан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Дээди хуралга декабрь 11-де берген Айыткалын республиканың хөй-ниитизи тайылбырлаан.
  Кызылдың болгаш Тываның Епискову Феофан: - Тываның Баштыңының Айыткалында, бирги ээлчегде, бистиң республикавыска, тыва ниитилелде амыдыралдың бүгү адырларында чидиг айтырыгларны дес-дараалаштыр шиитпирлээн аргазын демдеглекседим.

Тыва чүгле өзүп-төрүттүнерин көвүдеткени-биле эвес, а өлүп-хораар чорукту эвээжеткени-биле Россияда мурнуку одуругже үнген  14.12.2015 Тыва чүгле өзүп-төрүттүнерин көвүдеткени-биле эвес, а өлүп-хораар чорукту эвээжеткени-биле Россияда мурнуку одуругже үнген

 РФ-тиң Күш-ажыл яамызы өлүп-хораар чорукту эң-не дүрген эвээжеткен регионнарның санынче Тываны киирген. Ооң дугайында яамының удуртукчузу Максим Тополин дыңнаткан. "Чок болган кижилерниң санын эң-не эвээжеткен черлерге Чукот автономнуг округ, Москва облазы, Тыва Республика, Камчатка крайы хамааржыр. Ол 3 хуудан эвээш,» - деп, күш-ажыл сайыды демдеглээн.

Тываның Баштыңы 2016 чылды Тывага аалчылар чылы кылдыр чарлаан 13.12.2015 Тываның Баштыңы 2016 чылды Тывага аалчылар чылы кылдыр чарлаан

 – Эргим өңнүктер! Улустуң езу-чаңчылдарының чылын мээң чаңгыс чер-чурттугларым ханы болгаш байлак улусчу утка-шынарлыг болдурганынга дыка өөрүп болгаш чоргаарланып тур мен. Кожууннарга бо-ла баргаш, улусчу езу-чаңчылдарны сагыыр дээш, кайы хире кызып турарывысты көрүп чор мен. Чоннуң таарзынганы езу-чаңчылдар темазындан кижилерниң чарлыр хөөн чогун билгеш, 2016 чылды Тывага аалчылар чылы кылдыр чарлаарын саналдап тур мен. Чугаа аңгы нация дугайында эвес, 100 нация чоннар найыралдыг чурттап турар чолу чаагай тыва чер дугайында чугаа.

2015 чыл – Тываның экономиктиг хөгжүлдезинге онзагай чыл болган 13.12.2015 2015 чыл – Тываның экономиктиг хөгжүлдезинге онзагай чыл болган

 Инвесторларның ажыл-агыйжы идепкейиниң ачызында республика багай эвес социал-экономиктиг чедиишкиннерлиг болганын Тываның Баштыңы Айыткалында демдеглээн. Кандыг-даа экономиктиг сан-чурагайларның артында биче болгаш ортумак бизнести төлээлээн бистиң чаңгыс чер чуртугларывыстың күш-ажылы бар деп чугаалаан:

Тываның Баштыңы «Улусчу фронтунуң» төлээлеринден күрүне садып алыышкыннарын тускай контрольга тударын дилээн 13.12.2015 Тываның Баштыңы «Улусчу фронтунуң» төлээлеринден күрүне садып алыышкыннарын тускай контрольга тударын дилээн

 Тываның Баштыңының Айыткалында бир кол айтырыг күрүне эрге-чагыргазының болгаш тус чер бот-башкарылгазының органнарының хереглелинге күрүне садып алыышкыннары болган:
 – Күрүне садып алыышкыннары 2016 чылдан шыңгыы кызыгаарлаашкын өй-чижектиг апаар.

Тывага «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» деп аттыг кризиске удур төлевилел эгелээр 13.12.2015 Тывага «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» деп аттыг кризиске удур төлевилел эгелээр

 Кризиске удур туржуп шыдаар чаңгыс арга – сайгарлыкчы чоруктуң хостуун чедип алыры. Ооң дугайында Тываның баштыңы Шолбан Кара-оол Айыткалында чугаалаан:
  - «Чүгле ооң-биле – сайгарлыкчы чоруктуң хостуу, ону делгемчидери-биле биске шаптыктаарын оралдажып турар шупту кызагдаашкыннарга харыылаар ужурлуг бис» – деп, Владимир Владимирович Путин чугаалаан.

Тываның Баштыңы: Акша-хөреңги камналгазы—хөгжүлдениң курлавырларының бирээзи 13.12.2015 Тываның Баштыңы: Акша-хөреңги камналгазы—хөгжүлдениң курлавырларының бирээзи

 2016 чылдың бюджединде байдал аажок берге дээрзин Тываның Баштыңы демдеглээн: 
 - Келир чылдың чаңгыс чылдагы бюджединиң төлевилелин ажылдап кылып тура, Чазак 2016 чылда республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң эвээш чарыгдалдыг аргазын шилип алган. Ону Россияга удур үргүлчүлеп турар санкция политиказын болгаш ооң-биле холбашкан озалдыг чүүлдерни—нефтиден орулганың кызырлып турарын барымдаалап санаан. Нефть өртээнде чүү болуп турарын көрүп тур силер. Ооң уламындан федералдыг бюджеттен немелде дуза манаары болдунмас.

Тывага ДПС-тиң стационар постуларын катап тургузары - үениң негелдези 13.12.2015 Тывага ДПС-тиң стационар постуларын катап тургузары - үениң негелдези

 Тываның Баштыңы кижилерниң айыыл чок чоруун хандырары кандыг-даа эрге-чагырганың эң чугула хүлээлгези болурун айыткан. 
 Ол амы-тын, кадыкшыл, күш-ажыл, дыштанылга камгалалындан тургустунар. Ол ышкаш бойдус, техногенниг болгаш террорисчи кандыг-даа айыылдан база камгалаар херек. 
 Бо дээрге күштерни онзагайы-биле мөөңнээрин негээр айтырыглар-дыр. Амгы үеде тургустунган боттуг байдалдарда маажым чорук, ниити сөстер, хөөремиккей аажы-чаң болгаш кайганып орар туруш шуут таарышпас. Сөстүң эвээжи, ажыл-херектиң хөйү херек.

Тывада «Инээм — чемгерикчи малым» деп чаа социал төлевилел эгелээр 13.12.2015 Тывада «Инээм — чемгерикчи малым» деп чаа социал төлевилел эгелээр

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2016 чылда Тывада «Инээм — чемгерикчи малым» деп чаа социал төлевилел эгелээрин чарлаан: 
 - Кайы-даа деңнелдиң эрге-чагыргаларынга тодаргай өг-бүлениң, тодаргай кижиниң айтырыгларын шиитпирлээр кылдыр өөренип алыры аажок чугула болуп турар. Эрге-чагырга кижилерни дыңнаар, айтырыгның ужур-утказын болгаш бодунуң хөделиишкиннериниң талаларын тайылбырлаар ужурлуг. Ол хамыктың мурнунда социал деткимче дээн ышкаш амыдыралчы адырга хамааржыр.

Тываның Баштыңы: Терапия корпузунуң тудуун доозарын 2016 чылда федералдыг бюджетче киирген 13.12.2015 Тываның Баштыңы: Терапия корпузунуң тудуун доозарын 2016 чылда федералдыг бюджетче киирген

 Декабрь 11-де Дээди Хуралга Айыткалында ооң дугайында Тываның Баштыңы дыңнаткан:
 Кадык камгалалынга хан эргилдезиниң аарыгларындан өлүп-хораар чорукту 8,3 хуу кызырып шыдаан бис. Ону хүлээп алдынган организастыг шын шиитпирлерниң болгаш чүрек-дамыр аарыгларын эмнээринге тускайжыттынган болгаш бедик технологтуг эмнелге республика төвүнден эгелээш, кожуун деңнелинге чедир эмнелге албан черлериниң кады ажылдажылганың схемазын тургусканының ачызында чедип алган.

Тываның Баштыңы : Уруглар садтарын тудары, оочурну чок кылыры - муниципалдыг тургузугнуң удуртукчуларының хүлээлгези-дир 13.12.2015 Тываның Баштыңы : Уруглар садтарын тудары, оочурну чок кылыры - муниципалдыг тургузугнуң удуртукчуларының хүлээлгези-дир

 «Уруглар айтырыынга хамаарыштыр база бир улуг сорулга бар, ол дээрге уруглар садтарының тудуу — деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. — 2013-2014 чылдарда 6 муң 615 олут кииртинген. Эртип турар чылда аңаа немей 4 муң хире олутту уруглар садтарынга-даа, школа назыны четпээн өөредилгениң өске-даа хевирлеринге киирер ужурлуг бис.

Тываның Баштыңы Өөредилге яамызынга «уруглар сады + школа» көдээ комплекстиң дөзевилээн төлевилелин ажылдап кылырын дааскан 12.12.2015 Тываның Баштыңы Өөредилге яамызынга «уруглар сады + школа» көдээ комплекстиң дөзевилээн төлевилелин ажылдап кылырын дааскан

 Тываның Баштыңы бодунуң Айыткалында амгы үениң чаа школа тудуунуң талазы-биле федералдыг программаның аргаларының дугайында база чугаалаан: 
 – Улус өөредилгезиниң адырынга ол улуг болгаш харыысалгалыг шылгалда. Чугаа чүгле школалар тударының дугайында эвес. Мурнувуста сорулга – регионнарга амгы үениң өөредилге комплекстерин тудары. Шыны-биле чугаалаар болза, найысылалда школаларга өөреникчилерниң сыңышпазын чок кылыр дээш, школалар немей тудуп турган болзувусса, амгы сорулга болза школа өөредилгезинге эң бедик стандарттарны чедип алыры-биле холбашкан.

Ольга Голодец: Тывага уруглар садтарынга немелде олуттарны тургузар программаны аңгы ажылдаар 11.12.2015 Ольга Голодец: Тывага уруглар садтарынга немелде олуттарны тургузар программаны аңгы ажылдаар

 Тыва-биле кады Россияның беш регионунга уруглар садтарынче оочурну чок кылыры-биле аңгы программа херек деп, РФ-тиң Чазааның даргазының оралакчызы Ольга Голодец санап турар. Ооң дугайында Россияның Президентизиниң декабрь 9-та Федералдыг Хуралга күрүне баштыңының айыткалын, ооң иштинде школа назыны четпээн албан черлеринде олуттар-биле уругларны хандырар сорулгаларны боттандырганының түңнелдерин сайгарып тура, ол дыңнаткан.

Владимир Путин Тывадан экскаватор машинизи Хапыр-оол Ооржакты Хүндүлел ордени-биле шаңнаан 11.12.2015 Владимир Путин Тывадан экскаватор машинизи Хапыр-оол Ооржакты Хүндүлел ордени-биле шаңнаан

 Конституция хүнүнүң бүдүүзүнде, Кремльге, күрүне шаңналдарын тыпсырының байырлыг езулалы болган. 40 хире кижи ону Россияның президентизи Владимир Путинден алганнар. Кинорежиссер Никита Михалков, Эстрада театрының уран чүүл удуртукчузу Геннадий Хазанов, Биче театрның уран чүүл удуртукчузу Юрий Соломин «Ада-чурттуң мурнунга ачы-хавыяазы» орденниң I чергезиниң лауреаттары болганнар.

 «Кремль» рейтингизинде Тываның Баштыңы 85 губернаторларның аразындан 37-ги черни быжыы-биле ээлээн 11.12.2015 «Кремль» рейтингизинде Тываның Баштыңы 85 губернаторларның аразындан 37-ги черни быжыы-биле ээлээн

 РФ-тиң Президент Администрациязының Иштики политика эргелелиниң удуртукчузу турган Константин Костинниң удуртканы Хамааты ниитилел хөгжүлдезиниң фондузу 2015 чылдың сөөлгү - 11 дугаар рейтингизин чырыкче парлап үндүрген. Хамааты ниитилел хөгжүлдезиниң фондузунуң эксперттериниң бодалы-биле алырга, бо рейтингиде регионнар баштыңнарының ажыл-чорудулгазынга үнелелдиң кол көргүзүүнге кризистиң салдарын таарыштыр эртип билирин киирген.

Декабрь 11-де Тываның Баштыңының ТР-ниң Дээди Хуралынга Айыткалын интернет четкизинге дорт дамчыдар 10.12.2015 Декабрь 11-де Тываның Баштыңының ТР-ниң Дээди Хуралынга Айыткалын интернет четкизинге дорт дамчыдар

 Декабрь 11-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ТР-ниң Дээди Хуралынга (парламентизинге) Айыткалын бээр. 10 шакта Улусчу чогаадылга бажыңынга республика парламентизиниң депутаттары, муниципалдыг тургузугларның баштыңнары, федералдыг структураларның территориалдыг органнарының удуртукчулары, политиктиг партияларның болгаш хөй-ниити организацияларының төлээлери, шажын ажылдакчылары чыглыр. Регионнуң удуртукчузу Айыткалынга амгы социал-экономиктиг байдалга сайгарылганы кылбышаан, келир чылда республика хөгжүлдезиниң кол угланыышкыннарын айтыр.

Дмитрий Медведев: Россияда кризиске удур план ажылдаан 10.12.2015 Дмитрий Медведев: Россияда кризиске удур план ажылдаан

 Россияда кризиске удур план экономиканың эң-не берге чадазын шыдап эрткен деп, РФ-тиң Чазааның даргазы Дмитрий Медведев дыңнаткан. 
 "Бир эвес мээң үнелелим-биле алыр болза, кризиске удур план ажылдаан деп, чугаалап болур мен. Планның эң-не кол угланыышкыннары түңнелдиг болган» - деп, журналистер-биле ужуражылга үезинде РФ-тиң Чазааның даргазы чугаалаан.

  Тывада көдээ сайгарлыкчыга бүдүн ажыл-агыйны тургузарынга «Бир суур – бир бүдүрүлге» төлевилел деткимче болган 09.12.2015 Тывада көдээ сайгарлыкчыга бүдүн ажыл-агыйны тургузарынга «Бир суур – бир бүдүрүлге» төлевилел деткимче болган

 Сүт-Хөл кожуунда «Алдыы-Ишкин» көдээ ажыл-агый кооперативиниң аныяк удуртукчузу Долаана Сат бүдүрүлгени тургузуп тура, ооң келир үезин албан боданыр херек деп санап турар. 2012 чылда тургустунган көдээ ажыл-агый кооперативи улам делгемчип, дараазында шаңнал макталдарга: 2014 чылда барааннарны болгаш ачы-дузаны идепкейлиг нептереткени дээш «Тыва-Экспо» делгелгениң алдын медалын, 2015 чылда «Бир суур – бир бүдүрүлге» республика делгелге-ярмарказының «Улусчу шилилге» номинацияның дипломунга төлептиг болган.

Шолбан Кара-оол: Тываның бир эмнелге албан черинге бюджет акша-хөреңгизин оорлаан чорук – бужар үүлгедиг-дир 09.12.2015 Шолбан Кара-оол: Тываның бир эмнелге албан черинге бюджет акша-хөреңгизин оорлаан чорук – бужар үүлгедиг-дир

Аппарат хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Тываның бир эмнелге албан черинге бюджет акша-хөреңгизин оорлаан чорук – бужар үүлгедиг-дир деп сойгалаан.
  Онза хөй хемчээлдиг акаш-хөреңгини оорлааны дээш, бир эмнелег албан чериниң албан дужаалдыг кижилери кирген организастыг бөлүктүң киржикчилерин эрткен неделяда тудуп хоругдаан.

Тывада дружинниктерни 200 муң рубльге камгаладыр 09.12.2015 Тывада дружинниктерни 200 муң рубльге камгаладыр

 Келир чылдың январь 1-ден эгелеп Тывага эки тура улусчу дружиналар дугайында хоойлунуң негелделери ажылдап эгелээр. Ол негелделер езугаар республиканың эрге-чагыргалары эки тура улусчу дружиналарның (моон ыңай — ДНД дээр) кежигүннерин камгалаар ужурлуг. Полицияның эки тура дузалакчыларының амы-тынын болгаш кадыкшылын камгалаарының нормативтиг бөлүк документилерин ТР-ниң Чазаа деткээн.

Тываның Баштыңы Кызыл хоорайның дүрген эмчи дузазының станциязын деткиир 09.12.2015 Тываның Баштыңы Кызыл хоорайның дүрген эмчи дузазының станциязын деткиир

 Кызыл хоорайның дүрген эмчи дузазының станциязы бичии уругларга болгаш улуг кижилерге соңгаарладып болбас чугула дузаны көргүзүп турар. Ол чүгле Кызыл хоорайның чурттакчыларын эвес, Бии-Хем кожууннуң Сесерлиг суурда аараан кижилерге, ол ышкаш хоорай кыдыының дача ниитилелдеринче база хоорайдан 30 километр радиуста республиканың оруктарынче үнүп турар.

Шолбан Кара-оол: Тывага бердинген аян-чорукчуларны хоорулчак байдалдар болгаш далайже көрүнген кайгамчык аалчылар бажыңнарының чогу-даа коргутпас 09.12.2015 Шолбан Кара-оол: Тывага бердинген аян-чорукчуларны хоорулчак байдалдар болгаш далайже көрүнген кайгамчык аалчылар бажыңнарының чогу-даа коргутпас

 Декабрь 7 — РИА Новости. Тыва туристерге сонуурганчыының талазы-биле идегел чок регион эвес-тир, ынчангаш ону аутсайдерге киир бижиири шын эвес деп, республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол санап турар. 
 "Рейтинг" информастыг коммуникациялар төвү "Отдых в России" сеткүүл-биле кады чурттуң регионнарының турисчи рейтингизин тургускан. Аян-чорук кылырынга эң-не багай черлер - Ингушетия, Еврей автономнуг область, Калмыкия, Забайкалье край, Соңгу Осетия, Брянск, Саратов областар, Чечня и Мордовия болган, а аутсайдерлерниң даңзызын Тыва баштаан.

Тываның Баштыңы РФ-тиң Спорт яамызының ГТО-нуң элчини болур саналын хүлээп алган 09.12.2015 Тываның Баштыңы РФ-тиң Спорт яамызының ГТО-нуң элчини болур саналын хүлээп алган

 Тывага ГТО-нуң элчини болурунга чазак даргазы Шолбан Кара-оол чөпшээрешкен. РФ-тиң Спорт яамызының хөй-ниитичи албан-дужаалга кандидаттарның даңзызынга сайыт атты салган. Регионнардан ГТО-нуң элчиннеринге томуйлаткан кижилер, Москва хоорайга декабрь 14-те, эрге-хүлээлгезин тыпсырының байырлыг езулалынга келирлер.

Кадык камгалал яамызы: Тывада кол эмчилерниң шалыңы акшазы айда 60 муң бичии-ле ажыг рубль 09.12.2015 Кадык камгалал яамызы: Тывада кол эмчилерниң шалыңы акшазы айда 60 муң бичии-ле ажыг рубль

 Тывада эмнелге албан черлериниң кол эмчилериниң шалың акшазының хемчээли дыка улуг дугайында медээ бөгүн массалыг информация чепсектеринде тараан. 
 Бүгү-Россияның Улусчу фронтузунуң сан-чурагайларынга даянгаш, федералдыг информация агентилелдери, Тывада кол эмчилерниң орулгазы чылда 65 миллион чедип турар деп, парлаан.

Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызының удуртулгазынга Мөңгүн-Тайга кожуунда мал кыштаглаашкынын контрольга алырын онааган 08.12.2015 Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызының удуртулгазынга Мөңгүн-Тайга кожуунда мал кыштаглаашкынын контрольга алырын онааган

 Республиканың кожууннары-биле селектор хурал үезинде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол билдингир хөй-ниитичи, «Мөген-Бүрен» КУБ-туң директору Өшкү-Саар Аракчаевна Ооржактан амгы үеде байдалын айтырган. 
 «Мөген-Бүрен» КУБ Тываның ыраккы даглыг Мөңгүн-Тайга кожуунунда чыдар. Ажыл-агыйның кол чорудуу – хой, өшкү, сарлык болгаш чылгы малды өстүрер угланыышкынныг дээрзин сагындыраал.

Россияның Президентизиниң Федералдыг Хуралга Айыткалынга даянгаш, Тываның Баштыңы даалгаларны берген 08.12.2015 Россияның Президентизиниң Федералдыг Хуралга Айыткалынга даянгаш, Тываның Баштыңы даалгаларны берген

 Президент В.В. Путинниң декабрь 3-те, Федералдыг хуралга, Айыткалында салдынган айтырыгларны шиитпирлээринче угланган даалгаларны республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте берген. 
 «Айыткал дээрге келир чылда күрүне политиказын тодараткан конститусчу документ болур. Ол документини күрүне албан хаакчылары онза анализтеп, ханы өөренир ужурлуг.

Тывада «Азия төвүнде дош тоол» фестивальдың мастер-класстары эгелээн 08.12.2015 Тывада «Азия төвүнде дош тоол» фестивальдың мастер-класстары эгелээн

 Декабрь 8-тен 15-ке чедир «Азия төвү» скульптура комплекизиниң территориязынга Чаа чылга база чөөн чүк календары-биле 2016 чылды байырлаарының “Азия төвүнде дош тоол” деп дош скульптураларының I фестивалы найысылалга эгелээр. Фестиваль-конкурсту Тыва Республикда чарлаан Улусчу ужурлар чылынга тураскааткан.

Тываның Баштыңы Енисейниң бажынга национал парк эрге-байдалды тыпсыр дугайында экологтарның саналын деткээн 07.12.2015 Тываның Баштыңы Енисейниң бажынга национал парк эрге-байдалды тыпсыр дугайында экологтарның саналын деткээн

 Делегейде эң улуг дээн хемнерниң бирээзи — Улуг-Хемниң үстүү унунда дөрт кожууннуң девискээрлеринге «Арыг оран» деп национал паркты тургузар. 
 Ол сорулганы күүседир ажылчын бөлүктүң дугайында айтыышкынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол атты салган. Ону удуртур кылдыр Чазак Даргазының АҮК-тү болгаш бойдус айтырыгларын харыылап турар оралакчызы Сергей Ондарга дааскан. Ол ажылды күүседип эгелээн чылдагааны — “Арыг оранга” федералдыг бойдус парыгының эрге-байдалын тыпсырын чедип алыры.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол күрүне эргелеп-башкарылга органнарынга ажылдаар кадрларны шилип турар үеде тодаргай регламентини болгаш бүгү ажыл-херектерниң ажык-чарлыын хандырарын негээн 07.12.2015 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол күрүне эргелеп-башкарылга органнарынга ажылдаар кадрларны шилип турар үеде тодаргай регламентини болгаш бүгү ажыл-херектерниң ажык-чарлыын хандырарын негээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол күрүне эргелеп-башкарылга органнарынга ажылдаар кадрларны шилип турар үеде тодаргай регламентини болгаш бүгү ажыл-херектерниң ажык-чарлыын хандырарын Чазактың кадрлар албанындан негээн. 
 Шолбан Кара-оолдуң санап турары-биле алырга, республикада кадр ажылында тодаргай болгаш көскү система мынчага чок, ындыг байдал ажылдакчыларның штадын хевирлеп турар үеде эрге-чагырганың удуртукчу органнарының удуртукчуларының талазындан чурум хажыдыышкыннарынга чедирип турар.

ТЫВАДА «ОРУС ДЫЛ ХҮНҮ» ТӨЛЕВИЛЕЛ ЭГЕЛЭЭН 04.12.2015 ТЫВАДА «ОРУС ДЫЛ ХҮНҮ» ТӨЛЕВИЛЕЛ ЭГЕЛЭЭН

 Тываның Баштыңының деткимчези-биле республиканың кожууннарында Орус дыл хүнүн эрттирип эгелээн. 
 Ол төлевилелдиң эгелекчилери — Тывада орус дыл талазы-биле кол күрүне инспектору Елена Хардикова-биле республиканың орус дыл болгаш литература башкылары. Оларның кол сорулгазы — орус дылды хүн бүрүде ажыглалын калбартыры, ону школаларга башкылаарының шынарын чаа деңнелче көдүрери.

Тываның Баштыңы Айыткалга хамаарыштыр: Россияның Президентизинге бүрүнү-биле катчып тур мен 04.12.2015 Тываның Баштыңы Айыткалга хамаарыштыр: Россияның Президентизинге бүрүнү-биле катчып тур мен

 Россияның Президентизиниң Федералдыг Хуралга чыл санының-на Айыткалынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкен. 
 Улуг Кремль Ордузунуң Георгиев залынга хемчегге Федерация Чөвүлелиниң кежигүннери, Күрүне Думазының депутаттары, чазак кежигүннери, Конституция, Дээди база Арбитаж судтарының удуртукчулары, губернаторлар, хоойлужудулга хуралдарының даргалары, хөй-ниити ажылдакчылары, МИЧ-тер киришкен.

Тываның Баштыңы профессионал байырлалы-биле юристер каттыжылгазынга байырны чедирген 03.12.2015 Тываның Баштыңы профессионал байырлалы-биле юристер каттыжылгазынга байырны чедирген

 Чылдың-на декабрь 3-те демдеглеп турары Юристиң хүнү-биле байыр чедириишкинин регион удуртукчузу чедирген:
 «Хүндүлүг юристер каттыжылгазы! 
 Юристиң хүнү - силерниң профессионал байырлалыңар-биле байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер.

Кадык камгалал сайыды Орлан Донгак Мөңгүн-Тайга кожуунга ажыл-агый аайы-биле чораан 03.12.2015 Кадык камгалал сайыды Орлан Донгак Мөңгүн-Тайга кожуунга ажыл-агый аайы-биле чораан

 Сайыт кожуннуң төп эмнелгезинге чедип, ооң ажыл-чорудулгазы багай эвес дээрзин демдеглээн. 
  Ыраккы кожуунда ырактан харылзаа тудуп ЭКГ консультациязы бээр аппаратты ажылдадып көргеш, чүрек-дамыр аарыг кижилерге мергежилдиг эмчи дузазын чедирип турарынга таарзынган. Эмнелгениң кыжын одаар хөмүрүнүң курлавыры четчир.

Тываның Баштыңы көдээ черлерде, ылаңгыя малчын турлагларже баар оруктарны хүннүң-не хынаар даалганы берген 03.12.2015 Тываның Баштыңы көдээ черлерде, ылаңгыя малчын турлагларже баар оруктарны хүннүң-не хынаар даалганы берген

 Хүннүң-не харның хөй чаап турары-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызынга база кожуун чагырга даргаларынга республиканың ыраккы территорияларында, ылаңгыя малчын коданнарже баар оруктарны хүннүң-не хынаар даалганы берген.

Шолбан Кара-оол: Билдинмес солдаттың хүнү - фронтуга мөчээннерге мөгейиг-дир 03.12.2015 Шолбан Кара-оол: Билдинмес солдаттың хүнү - фронтуга мөчээннерге мөгейиг-дир

 Декабрь 3-те Россияда Билдинмес солдаттың хүнүн демдеглеп турар. Бистиң чуртка болгаш оон дашкаар девискээрлерге дайынчы хөделиишкиннерде мөчээн, аттары билдинмес бооп арткан российжи болгаш совет дайынчыларның дайынчы шылгаралын болгаш өлүм чок маадырлыг чоруун, тураскаалын мөңгежидери-биле ол хүннү 2014 чылдың ноябрь 5-те РФ-тиң президентизиниң ат салганы «Россияның тураскаалдыг хүннери болгаш дайынчы алдарның хүннериниң дугайында» федералдыг хоойлунуң 1-1 чүүлүнге өскерилгелер киирериниң дугайында» федералдыг хоойлу-биле тургускан.

Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайның 12 дугаар школазындан аныяк штангист Максим Шныровту деткиир 02.12.2015 Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайның 12 дугаар школазындан аныяк штангист Максим Шныровту деткиир

 Хамаатылар хүлээп алыышкынының чаңгыс аай хүнүнде Шолбан Кара-оол республиканың аар атлетика болгаш спорттуң күш-шыдал хевириниң федерациязының вице-президентизи Роман Бабайцев, тренер Виктор Тыртык, Кызылдың № 12 школазының тоску клазында өөренип турар ооң кижизидикчизи Максим Шныров-биле ужурашкан.

Чаңгыс аай хүлээп алыышкын хүнүнде Тываның Баштыңы хамаатыларны хүлээп алган 02.12.2015 Чаңгыс аай хүлээп алыышкын хүнүнде Тываның Баштыңы хамаатыларны хүлээп алган

 «Чаңгыс демниг Россия» партияның Дээди совединиң кежигүнү, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, партияның даргазы Д.А.Медведевтиң регионда хүлээп алыышкын черинге, хамаатылар-биле боду ужурашкан. Партияның үндезилеттингенинге тураскаадып, чылдың-на декабрь 1-де акцияны эрттирип турар. Бо удаада чаңгыс демнигжилерниң эрттиргени акция хүнүнде, республиканың баштыңындан аңгыда, чурттуң болгаш республика органнарында аңгы-аңгы албан-дужаалдарны ээлеп турар партийжилар – Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу, сенаторлар Оксана Белоконь биле Мерген Ооржак, Дээди Хуралдың спикери Каң-оол Даваа, республика чазааның удуртукчулары, муниципалитеттерниң баштыңнары киришкен.

2016 чылдың бюджет төлевилелиниң ажык дыңнаашкыннары Тывада эгелээн 01.12.2015 2016 чылдың бюджет төлевилелиниң ажык дыңнаашкыннары Тывада эгелээн

 Республиканың Чазаа 2016 чылдың республика бюджединиң төлевилелин бадыладыры-биле Дээди Хуралче дамчыткан. Ооң-биле чергелештир келир чылдың кол саң-хөө документизиниң чиигеткен өске хевири болур Тываның Саң-хөө яамызының белеткээни хоойлу төлевилелиниң ажык дыңнаашкыннары эгелээр.

Тываның эрге-чагыргазы ажыглаан курлавырлары дээш өрелерни тырттар талазы-биле энергетиктерге дузалажыр 01.12.2015 Тываның эрге-чагыргазы ажыглаан курлавырлары дээш өрелерни тырттар талазы-биле энергетиктерге дузалажыр

 Тывага коммуналдыг төлевирлерге өрелиг кижилер-биле негелде ажылы 2016 чылда элээн шыңгыыраар. Ол ажыл-чорудулгага республиканың чазаа биле тус чер бот-башкарылга органнары база каттыжар. Чылыг болгаш чылыг энергиязының хереглекчилериниң төлээшкин чурумун чурумчударынче угланган хемчеглер планын Тываның Чазаа бадылаан.

«ӨГ-БҮЛЕ БҮРҮЗҮНГЕ – ЧАҢГЫСТАН ЭВЭЭШ ЭВЕС ДЭЭДИ ЭРТЕМНИГ УРУГ» ГУБЕРНАТОР ТӨЛЕВИЛЕЛИНИҢ КИРЖИКЧИЛЕРИ ДООЗАРЫНЫҢ ШЫЛГАЛДАЛАРЫН ШИЛИП ТУРАР 01.12.2015 «ӨГ-БҮЛЕ БҮРҮЗҮНГЕ – ЧАҢГЫСТАН ЭВЭЭШ ЭВЕС ДЭЭДИ ЭРТЕМНИГ УРУГ» ГУБЕРНАТОР ТӨЛЕВИЛЕЛИНИҢ КИРЖИКЧИЛЕРИ ДООЗАРЫНЫҢ ШЫЛГАЛДАЛАРЫН ШИЛИП ТУРАР

 Республиканың школаларында келир үениң доозукчуларынга профугланыышкынныг ажылды идепкейлиг чорудуп турар. Кол кичээнгейни «Өг-бүле бүрүзүнге – чаңгыстан эвээш эвес дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринче угландырган.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ КАДЕТ ШКОЛА-ИНТЕРНАДЫН ШЕФКЕ АЛГАН 30.11.2015 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ КАДЕТ ШКОЛА-ИНТЕРНАДЫН ШЕФКЕ АЛГАН

 Тывада кадет шимчээшкининиң пионери – республиканың кадет корпузунуң 15 чылдаанынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киржип четкен. Өскүс уругларга юридиктиг угланыышкынныг школа болур корпусту республиканың чазаа биле Тываның иштики херектер яамызы кады тургусканын сагындыраал.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ АК-ДОВУРАК ХООРАЙДА ЧЫЛЫГ ХАНДЫРЫЛГАЗЫН КОНТРОЛЬГА АЛЫРЫН НЕГЭЭН 30.11.2015 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ АК-ДОВУРАК ХООРАЙДА ЧЫЛЫГ ХАНДЫРЫЛГАЗЫН КОНТРОЛЬГА АЛЫРЫН НЕГЭЭН

 Понедельникте, муниципалдыг тургузуглар-биле чаңчыл болган селектор хуралында, республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол ындыг негелдени салган. 
 «Кышкы үеде ажылды Ак-Довурак, Шагаан-Арыг, Хову-Аксы чурттакчылыг черлерниң чылыг хандырылгазының айтырыглары-биле эгелээр ужурлуг – деп, республиканың баштыңы чугаалаан.

Альберт Кувезинге «Тыва Республиканың Улустуң артизи» атты тывыскан 30.11.2015 Альберт Кувезинге «Тыва Республиканың Улустуң артизи» атты тывыскан
 Алдар-аттыг рок-хөгжүмчү, «Ят-Ха» бөлүктүң лидери, Radio-3 BBC билдингир делегей премиязының Россияда чүгле чаңгыс эдилекчизи Альберт Кувезинге «Тыва Республиканың Улустуң артизи» атты хүндүлүг атты тыпсырын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң чарлыы-биле чарлаан. Республиканың Баштыңы ол шиитпирни хөгжүмчүнүң 50 харлаан юбилейинге тураскааткан концертте дыңнаткан.

Тываның Баштыңы оруктарда харларны болгаш бажыңнар тудуун хынаан 30.11.2015 Тываның Баштыңы оруктарда харларны болгаш бажыңнар тудуун хынаан

 Регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайда болгаш чоок кавыда оруктарның байдалын хынап көрген. Найысылалдың кол микрорайоннарын кезээш, оруктарда болгаш кижи кылаштаар черлерде элезиннер чаштырбаанын эскерген. Хоорай эрге-чагыргазы кижилерниң айыыл чок чоруунга дээш, ол ажылдарны бирги ээлчегде кылыр ужурлуг.

Тываның Баштыңы Россияның Уруглар фондузунуң регион салбырын катап тургузар дээн иелерниң саналын деткээн 30.11.2015 Тываның Баштыңы Россияның Уруглар фондузунуң регион салбырын катап тургузар дээн иелерниң саналын деткээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол уруглар камгалалының талазы-биле чуртта бир дугаар хөй-ниити организациязы – Россияның Уруглар фондузу хөй-ниити организациязының ажыл-чорудулгазын Тывага катап тургузар дугайында республиканың иелерниң саналын деткээн. ТР-ниң Дээди Хуралының депутады, Тываның Херээженнер эвилелиниң даргазы, Афганистанга дайынчы хөделиишкиннерниң хоочуну Лидия Волошина ол эгелекчи саналды киирген.

ТЫВАДА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ХӨЙ АЖЫ-ТӨЛДҮГ ИЕЛЕРИН АЛДАРЖЫТКАН 29.11.2015 ТЫВАДА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ХӨЙ АЖЫ-ТӨЛДҮГ ИЕЛЕРИН АЛДАРЖЫТКАН

 Кызыл хоорайга республикада хөй ажы-төлдүг иелерге 50 муң рубль түңнүг регионнуң ие капиталының сертификады биле белектерни байырлыг байдалга тывыскан. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың эр чонунуң мурнундан бүгү-делегейниң Иелер хүнү-биле эң-не чылыг байыр чедириишкинин дамчыткан.

Тываның Баштыңы интернационалчы-дайынчы Андрей Белевскийниң иези-биле ужурашкан 29.11.2015 Тываның Баштыңы интернационалчы-дайынчы Андрей Белевскийниң иези-биле ужурашкан

 Иелер хүнүнүң бүдүүзүнде республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылдың № 2 школазынга бүгү назынында орус дыл болгаш литература башкызы болуп ажылдаан, амгы үеде хүндүлүг дыштанылгада, 77 харлыг Нина Семеновна Белевскаяга аалдап чораан.

РФ-тиң губернаторларының политиктиг турум чоруунуң рейтингизинде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң туружу быжыг болуп артпышаан 27.11.2015 РФ-тиң губернаторларының политиктиг турум чоруунуң рейтингизинде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң туружу быжыг болуп артпышаан

 «Петербургская политика» фонд биле «Минченко консалтинг» коммуникация холдингизиниң белеткээни, регионнарның удуртукчуларының политиктиг турум чоруунуң 16-гы рейтингизинде, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол алыр ужурлуг беш санның дөртүн алган. Рейтингини 2007 чылдан бээр парлап турар болгаш, российжи регионнарның баштыңнарының бо чоокку чылдарда бодунуң албан-дужаалын арттырып алыр аргазынга демдекти салып турарын сагындыраал. Ында Шолбан Кара-оолдуң туружу өскерилге чок, быжыг болуп арткан.

Тываның Баштыңынга Insta-авалар боттарының сонуургалдарын орулганың үндезини кылганын сонуургаткан 27.11.2015 Тываның Баштыңынга Insta-авалар боттарының сонуургалдарын орулганың үндезини кылганын сонуургаткан
 Иелер хүнүнүң бүдүүзүнде, ноябрь 26-да, ужуражылга үезинде регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол интернет-бизнести хөгжүдүп болурун, социал четкилер дамчыштыр боттарының сонуургалдарындан орулганы ажылдап ап турар аныяк авалардан, сонуургап дыңнаан.

Шолбан Кара-оол биле Виктор Озеров ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирген 27.11.2015 Шолбан Кара-оол биле Виктор Озеров ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирген

 Тываның Баштыңы, «Чаңгыс демниг Россия» партияның Дээди чөвүлелиниң кежигүнү Шолбан Кара-оол биле РФ-тиң Федералдыг Чыыжының Федерация Чөвүлелиниң Камгалал болгаш айыыл чок чорук комитединиң даргазы Виктор Озеров ажыл-агыйжы байдалга ужурашканнар.

Красноярск крайда авиакатастрофадан кижилерниң мөчээни-биле холбаштыр Тываның Баштыңы кажыыдалын илереткен 27.11.2015 Красноярск крайда авиакатастрофадан кижилерниң мөчээни-биле холбаштыр Тываның Баштыңы кажыыдалын илереткен

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң телеграммазында мынча деп бижээн: 
 «Хүндүлүг Виктор Александрович! "Турухан" авиакомпанияның МИ-8 вертоледунуң озал-ондакка таварышканындан Красноярск крайның чурттакчыларының чок болганы-биле Силерге кажыыдалды Тыва Республиканың Чазааның база бодум өмүнээмден илереттим.

Тываның Баштыңы: чаа коммуникациялар эвээш чурттакчылыг суурларга сайзыраар арганы бээр 26.11.2015 Тываның Баштыңы: чаа коммуникациялар эвээш чурттакчылыг суурларга сайзыраар арганы бээр

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның харылзаа сайыды Николай Никифоров-биле бо чылдың эгезинде элээн каш катап ажылчын байдалда ужурашкан. Регионнуң хөгжүлдезиниң айтырыгларын боттары кады чорударын ажыл-агыйжы чугаалажыышкынның түңнели-биле ийи тала дугурушкан. Республика баштыңының кол дилеглериниң бирээзи – «Чурагайның дең эвес чоруун чайладыры» федералдыг төлевилелди Тывага дүрген боттандырып, 250-ден 500 чурттакчылыг черлерни Интернет харылзаазы-биле хандырарын чедип алыры турган.

Хатааты камгалал болгаш онза байдалдар агентилелиниң автопарыгы КамАЗ баазазында дизельдиг электростанциялыг автомастерская-биле четчелеттинген 25.11.2015 Хатааты камгалал болгаш онза байдалдар агентилелиниң автопарыгы КамАЗ баазазында дизельдиг электростанциялыг автомастерская-биле четчелеттинген

 Барык 6 млн. рубль өртектиг, КамАЗ баазазында дизельдиг электростанциялыг автомастерская Тыва Республиканың Хамааты камгалал база онза байдалдар агентилелиниң автопарыгында немешкен. Тываның территориязында бойдус болгаш техногенниг онза байдалдарны узуткаар сорулгалыг аар өртектиг автомашинаны материалдыг курлавырлар фондузунче киирген.

25.11.2015 Тывада «бөдүүнчүткен үндүрүг төлевири-биле» ажылдап турар сайгарлыкчыларның үндүрүүн эвээжеткен

 Республиканың Саң-хөө яамызының Орулгадан үндүрүг онаалдазының баазазын шилээн азы үндүрүг онаалдазының бөдүүнчүткен системазын ажыглап турар биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң субъектилеринге үндүрүг ставказын кызырар талазы-биле хоойлужудулга саналын Тываның Чазаа деткээн. Ол үндүрүг ставказын 6-дан 4 хуу чедир эвээжедир.

Тывада тудуг сметазында күш-ажылдың болгаш материалдарның өртээн улгаттырганынга хамаарыштыр хыналдалар эгелээр 25.11.2015 Тывада тудуг сметазында күш-ажылдың болгаш материалдарның өртээн улгаттырганынга хамаарыштыр хыналдалар эгелээр

 Тываның Чазаа республика бюджединден акшаландырып турар инвестиция төлевилелдериниң сметаларының шынныын албан хынаар. Саң-хөө хыналдазының сорулгазы – күш-ажыл болгаш тудуг материалдарынга чарыгдалдарны тудугжуларның үндезин чокка өстүрерин болдурбазы, күрүне чагыгларын күүседип тура, тус черниң чиг эдин болгаш курлавырларын ажыглааны дээш деткимчени бээри. Ынчангаш бюджет салыышкыннарын ажыглап турар инвестиция төлевилелдериниң смета санаашкыннарын хынаар чурумну бадылаан.

КУР-нуң Синьцзян-Уйгур автономнуг можудан делегация албан езузу-биле Тывага келген 25.11.2015 КУР-нуң Синьцзян-Уйгур автономнуг можудан делегация албан езузу-биле Тывага келген
 Синьцзян-Уйгур автономнуг можунуң Улусчу чазааның даргазының оралакчызы, дээрги Ши Даган баштаан делегация Тывага ноябрь 21-23 хүннерде кээп чораан.

24.11.2015 Регион удуртукчузунуң киржилгезиниң соонда Кызылда хуу секторда кудукту септээн

 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте ажылынче чоруп олура, Мир кудумчузунда чурттакчыларның ажыглап турары кудуунуң септеттингенин хынаары-биле четкен.
 Кызыл хоорайның чурттакчызы Айна Көк-Кыс Чазак Даргазының ноябрь 12-де хүлээп алыышкынынга келгеш, үрелик кудуктуң дугайында хомудалын илереткен. Мир биле Складская кудумчузунда чурттап турар 70 хире өг-бүлелер июльдан бээр берге байдалдың херечилери болганнар.

Шолбан Кара-оол хоорай оолдарынга малчын аалга аът баглаажын тургузарын өөреткен 24.11.2015 Шолбан Кара-оол хоорай оолдарынга малчын аалга аът баглаажын тургузарын өөреткен

 Тываның күрүне лицеиниң чедиги классчыларынга Адалар хүнү бир онзагай эрткен. Чаңгысклассчызы Валераның ачазы – республиканың баштыңы Каа-Хем кожуунда малчын, билдингир чылгычы Геннадий Монгуштуң малчын турлаанга класс шагын эрттирерин саналдаан.

Тывада тудуг төлевилелдеринге күрүне экспертизазының хуусаазын эвээжеткен 24.11.2015 Тывада тудуг төлевилелдеринге күрүне экспертизазының хуусаазын эвээжеткен

 Тываның эрге-чагыргазы тудуг ажылдарында административтиг шаптараазыннарны ап каапкан. Төлевилел документилеринге болгаш инженер шинчилелиниң түңнелдеринге күрүне экспертизазын 60 хонуктан 45, чамдык объектилерге 30 хонук дургузунда эрттирер хуусаа дугайында хоойлунуң төлевилелин республиканың чазаа ТР-ниң Дээди Хуралынче (парламентиже) киирген.

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге-2015» губернатор төлевилелиниң тиилекчилерин илереткен 23.11.2015 «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге-2015» губернатор төлевилелиниң тиилекчилерин илереткен
Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы С. К. Ондар баштаан чазак кежигүннери «Чангыс суур – чаңгыс бүдүрүлге-2015» төлевилелиниң делгелгезинге идепкейлиг киржип, чаа солун эгелээшкиннериниң түңнелдерин база катап эккеп делгээни дээш, кожуун чагыргаларынга өөрүп четттириишкинниң бижиктерин байырлыг байдалга тыпсып, тиилекчилерни хүндүлел бижиктер-биле демдеглеп шаңнаан.

Губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң санал-оналы, үнелели 23.11.2015 Губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң санал-оналы, үнелели

 Ийи хүн үргүлчүлээн ярмаркадан хереглээн чүүлүн, кыжын чиир эът-чемин курлавырлап алыр дээш дыка хөй садып алыкчылар келген. Олардан ярмаркага хамаарыштыр санал-оналын үлештим.
  Евгения Кечековна, сайгарлыкчы, Кызыл хоорай: - Бо төлевилелдиң ачызында тыва чаагай, амданныг, чигирзиг чемнер бүдүрер арганы боттандырып эгеледим.

Тываның Баштыңы эр чонну сайгарлыкчы ажылче кыйгырган 23.11.2015 Тываның Баштыңы эр чонну сайгарлыкчы ажылче кыйгырган

 «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелинге эр кижиниң киржилгезиниң дугайында чугааны чорудары, Адалар хүнүнүң бүдүүзүнде чөптүг чылдагаан болган дээрзин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Тываның Баштыңы сайгарлыкчылар-биле ажык чугаалашкан 23.11.2015 Тываның Баштыңы сайгарлыкчылар-биле ажык чугаалашкан

 Тыва Республиканың Баштыңы–Чазааның Даргазы тускай баартык бүрүзүнде бараанын делгээн сайгарлыкчылар-биле ужуражып, төлевилелдиң онза-ажыын билип, ону деткипки дег кандыг аргалар, оруктар барын сайгарып, оларның даартагы үзел-бодал, саналдарын сонуургаан.

Тываның Баштыңының шиитпири-биле С. Бочкаревка улуг деткимче көргүскен 23.11.2015 Тываның Баштыңының шиитпири-биле С. Бочкаревка улуг деткимче көргүскен

 Каа-Хем кожууннуң Дерзиг-Аксындан «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» төлевилели-биле бут кырында быжыг туруп келген сайгарлыкчы Семен Максимович Бочкарев тудуг ыяжы-биле чурттаар бажыңнар, чунар-бажың, чайгы серилер, мал кажаалары тудары-биле билдингир кижи. Бо удаада ол ыяш болбаазырадылга ажыл-агыйын чедиишкинниг удуртуп турар сайгарлыкчы Бочкарев С.М-ге «БЕЛМАШ ОМТЛ-97» маркалыг автомашинаны «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелиниң чедиишкинниг боттандырылгазы-биле хүлээдип, ооң күш-ажылчы хей-адын улам бедиткен.

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилели ам-даа уламчылаар 23.11.2015 «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилели ам-даа уламчылаар

 «Субудей» спорт комплекизинге «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге-2015» губернатор төлевилелиниң боттанылгазының түңнели болур делгелге-ярмарка эгелээн. Аңаа республиканың кожууннары болгаш суурларындан 155 хире бараан бүдүрүкчүлери киржип, сүт продукциязы, эът болгаш эъттен кылыглар, балык аймаа, чаа болгаш консервалаан ногаалар, тайга кежии (каттар, мөөгү, тайга тооруу),

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ШОЛБАН КАРА-ООЛ ИНВЕСТИЦИЯ АЙЫТКАЛЫН КЫЛГАН 21.11.2015 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ШОЛБАН КАРА-ООЛ ИНВЕСТИЦИЯ АЙЫТКАЛЫН КЫЛГАН

 Ноябрь 18-те Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Экономика чөвүлелиниң хуралынга инвестиция айыткалын кылган. Чөвүлел хуралга Чазак кежигүннери, Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутаттары, эртемденнер, муниципалдыг тургузуглар болгаш хоорай округтарының баштыңнары, федералдыг албан черлериниң удуртукчулары, улуг инвестиция компанияларының болгаш биче бизнес ниитилежилгелериниң төлээлери киришкен. 
 Чыл санында айыткалдың темазы 2016 чылда Тыва Республикага инвестиция байдалы болгаш инвестиция политиказының дугайында болган.

Тываның Баштыңы Адалар хүнү-биле эр кижилерге төрел чонунга төлептиг бараан болурун күзээн 20.11.2015 Тываның Баштыңы Адалар хүнү-биле эр кижилерге төрел чонунга төлептиг бараан болурун күзээн

 Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! 
 Республикага Адалар хүнүн чүгле үшкү удаа демдеглеп тур бис. Бо байырлал езулуг эр кижи кандыг болурун билип алырынга, өг-бүлениң азы төрел бөлүктүң баштыңының, ооң чөленгиижиниң болгаш камгалалының овур-хевирин тургузуп турарларга бодунуң ханы хүндүткелин илередиринге дузалаар быра кылдыр бистиң амыдыралывыста тургустунган.

Улустуң чогаалчызы Александр Даржайның Тыва дылдың хүнүн тургузар дээн саналын Тываның Баштыңы деткээн 20.11.2015 Улустуң чогаалчызы Александр Даржайның Тыва дылдың хүнүн тургузар дээн саналын Тываның Баштыңы деткээн

 Тыва дылдың хүнүн тургузарының дугайында саналды республиканың Тываның Улустуң чогаалчызы, Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Блок, Есенинниң чогаалдарының очулдурукчузу, шүлүкчү Александр Даржай Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужуражылга үезинде киирген.

Сергей Астахов: Тываның Баштыңының үймээнчилер-биле демиселде дээштиг звено – орук-патруль албанының стационар постулары болур дээнинге чөпшээрежир мен 19.11.2015 Сергей Астахов: Тываның Баштыңының үймээнчилер-биле демиселде дээштиг звено – орук-патруль албанының стационар постулары болур дээнинге чөпшээрежир мен

 Россияның ИХЯ-ның хыналда бөлүүнүң түңнелинге чөрүштүр, ОШАЧКИ-ниң стационар постуларын арттырып, чаа тудугларны тудар. Ооң дугайында республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол терроризмге удур комиссияның хуралынга дыңнаткан. Тывада стационар постулар айыыл чок чорук системазының чогумчалыг звенозу турган болгаш артар-даа. Ынчангаш Тываның Баштыңын чепсектиг күштерниң регион тургузуглары деткээн.

Дмитрий Чугунов: Орук-патруль албанының постуларынга кижилер камгалал хемчеглерин алыр аргалыг дээрзин Шолбан Кара-оол дыка эки билип турар. Ынчангаш ону 200 хуу деткидим 19.11.2015 Дмитрий Чугунов: Орук-патруль албанының постуларынга кижилер камгалал хемчеглерин алыр аргалыг дээрзин Шолбан Кара-оол дыка эки билип турар. Ынчангаш ону 200 хуу деткидим

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ИХЯ-ның регион тургузугларын кызырарда таарымчалыг арга херек деп айтырыгны федералдыг эрге-чагырганың мурнунга чаңгыс эвес удаа көдүрүп келген. ОПА-ның стационар постуларын чок кылыр дээн албан-езузунуң шиитпиринге чөшпээрешпээн ооң бодалынга дыка хөй ат-алдарлыг кижилер каттышкан.

Экономика адырында президентиниң "май чарлыктарын" күүседир талазы-биле Тыва эки регионнарның санында 19.11.2015 Экономика адырында президентиниң "май чарлыктарын" күүседир талазы-биле Тыва эки регионнарның санында

 РФ-тиң регионнарының аразынга Россияның Президентизиниң "Үр хуусаалыг күрүнениң экономика политиказының дугайында" №596 чарлыын боттандырарының рейтингизинде Тыва 10-гу черни ээлээн. Москва, Ульяновск область база Хабаровск край ону баштап турар болза, «Медиалогияның» эксперттери Сибирь федералдыг округтуң регионнарындан Тываны топ-10-нуң санынче киирген.

Тываның Баштыңының инвестицияга хамаарышкан айыткалының кол чүүлү - инвесторларга таарымчалыг байдалдарны тургузары 19.11.2015 Тываның Баштыңының инвестицияга хамаарышкан айыткалының кол чүүлү - инвесторларга таарымчалыг байдалдарны тургузары

 Ноябрь 18-те республика чазаанда Экономиктиг чөвүлелдиң хуралында Тыва Республиканың Баштыңы Инвестиция айыткалынга регионда инвестиция байдалын болгаш инвестиция политиказын экижидеринче угланган комплекстиг хемчеглерниң дугайында илеткээн. Аңаа үнелелдерни дараазында удуртукчулар берген.

Тываның Баштыңы шынар чок пандустарлыг объектилерни хүлээп албазын негээн 18.11.2015 Тываның Баштыңы шынар чок пандустарлыг объектилерни хүлээп албазын негээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол оралакчызы - тудуг сайыды Александр Свинцов-биле ажыл-агыйжы ужуражылга үезинде амгы болгаш туттунуп турар объектилер талазы-биле бюджет эдилгелерин сайгарганнар. Чугаа үезинде төлевилелдерге бичии уруглар болгаш кызыгаарлаттынган арга-шинектиг кижилерни идер тергелерге пандустарны тударының чугулазынче онза кичээнгейни углаарын айыткан.

«Натура Сиберика» компания Тыва Республикадан сарлык сүдүн садып алыр 18.11.2015 «Натура Сиберика» компания Тыва Республикадан сарлык сүдүн садып алыр

 Косметика кылыгларынга шынарлыг үстерни бүдүрүлгезинде ажыглап турар «Натура Сиберика» кампанияга Мөңгүн-Тайганың Мөген-Бүренде бүдүрүлгеден сарлык сүдүн чедирер талазы-биле ажылды Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы чорудуп эгелээн

Ноябрь 18-те Тываның Баштыңы 2016 чылда инвестицияга хамарыштыр айыткалын таныштырар 18.11.2015 Ноябрь 18-те Тываның Баштыңы 2016 чылда инвестицияга хамарыштыр айыткалын таныштырар

 Бөгүн, ноябрь 18-те Чазак кежигүннери, Тываның Дээди Хуралының депутаттары, эртемнер, кожуун чагырга болгаш хоорай округ даргалары, федералдыг структуралар удуртукчуларының, бизнес ниитилежилге болгаш улуг инвестиция компанияларының төлээлериниң киржилгези-биле ТР-ниң Чазаанда Экономиктиг чөвүлелдиң хуралы болур.

Тываның чурттакчылары ХБАБ-тың ачы-дузаларын электроннуг хевир-биле ап болур 18.11.2015 Тываның чурттакчылары ХБАБ-тың ачы-дузаларын электроннуг хевир-биле ап болур

 Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызы-биле чарган керээзи езугаар бодунуң хүээлгелерин «Ростелеком» чедиишкинниг күүсеткен. Национал оператор-биле керээде ажылдың бир кол угланыышкыны - Күрүне ачы-дузаларының чаңгыс аай порталы (www.gosuslugi.ru) таварыштыр ХБАБ-тың ачы-дузаларын хамаатылар элээн эптиг болгаш дүрген алырынга ведомстволар аразының электроннуг кады ажылдажылгазының системазын ажыглаар кылдыр программа хандырылгазын тургузары турган.

Тываның Баштыңы террорисчи кыжаныгларга удур немелде хемчеглерни алырын дааскан 18.11.2015 Тываның Баштыңы террорисчи кыжаныгларга удур немелде хемчеглерни алырын дааскан

 Россияның ИХЯ-зының хыналдазының түңнелдери турза-даа, Тыва ОШАЧКИ-ниң стационар постуларын хевээр артырар, оон туржук чаа постуларны тудар сорулгалыг. Ындыг дыңнадыгны Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол терроризмге удур демисел комиссиязының хуралынга кылган, ол хуралда регионнуң девискээринге хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң немелде хемчеглерин сайгарып чугаалашкан.

Тываның Баштыңы республиканың үндүрүг албанының 25 чылдааны-биле ажылдакчыларынга байырны чедирген 18.11.2015 Тываның Баштыңы республиканың үндүрүг албанының 25 чылдааны-биле ажылдакчыларынга байырны чедирген

 Бүгү чуртта үндүрүг албанының ажылдакчылары ведомствонуң 25 чылдааны-биле байыр чедириишкинин ап турар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың үндүрүг ажылдакчыларынга профессионал байырлалы-биле байырны чедирген: 
 - Эргим эштер!

Тываның Баштыңы Хөй-ниити айыыл чок чорук чөвүлелиниң хуралын кыйгырткан 17.11.2015 Тываның Баштыңы Хөй-ниити айыыл чок чорук чөвүлелиниң хуралын кыйгырткан

 Понедельникте селектор хуралдың соонда, регионнуң чепсектиг күштериниң удуртукчулары кирген составтыг Хөй-ниити айыыл чок чорук чөвүлелиниң хуралын кыйгыртканын Тываның Баштыңы дыңнаткан. Аңаа регионнуң, ылаңгыя социал адырның сайыттарын база чалаан. 
 «Парижте терактылар – шупту чурттарга, ылаңгыя терроризм-биле идепкейлиг демиселди чорудуп турарларга чөңгээ-дир.

Тываның Баштыңы полицияның тулган дээн бүрүн эргелиг участок төлээзи-биле кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур дээштиг хемчеглер дугайын сайгарган 17.11.2015 Тываның Баштыңы полицияның тулган дээн бүрүн эргелиг участок төлээзи-биле кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур дээштиг хемчеглер дугайын сайгарган

 Республиканың чурттакчы чонунуң бадылааны-биле «Улусчу участок шагдаазы» атты Эрзин суурда полицияның № 11 пунктузунуң шагдаазы Артем Сараагай чедип алган. Моол-биле кызыгаарда Эрзин кожууннуң Мөрен суурга төрүттүнген болгаш моол дылды эки билири, ооң ажылынга дузалыг. Бай-Даг, Булуң-Бажы база Нарын суурлар ооң харыылаар девискээринге хамааржыр.

Шолбан Кара-оол тыва оолдарның керээ езугаар албан-хүлээлге эрттирип турары Нижнеудинскиже байдалды тодарадыры-биле оралакчызын чоруткан 17.11.2015 Шолбан Кара-оол тыва оолдарның керээ езугаар албан-хүлээлге эрттирип турары Нижнеудинскиже байдалды тодарадыры-биле оралакчызын чоруткан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чазак Даргазының оралакчызы Анатолий Дамба-Хууракты 55-ки аңгы адыгжы бригадада тыва оолдарның керээ езугаар шериг албанын эрттирип турары Нижнеудинск хоорайже сургакчыладып чоруткан. 
 «55-ки аңгы адыгжы бригаданың Тывадан барган сержант составы Нижнеудинск хоорайга күзенчиг эвес төөгүге кире бергенин соцчеткиден көрдүм.

Келир чылын оруктар болгаш көвүрүглер тудуу кол сорулга болуп арттарын Тываның Баштыңы медеглээн 16.11.2015 Келир чылын оруктар болгаш көвүрүглер тудуу кол сорулга болуп арттарын Тываның Баштыңы медеглээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың саң-хөө болгаш транспорт сайыттары-биле, а ол ышкаш «Тываавтооруктуң» удуртулгазы-биле ужурашкан. 2016 чылда, республика бюджеди кызыы-даа болза, оруктар болгаш көвүрүглер тудуу кол сорулга болуп артар дээрзин Чазак Даргазы медеглээн. Амгы байдалы дыка берге болгаш ону септеп кылыры кижилерниң амыдыралынга эң чугула оруктарны хамыктың мурнунда кылыр. Ээрбек болгаш Баян-Кол суурларже чаа оруктар эргежок чугула дээрзин ол чугаага киришкеннер демдеглээннер.

Тываның Баштыңы хамаатылар хүлээп алыышкынының соонда, муниципалдарга дарый даалгаларны бергеш, боду хынаарын айыткан 15.11.2015 Тываның Баштыңы хамаатылар хүлээп алыышкынының соонда, муниципалдарга дарый даалгаларны бергеш, боду хынаарын айыткан

 Тываның Баштыңы ооң адынга билдириишкин кирген кижилер-биле ийи айда-ла бир катап ужуражылга эрттирери чаңчыл. Билдириишкиннер колдуунда-ла ажыл болгаш чурттаар чер талазы-биле болуп турар. Ындыг болзажок, сөөлгү үеде көдээ ажыл-агый, тудуг, сайгарлыкчы чорук талазы-биле боттуг болгаш ажыл-агыйжы арга-сүмелиг билдириишкиннер бо-ла кээр. Ооң-биле чергелештир муниципалдыг эрге-чагырганың шиитпирлээр ужурлуг айтырыгларын тургузуп кээр кижилерниң саны база көвүдээн.

Тываның муниципалдары чер-черлерге дээштиг ажылдаар дээш мергежилин бедиткен 14.11.2015 Тываның муниципалдары чер-черлерге дээштиг ажылдаар дээш мергежилин бедиткен

 Тыва Республиканың муниципалдыг тургузугларының чаа соңгуткан баштыңнарының билиг-мергежилин бедидер программа-биле бо хүннерде Кызыл хоорайга муниципалдыг районда тус чер бот-башкарылгазын организастаарының болгаш боттандырарының чугула айтырыгларын сайгарып чугаалашкан. РФ-тиң Президентизиниң чанында Россияның Улус ажыл-агыйы болгаш күрүне албанының академиязының салбыры – Сибирьниң эргелеп-башкарылга институду биле регионнуң Чазааның аразында дугуржулга езугаар өөредилге курузун организастаан.

Тываның Баштыңы: Террордан кол чепсек – күрүнелерниң демнежилгези, чурт иштинде, булуң бүрүзүнде чоннуң бир демнии болур 14.11.2015 Тываның Баштыңы: Террордан кол чепсек – күрүнелерниң демнежилгези, чурт иштинде, булуң бүрүзүнде чоннуң бир демнии болур

 Субботада дүне Францияның найысылалы элээн каш террорисчи халдаашкынга таварышканын МИЧ дыңнаткан. Ооң уржуундан ийи чүс ажыг кижи балыгланган, 120-ден 153 хире кижи өлгенин дыңнадып турар. Францияның Президентизи Франсуа Олланд чуртка онза байдалды чарлаан.

2016 чылдың январь 1-де Тываның медицина албан черлери күш-ажыл төлевириниң чаа системазынче шилчиир 13.11.2015 2016 чылдың январь 1-де Тываның медицина албан черлери күш-ажыл төлевириниң чаа системазынче шилчиир

 Бо чылдың тос айларында ажыл-чорудулганың түңнелдерин сайгарган Кадык камгалал яамызының коллегиязында сайыт Орлан Донгак Тыва Республиканың күрүне эмнелге организацияларының ажылдакчыларының күш-ажыл төлевиринге адыр системазының дугайында илеткелди кылган. Күш-ажыл төлевириниң чаа системазы план езугаар 2016 чылдың январь 1-де кирер.

Тывага даштыкы хамаатыларның түр када чурттаар квотазын 16,8 хуу кызырган 13.11.2015 Тывага даштыкы хамаатыларның түр када чурттаар квотазын 16,8 хуу кызырган

  2016 чылда албан езузу-биле 100-ден хөй эвес даштыкы хамаатыларны түр када чурттаар кылдыр Тыва хүлээп алыр. Россияның чазааның республикага тургусканы даштыкыдан мигрантылар чурттаарынга көрдүнген квотаның саны ындыг. Чыл санында квотаның саны кызырлып турар, 2014 чылда ол ийи катап, 2015 чылда 16,8 хуу эвээжээн. Россияда бүрүнү-биле 126055 квотаны 2015 чылда берген.

Авиакатастрофага мөчээн ужудукчулар болгаш авиатехниктер-биле Тыва байырлажып турар 12.11.2015 Авиакатастрофага мөчээн ужудукчулар болгаш авиатехниктер-биле Тыва байырлажып турар

 2014 чылдың октябрь 10-да Ми-8 вертолет-биле авиакатастрофада мөчээн «Тыва Авиа» АК» РКП-ниң ажылдакчыларынга кажыыдалдың демдээ кылдыр ноябрь 14-де күрүне туктарын бадырып, хөглээшкин хемчеглерин соксаткан. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың девискээринде кажыыдал хүнүн чарлаан чарлыкка атты салган. Ынак кижилерин чидирген өг-бүлелерге ханы кажыыдалын илередип, ужар чүүл адырында алды специализин чидиргени - республикага эгиттинмес чидириг-дир деп, ол демдеглээн.

Тываның Баштыңы: көдээ ажыл-агыйны деткиири чүгле экономиктиг ажыктың эвес, а кадагалап арттырарының айтырыы-дыр 12.11.2015 Тываның Баштыңы: көдээ ажыл-агыйны деткиири чүгле экономиктиг ажыктың эвес, а кадагалап арттырарының айтырыы-дыр

 Барнаул хоорайга Сибирь федералдыг округ регионнарының көдээ ажыл-агыйының комплекстиг хөгжүлде айтырыгларының база күскү дүжүт ажаалдазының түңнелдерин сайгарган хуралга ооң дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан. Хуралды РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Николай Рогожкин удуртуп эрттирген.

Тываның Экономика яамызы республиканың чурттакчыларын биче хемчээлдиг саң-хөө организацияларындан дүрген чээли алырда кичээнгейлиг болурун сагындырып тур 11.11.2015 Тываның Экономика яамызы республиканың чурттакчыларын биче хемчээлдиг саң-хөө организацияларындан дүрген чээли алырда кичээнгейлиг болурун сагындырып тур

 Биче хемчээлдиг саң-хөө организациялары чээли алырда хөй негелделер чогу-биле сонууранчыг. Эвээш хемчээлдиг чээли акшазы алырда, чүгле чаңгыс документ көргүскеш, хала чокка ону ап болур. 
 Ындыг болзажок, Хереглекчилерниң эргелерин камгалаар албанче биче хемчээлдиг саң-хөө организацияларының ажыл-чорудулгазынга хамаарыштыр хамаатылар бо-ла хомудалдарны киирип турар апарган. Ынчангаш чурттакчы чоннуң саң-хөө билиглерин бедидер сорулга-биле «Микрофинансовая организация» дептержигешти ажылдап кылган.

Тывада культура өнчү салгалының онза үнелиг объектилериниң регион даңзызын тургузуп турар 11.11.2015 Тывада культура өнчү салгалының онза үнелиг объектилериниң регион даңзызын тургузуп турар

 Тывада культураның болгаш төөгүнүң үнелиг тураскаалдар дугайында документилерниң болгаш материалдарның чаңгыс аай банкызын – культура өнчү-салгалының онза үнелиг объектилериниң республика даңзызын тургузуп эгелээн. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ындыг чыындыны тургузар дугайында чарлыкка атты салган.

Тыва Республикада кажыыдал хүнүн чарлаарының дугайында чарлык 11.11.2015 Тыва Республикада кажыыдал хүнүн чарлаарының дугайында чарлык

 2014 чылдың октябрь 10-да «Тываавиа» РКП-ниң МИ-8 вертоледунга авиа-озал-ондактың уржуундан кижилерниң чок болганы-биле, оларның төрээн болгаш чоок кижилеринге кажыыдалды илеретпишаан, доктаадырым болза:

Тывада «Амык» КБК тускайлаттынган эъткир мал ажыл-агыйын хөгжүдериниң кол үндезини апаар 10.11.2015 Тывада «Амык» КБК тускайлаттынган эъткир мал ажыл-агыйын хөгжүдериниң кол үндезини апаар

 Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадыр сумузунда «Амык» көдээ ажыл-агый бүдүрүлге кооперативи 2012 чылдан бээр герефорд уксаалыг малды азырап эгелээн. Дөрт чыл эрткенде, бо чылдың ноябрьда аныяк, бичии малын садып, орулгалыг ажылче кирген. 
  Бии-Хем кожууннуң Тарлагдан Олег биле Раиса Кызыл-оолдар баштайгы 40 башты – 39 хунажын биле 1 бугажыкты 1 млн. 600 муң рубль-биле садып алганнар. Ол араттар бо чылын 3 млн. рубльдиң күрүне деткимчезин алганнар.

РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзиниң удуртканы көдээ ажыл-агый айтырыгларының талазы-биле хуралга Тываның Баштыңы киржир 10.11.2015 РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзиниң удуртканы көдээ ажыл-агый айтырыгларының талазы-биле хуралга Тываның Баштыңы киржир

 Ноябрь 11-де Барнаул хоорайга Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь Федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Николай Рогожкин 2015 чылдың дүжүт ажаалдазының кампаниязының түңнелин үндүрген округ хуралын эрттирер. СФО-да федерация субъектилериниң удуртукчулары, эртемденнер база специалистер РФ-тиң Көдээ ажыл-агый яамызының төлээлери-биле округтуң регионнарында көдээ ажыл-агыйының комплекстиг хөгжүлдезиниң перспективаларын база сайгарып чугаалажыр.

Тываның Баштыңы чурттакчы чонга тайга тооруу чыырынга дуза чогу дээш муниципалдарны чемелээн 10.11.2015 Тываның Баштыңы чурттакчы чонга тайга тооруу чыырынга дуза чогу дээш муниципалдарны чемелээн

 «Рынокта улуг хереглелде тайга тооруун чыырынга чогуур байдалдарны тургузары-биле холбашкан ажылды мөөңнээрин муниципалдыг эрге-чагырга тургузуп шыдаваанын миннир апаар» - деп Тываның Баштыңы понедельникте селектор хуралда чугаалаан. 
  Бо чылын тайга тооруунуң өртээ эки болганындан садып алыкчылар чурттакчы чондан ону хөйү-биле садып алган. Регионнуң удуртукчузу «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилели-биле тус черниң чыыкчыларынга садып алыкчыларже дорт үнер арганы тургузуп, тайга тооруу хүлээп алыр төпчүттүнген сайгарлыкчы төлевилелди ажылдап кылырын шагда-ла сүмелээн турган.

Тываның Баштыңы терроризмге удур хемчеглерни албан күүседирин негээн 10.11.2015 Тываның Баштыңы терроризмге удур хемчеглерни албан күүседирин негээн

 Регионнуң территориязында терроризмге удур хемчеглерни хажыт чок күүседир сорулганы чогуур структураларның мурнунга республиканың баштыңы салган. 
 «Бо хүннүң кыйгылары бүгүдеге билдингир. Ооң дугайында федералдыг МИЧ-терде, аналитиктиг материалдарда калбаа-биле сайгарып турар. Неделя санында үнер француз сатириктиг «Шарли Эбдо» солуннуң ажыл-чорудулгазын, шажын темазынга карикатура парлааш, коргунчуг терактыга таварышкан ажылдакчыларның дугайын сайгарып турар.